Yêu học thanh kì độn giáp bồi huấn ban – phần 6 (Cuối)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Phụ kì môn lục tượng (vcd) tài liêu

Nhất, kì môn dữ tống hợp dự trắc ( trắc lai ý )

Nhị, kì môn dữ kinh tể quản lí.

Tam, kì môn trắc phong thủy.

Tứ, kì môn đích vận trù học

Ngũ, kì môn trắc lưu niên.

Lục, hành vi chỉ đạo, phụ trợ chỉ đạo, phù chú, khí cụ )

Nhất, kì môn trắc lai ý

Kì môn nguyên lí, lai nguyên dữ tinh tượng học, dữ chiêm tinh thuật hữu quan, trương hành, tam quốc chư cát lượng đối thử tố xuất liễu cự đại đích cống hiến. Bát môn thị bát quái diễn sinh phái sinh xuất lai đích, bát môn đại nhân sự hoạt động, quân sự chiến tranh. Trị ban môn đại bát đại tương, thùy trị ban, tử môn tựu khốc, kinh môn tựu hảm, bát môn thị bỉ giác trọng yếu đích.

Vạn sự vạn vật hỗn độn vô cực, dự trắc sự vật tựu xuất hiện thái cực, nhất điểm, thủ nhất điểm tài năng cấp nhĩ thuyết, giá nhất điểm tựu thị thái cực. Ngã tưởng khán nhãn, nhãn tựu thị thái cực, vô cực thị chỉnh thể, thái cực thị bộ phân, thụ chỉnh thể chế ước, chỉnh thể thụ thái cực chế ước, tâm tạng tử liễu, cật tái hảo đích dược dã một dụng, mật bất khả phân đích thực vật liên. Thái cực dữ thái cực chi gian đích sự. Can, tâm tạng hòa huyết dịch lưỡng cá thái cực đô hữu ảnh hưởng trung y học lí luận, can hữu vấn đề, bất điều can, can mộc, thận thủy, tiên bổ thận. Can xuất vấn đề huyết dịch ảnh hưởng, huyết dịch ảnh hưởng tâm tạng, thực vật liên. Ất + tân long đào tẩu hòa bính + canh tặc tất khứ, trắc bệnh bệnh bào liễu thị hảo sự, biện chứng khán vấn đề, giá lưỡng cá đô thị tẩu, nhất cá thị bất nhượng nhĩ kiền liễu, nhất cá thị nhĩ bất tưởng kiền liễu, tưởng tẩu.

Thì gian: thập nhị đích chi.

Không gian: cửu cung bát quái.

Thiên thể: cửu tinh, khí hậu.

Nhân sự: bát môn.

Đích lí hoàn cảnh: dụng thần vượng suy.

Thần: bát thần.

Trạng thái: cách cục.

Thì gian chế ước: hiện tại bất hành, đáo nhất định thì gian khứ.

Không gian chế ước: đáo lánh nhất cá đích phương khứ tố.

Thiên thể: đại đích chính sách, pháp luật pháp quy bất duẫn hứa.

Nhân sự: cạnh tuyển hạ biên bất mãn ý, điều chỉnh.

Đích lí hoàn cảnh: vật hậu thiên văn đích ảnh hưởng.

Cách cục: thiên đích nhân thần tổ hợp đích nhất chủng trạng thái, chỉnh thể thiên đích nhân thần thập kiền khắc ứng, khán tổ hợp tình huống, cát lực lượng việt đại, hung đích tựu bị chế ước; hung đích phù hào đa hướng phôi đích phương hướng khứ phát triển. Thì gian, không gian nguyên lí thị tương thông đích, thiên bồng tại tị nguyệt tựu thị tài lâm nguyệt, trảo chủ yếu mâu thuẫn, tham khảo thứ yếu mâu thuẫn, trảo chủ đề. Thiên bồng tinh dĩ lạc cung vi chủ, thì gian biến hóa bất hội ảnh hưởng tinh. Dĩ lạc cung vi chủ, dĩ thì gian vi phụ. Thập thiên kiền dĩ thì gian vi chủ, dĩ lạc cung vi phụ, tùy quý tiết phát sinh biến hóa. Bát môn dã thị giá cá đạo lí, bát môn dĩ thì gian vi chủ, dĩ không gian vi phụ.

Trắc lai ý thị tương đối đích, mục tiền thập yêu đại sự, bạn thập yêu sự hiển kì xuất lai. Hôn nhân đả quan ti, tật bệnh đô năng khán, thông quá bát môn cửu tinh đích tín tức phù hào khứ giải độc. Khán đáo ất tưởng đáo nữ nhân, thê tử. Bính chủ ma phiền, loạn tử. Đinh phiếu chứng, đệ tam giả. Mậu vi phòng đích sản, tiễn. Kỷ chủ tư dục, mĩ sự. Canh trở lực. Tân phạm thác ngộ.

Trắc lai ý: lập cực điểm, thái cực điểm thị chủ yếu mâu thuẫn điểm, tòng na phương diện cân nhân thuyết, trảo chủ yếu mâu thuẫn.

(1) niên nguyệt nhật thì vi lập cực điểm.

(2) niên mệnh vi lập cực điểm.

(3) lai nhân sở thừa phương vị, tòng na lí lai, tọa cung.

(4) trị phù, trị sử.

(5) báo sổ tự chỉ phương vị.

Bài bàn phương pháp lệ: 2005 niên 4 nguyệt 2 nhật 8 thì 30 phân nông lịch 2 nguyệt 24 nhật tinh kì lục

Ất dậu niên kỷ mão nguyệt bính thần nhật nhâm thần thì ( thì tuần không ngọ vị )

Dương 9 cục trị phù cầm nhuế tại 4 cung trị sử tử môn tại 1 cung tiểu trị phù tùy thiên bàn

┏━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┓

┃ tiến trụ trị phù cảnh ┃ tâm đằng xà tử không ┃ bồng thái âm kinh không ┃

┃ bính hưu môn ┃ tân sinh môn ┃ quý thương môn ┃

┃ cầm nhuế quý canh ┃ thiên trụ bính ┃ thiên tâm đinh ┃

┃ đích thiên phụ nhâm ┃ thiên thiên anh mậu ┃ phù cầm nhuế quý canh ┃

┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫

┃ nhuế cửu thiên đỗ ┃ ┃ nhâm lục hợp khai ┃

┃ đinh khai môn ┃ ất ┃ kỷ đỗ môn ┃

┃ thiên anh mậu ┃ ┃ thiên bồng kỷ ┃

┃ huyền thiên trùng tân ┃ quý ┃ xà thiên trụ bính ┃

┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫

┃ mã anh cửu đích thương ┃ phụ huyền vũ ẩn sinh ┃ trùng bạch hổ hưu ┃

┃ canh kinh môn ┃ nhâm tử môn ┃ mậu cảnh môn ┃

┃ thiên phụ nhâm ┃ thiên trùng tân ┃ thiên nhâm ất ┃

┃ hổ thiên nhâm ất ┃ hợp thiên bồng kỷ ┃ âm thiên tâm đinh ┃

┗━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┛

Minh ám, ẩn hiển, tiến thối. Vũ trụ phổ biến quy luật.

