Kỳ Môn Bát Thần

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kỳ Môn Bát Thần

 

Nhất, bát thần ngụ ý

Trực phù tiền tam lục hợp vị, thái âm chi thần tại tiền nhị, hậu nhất cung trung vi cửu thiên, hậu nhị chi thần vi cửu đích. Cửu thiên chi thượng hảo dương binh, cửu đích tiềm tàng khả lập doanh, phục binh đãn hướng thái âm vị, nhược phùng lục hợp lợi đào hình.

1, trị phù

Bẩm trung ương thổ, vi thiên ất chi thần, chư thần chi thủ, sở đáo chi xử, bách ác tiêu tán. Tại vật phẩm trung đại biểu cao đương hóa vật, chân phẩm, tinh phẩm, danh phẩm. Tại đan vị nhân sự thượng đại biểu lĩnh đạo, nhất bả thủ.

Trị phù hoàn khả tác vi đính đầu thượng ti, giam khảo quan, tài phán, nguyên cáo, phóng trái nhân, ngân hành, hành tình, tại chiến tranh thì khả đại biểu thủ phương đẳng.

Sự cấp khả tòng trực phù sở tiến lâm chi phương xuất, giá tựu thị sở vị”Cấp tắc tòng thần” đích thuyết pháp.

2, đằng xà

Bẩm nam phương hỏa, vi hư trá chi thần. Tính nhu nhi khẩu độc, ti kinh khủng quái dị chi sự. Xuất đằng xà chi phương chủ tinh thần hoảng hốt, ác mộng kinh quý, như quả vấn bệnh khả năng thị thụ kinh hách, dạ đa ngạc mộng, hựu khả năng bị tật bệnh khốn nhiễu, cửu trì bất dũ.

Lánh ngoại, đương dự trắc nhất cá đích hỉ hảo thì, như quả thử nhân thượng thừa đằng xà đích thoại, tắc biểu kì tha khả năng đối thần bí văn hóa cảm hưng thú, hoặc thị tín ngưỡng phật đạo, hoặc hỉ hoan dịch học văn hóa đẳng đẳng.

3, thái âm

Bẩm tây phương âm kim, vi ấm hữu chi thần, tính cách âm nặc ám muội. Thái âm chi phương khả dĩ bế thành tàng binh, khả dĩ mật mưu sách hoa, tị nan. Dụng thần như quả thượng thừa thái âm đích thoại, biểu kì khả năng hữu quý nhân ám trung tương trợ.

4, lục hợp

Bẩm đông phương mộc, vi hộ vệ chi thần. Tính hòa bình, tính cách khai lãng bình hòa, ti hôn nhân giao dịch trung gian giới thiệu nhân chi sự. Lục hợp chi phương nghi hôn thú, tị hại. Lục hợp đại biểu trung giới nhân, hôn nhân, kinh kỉ nhân, hành nhân tẩu thất phương hướng, đào phạm đẳng.

5, bạch hổ

Bẩm tây phương chi kim, vi hung ác cương mãnh chi thần. Tính hảo sát, ti binh qua tranh đấu sát phạt bệnh tử, giao thông sự cố đẳng. Câu trần chi phương tu phòng địch phương thâu tập. Đắc kì môn vô kị. Bạch hổ hạ ẩn hữu câu trần, câu trần cụ hữu đích hộ kỷ thổ tính chất, kỷ thổ trường sinh tại dậu, cố ẩn vu bạch hổ chi hạ.

Lánh ngoại, như quả dụng thần lâm cát tinh, cát môn, cát cách, nhi hựu thượng thừa bạch hổ đích thoại tắc khả dĩ tác vi cát thần lai dụng, biểu kì thử nhân trường đắc bạch, tính cách cương liệt, hữu uy nghiêm, hữu năng lực đẳng.

6, huyền vũ

Bẩm bắc phương thủy, vi gian sàm tiểu đạo chi thần. Tính hảo âm mưu tặc hại, ti đạo tặc đào vong khẩu thiệt chi sự. Huyền vũ hạ ẩn hữu chu tước, chu tước nguyên lai chúc nam phương hỏa thần, đãn bắc phương huyền vũ tử thủy chi vị, chính thị bính hỏa hoài thai chi đích, cố chu tước ẩn vu huyền vũ chi hạ, chu tước chi phương tu đề phòng gian tế đạo tặc.

Đắc kì môn tắc vô phương. Huyền vũ chủ nam nữ ái muội chi sự ( bao quát thâu tình ), như quả dụng huyền vũ lai đại biểu vật phẩm, tắc khả năng thị hủ lạn biến chất hoặc giả mạo ngụy liệt thương phẩm; như quả lai đại biểu nhân đích thoại, tắc thử nhân khả năng hỉ hoan ám trung hành sự, hoặc thị tham ô đạo thiết phạm, hành hối thụ hối, hoặc thị niêm hoa nhạ thảo, phong lưu phóng đãng chi nhân. Đãn như quả dụng thần lâm cát tinh, cát môn, cát cách nhi khước thượng thừa huyền vũ đích thoại, tắc biểu kì thử nhân trừ hữu nguyên tắc tính dĩ ngoại, hoàn cụ hữu đầu não linh hoạt đích nhất diện, xử lí sự tình tất nhiên hội thượng hạ hữu tình, nội ngoại xưng ý.

Huyền vũ chủ yếu thị dụng lai đại biểu tiểu thâu tiểu mạc, tiểu tham ô phạm đích dụng thần phù hào.

7, cửu đích

Khôn thổ chi tượng, cụ hữu khôn thổ đích tính chất, hữu hậu tái chi đức, cố vi vạn vật chi mẫu. Vi kiên lao chi thần, thì gian ngận trường đích ý tư, tính nhu hảo tĩnh, tư sinh vạn vật. Cửu đích chi phương, khả dĩ truân binh cố thủ, tọa đích kinh thương, cảo phòng đích sản, bá chủng dưỡng thực.

8, cửu thiên

Kiền kim chi tượng, vi thiên vi phụ, vạn vật chi phụ. Cổ nhân xưng vi uy hãn chi thần, tính cách cương cường hảo động, tính cương hảo động. Cửu thiên chi phương, khả dĩ dương binh bố trận, hành quân đả trượng, tọa phi ky. Dụng thần thượng thừa cửu thiên cát thần, khả dĩ chủ động xuất kích, đại dân pháp hoành đồ.

Nhị, bát thần ngũ hành cát hung chúc tính

Chia sẻ.

Bình luận