Quy chế tổ chức và hoạt động

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Phong Thủy Thăng Long

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-PTTL-2018 ngày 15 tháng 01 năm 2018

 của Ban Chủ nhiệm CLB Phong Thủy Thăng Long)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi

Được gọi là Câu lạc bộ Phong Thủy Thăng Long

Địa chỉ: Phòng 401 số 21 lô 1B, đường Trung Yên 11A, Trung Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội

Website: http://phongthuythanglong.vn

 

Điều 2: Chức năng

CLB hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và cung cấp dịch vụ tư vấn thuộc các bộ môn cổ học Phương Đông như: Dịch học, Phong thủy, Tử vi đẩu số, Tứ trụ, Trạch nhật, Văn hóa dân gian, Phong tục tín ngưỡng,….

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Câu lạc bộ

 • CLB hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ. Mọi ý kiến đóng góp của các thành viên đều được ghi nhận và xem xét.
 • Ban Chủ nhiệm trực tiếp điều hành và quản lý CLB; đại diện và chịu trách nhiệm cho toàn thể CLB về định hướng và phương hướng hoạt động. Hàng tháng, Ban chủ nhiệm họp bàn thống nhất định hướng hoạt động và triển khai cho toàn CLB.
 • Không vì mục tiêu lợi nhuận.

Điều 4.Nhiệm vụ của Câu lạc bộ

Câu lạc bộ có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

 • Tổ chức sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng kết quả nghiên cứu các môn cổ học phương Đông đưa vào thực tiễn cuộc sống.
 • Tổ chức các buổi gặp gỡ, tọa đàm trao đổi, nâng cao kiến thức, học thuật giữa các hội viên, mở rộng với những người có đam mê về các bộ môn cổ học Phương Đông.
 • Tổ chức đào tạo, phổ biến các kiến thức từ mức độ cơ bản tới chuyên sâu cho hội viên và đại chúng.
 • Sưu tầm, lưu trữ, dịch, biên dịch và phát hành các ấn phẩm, tư liệu, sách, phần mềm có liên quan đến các bộ môn cổ học Phương Đông.
 • Cung cấp các dịch vụ tư vấn khác thuộc lĩnh vực dự đoán liên quan đến các bộ môn cổ học Phương Đông.

 

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ

Điều 5. Cơ cấu tổ chức Câu lạc bộ gồm:

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, các đơn vị trực thuộc và các thành viên Câu lạc bộ.

Điều 6. Đại hội thành viên

Đại hội thành viên được triệu tập hàng năm. Đại hội thành viên được tiến hành vào cuối mỗi năm, trừ trường hợp đột xuất khi có nghị quyết của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội thành viên

 • Nghị quyết về định hướng, chiến lược hoạt động, chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của Câu lạc bộ;
 • Bầu Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, phê chuẩn danh sách Hội viên do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ trình tại Đại hội thành viên lần thứ nhất. Đại hội thành viên ủy quyền cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ xét kết nạp hội viên cho những lần tiếp theo;
 • Nghị quyết về việc xử lý kết quả hoạt động của Câu lạc bộ; khen thưởng, kỷ luật đối với Hội viên;
 • Đại hội thành viên ủy quyền cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ sửa đổi hoặc bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Các quyết định của Đại hội thành viên chỉ có giá trị khi có sự đồng ý ít nhất 2/3 trên tổng số Hội viên dự họp. Các Hội viên có thể ủy quyền cho người khác thay mình tham gia Đại hội thành viên.

Điều 8. Cơ cấu Ban Chủ Nhiệm Câu lạc bộ

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chủ Nhiệm, thành viên BCN Câu lạc bộ

Ban chủ nhiệm CLB có nhiệm vụ:

 • Quản lý và Điều hành các hoạt động của CLB, tổ chức các buổi trao đổi  chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia, tổ chức các buổi giao lưu văn hoá,…
 • Tạo một địa chỉ thường xuyên và tin cậy để các hội viên có thể trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng.
 • Ban chủ nhiệm có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản tới từng hội viên với định kỳ 03 tháng/lần.

Ban chủ nhiệm CLB có quyền hạn:

 • Quyết định phương hướng và các nội dung hoạt động cụ thể của câu lạc bộ.
 • Quyết định các vấn đề tài chính liên quan đến CLB

Chủ tịch CLB có các nhiệm vụ, quyền hạn:

 • Đại diện cho Câu lạc bộ trong các toàn bộ phạm vi hoạt động của Câu lạc bộ;
 • Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chương trình hoạt động, kế hoạch và các nhiệm vụ khác của Câu lạc bộ;
 • Chuẩn bị nội dung, triệu tập và tổ chức Đại hội thành viên ;
 • Có quyền quyết định các biện pháp, cách thức, hình thức nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ;
 • Chịu trách nhiệm về kết quả điều hành hoạt động của Câu lạc bộ trước Ban chủ nhiệm, Đại hội thành viên.

Các Phó Chủ tịch CLB: thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tịch và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về những công việc của mình được giao.

Thường Trực:

 • Là đầu mối để giải quyết các công việc mà Chủ tịch và các Phó chủ tịch phân công.