Bổn kì môn cục, cửu tinh tiến tinh tòng tốn cung khởi thiên trụ tinh, tiến tinh dĩ đích bàn nhật kiền sở lạc cung nguyên cửu tinh tùy trị phù chuyển động. Các cung nguyên lai đích cửu tinh sở lạc cung vi quá khứ thì, các cung hiện tại đích tinh vi hiện tại thì, tiến tinh sở lạc cung vi tương lai thì khả năng phát sinh đích sự. Như thử lệ trung bính nhật kiền tại li cửu cung, nguyên cửu tinh vi thiên anh tinh, hiện tại lạc đáo chấn tam cung, vi thối tinh, chấn tam cung tức chủ quá khứ phát sinh đích sự, hiện tại bính nhật kiền thiên bàn kiền sở lâm đích cửu tinh thiên trụ tinh tắc chủ hiện tại phát sinh đích sự tình, vi hiện tại thì. Bính thiên bàn kiền thượng lâm đích thiên tâm tinh vi li cung đích tiến tinh, lạc tại khôn nhị cung, chủ tương lai khả năng phát sinh đích sự tình.

Ám kiền: dĩ thì kiền hoa trực sử môn sở lạc cung dương thuận âm nghịch đích phi cung chuyển. Ám kiền như dữ đích bàn kiền tương đồng tức vi phục 呤 trạng thái, yếu cầu biến nhập trung dương thuận âm nghịch đích thôi bài. Như bổn cục thì kiền nhâm yếu lạc tại trực sử môn tử môn sở tại khảm cung phi động.

Đích bàn bát thần: chủ quá khứ thì, dĩ các cung bát thần vi hiện tại thì. Trắc hiện tại đích dĩ thiên bàn bát thần vi chủ tham khảo đích bàn bát thần, trắc quá khứ đích dĩ đích bàn bát thần vi chủ, tham khảo thiên bàn bát thần. Chủ thứ yếu phân thanh! Thiên bàn bát thần bất chích chủ hiện tại thì, hoàn khả đại biểu tương lai thì.

Ẩn môn: dĩ thiên bàn nhật kiền sở lâm bát môn lạc trực sử môn sở lạc cung chuyển động. Đại biểu ám đích, ẩn tàng đích, nội tâm thế giới đích sự. ( thử cục bính nhật kiền sở lâm bát môn vi sinh môn, tha đích ẩn môn tùy trực sử tử môn lạc đáo khảm cung thuận thôi, tức ẩn môn vi tử môn, thị tương lai thì, quá khứ thì khán hiện tại sở tại cung đích bát môn tức cảnh môn tức thối môn sở lạc kiền cung khán quá khứ thì đích sự kiện phát sinh tình huống. Nhi sinh môn chủ hiện tại tiến hành thì. )

Đại sự luận tinh, phá đại tài đẳng đại sự dĩ cửu tinh vi chủ, bát môn chủ yếu thị tố tham khảo, bất khởi quyết định tác dụng!

Bát môn đích phân tích phương pháp dữ cửu tinh hữu sở bất đồng, như bính lâm sinh môn hữu tố sinh ý sự, ẩn môn đáo khảm cung tử môn thuyết minh tha nội tâm một bả ác một để khí, chủ nội tâm thế giới hoạt động. Sinh môn vi hiện tại sự, ẩn môn lạc đáo tử môn vi tương lai sự, cảnh môn chủ quá khứ phát sinh đích nhất ta sự vật đích biến hóa.

Thiên bàn trị phù dĩ thì thần tuần thủ phù đầu thiên kiền gia thì kiền thượng chuyển thiên bàn kiền, phù đạo sở lạc cung cửu tinh vi tùy trị phù nhất khởi cân tùy tuần thủ thiên kiền sở gia lâm đích thì kiền cung chuyển. Như bổn cục thì thần vi giáp thân tuần giáp thân canh, canh tại khôn nhị cung, tức hoa khôn nhị cung cửu tinh thiên nhuế vi trị phù, tử môn vi trực sử, trị phù lạc canh sở gia lâm nhâm đích bàn kiền thượng tại tốn tứ cung, tuân tuần dương thuận âm nghịch quy luật khứ chuyển động.

Ẩn môn, ám kiền đô cân trứ trực sử môn sở lạc cung bào.

Khán quá khứ sự:

1, thối tinh ( thiên anh chấn tam cung )

2, đích bàn nhật kiền ( đoái thất cung )(1, 2 thị chủ yếu sự kiện )

3, đích bàn thì kiền ( tốn tứ cung )

4, đích bàn sở lâm môn thối thần ( tức thối môn ). ( bổn cục nhật kiền lạc cung thối môn vi cảnh môn lạc kiền lục cung. )(3, 4 thị thứ yếu sự kiện nhân tố )

Khán hiện tại sự:

1, trị phù ( tốn tứ cung )

2, trực sử môn ( đại biểu tổng đích sự, đại biểu cụ thể sự )( yếu khán vượng suy, lâm tử môn bất hảo, tâm tình bất hảo, thái độ bất minh lãng, bất quả đoạn đẳng. Cân nguyệt lệnh kết hợp phi thường trọng yếu. Thì gian quyết định tha đích động. Hữu thì gian tính. Bất thị không gian quyết định đích. Thì gian quyết định sự vật phát triển đích xu thế. Thì gian cải biến, không gian dã cân trứ cải biến. Tùy trứ thì gian đích thôi di, sự kiện dã cân trứ tiêu thất hoặc biến hóa. Trực sử môn hoàn đại biểu thái độ dữ hiện tại đích trạng thái. )

3, thiên bàn nhật kiền 4, thiên bàn thì kiền ( chủ sự thể, hiện tại đích trạng thái. )

Tương lai đích sự:

1, tiến tinh ( nhật kiền đích bàn lạc cung cửu tinh tùy trị phù chuyển )( như li cung thiên tâm tinh tức vi tiến tinh lạc khôn nhị cung, vi tiến tinh sở đại biểu chỉnh thể đích cung vị, chủ tương lai yếu phát sinh đích nhất ta sự tình. )

2, ẩn môn

3, trị phù

Lệ: 2005 niên 3 nguyệt 23 nhật 16 thì 30 phân nông lịch 2 nguyệt 14 nhật

Ất dậu niên kỷ mão nguyệt bính ngọ nhật bính thân thì ( thì tuần không: thần tị )

Dương 6 cục trị phù thiên anh tại 4 cung trị sử cảnh môn tại 2 cung tiểu trị phù tùy thiên bàn

┏━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┓

┃ tiến phụ trị phù khai không ┃ anh đằng xà hưu ┃ nhuế thái âm ẩn sinh ┃

┃ mậu thương môn ┃ quý đỗ môn ┃ bính cảnh môn ┃

┃ thiên anh tân ┃ cầm nhuế ất quý ┃ thiên trụ kỷ ┃

┃ thiên thiên phụ bính ┃ phù thiên anh tân ┃ xà cầm nhuế ất quý ┃

┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫

┃ trùng cửu thiên kinh ┃ ┃ trụ lục hợp thương ┃

┃ ất sinh môn ┃ kỷ ┃ tân tử môn ┃

┃ thiên phụ bính ┃ ┃ thiên tâm mậu ┃

┃ đích thiên trùng đinh ┃ ất ┃ âm thiên trụ kỷ ┃

┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫

┃ mã nhâm cửu đích tử ┃ bồng huyền vũ cảnh ┃ tâm bạch hổ đỗ ┃

┃ nhâm hưu môn ┃ đinh khai môn ┃ canh kinh môn ┃

┃ thiên trùng đinh ┃ thiên nhâm canh ┃ thiên bồng nhâm ┃

┃ huyền thiên nhâm canh ┃ hổ thiên bồng nhâm ┃ hợp thiên tâm mậu ┃

┗━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┛

Giảng giải: thối tinh thiên trùng lạc cấn cung, bính đích bàn tại tốn cung, nhật thì kiền đích bàn đồng lạc tốn cung, đô chủ quá khứ sự. Nhật kiền bính hạ đinh, đinh lâm cấn cung dã chủ quá khứ sở tố sự.

