Author phongthuythanglong

Thư Ngỏ

Kính thưa Ban chủ nhiệm CLB Phong thủy Thăng Long, Ban Quản trị diễn đàn cùng tất cả thành viên và bạn bè thân hữu gần…

Bát Môn

1. Quẻ Khảm – Hưu Môn: Khảm theo dịch học ở vào cung Tý là cung Huyền Đô có một dương mới bắt đầu sinh ra…

Cam thị dị truyền bí quyết ca

甘氏異傳秘訣歌 陰陽順逆妙難窮。一千八十失來蹤。 符使變化無窮極。統領奇儀曆九宮。 地道安然奇儀定。六十時終節局移。 天道無休常運斡。符使之宮順逆飛。 陽遁符一飛二黑。陰遁符九逆艮馳。 如此九星飛九宮。九星順逆不相同。 蓬芮沖輔禽遁順。英任柱心禽逆行。 此行陽星爲值事。蓬芮沖輔止天英。 此時陰星爲值事。符英任柱至天蓬。 年月日時迴圈轉。九星更換逐宮移。 反伏二吟符使位。一二之餘宮位推。 十時飛遍還原位。星同年月易天干。 八門專主飛何處。陽順陰逆九宮飛。 若遇開門爲值使。驚生景休死傷杜。 值使十時歸本位。有時超五理當然。 符禽局中皆原位。斯時用法各天機。 符使入中分順逆。七將飛宮開閉虛。 凶門惡宿逢生旺。營謀戰訟凱歌回。 克逢生時來傷主。利客先施主受虧。 門宮合卦此時宮。爻中造化論六神。 君聖臣賢兼孝子。妻妾奴婢內外親。 旺氣內親分上下。衰氣斷然外戚鄰。 賢能貴賤成離難。父子兄才官鬼評。 國泰豐年歲幹見。公侯伯宰月幹推。 省府州縣日幹是。人民時幹討天真。…

1 2 3 24