Phú Tướng Pháp của Lã Thuần Dương

Lã Thuần Dương hay là Lã Đồng Tân, là một trong Bát tiên.

Lã Động Tân là người huyện Vĩnh Nhạc, Bồ Châu triều Đường, họ Lã tên Phẩm, tự là Động Tân. Lã Động Tân là một trong Bát Tiên. Cha của ông là Lã Nhượng, là Thứ Sử của Hải Châu. Lã Động Tân sinh vào ngày 14 tháng 4 năm 14 Trinh Nguyên, hiệu là Thuần Dương Tử.

Tương truyền ông sinh ra đã có tướng lạ, thủa nhỏ theo đòi Nho học, nhưng sau gặp được cơ duyên, ngộ ra cõi đời quá ngắn ngủi và phàm tục nên bỏ đi tu tiên và đắc đạo.

Người đời truyền lại nhiều tài liệu của Lã Thuần Dương về Đạo môn, Huyền học. Nhưng đáng kể nhất là các Tài liệu về Tướng Pháp.

LÃ THUẦN DƯƠNG TƯỚNG PHÚ

Tướng mạo hữu dị, phú quý bất đồng.
Lượng cơ nhục chi khinh trọng, sủy cốt cách chi khoan long.

(Tướng mạo vốn khác biệt, do vậy mà phú quý cũng không giống nhau. Cân nhắc cơ bắp thịt để biết được Khinh Trọng, thăm dò cốt cách để biết được rộng rãi phát đạt)

Hành tự long đằng, thử hữu siêu quần đảm chí.
Tọa như hổ cứ, kỳ nhân xuất chúng anh hùng.

(Đi như Rồng lượn, là kẻ siêu quần chí lớn. Ngồi như Hổ phục, là kẻ kỳ nhân anh hùng xuất chúng)

Nguyên phu tức tức nông nông giả, địa các tiêm sấu.
Khí khí thế thế giả, thiên đình bão mãn.


(Kẻ cấm cẳn là do địa các nhọn gầy, khí thế hiên ngang là bởi thiên đình no đủ)

Tị lương tủng trực giả, cốc thực phong hậu.
Sơn căn bất chiết giả, công danh tuấn mỹ.

(Mũi mà xông thẳng lên xà nhà thì ăn mặc đầy đủ. Sơn căn mà không gãy công danh tài giỏi)

Học quán thanh cao, lăng vân chiết quế.
Lệ đường thâm hãm, khắc tử hình thê.

(Học quán mà thanh cao thì thi cử đỗ đạt. Lệ đường thâm hãm thì khắc tử hình thê)

Nhược canh trì hành lập chính, đoan đích trung lương.
Canh kiêm kê nhãn hổ tình, quyết minh từ lý.

(Nếu lại là kẻ biết giữ đạo nghiêm chỉnh thì chắc chắn là kẻ trung lương. Nếu thêm Kê nhãn Hổ ngươi, quyết là người thông tình đạt lý)

Thị dĩ tị như ưng chủy, khiết nhân tâm tủy.
Xỉ như thạch lưu, vi quốc phong hầu.

(Mũi như mỏ chim ưng là kẻ có thể giấu kín tận đáy lòng. Răng như hạt lựu ắt sẽ được phong hầu)

Não môn đôn hậu giả, thường thanh quý.
Quyền cốt tiêm cao giả, bất tự do.

(Não môn mà đôn hậu thì thường là kẻ thanh quý. Quyền cốt mà nhọn cao thì chẳng được tự do)

Huyền bích vô lộ, yến tai mạc phù.
Kim môn nhất tự tứ hoành, thiên đa tham đạm.

(Huyền bích mà không lộ, thì Hàm yến cũng chẳng giúp được gì. Kim môn như chữ chữ Tứ nằm ngang là tham ăn tục uống)

Thiết tỏa thâm quan hãn dụng, khước bị câu lưu.
Bát phong dã kiền tu tráng đại, dục tượng cái bàn.

(Nên khóa chặt cửa trong nhà chớ dụng, thì tránh bị đi đày. Phong Bát phẩm vì cung Càn rộng lớn giốn như cái mâm vuông)

Khôn nhược khoan đình, tất tu triêu khẩu.
Khảm nhược thanh hề túc tài học.
Ly nhược thùy hề tham hoa liễu.
Chấn nhược khoan thượng giả, vô định chỉ.
Đoài nhược ly khai giả, thường du tẩu.
Bộ trọng nhất thanh như bôn mã, hành xuyên lưỡng cước liêu sung khẩu.
Tốn khởi tam đình vu ngoại việt, tiện sử ngu si.
Cấn nhược tề quán nhi đoan trực, thông minh phú hữu.