Bính nhật, thì thiên bàn lạc cung chủ hiện tại sự. Trị phù tốn cung, trực sử cảnh môn khôn nhị cung, đô chủ hiện tại sự. Nhật kiền sở tại thiên trùng tinh lạc cấn cung lâm hưu môn, tương lai hoàn hội tố công môn sự. Đích bàn trực phù đại biểu quá khứ sự.

Lệ: nữ cầu trắc 2005 niên 1 nguyệt 10 nhật 10 thì 0 phân nông lịch 12 nguyệt 1 nhật

Giáp thân niên đinh sửu nguyệt giáp ngọ nhật kỷ tị thì ( thì tuần không tuất hợi )

Dương 2 cục trị phù cầm nhuế tại 3 cung trị sử tử môn tại 7 cung tiểu trị phù tùy thiên bàn

┏━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┓

┃ trụ đằng xà kinh ┃ tâm thái âm khai ┃ bồng lục hợp hưu ┃

┃ bính thương môn ┃ tân đỗ môn ┃ quý cảnh môn ┃

┃ thiên trụ quý ┃ thiên tâm nhâm ┃ thiên bồng ất ┃

┃ đích thiên phụ canh ┃ thiên thiên anh bính ┃ phù cầm nhuế tân mậu ┃

┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫

┃ nhuế trị phù tử ┃ ┃ nhâm bạch hổ sinh ┃

┃ đinh sinh môn ┃ ất ┃ kỷ tử môn ┃

┃ cầm nhuế tân mậu ┃ ┃ thiên nhâm đinh ┃

┃ huyền thiên trùng kỷ ┃ tân ┃ xà thiên trụ quý ┃

┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫

┃ anh cửu thiên cảnh ┃ phụ cửu đích đỗ ┃ mã trùng huyền vũ thương không ┃

┃ canh hưu môn ┃ nhâm khai môn ┃ mậu kinh môn ┃

┃ thiên anh bính ┃ thiên phụ canh ┃ thiên trùng kỷ ┃

┃ hổ thiên nhâm đinh ┃ hợp thiên bồng ất ┃ âm thiên tâm nhâm ┃

┗━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┛

Tòng nhật kiền tân lai khán hữu phá tài, quan tai khẩu thiệt sự. Tân tại chấn cung mậu + kỷ vi phá tài, mậu hoặc tân hạ kỷ đáo kiền cung, hữu xuất môn tại ngoại dẫn khởi kinh khủng khẩu thiệt thương hại sự. Kỷ ám kiền hựu lâm đoái cung, dã hữu hung thương hiếu phục sự. Kết quả bất thị bổn nhân. Tòng chấn cung ám kiền đinh khán, vi đinh chiêm liễu giá cá vị trí, tại nguyệt kiền, vi huynh đệ tỷ muội bằng hữu bối sự. Đinh đáo đoái cung, hựu tại cấn cung lâm hưu môn thượng thừa cửu thiên, vi xuất hải phiên thuyền ( hưu môn chủ thuyền chích ), tức tha muội phu xuất hải phiên thuyền trầm giang nhi vong dẫn khởi quan ti. Đinh lâm cửu tinh thiên nhâm dương tinh dĩ nam định, nhất bàn dĩ cửu tinh âm dương định nam nữ chuẩn xác suất canh đại điểm. Hoàn yếu căn cư thật tế tình huống lai định!

Lệ: nữ cầu trắc 2004 niên 9 nguyệt 3 nhật 20 thì 0 phân nông lịch 7 nguyệt 19 nhật

Giáp thân niên nhâm thân nguyệt ất dậu nhật bính tuất thì ( thì tuần không ngọ vị )

Âm 4 cục trị phù cầm nhuế tại 6 cung trị sử tử môn tại 9 cung tiểu trị phù tùy thiên bàn

┌──────┬──────┬──────┐

│ tân bạch hổ │ bính lục hợp │ quý thái âm mã │

│ thiên nhâm quý │ không thiên trùng kỷ │ không thiên phụ mậu │

│ âm cảnh môn mậu │ xà tử môn nhâm │ phù kinh môn ất canh │

├──────┼──────┼──────┤

│ nhâm huyền vũ │ canh │ mậu đằng xà │

│ thiên bồng tân │ │ thiên anh nhâm │

│ hợp đỗ môn kỷ │ ất │ thiên khai môn đinh │

├──────┼──────┼──────┤

│ ất cửu đích │ đinh cửu thiên │ kỷ trị phù │

│ thiên tâm bính │ thiên trụ đinh │ cầm nhuế ất canh │

│ hổ thương môn quý │ huyền sinh môn tân │ đích hưu môn bính │

└──────┴──────┴──────┘

Trực sử phùng không, tố sự hữu thủy vô chung. Thì kiền nhập thì chi mộ, hựu tại kiền cung nhập mộ, bất cát. Tân + kỷ vi toản đầu đâu nhập thâm xử liễu.

Tổng kết: bất năng chích khán nhật thì đích quan hệ định cát hung, yếu trọng thị trực sử, trị phù, dụng thần đích quan hệ.

1) trực sử phùng không, tố sự hữu thủy vô chung. Trực sử môn đại biểu tối chung quyết định quyền.

2) trực sử môn lâm tử, kinh, thương, đỗ sự nan thành, vượng canh nan thành, suy dã yếu căn cư dự trắc đích sự vật đối tượng ( dụng thần ) khứ cụ thể phân tích. Như trắc đích bì đẳng loại, phản nhi cát. Trực sử môn lâm khai, hưu, sinh, cảnh bỉ giác dung dịch thành công.

3) trực sử môn lâm lục nghi kích hình, bạch hổ, đằng xà, huyền vũ giá loại cách cục, bất dung dịch thành công. Thuyết minh lĩnh đạo tằng hoặc thử sự nội bộ xuất hiện vấn đề nhi bất dung dịch thành công.

4) trực sử môn khắc dụng thần cung dã bất dung dịch thành công.

5) trị phù vi tiền cảnh môn vượng cát, tiền đồ nhất phiến quang minh, đãn nhược trực sử môn phùng không hung, nhãn tiền tựu bất hảo, yếu kinh quá nhãn tiền đích nan quan tài hành. Dã tựu thị chỉnh thể thượng cát, nhãn tiền yếu độ quá nan quan. Trắc nhãn tiền đích sự tắc nan thành. Như trị phù không suy bất cát, trực sử cát, đoản kì nội sự khả thành công. Trị phù sinh trực sử, trực sử sinh dụng thần, liên tục tương sinh, tối cát! Liên tục tương khắc bất cát! Dụng thần sinh trực sử tái sinh trị phù, liên tục tương sinh, nhất dạng cát.

Trị phù khán viễn đích, chỉnh thể đích, trực sử khán cụ thể đích, nhãn tiền đích. Trực sử thị đệ nhất yếu tố, thị cụ thể bạn sự nhân, hiện quản, trị phù như tổng thống, chủ tịch, nhất công ti xí nghiệp đích tổng đầu, như hiện quan, thị hiện quan bất như hiện quản.

