Kì môn độn giáp dự trắc dụng thần

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Kì môn độn giáp dự trắc dụng thần

 

Kì môn độn giáp dự trắc dụng thần 31 pháp hòa bàn thác xuất phương tiện đại gia học tập

Mỗi trắc nhất kiện sự, đính bàn ứng sự đích khai thủy, cửu tinh ứng sự đích trung kì, môn ứng sự tình đích hậu kì, chiêm xuất hành, cầu mưu đẳng đô thị dĩ đích bàn vi chủ nhân, thiên bàn đại biểu khách nhân.

1. Cầu tài ——

Khán sinh môn lạc hà cung, tịnh khán thượng hạ nhị bàn cách cục. Cát cách cát tinh cầu tài tất đắc. Nhất hữu bất cát sở cầu giảm bán. Sinh môn ngũ hành sở xử đích vượng tương trạng huống cầu tài hữu lợi, hưu tù bất khả đắc, sinh môn lạc nhất cung cầu tài bất lợi.

2. Xuất hành kinh thương ——

Như kì sở vãng chi phương đắc tam kì cát cách, xuất hành kinh thương nhân đích niên mệnh hựu sinh nhật kiền lạc cung đích ngũ hành tắc vi thượng cát.

3. Giao dịch ——

Trị phù đại biểu mãi vật chi nhân, sinh môn đại biểu sở mãi đích đông tây, sinh môn lạc cung đại biểu vật chủ. Sinh môn cung ngũ hành nhược sinh trị phù cung đích ngũ hành kì vật khả mãi, dự kì giới hữu lợi. Sinh môn cung ngũ hành, dữ trị phù lạc cung ngũ hành tương sinh, biểu kì vật chủ lưu luyến thử vật, kì vật nan mãi. Như ngũ hành tương khắc tắc biểu kì kì vật kỷ thành giao. Như trị phù cung ngũ hành đắc vượng tương hựu sinh sinh môn cung đích ngũ hành, đối mại giả hữu lợi. Như sinh môn cung ngũ hành khứ sinh trị phù cung đích ngũ hành, đối mãi giả hữu lợi. Phàm tưởng mãi đông tây, yếu khán mại chủ nhất phương đích phương vị, đắc cát cách tài đối tự kỷ hữu lợi, phản chi bất lợi. Phàm tưởng mại đông tây, yếu khán mãi chủ nhất phương đích phương vị, đắc cát cách tài đối tự kỷ hữu lợi, hung cách đối tự kỷ bất lợi.

4. Sinh ý hợp hỏa ——

Đích bàn sinh môn đại biểu hữu tư kim nhất phương, thiên bàn sinh môn lạc cung vi hỏa kế nhất phương. Như đích bàn ngũ hành khắc thiên bàn ngũ hành, dự kì hợp hỏa bất thành. Như thiên bàn ngũ hành khắc đích bàn ngũ hành dã bất lợi, như thiên bàn ngũ hành sinh đích bàn ngũ hành, hợp hỏa đối chủ nhân hữu lợi, như đích bàn ngũ hành sinh thiên bàn ngũ hành toàn mĩ, các phương diện đô hữu lợi.

5. Điếm phô khai trương ——

Khai môn đại biểu điếm phô, sinh môn đại biểu bổn lợi, nhật kiền đại biểu khai thiết điếm phô chi nhân, khán khai môn, sinh môn cập nhật kiền thượng các đắc hà cách, tịnh án ngũ hành sinh khắc tống hợp phân tích luận đoạn.

6. Tác trái ——

Như thương môn dữ thiên ất cung ngũ hành đồng sinh trị phù ngũ hành, tác trái khả toàn đắc, như đồng khắc trị phù, khiếm trái nhân bất hoàn, như thương môn ngũ hành sinh trị phù ngũ hành khắc thiên ất cung ngũ hành, khiếm trái khả hoàn, như sinh thiên ất cung khắc trị phù, bất hoàn, như giáp tử mậu hội khai môn gia tù đích thì kiền, kì trái tốc hoàn, nhược thiên ất thừa canh tân lai khắc trị phù, hoặc trị phù khắc thiên ất thừa lục đinh, hoặc môn gia nhập tứ cung, khả năng hữu kinh quan chi sự.

7. Phúc họa dự trắc ——

Dĩ khôn cung đại biểu phúc, đối ứng đích môn thị nhân, tinh đại biểu phúc tinh, cát tắc hữu, hung tắc vô.

