Danh sách Ban chủ Nhiệm CLB

Ban chủ nhiệm CLB Phong thủy Thăng Long nhiệm kỳ II (2018-2022)

CÂU LẠC BỘ

 PHONG THỦY THĂNG LONG

Số 01/NQ-PTTL-2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà nôi, ngày 15 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

v/v Bầu các chức danh Ban chủ nhiệm

BAN CHỦ NHIỆM CLB PHONG THỦY THĂNG LONG

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của CLB Phong Thủy Thăng Long;

Căn cứ Biên bản Đại hội thành viên số 01/BB-PTTL-2018 ngày 13 tháng 1 năm 2018 v/v tổng kết hoạt động năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018  và kiện toàn cơ cấu tổ chức, ban chủ nhiệm nhiệm kỳ II

QUYẾT NGHỊ

  1. Bầu ông Nguyễn Trọng Tuệ là Chủ tịch Câu lạc bộ Phong thủy Thăng Long nhiệm kỳ II;
  2. Bầu ông Hà Huy Tâm, ông Trần Mạnh Thắng và bà Nguyễn Thị Hồng là 03 Phó chủ tịch
  3. Bầu Ông Chu Định Sơn là Thường trực của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kỳ II;
  4. Bầu Ban Nghiên cứu và Phát triển học thuật của Câu lạc bộ nhiệm kỳ II gồm 07 thành viên, do ông Nguyễn Trọng Tuệ là Trưởng ban (có danh sách kèm theo);
  5. Bầu Ban Kiểm tra của Câu lạc bộ nhiệm kỳ II gồm 05 thành viên, do ông Trần Mạnh Thắng là Trưởng ban (có danh sách kèm theo)
  6. Ban Chủ nhiệm nhất trí giao cho Thường trực Ban chủ nhiệm tổ chức thực hiện các công việc cụ thể sau đây:
  • Hoàn chỉnh bản Quy chế tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ Phong thủy Thăng Long sửa đổi;
  • Xây dựng kế hoạch chi tiết cả Nhiệm kỳ II (2018-2022) và kế hoạch 2018 để thực hiện Nghị quyết Đại hội;
  • Lập phương án án củng cố tổ chức, kiện toàn hoạt động của các đơn vị trực thuộc Câu lạc bộ; sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của các đơn vị thành viên để Chủ nhiệm Câu lạc bộ thay mặt Ban Chủ nhiệm ký ban hành.

Ban Chủ nhiệm kêu gọi các thành viên chủ động đề xuất sáng kiến, đưa ra các giải pháp cụ thể để  thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Câu lạc bộ Phong thủy Thăng Long nhiệm kỳ II .

Nơi nhận:

–        Thành viên Ban chủ nhiệm

–        Lưu văn phòng

TM. BAN CHỦ NHIỆM

Chủ tịch

(đã ký)

 

 

 

Login

Lost your password?