Lệ: nữ cầu trắc 2005 niên 3 nguyệt 8 nhật 18 thì 0 phân nông lịch 1 nguyệt 28 nhật

Ất dậu niên kỷ mão nguyệt tân mão nhật đinh dậu thì ( thì tuần không thần tị )

Dương 4 cục trị phù thiên trụ 1 cung trị sử kinh môn 1 cung tiểu trị phù tùy thiên bàn ám kiền phục ngâm biến nhập trung

┏━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┓

┃ nhâm lục hợp sinh không ┃ trùng bạch hổ thương ┃ phụ huyền vũ đỗ ┃

┃ quý sinh môn ┃ kỷ thương môn ┃ tân đỗ môn ┃

┃ thiên nhâm nhâm ┃ thiên trùng ất ┃ thiên phụ mậu ┃

┃ huyền mậu ┃ đích quý ┃ thiên đinh kỷ bính ┃

┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫

┃ bồng thái âm hưu ┃ ┃ anh cửu đích cảnh ┃

┃ nhâm hưu môn ┃ đinh ┃ ất cảnh môn ┃

┃ thiên bồng đinh ┃ ┃ thiên anh quý ┃

┃ hổ ất ┃ kỷ ┃ phù tân ┃

┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫

┃ tâm đằng xà khai ┃ trụ trị phù kinh ┃ mã nhuế cửu thiên tử ┃

┃ mậu khai môn ┃ canh kinh môn ┃ bính tử môn ┃

┃ thiên tâm canh ┃ thiên trụ tân ┃ kỷ đinh cầm nhuế bính ┃

┃ hợp nhâm ┃ âm đinh ┃ xà canh ┃

┗━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┛

Đích 痦 lưu manh vô lại! Khảm cung canh tân đinh, nhượng nam nhân canh phạm thác ngộ tân đích tiểu tỷ đinh. Quý + tân tọa lao. Thối tinh thiên bồng vi đả gia kiếp xá, tọa khảm cung vi giang hồ trung nhân. Đinh thối tại chấn cung hạ hữu ất, vi thê dữ tiểu tỷ lưỡng cung, tân tọa đinh vi khứ thê lưu tiểu tỷ chi tượng. Tưởng li hôn. Sở hữu đích sự tình đô yếu dữ niên nguyệt nhật thì liên hệ tại nhất khởi! Chích yếu dữ niên nguyệt nhật thì triêm biên đích, khẳng định đô hữu sự tình.

Lệ: nữ cầu trắc 2005 niên 4 nguyệt 2 nhật 18 thì 0 phân nông lịch 2 nguyệt 24 nhật

Ất dậu niên kỷ mão nguyệt bính thần nhật đinh dậu thì ( không thần tị ) dương 9 cục trị phù thiên trùng 6 trị sử thương môn 6

┌──────┬──────┬──────┐

│ quý bạch hổ │ kỷ huyền vũ │ tân cửu đích │

│ không thiên trụ bính │ thiên tâm đinh │ thiên bồng kỷ │

│ xà kinh môn nhâm │ âm khai môn mậu │ hợp hưu môn quý canh │

├──────┼──────┼──────┤

│ nhâm lục hợp │ đinh │ ất cửu thiên │

│ cầm nhuế quý canh │ │ thiên nhâm ất │

│ phù tử môn tân │ quý │ hổ sinh môn bính │

├──────┼──────┼──────┤

│ mậu thái âm │ canh đằng xà │ bính trị phù mã │

│ thiên anh mậu │ thiên phụ nhâm │ thiên trùng tân │

│ thiên cảnh môn ất │ đích đỗ môn kỷ │ huyền thương môn đinh │

└──────┴──────┴──────┘

Trụ phòng trạch nhật, thủ tuyển sinh môn. Nhất tuyển dần nhật nhị tuyển dậu nhật. Dậu nhật dậu thì hoặc ngọ thì, hoặc trực sử môn sở lâm đích chi chi thì. Ất vị thì dã hành. Trị phù đại biểu đại hoàn cảnh, sinh môn vi phòng tử, tử môn vi đích cơ. Đinh + mậu giá phòng tử hoa liễu bất thiểu tiễn mãi, sinh môn lâm cửu thiên tại cao lâu, thất lâu. Hoàn cảnh bất thác. Tọa sơn chủ nhân đinh, tức thân thể trạng thái, nhân tế quan hệ đẳng. Hướng chủ tài vận.

Trắc lai ý thị luyện công phu đích hảo bạn pháp, phong thủy thị cá đại vấn đề. Nhất thị ảnh hưởng thân thể, nhị thị tài vận, sự nghiệp.

Lệ 1: thì gian 2004 niên 12 nguyệt 21 nhật 11 thì

Nông lịch: giáp thân niên thập nhất nguyệt sơ thập nhật ngọ thì

Kiền chi: giáp thân bính tử giáp tuất canh ngọ ( tuất hợi không )

Âm nhất cục giáp tử mậu trị phù thiên bồng tinh tại 8 cung trị sử hưu môn tại 4 cung

┌──────┬──────┬──────┐

│ canh cửu đích │ đinh huyền vũ │ nhâm bạch hổ mã │

│ thiên trùng bính │ thiên phụ đinh │ thiên anh kỷ │

│ hưu môn đinh │ sinh môn kỷ │ thương môn quý ất │

├──────┼──────┼──────┤

│ tân cửu thiên │ kỷ │ ất lục hợp │

│ thiên nhâm canh │ │ cầm nhuế quý ất │

│ khai môn bính │ quý │ đỗ môn tân │

├──────┼──────┼──────┤

│ bính trị phù │ quý đằng xà │ mậu thái âm │

│ thiên bồng mậu │ thiên tâm nhâm │ không thiên trụ tân │

│ kinh môn canh │ tử môn mậu │ cảnh môn nhâm │

└──────┴──────┴──────┘

73 niên sinh nữ trắc vấn vận khí chẩm dạng? Thiên đích nhân thần bình phán.

1, thiên thì khán cửu tinh, thiên anh tinh đại biểu thiên thì, ngã sinh chi cung thừa vi vượng, thì lệnh soa nhất ta, dĩ lạc cung vi chủ, dĩ thì lệnh vi phụ, đắc thiên thì.

2, đích lợi: thập thiên kiền đích lạc cung trạng thái, kỷ lạc mộc dục bại đích, đích lợi bất hảo.

3, nhân hòa: khán môn, thương môn, mộc khắc thổ, môn bách. Thương môn hung môn, bất đắc nhân hòa.

4, thần trợ: bạch hổ bất hảo, tật bệnh hung thương đấu đả, thần hung.

5, cách cục bất lợi, kỷ tại nhị cung vi lục nghi kích hình, kích hình thụ đáo trọng đại thương hại.

Ngũ cá điều kiện tứ cá đối tha bất lợi, vận khí bất hảo, cát hung hữu sổ liễu, hữu thập yêu bất hảo sự, khán phù hào hàm nghĩa khứ giải độc. Kỷ lục nghi kích hình sự, thương tâm đích sự, nan sự, thân thể thụ đáo tồi tàn. Thương môn, thương tâm thương não cân; bạch hổ, đả giá đấu đả tranh tụng đích sự; thị thập yêu dẫn khởi lai đích, sở hữu phù hào, thiên anh tinh chủ cấp, danh thanh. Kỷ + quý đại tính sinh hoạt, cân quý hòa ất hữu quan hệ đích. Quý niên mệnh, cân nhuế hữu quan, cân đích hình huyền vũ hữu quan, thương tâm sự cân tật bệnh khẩu thiệt thị phi hữu quan hệ. Quý tại thất cung hựu xuất hiện nhuế bệnh phù hào, thân thể hữu bệnh, tất tu tử tử trảo trụ bệnh bất phóng, bất năng phóng quá khứ, lục hợp đại biểu đa chủng bệnh, quý chủ tính, sinh thực bí niệu hệ thống hữu bệnh, lục hợp bệnh đa bất năng thuyết nhất chủng, đoái chủ nhị thất sổ, chí thiểu thuyết lưỡng chủng, tân chủ phế, chủ cốt ca, ất chủ can hựu đại biểu cảnh oản. Thật tế nữ hài hoài dựng, ác tính đột thấu thai, tựu thị nham chứng, phế bộ hữu ẩn ảnh, thương môn kích hình, bạch hổ đấu đả, cân thùy đấu đả? Tân thị thác ngộ vấn đề, lục hợp hôn nhân thượng phạm thác ngộ, lâm tân tự thân vấn đề dẫn khởi, tân tại lục cung, tân + nhâm lưỡng nam tranh nữ, tụng ngục bất tức, không khán đối cung, hữu bính vi đệ tam giả. Thì kiền canh hạ lâm bính vi đệ tam giả, canh + bính tặc tất lai cách, đệ tam giả tất lai. Thử nhân thị viện trường, trì đa chủng bệnh năng lực cường, đỗ môn chủ kĩ thuật, trị sử môn đại biểu kì hạn, hưu môn sinh tứ cung, tọa cửu đích chủ trường cửu, tứ niên liễu, 2004 niên vãng tiền thôi, 2000 niên canh thần tựu tại tứ cung, tịnh thả xuân thiên.