8. Cổ phiếu ——

Dĩ thì kiền đại biểu cổ dân, dĩ nhật kiền đại biểu cổ tức, dĩ nhật kiền sở lạc cung đích môn đại biểu điệt lạc, dĩ tinh đại biểu thượng thăng, dĩ bát thần đại biểu đầu, dĩ cung đại biểu thu.

9. Xuất hành cát hung ——

Trị sử lạc cung cát vi thuận, hung vi bất thuận, khán bát thần chủ sự phát cập lộ trình tình huống.

10. Kì hóa ——

Dĩ trị sử đại biểu hóa chủ, dĩ tinh đại biểu đầu, dĩ thiên bàn thiên kiền đại biểu thu.

11. Tầm nhân ——

Nhật kiền vi thất tung nhân, lạc cung thị thất tung nhân phương vị, môn thị thất tung nhân tình huống, thì kiền vi trắc thí nhân ( tầm nhân đích nhân ).

12. Tầm vật ——

Khai môn dữ thì kiền tương bỉ, thì kiền đại biểu tầm vật nhân, khai môn đại biểu vật phẩm, khai môn sở lạc cung thị vật phẩm cung.

13. Xuất hành trạch phương ——

Dĩ nhật kiền sở lạc đích cung vi xuất hành phương hướng, cát tắc tòng cung tẩu, hung tắc thuận trị phù tẩu.

14. Thỉnh khách lai phủ ——

Dĩ trị phù đại biểu khách nhân, thiên ất vi chủ nhân, ngũ hành sinh khắc quyết định lai phủ. Thiên ất cung ngũ hành khắc trị phù cung ngũ hành lai.

15. Bạn sự dự trắc ——

Trị sử sở lạc đích cung, hung bất kiền, cát tắc kiền.

16. Chiêm vũ ——

Dĩ thiên trụ đại biểu vũ, thiên anh đại biểu điện, thiên phụ đại biểu phong, thiên trùng đại biểu lôi, thiên bồng nhâm quý đại biểu thủy, khai thương đại biểu lôi, hưu đại biểu vân vũ, sinh đại biểu phong, đỗ đại biểu điện, cảnh đại biểu lộ, tử đại biểu thủy, kinh đại biểu hồng. Dĩ thiên đích nhị bàn trị phù trị sử ngũ hành sinh khắc thôi đoạn quyết định. ( khắc vi phá, đích bàn bất khả khắc thiên bàn )

17. Chiêm tình ——

Dĩ thiên phụ đại biểu phong, thiên anh, cảnh môn đại biểu hỏa. Như thiên phụ, thiên anh, cảnh môn sở thừa chi cung ngũ hành đắc vượng tương vi tình. Nhược khắc nhật hòa thì đích thiên kiền dã vi tình.

18. Công danh dự trắc ——

Nhật kiền đại biểu học sĩ, trị phù đại biểu khảo quan, thiên ất đại biểu phân khảo quan, như trị phù thiên ất ngũ hành lai sinh nhật kiền cảnh môn ngũ hành, hựu đắc vượng tương giả, tất hoạch đắc khoa danh, tái ngộ tam kì cát môn cát túc tại bổn nhân niên kiền thượng, đại lợi. Tái nhất pháp thị khán bổn nhân niên kiền thượng như hữu tam kì hòa cát môn đại cát lợi, danh dịch đắc, tuy đắc kì môn nhi bất đắc cát môn, danh bất năng đắc, đề cát môn nhi bất đắc tam kì, chung tất thành công.

19. Giao hữu ——

Dĩ nhật kiền lạc cung đại biểu kỷ thân, dĩ thì kiền đại biểu hữu nhân, dĩ ngũ hành sinh khắc hòa sở đắc hà tinh hà cách luận chi.

20. Từ tụng dự trắc ——

Trị phù đại biểu nguyên cáo, thiên ất đại biểu bị cáo, dĩ khai môn đại biểu cảnh quan, kinh môn đại biểu tụng sư, dĩ ngũ hành sinh khắc, vượng tương hưu tù quyết đoạn thắng phụ.

21. Bộ ngư dự trắc ——

Dĩ thương môn đại biểu bộ ngư nhân, giáp dần quý vi võng, dĩ ngũ hành sinh khắc luận đắc thất, dĩ vượng tương hưu tù luận đa quả, giáp dần lạc cung ngũ hành khắc thương môn cung ngũ hành đa đắc, vô khắc thiểu đắc.