(Cung Khôn mà rộng rãi, thì cần phải triều khẩu mới được, Khảm nếu thanh sáng là kẻ có tài học, Ly nếu chảy xuống thì là kẻ tham hoa liễu, Chấn nếu rộng phẳng thì cuộc đời khó định, Đoài nếu rời xa thì ắt là kẻ nay đây mai đó, nếu bước đi nặng từng tiếng một như ngựa chạy, thì cũng tạm đủ ăn. Cung Tốn mà chạy ra khỏi Tam đình thì là kẻ ngu si sử tiện, Cấn mà tề chỉnh ngay ngắn thì là kẻ thông minh giầu có)

Phu hà trọng phân thứ đệ, mục hạ dị đoan.
Hữu hình thương giả thái dương hãm.

(Người ta sao lại phải nặng phân Thứ Đệ? Vì dưới mắt khác dị. Bị hình thương vì cung Thái dương hãm khuyết).

Vô phá bại giả diện môn khoan.
Yêu thọ giả tắc biện kỳ thần hiên.

(Không phá bại vì Diện môn rộng rãi, yểu thọ vì khi nói môi hở toác)

Cùng hiểm giả tắc tri kỳ cốt hàn.
Kim quỹ mãn giả chủ hữu hậu lộc.

(Hiểm nguy cùng cực ắt sẽ biết thế nào là Cốt Hàn, Kim Quỹ mà đầy đặn là chủ về lộc hậu)

Tiểu đắc đại giả, tất hữu cao quan.
Yêu nhân tà thị, thâu nhân đê quan.

(Cái Nhỏ mà được Lớn thì ắt sẽ được cao quan, kẻ gian ác thì người thường xiêu lệch, kẻ trộm thì mắt thường nhìn xuống)

Phượng mi tượng nhãn, doanh sinh chính dịch.
Áp bối nga hung, ngạ tử hà nan.

(Mày phượng mắt voi, sống trong quân dịch. Lưng vịt, bụng ngan thì chết đói là khó tránh)

Nhân trung ký hiện, bất tất tu trường.
Luân khuếch tuy tiểu, thả hữu hữu khí.

(Nhân trung mà rõ ràng, không cần râu dài, Luân khuếch tuy nhỏ nhưng không phải là không có khí)

Nhãn tuy bạc hề thanh kỳ ổn.
Tị nhược ngưỡng hề khiếu bất tường.

(Mắt bạc thì cần phải thanh kỳ ổn trọng, mũi hếch thì lỗ không được lộ)

Mi trường giả thần hiên vô hại.
Diện đại giả kết hầu bất lương.

(Mi mà dài thì môi hở cũng vô hại, mặt lớn mà hầu lộ thì là kẻ bất lương)

Nhâm thị hầu tương chi hình chân, chung hữu tài lương chi phú túc.
Nhược kiến hình đoan chính trực, tu tri cao quý đa phúc.

(Hình tướng như con khỉ, sau cũng giầu có, nếu thấy hình tướng ngay ngắn đoan chính, nên biết rằng đó là cao quý nhiều phúc)

Xà bôn tước bộ, khất cái chi bối.
Cẩu tọa giao đằng, độc hại chi đồ.

(Đi như rắn, bước như sẻ là lũ ăn mày. Ngồi như chó, nhảy như thuồng luồng là đồ chuyên độc hại)

Quan sát hiện dĩ vi ương.
Lan thai thũng dĩ vi nô.

(Quan sát lộ rõ, là có tai ương, Lan thai mà sưng nề ắt là kẻ nô bộc)

Liễu diệp mi tề nhi hữu nghệ.
Đinh tự mi phản nhi định cô.

(Mi tề chỉnh như lá liễu là kẻ có tài, Mi như chữ Đinh thì lại là kẻ cô độc)

Khước tri tị đầu như huyền đảm.
Nhĩ bạch chuế châu, nữ mi thùy hề tại hoạn tộc.

(Đầu mũi mà như trái mật treo, tai trắng, thùy châu ép chặt, mày như con gái rủ xuống là tướng kẻ quan hoạn)

Nam ngạch khoan hề đạt đế đô, đậu bất thức ngự uyển công khanh.
Điền diện bản lai vô dị, biên thành tương tương.

(đàn ông mà trán rộng thì thành đạt ở đế đô, là kẻ khanh tướng trong vườn ngự. Mặt vuông như chữ Điền cũng thế, nhưng cần phải có Biên thành rộng rãi bổ trợ)

Long đầu tất cánh vô thù, mạc quái tiết tận thiên ki.
Thống ngôn đạo biến, nhị dạng giai năng tương hợp, tứ tượng tương ấp tắc vô quang.
Thị tắc phú quý, phủ tắc bần tiện.
Canh hữu nhất bách nhị thập bộ tinh thần, bài vu nhất diện.

(Đầu rồng ắt là người khác biệt, đừng bắt ta phải tiết lậu thiên cơ. Nói to vang khắp, hai dạng này đều tương hợp nhau, phải xem Tứ tượng có co lại mà không sáng không – đúng thì là phú quý, sai thì là bần tiện. Phải thêm “120 bộ vị tinh thần, bố trí trên mặt” thì mới xem được)

 

Người gửi: Sơn Chu
Tags

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Login

Lost your password?