Lệ 2: thì gian 2004 niên 12 nguyệt 28 nhật 18 thì nông lịch: thập nhất nguyệt thập thất nhật dậu thì

Kiền chi: giáp thân bính tử tân tị đinh dậu ( thần tị không )

Dương nhất cục giáp ngọ tân trị phù thiên phụ tinh tại 7 cung trị sử đỗ môn tại 7 cung ám kiền phục ngâm

┌──────┬──────┬──────┐

│ quý huyền vũ │ kỷ cửu đích │ tân cửu thiên │

│ không thiên bồng mậu │ thiên nhâm bính │ thiên trùng canh │

│ hưu môn tân │ sinh môn ất │ thương môn nhâm kỷ │

├──────┼──────┼──────┤

│ nhâm bạch hổ │ đinh │ ất trị phù │

│ thiên tâm quý │ │ thiên phụ tân │

│ khai môn canh │ nhâm │ đỗ môn đinh │

├──────┼──────┼──────┤

│ mậu lục hợp │ canh thái âm │ bính đằng xà mã │

│ thiên trụ đinh │ cầm nhuế nhâm kỷ │ thiên anh ất │

│ kinh môn bính │ tử môn mậu │ cảnh môn quý │

└──────┴──────┴──────┘

Tiểu nữ hài tọa cấn vị, trảo trụ nhất kiện sự tình bất phóng, lâm kinh môn đam tâm hại phạ, đinh nhập mộ, bính hảo đa sự, ám kiền thị mậu, mậu 1 cung lâm tử môn, thiên nhuế hiện tại thị tử nguyệt, chính hảo lạc 1 cung thì lệnh tại tử nguyệt cương cương đắc, khảm chủ bí niệu hệ thống, ám kiền canh chủ thũng khối, đinh đại biểu thủ thuật đao, trình hiện đa dạng hóa tín tức. Lục hợp đại biểu hôn nhân, nhật kiền đại biểu tự kỷ, tân hạ lâm đinh, đinh hạ lâm bính, hôn nhân bất chính thường, tân hạ lâm đinh nữ đích thuyết minh thị đệ tam giả, nam trắc hữu đệ tam giả, tiểu nữ hài lâm đinh, sung đương liễu đệ tam giả, nam đích bỉ nhĩ đại ngận đa hữu gia đình, ám kiền thị ất, tha tưởng tố thê tử, thiên kiền bính tại cửu cung, lâm sinh môn chủ tài, hữu tiễn, lâm lục hợp đa, kinh môn chủ khẩu thiệt thị phi, bính phiền não ma phiền, dữ nhân hợp tác kiền sinh ý đích sự, mậu chủ tư bổn ám kiền, dữ nhất nam đích hợp tác, tọa cấn cung chủ nam, bính hựu chủ nam, nam tại li cung sinh tha, cổ kế bất phiến tha.

Hoàn một hoàn, tha vấn thị kiền thập yêu chức nghiệp đích? Đoạn thuyết đại thể, kinh môn, thiên trụ tinh cân chủy hữu quan, cấn vi thiểu nam, ấu nhân viên giáo sư, thuyết bất đối, thị nhân tiết mục chủ trì nhân. Hựu thuyết tự gia khai điếm, điếm khán khai môn, lâm nhâm quý thủy, xan ẩm dữ thủy hữu quan, đinh đại mụ thỏ nhục điếm, đại bạch hổ hổ cật thỏ, tiền bất cửu đả giá đấu ẩu, quý canh bạo lực tranh tụng, nhâm quý ấu nữ gian dâm hữu gia sửu ngoại dương chi sự, cân thủy hữu quan, nhất nhân hát tửu thuyết giả tửu, thượng cáo, bạch hổ đại biểu cảnh sát, báo cảnh. Vãn thượng bả pha li toàn tạp toái, xa dã tạp liễu, thương môn đại biểu xa. Canh kỷ hình cách, xa hình. Bính chủ loạn tử, bạch hổ đại biểu năng lực, mậu lâm tứ cung, phùng thiên bồng phá tài. Thuyết đối! Trảo trụ nhất trực bất phóng, sự thuyết tẫn liễu tài năng phóng thủ.

Lệ 3: thì gian 2003 niên 4 nguyệt 27 nhật 19 thì nông lịch: quý vị niên tam nguyệt nhập lục nhật tuất thì

Kiền chi: quý vị bính thần canh ngọ bính tuất ( ngọ vị không )

Tuần thủ: giáp thân dương 2 cục trị phù thiên phụ trị sử đỗ môn

┌──────┬──────┬──────┐

│ quý cửu thiên │ kỷ trị phù │ tân đằng xà mã │

│ thiên trùng kỷ │ không thiên phụ canh │ không thiên anh bính │

│ khai môn canh │ hưu môn bính │ sinh môn tân mậu │

├──────┼──────┼──────┤

│ nhâm cửu đích │ đinh │ ất thái âm │

│ thiên nhâm đinh │ │ cầm nhuế tân mậu │

│ kinh môn kỷ │ tân │ thương môn quý │

├──────┼──────┼──────┤

│ mậu huyền vũ │ canh bạch hổ │ bính lục hợp │

│ thiên bồng ất │ thiên tâm nhâm │ thiên trụ quý │

│ tử môn đinh │ cảnh môn ất │ đỗ môn nhâm │

└──────┴──────┴──────┘

Phụ thân cấp nhân tử trắc cận huống, nhân tử dữ phụ thân tại đồng nhất thì không xuất hiện, nhật đại biểu hài tử, thì dã đại biểu hài tử, thì kiền bính tiểu hài lâm đằng xà, chủ biến hóa tham ngoạn, lâm mã tinh loạn bào, lâm sinh môn đại biểu hoạt bát hảo động, tượng sổ lí, lâm thiên anh tinh, anh tuấn tiêu sái, tì khí táo, không liễu tựu hữu tín tức, bính hạ mậu, tân dữ tiễn hữu quan hệ đích thác, phùng không khán đối cung, huyền vũ chủ thâu, thiên bồng chủ thưởng kiếp, thưởng nữ đồng học tiễn liễu, ất đinh đại biểu nữ đồng học. Tân quý, quý thiên võng lao ngục, thương môn đại biểu công an kiền cảnh, bị trảo khởi lai liễu, mậu quý hợp, dụng tiễn hợp xuất lai liễu, phạt 2000 nguyên, tử môn đại biểu tỏa, đinh đinh tử, bính đại biểu hài tử đại biểu đồng học, bính tân hợp hợp tác tố án, bị học giáo khai trừ liễu, nhân thiên phụ vi học giáo không liễu. Bính + mậu phi điểu điệt huyệt tưởng hồi khứ, không liễu hồi bất khứ liễu, lâm mã tinh chuyển học, đằng xà chủ biến hóa.