22. Thất vật dự trắc ——

Khán bát quái chi tượng, đại biểu thất vật đích quái lạc đích bàn hà cung, thử cung thượng đính bàn phương vị đắc huyền vũ tinh tọa, dự kì vi bị nhân đạo khứ, bất kiến huyền vũ, kì vi tự kỷ đâu thất, đâu vật chi thì thần như lạc tại”Không vong” đích vị trí, bất năng hoa hồi, thất vật đích thì thần sở lạc cung như tại nội tứ cung, vi tại trạch trung đâu thất, như tại ngoại tứ cung, chủ thất lạc đáo giác viễn đích đích phương, tái án đích bàn cung phân biệt định kì sở chúc bát quái đích phương hướng, đích bàn thượng đích kiền chi lai khán đâu thất hoặc hoa hồi đích nhật kì, như thị thất đạo, khán huyền vũ sở tại phương vị đích thiên bàn tinh, thị dương tinh vi nam đạo, thị âm tinh vi nữ đạo, hữu vượng tương khí vi thanh niên nhân, vô vượng tương khí tắc thị lão nhân, dụng thì thần đích thiên kiền sở lạc cung lai trắc kì y phục nhan sắc.

23. Phóng hữu dự trắc ——

Phàm phóng hữu tầm nhân, dĩ sở vãng phương đích bàn cung đại biểu chủ nhân, thiên bàn tinh đại biểu khách nhân, lưỡng bàn đồng phương vị thượng đích ngũ hành tương sinh hoặc tương hợp, hoặc hữu tam kì dữ cát môn, khứ tất tương ngộ, nhược môn hung hoặc thượng hạ nhị bàn tương khắc tắc bất ngộ, canh đích phương vị như xuất hiện niên cách, nguyệt cách, nhật cách, thì cách thì, dự kì dã bất năng ngộ kiến bị phóng chi nhân.

24. Phóng trái dự trắc ——

Dĩ trị phù đại biểu phóng trái nhân, thiên ất tiểu trị phù đại biểu tá trái nhân, sinh môn đại biểu tài thần, dĩ ngũ hành sinh khắc vượng tương luận đoạn, trị phù ngũ hành khắc thiên ất ngũ hành tắc cát, thiên ất ngũ hành sinh trị phù dã hữu lợi, phủ tắc bất cát.

25. Lợi tức dự trắc ——

Phàm chiêm mậu dịch đắc lợi đa thiểu, yếu bằng sinh môn sở lâm chi cung luận đoạn, vượng năng đa đắc lợi, tương tắc lợi bình thường, hưu tù lợi tắc vi, hưu tù hữu hung cách dự kì yếu chiết bổn, sinh môn cư vượng tương, tái khán giáp tử mậu thượng thừa hà kiền dĩ quyết định kì sổ.

26. Tật bệnh dự trắc

Dĩ thiên nhuế đại biểu bệnh, sinh tử nhị môn đại biểu sinh, tử, dĩ bổn nhân niên kiền lạc cung đắc sinh tử nhị môn cập hưu tù phế một quyết kì sinh tử. Lánh nhất pháp dĩ thì kiền đại biểu bệnh thần, trị phù đại biểu bệnh, thì kiền gia đích bàn tinh vi y sinh, trị sử gia tam kì hoặc lục nghi vi bệnh thuyên chi kì, trị sử lạc cung đích ngũ hành như sinh thì kiền cung đích ngũ hành, bệnh dung dịch hảo, phủ tắc nan hảo, thì kiền cung ngũ hành khắc trị sử cung ngũ hành dã dung dịch hảo, phủ tắc hảo đích mạn.

27. Bác dịch thắng phụ ——

Trị phù lạc cung vi chủ phương, lục canh lạc cung đại biểu khách phương, ngũ hành sinh khắc luận thắng phụ, bác dịch khán trị phù, trị phù như gia thương môn, biểu kì năng thắng.

28. Thải phiếu dự trắc ——

Dĩ đương tiền dự trắc vị trí vi trung tâm. Dĩ thụ thải phiếu đích đích điểm vi mục đích đích, đắc nhất phương hướng. Cấu thải phiếu đích nhân vi khách. Ứng dĩ thương môn phương hướng khứ cấu mãi. Tịnh thả đắc kì thu hoạch giác đại. Khả dụng bổn nhuyễn kiện đích bài bàn hệ thống hoa xuất thương môn phương vị.