Ban Nghiên cứu và Phát triển học thuật:

 • Chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển học thuật dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó chủ tịch phụ trách

Ban Kiểm tra:

 • Có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các thành viên thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động câu lạc bộ.
 • Đề nghị việc xem xét việc khen thưởng, xử lý các vi phạm đối với các Hội viên và thành viên khác của Câu lạc bộ trình Đại hội thành viên quyết định;

Phụ trách các đơn vị trực thuộc câu lạc bộ:

 • Chịu trách nhiệm tổ chức và phát triển đơn vị mình được phân công quản lý theo quy chế Tổ chức và Hoạt động của Câu lạc bộ
 • Đại diện cho đơn vị trực thuộc được phân công quản lý trong các toàn bộ phạm vi hoạt động của đơn vị trực thuộc được phân công quản lý;
 • Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chương trình hoạt động, kế hoạch và các nhiệm vụ khác của đơn vị trực thuộc được phân công quản lý;
 • Chuẩn bị nội dung, triệu tập và tổ chức Hội nghị thành viên đơn vị trực thuộc được phân công quản lý ;
 • Có quyền quyết định các biện pháp, cách thức, hình thức nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động của đơn vị trực thuộc được phân công quản lý;
 • Chịu trách nhiệm báo cáo về kết quả điều hành hoạt động của đơn vị trực thuộc được phân công quản lý trước Ban nhủ nhiệm, Đại hội thành viên.

Điều 10. Thành viên Câu lạc bộ

Thành viên Câu lạc bộ (sau đây viết tắt là Thành viên) phải có các tiêu chuẩn sau đây:

 • Yêu thích các bộ môn cổ học Phương Đông, có hiểu biết và mong muốn phát triển kiến thức, kinh nghiệm ứng dụng vào cuộc sống cho bản thân thông qua Câu lạc bộ Phong Thủy.
 • Người có phẩm chất đạo đức.
 • Chấp hành đầy đủ Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Tự nguyện gia nhập Câu lạc bộ, làm Đơn xin gia nhập Câu lạc bộ.
 • Được Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ chấp thuận.

Điều 11. Quyền lợi của Thành viên

 • Được cấp thẻ hội viên
 • Được tham gia mọi hoạt động của Câu lạc bộ;
 • Được hỗ trợ các điều kiện khi khi thực hiện các hoạt động của Câu lạc bộ;
 • Được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các kế hoạch, chương trình hoạt động của Câu lạc bộ; được biểu quyết, kiến nghị, đề đạt và bảo lưu các ý kiến của mình về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ;
 • Được tham gia ứng cử và bầu cử Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ;
 • Được hưởng những quyền lợi về vật chất và tinh thần do Câu lạc bộ tạo ra theo quy định.
 • Có quyền xin ra khỏi Câu lạc bộ;

Điều 12. Nghĩa vụ của Thành viên Câu lạc bộ

 • Tôn trọng, chấp hành Quy chế tổ chức và hoạt động này;
 • Tham gia tích cực, đầy đủ các hoạt động, sinh hoạt của Câu lạc bộ;
 • Thực hiện các công việc được Ban Chủ nhiệm giao;
 • Luôn tự học tập, trau dồi học thuật để nâng cao học thuật;
 • Giữ gìn, bảo vệ danh dự và uy tín của Câu lạc bộ;
 • Không được lợi dụng danh nghĩa Câu lạc bộ để trục lợi cho bản thân.
 • Nộp hội phí đầy đủ theo quy định.

Chương III

TÀI CHÍNH CÂU LẠC BỘ

Điều 13: Tài chính của Câu lạc bộ Phong thủy Thăng Long

Tài chính của câu lạc bộ do Ban chủ nhiệm quản lý minh bạch, công khai, tiết kiệm. Ban chủ nhiệm có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản tới từng hội viên với định kỳ 03 tháng/lần.

Các khoản thu của câu lạc bộ:

 • Phí gia nhập: 500.000đ (đóng một lần duy nhất)
 • Phí thường niên từ hội viên (300.000/hội viên/01 năm). Mức hội phí có thể được điều chỉnh khi có sự đồng ý của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ
 • Sự hỗ trợ của các cá nhân, doanh nghiệp và các khoản thu hợp pháp khác.

Các khoản chi của câu lạc bộ:

 • Chi phí duy trì tên miền phongthuythanglong.vn; phongthuythanglong.com.vn; tuvivietnam.vn; tuviviet.vn và chi phí thuê máy chủ đặt các website tương ứng.
 • Chi phí cho các buổi học tập, trao đổi, ,…
 • Chi phí mời chuyên gia.
 • Chi phí cho những chuyến đi tìm hiểu thực tế.
 • Chi văn phòng phẩm
 • Các khoản chi hợp lý khác.

 

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 14 Khen thưởng

 • Những thành viên có đóng góp tích cực cho Câu lạc bộ được Ban chủ nhiệm xem xét và khen thưởng.
 • Câu lạc bộ thành viên trực thuộc có những đóng góp tích cực, có thành tích xuất sắc sẽ được Ban chủ nhiệm xem xét khen thưởng
 • Hình thức thưởng có thể là giấy khen hay hiện vật.

Điều 15. Kỷ luật

Những thành viên vi phạm nội quy, quy chế của Câu lạc bộ sẽ tùy vào mức độ để xử lý theo các hình thức:

 • Nhắc nhở.
 • Nhắc nhở trước toàn thể CLB.
 • Ban Chủ nhiệm khiển trách trước tập thể.
 • Khai trừ khỏi Câu lạc bộ.

Điều 16. Xoá tư cách hội viên

Hội viên bị xoá tên khỏi câu lạc bộ khi vi phạm một trong các điều sau:

–      Không sinh hoạt câu lạc bộ 3 lần liên tục mà không có lý do chính đáng.

–      Không đóng phí câu lạc bộ sau 1 tháng được thông báo.

–      Vi phạm nghiêm trọng quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ.

–      Số hội viên biểu quyết hơn 50%

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ SỬA ĐỔI

 Điều 17. Chấp hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ

 • Mọi Hội viên và tổ chức thuộc Câu lạc bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ;
 • Việc sửa đổi bổ sung và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ do Đại hội thành viên quyết định;
 • Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, các Hội viên kịp thời phản ánh bằng văn bản về Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ xem xét và trình Đại hội thành viên sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Login

Lost your password?