Lệ 4: thì gian 2004 niên 9 nguyệt 28 nhật 14 thì

Nông lịch: giáp thân niên bát nguyệt thập ngũ nhật vị thì

Kiền chi: giáp thân quý dậu canh tuất quý vị ( thân dậu không )

Âm thất cục giáp tuất kỷ trị phù thiên tâm tinh tại 2 cung trị sử khai môn tại 6 cung

┌──────┬──────┬──────┐

│ bính thái âm mã │ canh đằng xà │ mậu trị phù │

│ cầm nhuế canh quý │ thiên trụ mậu │ không thiên tâm kỷ │

│ đỗ môn tân │ cảnh môn bính │ tử môn canh quý │

├──────┼──────┼──────┤

│ ất lục hợp │ đinh │ nhâm cửu thiên │

│ thiên anh bính │ │ không thiên bồng đinh │

│ thương môn nhâm │ canh │ kinh môn mậu │

├──────┼──────┼──────┤

│ tân bạch hổ │ kỷ huyền vũ │ quý cửu đích │

│ thiên phụ tân │ thiên trùng nhâm │ thiên nhâm ất │

│ sinh môn ất │ hưu môn đinh │ trị khai môn kỷ │

└──────┴──────┴──────┘

Trắc trắc vận khí chẩm yêu dạng, niên mệnh bính:

1, thiên thì khán tinh, thiên nhuế tinh tại tù đích bất đắc thiên thì.

2, đích lợi, canh lâm trường sinh đắc đích lợi.

3, nhân hợp, đỗ môn đắc nhân hòa.

4, thần trợ, thái âm đắc thần trợ.

5, cách cục, canh + tân, quý + tân đô bất hảo. Canh + quý tương trùng bất hảo, cát hung tham bán, hảo đích thuyết nhất biến, phôi đích thuyết nhất biến.

Canh hạ tân chủ vấn đề thác ngộ, dẫn lai quý, quý lục nghi kích hình, quý hòa tân lạc tứ cung đô hữu lao ngục chi tai ( lão sư đích kinh nghiệm ). Tốn cung vi chấp pháp, đỗ môn chủ công kiểm pháp, lục nghi kích hình thụ đáo hình phạt, bính chủ loạn tử, quý + tân võng cái thiên lao, canh quý tương trùng hựu tam hình, đại tượng hung. Lâm mã tinh chủ tẩu động, tranh thoát. Ám kiền bính, bính + canh tặc tất khứ, bính tam kì chi nhất đại biểu xuất tẩu, chẩm yêu phát sinh? Khởi nhân, sinh môn vi sinh ý, kinh tể, tiễn, lâm ất khả năng nữ nhân tham dữ, tân chủ thác ngộ, bạch hổ tranh tụng, canh quý tương trùng, ám kiền quý lâm khai môn, ất vi nữ nhân, niên mệnh bính, tiểu nhân ất, tam ất đồng xuất hiện dữ canh quý hữu quan hệ, niên mệnh phùng hư khán cô liễu, 7 cung đinh chủ chứng kiện, mậu vi tiễn tài, trướng mục phương diện đích đông tây, huyền vũ đại biểu tiểu nhân, bằng hữu đích hạ chúc, canh quý tương trùng thị đối lập diện đích, tiểu nhân tố hội kế công tác đích, quý đại biểu tiểu nhân lâm đỗ môn chủ kĩ thuật, phạm tại hội kế thủ lí. Đinh đại biểu chứng cư không liễu, thiên nhuế đại biểu hiện tại, thiên tâm không khán đối cung, tân + ất bạch hổ xương cuồng, cấp nhãn, hiện tại dậu nguyệt, hạ nguyệt lâm khai môn dậu không trứ, quý + tân đỗ môn chủ bế tắc, động bất liễu, kỷ nguyệt bạch hổ xương cuồng, lâm cửu đích chủ trì hoãn, đãi ky nhi động.

Lệ 5: thì gian 2005 niên 4 nguyệt 18 nhật 18 thì nông lịch: ất dậu niên tam nguyệt sơ thập nhật dậu thì

Kiền chi: ất dậu canh thần nhâm thân kỷ dậu ( dần mão không )

Dương nhất cục giáp thần nhâm trị phù thiên cầm tinh tại 2 cung trị sử tử môn tại 1 cung

┌──────┬──────┬──────┐

│ nhâm cửu đích │ mậu cửu thiên │ canh trị phù │

│ thiên phụ tân │ thiên anh ất │ cầm nhuế nhâm kỷ │

│ hưu môn tân │ sinh môn ất │ thương môn nhâm kỷ │

├──────┼──────┼──────┤

│ tân huyền vũ │ quý │ bính đằng xà │

│ không thiên trùng canh │ │ thiên trụ đinh │

│ khai môn canh │ nhâm │ đỗ môn đinh │

├──────┼──────┼──────┤

│ ất bạch hổ │ kỷ lục hợp │ đinh thái âm mã │

│ không thiên nhâm bính │ thiên bồng mậu │ thiên tâm quý │

│ kinh môn bính │ tử môn mậu │ cảnh môn quý │

└──────┴──────┴──────┘

Nhật kiền nhâm, thì kiền kỷ lâm trị phù tựu thị đầu, kỷ lục nghi kích hình, hựu thần tuất trùng, trùng hữu tranh đấu, ám kiền canh đáo, canh canh phùng không, hựu lâm ám tân, thương môn môn bách, thương tâm đích sự, ám canh đáo hữu hung hiểm sự, canh tại tam cung không lâm chiến cách, đả trượng, lâm khai môn tại bổn đan vị đả, huyền vũ chủ tiểu nhân đảo quỷ, tân chủ thác ngộ, canh hạ canh, canh vi nguyệt kiền đồng sự thị tiểu nhân, đinh thị phiếu chứng . Phù hào quy nạp: phùng lục nghi kích hình, nhâm thiên lao, canh kỷ hình cách hình thương, hình sự phạm tội, canh nhâm thụ thương hại, lao ngục chi sự, phạm đồng sự tiểu nhân, tại đan vị đích thác ngộ, chứng kiện bị tiểu nhân trảo trụ liễu, trị sử tử môn, ám kiền kỷ, kỷ thị thì kiền, hoàn hữu hạ chúc, mậu hòa mậu đại biểu tiễn, tổng kết nhất hạ, thử nhân nhất trực phạm tiểu nhân, đảo môi, tại tiễn, chứng kiện phương diện, hữu quan ti lao ngục chi tai, khai môn lâm canh hữu vấn đề, lâm huyền vũ chủ thâu thâu mạc mạc đích sự, nhâm hạ nhâm, nhâm thiên lao triền trụ liễu, đắc tội liễu đa thiểu nhân, nhật kiền lâm trị phù hữu quý nhân, quý nhân thị thùy? Niên vi lĩnh đạo, nguyệt kiền vi bằng hữu đô chỉ bất thượng, niên kiền, thì kiền đô khả dĩ khảo lự, niên kiền lâm cửu thiên sinh môn, ất lĩnh đạo, ất hạ thị nữ nhân thê tử, ất sinh nhâm, ất khắc đỗ môn kiểm sát viện, đằng xà chủ biến hóa, chứng cư hữu hư giả, ất bính đinh đô đại phiếu cư, khai môn phùng không lâm huyền vũ, dã nã bất định chủ ý, ất vi thê tử dã vi lĩnh đạo, nhượng thê tử hoa lĩnh đạo, lâm cửu thiên hoạt động, ám mậu hoa tiễn hoạt động, đô cấp lĩnh đạo, giá cá cấp kì thê họa cá ất kì chú tựu hữu dụng liễu.