29. Đổ bác dự trắc ——

Dĩ tự kỷ đương tiền vị trí vi trung tâm, dĩ yếu khứ đích đích phương vi mục đích đích, đắc nhất phương hướng. Dĩ tiên đáo nhân vi chủ, kì tha đích nhân vi khách. Ứng dĩ xuất thương môn giả nhi tại đổ bác đích đích điểm tọa thương môn vị trí giả vi giai. Như quả đổ bác thì, thương môn chính hảo tại đoái thất, kiền lục, tắc cai phương hướng đích nhân đại thắng. Khả dụng bổn nhuyễn kiện đích bài bàn hệ thống hoa xuất thương môn phương vị.

30. Thai dựng dự trắc ——

Dĩ khôn đại biểu chủ phụ, khôn thượng đắc môn đại biểu thai nhân, bát môn chúc âm dương phân nam nữ, như sở sinh chi thì đích thì kiền tại thiên đích nhị bàn thượng ngộ cát tinh hựu hữu kì môn cát cách, hựu dữ niên mệnh ngũ hành tương sinh giả, trường mệnh cát.

31. Thọ mệnh dự trắc ——

Nhân dĩ cửu thập vi tiêu chuẩn, mỗi cung đại biểu thập niên, khán thiên trùng tinh lạc cung dữ tử môn chi gian tương cự viễn cận định nhân thọ sổ, dương độn thuận sổ, âm độn nghịch sổ, phùng ngũ hành vượng tương giả, nhất sinh một hữu thập yêu tai hại, phủ tắc nhất sinh thường hữu khảm khả.

