Danh mục: PHONG THỦY HUYỀN KHÔNG

Bài viết về phong thủy huyền không

GIÁ TRỊ CỦA HUYỀN KHÔNG

 Nói tới Huyền Không, hình ảnh đầu tiên người ta nghĩ tới là một Tinh Bàn 9 ô, với những con số từ 1 tới 9,…

LƯỜNG THIÊN XÍCH

  Huyền Không phân bố 9 con số của Lạc Thư theo một quỷ đạo cố định, có tên là Lường Thiên Xích. Gọi là Lượng Thiên Xích vì…

PHƯƠNG PHÁP LẬP TINH BÀN

      Nói tới Huyền Không, hình ảnh đầu tiên người ta nghĩ tới là một Tinh Bàn 9 ô, với những con số từ 1 tới…

TAM NGUYÊN – CỮU VẬN

TAM NGUYÊN – CỮU VẬN                   THƯỢNG NGUYÊN ( 1864 – 1923 )        TUỔI          MẠNG Cung…

HUYỀN KHÔNG PHI TINH (Phần 1)

Huyền không Giải thích về 2 chữ Huyền Không, Thẩm trúc Nhưng (tác giả bộ “Thẩm thị Huyền Không học”) viết: Trong sách Pháp Ngôn của…

TAM NGUYÊN PHONG THỦY HUYỀN KHÔNG ĐẠI QUÁI DƯƠNG TRẠCH TA TỬ PHÁP (HÁN NÔM)

三元风水玄空大卦阳宅些子法                                              文源   周钊正 阳宅风水的看法,些子法最灵验,推论祸福不差毫厘,如果使用些子法,为人修改住宅,即可使人立见平安,求财得财,求子得子,有病治病,有讼治讼,有鬼治鬼,简直使人不可思议。 凡是房子里的山、水、门、路、床、灶、阴、阳等等,都要合得些子法,便必发富出贵,事业兴旺,财源广进,人丁昌盛。假如房子里的‘山’翻了些子,哪就损丁及不生男孩的,因为山管人丁。假如房子里的‘水’翻了些子,哪就会破大财及财利不来,以至经济结据,因为水管财,水好财好。 阳宅的吉凶福祸,只看些子的翻与不翻,绝不以座向卦气的旺衰而定。 玄空大卦挨星法与玄空飞星法不同,挨星法如下: 玄空大卦些子法挨星盘共有512盘 一、第一圈数(罗盘第十层)是八卦各卦原来的卦气数(紫色数字),是未生未变之数。 东南4兑金 南9乾金 西南2巽火 东3离木 5中宫 西7坎火 东北8震木 北1坤水 西北6艮水 用上卦之数, 《雷地豫》卦,上卦为震为8数,对宫巽为2数。 二、第二圈数由元运入中,阳运(一三七九运)顺飞,阴运(二四六八运)逆飞挨至各卦所得运数(蓝色数字),是己生己变之数。 如:八运盘 八运,八入中宫逆挨如下: 9兑宫 4乾宫…

1 2 3