Lệ 6: thì gian 2005 niên 4 nguyệt 22 nhật 13 thì nông lịch: ất dậu niên tam nguyệt thập tứ nhật vị thì

Kiền chi: ất dậu canh thần bính tử ất vị ( thần tị không )

Dương bát cục giáp ngọ tân trị phù thiên nhuế tinh tại 7 cung trị sử tử môn tại 3 cung

┌──────┬──────┬──────┐

│ mậu huyền vũ mã │ quý cửu đích │ bính cửu thiên │

│ không thiên trùng nhâm │ thiên phụ quý │ thiên anh kỷ │

│ kinh môn quý │ khai môn kỷ │ hưu môn đinh tân │

├──────┼──────┼──────┤

│ ất bạch hổ │ │ tân trị phù │

│ thiên nhâm mậu │ │ cầm nhuế đinh tân │

│ tử môn nhâm │ đinh │ sinh môn ất │

├──────┼──────┼──────┤

│ nhâm lục hợp │ đinh thái âm │ canh đằng xà │

│ thiên bồng canh │ thiên tâm bính │ thiên trụ ất │

│ cảnh môn mậu │ đỗ môn canh │ thương môn bính │

└──────┴──────┴──────┘

Cật phạn thì, nhất nhân nhượng cấp khán khán, lập cực điểm một đề cung, tiên tòng nhật kiền hoa lập cực điểm, bính nhật kiền tại nhất cung, lâm đỗ môn, thiên tâm, đổ tâm đích sự, canh chủ sự, canh chủ ngật đáp, giải bất khai. Lâm thái âm, ám trung sách hoa, thử sự bất nhất định thị tự kỷ đích sự, ngận khả năng hòa nhĩ đệ đệ hữu quan. Bính hạ canh, canh vi nguyệt kiền huynh đệ tỷ muội, thiên bàn canh lạc cấn cung thị tiểu đệ, tiểu đệ hữu thập yêu sự ni? Lục nghi kích hình lâm cảnh môn chủ huyết quang chi tai, ám kiền canh. Thì kiền lâm thương môn, thì kiền ất đại biểu sự, ất tại lục cung lâm thương môn. Canh hạ mậu, mậu tại tam cung, chích năng khán tha đệ đệ liễu, mậu tại tam cung lục nghi kích hình, lâm bạch hổ, nhâm vi thối, chấn chủ thối, quý vi cước, dã khả tham chiếu thì kiền, ất thương môn lâm đằng xà, ất tại quải loan xử, tả đại thối phấn toái tính cốt chiết, đích bàn ất lâm thiên nhuế bệnh tinh, tân đại biểu cốt, ất đại biểu quan tiết, tân + ất bạch hổ xương cuồng, lịch hại. Đinh vi thủ thuật, hoàn đắc tố thủ thuật. Hoàn hữu sự một hoàn, sự tình phát sinh biến hóa, thủ thuật tố đích bất thành công, bệnh thượng hoàn hội xuất vấn đề, đinh tố thủ thuật, cốt ca thượng, lâm tân chủ thác ngộ, thì kiền lâm đằng xà chủ biến hóa, phùng trùng khán cô, phùng cô khán hư, lâm huyền vũ, kinh môn hữu khẩu thiệt quan ti sự. Kì thật thị cốt tủy viêm, dụng quốc sản đích bất hợp cách, hoa y viện đả quan ti, đinh ất đồng cung quan ti yếu đả, hoàn đắc thâm nhập, tha thị nguyên cáo vi trị phù hòa thiên ất, khai môn đinh đích quan hệ, nguyên cáo tự kỷ hữu vấn đề, lâm bạch hổ xương cuồng, sinh khí. Đinh vi chứng cư lâm tân hữu vấn đề, phiến tử y viện bất cấp, chứng cư bất túc tiên biệt cáo, tiên bả chứng cư nã đáo thủ, chứng cư hữu bệnh, bị cáo y viện thiên trụ lâm đằng xà, tâm hư nã bất định chủ ý, thương môn thương não cân, bỉ hợp hữu điều tiết chi ý, luật sư khán kinh môn không liễu một hữu, không lâm huyền vũ thỉnh luật sư dã bất hành, tiên hoa y viện đích chủ quản bộ môn. Tân hạ ất, xử cấp lĩnh đạo, tiên hoa chứng cư hữu đinh tái hoa ất lĩnh đạo, vệ sinh cục bị án, biệt khởi tố, khai môn đại pháp viện lâm cửu đích, chủ mạn trì hoãn, tam cung kích hình, lâm nhâm thiên lao hựu lâm tử môn, thối hội bị cứ điệu.

Lệ 7: thì gian 2005 niên 4 nguyệt 25 nhật 12 thì nông lịch: ất dậu niên tam nguyệt thập thất nhật ngọ thì

Kiền chi: ất dậu canh thần kỷ mão canh ngọ ( tuất hợi không )

Dương ngũ cục giáp tử mậu trị phù thiên cầm tinh tại 7 cung trị sử tử môn tại 2 cung

┌──────┬──────┬──────┐

│ nhâm huyền vũ │ mậu cửu đích │ canh cửu thiên mã │

│ thiên trùng bính │ thiên phụ ất │ thiên anh nhâm │

│ đỗ môn ất │ cảnh môn nhâm │ tử môn mậu đinh │

├──────┼──────┼──────┤

│ tân bạch hổ │ quý │ bính trị phù │

│ thiên nhâm tân │ │ cầm nhuế mậu đinh │

│ thương môn bính │ mậu │ kinh môn canh │

├──────┼──────┼──────┤

│ ất lục hợp │ kỷ thái âm │ đinh đằng xà │

│ thiên bồng quý │ thiên tâm kỷ │ không thiên trụ canh │

│ sinh môn tân │ hưu môn quý │ khai môn kỷ │

└──────┴──────┴──────┘

Khán đồng học hữu thập yêu sự, trị sử vi tử môn một hảo sự. Nhật kiền kỷ tại 1 cung, kỷ + quý đích hình huyền vũ, nam nữ tật bệnh thùy nguy, đồng học đáo liễu tật bệnh thùy nguy đích đích bộ, khả dĩ tại sự thượng hoặc công tác thượng, bất nhất định thị thân thể thượng (30 tuế ), lâm hưu môn, bệnh thùy nguy thối hưu, thối đáo bát cung, lục hợp hợp hỏa tố sinh ý, hợp hỏa xuất vấn đề. Khai đại biểu công tác, công ti, lâm đằng xà công ti, công tác sự nghiệp hữu biến hóa, canh vi nguyệt kiền hợp hỏa nhân hữu biến hóa, canh vi thì kiền, biến hóa đối tha bất lợi, hợp hỏa ám kiền thị ất, thị niên kiền lĩnh đạo, hợp hỏa trung hữu lĩnh đạo ám trung tham dữ, nhân ám kiền. Khứ niên 9, 10 nguyệt, tại quốc hữu xí nghiệp tố phó tổng, thật tế lĩnh đạo đích bằng hữu tưởng đính tha, ất vi lĩnh đạo, nhâm đinh hợp, ám kiền canh vi bằng hữu, hợp hỏa nhân thâu thâu hoa lĩnh đạo, tống lễ. Ám mậu, tống tiễn. Canh tưởng đính vị, tại lục cung, lĩnh đạo bất hảo thuyết thoại, lâm cửu đích, cảnh môn, tiên đả điện thoại thí nhất hạ, chẩm yêu bạn. Bát môn phục ngâm, lợi chủ bất lợi khách, bất lợi hành động, lĩnh đạo lâm cảnh môn, ngã tựu bất nhượng nhĩ thính đáo tín tức, thuyết thập yêu đô bất đổng, niên kiền ất lâm cảnh môn thính tín, tựu bất cấp nhĩ tín, hợp tác nhân khẳng định hoa nhĩ, không, tâm hư, đằng xà hư giả bất thật, canh lạc lục cung sinh nhất cung, hoa dã bất động, thất cung, đinh canh mậu, mậu canh phi cung cách.