奇门遁甲预测用神31法和盘托出方便大家学习
每测一件事,顶盘应事的开始,九星应事的中期,门应事情的后期,占出行、求谋等都是以地盘为主人,天盘代表客人.
1.求财——
看生门落何宫,并看上下二盘格局。吉格吉星求财必得。一有不吉所求减半。生门五行所处的旺相状况求财有利,休囚不可得,生门落一宫求财不利。
2.出行经商——
如其所往之方得三奇吉格,出行经商人的年命又生日干落宫的五行则为上吉。
3.交易——
值符代表买物之人,生门代表所买的东西,生门落宫代表物主。生门宫五行若生值符宫的五行其物可买,预示价有利。生门宫五行,与值符落宫五行相生,表示物主留恋此物,其物难买。如五行相克则表示其物己成交。如值符宫五行得旺相又生生门宫的五行,对卖者有利。如生门宫五行去生值符宫的五行,对买者有利。凡想买东西,要看卖主一方的方位,得吉格才对自己有利,反之不利。凡想卖东西,要看买主一方的方位,得吉格才对自己有利,凶格对自己不利。
4.生意合伙——
地盘生门代表有资金一方,天盘生门落宫为伙计一方。如地盘五行克天盘五行,预示合伙不成。如天盘五行克地盘五行也不利,如天盘五行生地盘五行,合伙对主人有利,如地盘五行生天盘五行全美,各方面都有利。
5.店铺开张——
开门代表店铺,生门代表本利,日干代表开设店铺之人,看开门、生门及日干上各得何格,并按五行生克综合分析论断。
6.索债——
如伤门与天乙宫五行同生值符五行,索债可全得,如同克值符,欠债人不还,如伤门五行生值符五行克天乙宫五行,欠债可还,如生天乙宫克值符,不还,如甲子戊会开门加囚地时干,其债速还,若天乙乘庚辛来克值符,或值符克天乙乘六丁,或门加入四宫,可能有经官之事。
7.福祸预测——
以坤宫代表福,对应的门是人,星代表福星,吉则有,凶则无。
8.股票——
以时干代表股民,以日干代表股息,以日干所落宫的门代表跌落,以星代表上升,以八神代表投,以宫代表收。
9.出行吉凶——
值使落宫吉为顺,凶为不顺,看八神主事发及路程情况。
10.期货——
以值使代表货主,以星代表投,以天盘天干代表收。
11.寻人——
日干为失踪人,落宫是失踪人方位,门是失踪人情况,时干为测试人(寻人的人)。
12.寻物——
开门与时干相比,时干代表寻物人,开门代表物品,开门所落宫是物品宫。
13.出行择方——
以日干所落的宫为出行方向,吉则从宫走,凶则顺值符走。
14.请客来否——
以值符代表客人,天乙为主人,五行生克决定来否。天乙宫五行克值符宫五行来。
15.办事预测——
值使所落的宫,凶不干,吉则干。
16.占雨——
以天柱代表雨,天英代表电,天辅代表风,天冲代表雷,天蓬壬癸代表水,开伤代表雷,休代表云雨,生代表风,杜代表电,景代表露,死代表水,惊代表虹。以天地二盘值符值使五行生克推断决定。(克为破,地盘不可克天盘)
17.占晴——
以天辅代表风,天英、景门代表火。如天辅、天英、景门所乘之宫五行得旺相为晴。若克日和时的天干也为晴。
18.功名预测——
日干代表学士,值符代表考官,天乙代表分考官,如值符天乙五行来生日干景门五行,又得旺相者,必获得科名,再遇三奇吉门吉宿在本人年干上,大利。再一法是看本人年干上如有三奇和吉门大吉利,名易得,虽得奇门而不得吉门,名不能得,提吉门而不得三奇,终必成功。
19.交友——
以日干落宫代表己身,以时干代表友人,以五行生克和所得何星何格论之。
20.词讼预测——
值符代表原告,天乙代表被告,以开门代表警官,惊门代表讼师,以五行生克,旺相休囚决断胜负。
21.捕鱼预测——
以伤门代表捕鱼人,甲寅癸为网,以五行生克论得失,以旺相休囚论多寡,甲寅落宫五行克伤门宫五行多得,无克少得。
22.失物预测——
看八卦之象,代表失物的卦落地盘何宫,此宫上顶盘方位得玄武星座,预示为被人盗去,不见玄武,示为自己丢失,丢物之时辰如落在“空亡”的位置,不能找回,失物的时辰所落宫如在内四宫,为在宅中丢失,如在外四宫,主失落到较远的地方,再按地盘宫分别定其所属八卦的方向,地盘上的干支来看丢失或找回的日期,如是失盗,看玄武所在方位的天盘星,是阳星为男盗,是阴星为女盗,有旺相气为青年人,无旺相气则是老人,用时辰的天干所落宫来测其衣服颜色。
23.访友预测——
凡访友寻人,以所往方地盘宫代表主人,天盘星代表客人,两盘同方位上的五行相生或相合,或有三奇与吉门,去必相遇,若门凶或上下二盘相克则不遇,庚的方位如出现年格、月格、日格、时格时,预示也不能遇见被访之人。
24.放债预测——
以值符代表放债人,天乙小值符代表借债人,生门代表财神,以五行生克旺相论断,值符五行克天乙五行则吉,天乙五行生值符也有利,否则不吉。
25.利息预测——
凡占贸易得利多少,要凭生门所临之宫论断,旺能多得利,相则利平常,休囚利则微,休囚有凶格预示要折本,生门居旺相,再看甲子戊上乘何干以决定其数。
26.疾病预测
以天芮代表病,生死二门代表生、死,以本人年干落宫得生死二门及休囚废没决其生死。另一法以时干代表病神,值符代表病,时干加地盘星为医生,值使加三奇或六仪为病痊之期,值使落宫的五行如生时干宫的五行,病容易好,否则难好,时干宫五行克值使宫五行也容易好,否则好的慢。
27.博弈胜负——
值符落宫为主方,六庚落宫代表客方,五行生克论胜负,博弈看值符,值符如加伤门,表示能胜。
28.彩票预测——
以当前预测位置为中心。以售彩票的地点为目的地,得一方向。购彩票的人为客。应以伤门方向去购买。并且得奇收获较大。可用本软件的排盘系统找出伤门方位。
29.赌博预测——
以自己当前位置为中心,以要去的地方为目的地,得一方向。以先到人为主,其他的人为客。应以出伤门者而在赌博的地点座伤门位置者为佳。如果赌博时,伤门正好在兑七,乾六,则该方向的人大胜。可用本软件的排盘系统找出伤门方位。
30.胎孕预测——
以坤代表主妇,坤上得门代表胎儿,八门属阴阳分男女,如所生之时的时干在天地二盘上遇吉星又有奇门吉格,又与年命五行相生者,长命吉。
31.寿命预测——
人以九十为标准,每宫代表十年,看天冲星落宫与死门之间相距远近定人寿数,阳遁顺数,阴遁逆数,逢五行旺相者,一生没有什么灾害,否则一生常有坎坷。
Chia sẻ.

Bình luận