Kỳ Môn – Giao Dịch / Đầu Tư

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

1, dĩ nhật can vi mãi chủ, thời can vi mại chủ, lục hợp vi kinh kỉ nhân, trung giới nhân.

(Lấy nhật can là người mua, lấy thời can làm người bán, lục hợp là người đại diện)

2, nhật can sinh thời bất lợi mại phương, thời can sinh nhật can lợi mãi phương. Nhật can khắc thời can, mãi chủ bất yếu, thời can khắc nhật can, mại chủ bất mại.

(Nhật can sinh thời can bất lợi cho người bán, thời can sinh nhật can bất lợi cho người mua. Nhất can khắc thời can người mua khong cần. Thời can khắc nhật can chủ không bán)

3, lục hợp sinh nhật can, kinh kỉ nhân hướng mãi chủ. Lục hợp sinh thời can, kinh kỉ nhân hướng mại chủ. Lục hợp nhập mộ hoặc không vong, tất hữu gian trá khi man chi sự.

(Lục Hợp sinh nhạt can người đại diện hướng người mua. Lục hợp sinh thời can người đại diện hướng người bán. Lục hợp nhập mộ hoặc không vong tất có gian trá lừa gạt)

4, nhật can dữ thời can bỉ hòa, công bình giao dịch, dã chủ thành giao. Nhật can, thời can hữu nhất không vong, giao dịch bất thành.

(Nhật can hòa thời can, giao dịch công bằng. Nhật can hoặc thời can lạc không vong, giao dịch bất thành)

5, dĩ giáp tý mậu vi tư bổn, dĩ sinh môn vi lợi tức. Sinh môn lạc cung đắc kì hòa cát cách, cát tinh, sinh giáp tý mậu lạc cung cát, tất hoạch bội lợi, bỉ hòa, đắc trung lợi. Sinh môn cung khắc giáp tý mậu cung, hựu đắc hung thần hung cách giả, tất bồi bổn.

(Giáp Tý Mậu là tài sản, sinh môn là lợi tức. Sinh môn đắc kỳ hòa cát cách, cát tinh, giáp tý mậu lạc cát cung tất sinh lợi. Sinh môn cung khắc giáp tý mậu cung, hoặc đắc hung thần hung cách tất lỗ vốn)

6, giáp tý mậu lạc cung sinh sinh môn lạc cung, chủ thiêm gia tư bổn nhưng khả hoạch lợi. Sinh môn lạc mộ tuyệt chi đích ( chỉ nguyệt lệnh dữ sinh môn chi quan hệ ), tái hữu hung thần hung cách, tất háo tẫn tư bổn.

Giáp Tý Mậu lạc cung sinh cho cung Sinh Môn lạc vào tất thêm được tài sản , hoạnh phát. Sinh Môn lạc mộ tuyệt tất hao tán tài sản.

7, dĩ nhật can vi mãi chủ, thời can vi hóa vật. thời can cung vượng tương đắc cát môn cát cách, hựu thượng thừa cát thần giả, vi hóa đích chất lượng hảo, hưu tù bất đắc kì môn cát cách cát thần giả, chất lượng thứ. Như quả hưu tù, hựu lâm hung môn hung cách, thượng thừa huyền vũ giả, tất thị giả mạo ngụy liệt sản phẩm hoặc hủ lạn biến chất hóa vật.

Nhật Can là người mua, thời can là hàng hóa. Thời can cung vượng gặp cát môn cát cách thì chất lượng tốt, nếu bị hưu tù nhưng vẫn gặp cát môn cát cách thì chất lượng hàng hóa kém hơn. Nếu như lâm hung môn gia hưu tù , hung cách hoặc huyền vũ thì gặp phải hàng giả, hoặc hàng kém chất lượng 

8, thời can sinh nhật can, hảo hóa nạo hóa chung hữu lợi. thời can khắc nhật can, hoặc không vong, mộ tuyệt, tắc vô lợi. Nhật can sinh thời can, vi chủ động khứ mãi. Nhật can khắc thời can, dã năng mãi thành.

 

9, dĩ trị phù vi mại phương, trị sử vi mãi phương. Trị sử thừa kì môn cát cách sinh trị phù hoặc nhị giả bỉ hòa, khả dĩ mại xuất. Trị phù sinh trị sử, hoặc nhị giả tương khắc, tắc mại bất xuất khứ. Dĩ nhật can vi mại phương, dĩ thời can vi hóa vật, giáp tý mậu vi tư bổn, sinh môn vi lợi tức.

10, nhật can sinh thời can, vi nhân luyến hóa, bất khẳng mại. thời can sinh nhật can, vi hóa luyến nhân, mại bất xuất khứ. Nhật can khắc thời can, tuy tưởng khoái tốc tương hóa mại xuất khứ, đãn thành giao trì hoãn.

11, thời can khắc nhật can, mại đắc khoái. Mại hóa hữu lợi vô lợi, chích yếu thời can cung ( hóa vật ) sinh giáp tý mậu hoặc sinh môn cung, tắc khả hoạch lợi. thời can cung bất sinh giáp tý mậu hoặc sinh môn cung, hoặc giả nhị giả tương khắc, tắc vô lợi. thời can cung thừa hung thần hung cách lai trùng khắc nhật can cung giả, tất bồi bổn.

12, mãi mại phòng đích sản cầu tài: dĩ sinh môn vi trụ trạch, dĩ tử môn vi đích bì, dĩ trị phù vi mãi phòng hoặc mại phòng chi nhân. Sinh tử nhị môn thừa tam kì cát cách, thuyết minh phòng ốc hòa đích bì hảo.

13, khai điếm cầu tài: thương trường, môn thị, tửu điếm, lữ quán, xan thính đẳng, bao quát khai bạn công hán đẳng tọa đích kinh thương dự trắc, nhất bàn quân dĩ nhật can vi cầu trắc chi nhân, khai môn vi kì thương trường, môn thị, công hán, tửu điếm đẳng đích đại biểu phù hào.

14, hợp hỏa cầu tài: dĩ nhật can vi ngã phương, thời can vi hợp hỏa chi nhân. thời can thừa kì môn cát cách lai sinh nhật can cung giả, đối ngã phương hữu lợi, nhật can cung sinh thời can cung giả, đối tha phương hữu lợi, nhật can dữ thời can bỉ hòa giả, công bình.

Chia sẻ.

Bình luận