Lệ 8: nhất cá phục ngâm cục đích hôn nhân

Công lịch thì gian: 2005 niên 3 nguyệt 5 nhật 22 thì nông lịch chính nguyệt nhập ngũ nhật quý hợi thì

Đương nhật kiền chi: ất dậu kỷ mão mậu tử quý hợi ( tử sửu không )

Dương độn thất cục trị phù thiên trùng lạc tam cung trị sử thương môn lạc tam cung

┌──────┬──────┬──────┐

│ đằng xà mã │ thái âm │ lục hợp │

│ đỗ môn đinh │ cảnh môn canh │ bính tử môn nhâm │

│ thiên phụ đinh │ thiên anh canh │ cầm thiên nhuế nhâm │

├──────┼──────┼──────┤

│ trị phù │ │ bạch hổ │

│ thương môn quý │ │ kinh môn mậu │

│ thiên trùng quý │ bính │ thiên trụ mậu │

├──────┼──────┼──────┤

│ cửu thiên │ cửu đích │ huyền vũ │

│ không sinh môn kỷ │ không hưu môn tân │ khai môn ất │

│ thiên nhâm kỷ │ thiên bồng tân │ thiên tâm ất │

└──────┴──────┴──────┘

Khởi hoàn cục ngã khai ngoạn tiếu tại điện thoại lí đối tha thuyết; lão công một hữu liễu ngã khả dĩ bồi nhĩ nhất cá, yếu thị nhĩ lão công hồi lai nhĩ cấp ngã đích quái kim thị nhĩ gia sản đích nhất bán! Đối phương đích hồi đáp phi thường kiền thúy; kiên quyết một hữu vấn đề.

Tức thị vấn hôn nhân na tựu yếu khán hôn nhân đích tương quan tín tức

1, đại cục phục ngâm bất cát, nhật kiền lâm kinh môn khẩu thiệt thị phi, hữu bạch hổ gia thâm hung đích thành phân, tịnh thả hữu thiên trụ tinh dã thuyết minh bổn nhân năng thuyết hội đạo.

2, dữ mậu tương hợp giả vi phu, lâm thương môn gia thiên trùng tinh, thuyết minh hội khai xa, vi nhân xử sự hữu kích tiến đích nhất diện, bất kế giác hậu quả.

3, nhật kiền mậu dữ tương hợp giả phu đối trùng, xuân thiên mộc vượng trùng động.

4, tái khán ất dữ canh dã thị đại biểu hôn nhân đích phù hào, nhất cá canh tại li cung hỏa đích, nhất cá thị kim cung tù đích, lưỡng cá cung vị tương trùng khắc, dã thị hôn nhân bất lương đích tín tức.

5, trượng phu đích quý dữ 4 cung đích đinh bỉ hòa lâm tại đỗ môn đại biểu bảo mật, thuyết minh hòa tha trượng phu đích lai vãng bất thị công khai đích. Tái hoán nhất cá giác độ khán 4 cung đinh sinh 9 cung đích canh kiên định ngã đích phán đoạn.

6, kì đệ tam giả đích nữ nhân hòa tha đích trượng phu lai vãng bất hội trường cửu, nhân vi đinh lâm tại mã tinh, tất thị yếu tẩu động li khai đích, huống thả hoàn hữu đằng xà tương bạn.

7, đinh kì tại 4 cung tại gia vi trường nữ, đầu phát tế trường, hồi đáp thuyết thị đích, thân tài miêu điều.

8, tối hậu phu thê năng cú đoàn viên, ngã thị dụng tha môn đích niên mệnh khán đích, nữ phương 75 niên đích ất mão ; nam phương 72 niên nhâm tử niên, nam nhân đích nhâm tại 2 cung sinh trợ nữ phương đích 6 cung, dụng niên mệnh khán lai phán đoạn, túc kiến phu thê duyến phân vị đoạn.

9, hà thì năng cú hòa hảo? Ngã đích phán đoạn thị trượng phu đích niên mệnh lạc cung vượng khởi lai tài khả dĩ, na tựu thị yếu lập thu hậu 2 cung đương lệnh thì tài hội hảo.

Ngã bả phán đoạn đích kết quả cáo tố đối phương, tha ngận cao hưng, đãn thị đối vị lai năng bất năng hòa hảo hoàn tại hoài nghi. Tối hậu chân thị lập thu hậu trượng phu chủ động hồi đáo gia lí, dữ tha khai thủy liễu tân đích sinh hoạt.

Tại giá nhất cục như quả cận cận dụng nhật kiền hòa nhật kiền tương hợp khán hoàn thị dụng ất canh khán na thị bất năng trọng tân khai thủy liễu, khả kiến niên mệnh đối phán đoạn hôn nhân đích trọng yếu. Hậu lai thử nữ tại 11 nguyệt phân chuyên môn hoa đáo ngã lai biểu kì cảm tạ!

Dụng liễu ám kiền tựu vô nhu niên mệnh liễu, nhất dạng đoạn xuất lai, hoàn canh dung dịch trắc lai ý.

Phó lệ 8: nhất cá phục ngâm cục đích hôn nhân

Công lịch thì gian: 2005 niên 3 nguyệt 5 nhật 22 thì nông lịch thì gian: chính nguyệt nhập ngũ nhật quý hợi thì

Đương nhật kiền chi: ất dậu kỷ mão mậu tử quý hợi ( tử sửu thì không )

Dương độn thất cục trị phù thiên trùng lạc tam cung trị sử thương môn lạc tam cung

┌──────┬──────┬──────┐

│ nhâm đằng xà mã │ mậu thái âm │ canh lục hợp │

│ thiên phụ đinh │ thiên anh canh │ cầm nhuế bính nhâm │

│ đỗ môn đinh │ cảnh môn canh │ tử môn bính nhâm │

├──────┼──────┼──────┤

│ tân trị phù │ quý │ bính bạch hổ │

│ thiên trùng quý │ │ thiên trụ mậu │

│ thương môn quý │ bính │ kinh môn mậu │

├──────┼──────┼──────┤

│ ất cửu thiên │ kỷ cửu đích │ đinh huyền vũ │

│ không thiên nhâm kỷ │ không thiên bồng tân │ thiên tâm ất │

│ sinh môn kỷ │ hưu môn tân │ khai môn ất │

└──────┴──────┴──────┘

1, cục phục ngâm, chủ ngộ đáo ma phiền sự, tha đích thì gian trường, bất hảo giải quyết.

2, nhật kiền mậu xử tử đích lâm kinh môn thượng thừa bạch hổ, tất hữu khẩu thiệt đấu đả chi sự, mậu hạ lâm mậu dã khả năng dữ tiễn tài hữu quan. Ám kiền bính chủ hữu loạn tử ma phiền. Bính gia mậu điểu điệt huyệt chủ khẩu thiệt đấu đả chi sự tất lai.

3, thì kiền quý gia quý thiên võng tứ trương dã hữu quan tụng chi tượng. Mậu quý tương hợp, quý vi trượng phu, thì kiền thị sự thể, sự tình khả năng hòa trượng phu hữu quan, ám kiền tân vi thác ngộ, thuyết minh trượng phu hữu thác ngộ, tân gia quý thiên lao hoa cái dã hữu tụng ngục chi tượng, nhân thượng thừa trị phù hộ hữu, quý lạc trường sinh chi đích, chích năng đoạn quan phi khẩu thiệt, nhi phi lao ngục.

4, thông quá nhật kiền mậu sở lâm cung đích ám kiền bính, hoa đáo thiên bàn đích bàn bính lạc đích khôn cung, kiến thượng thừa lục hợp, hựu kiến mậu quý tương hợp, tất vi hôn nhân chi sự, lâm tử môn, thiên nhuế, bính gia bính, nhâm gia nhâm, mậu quý lạc cung tương trùng, đoạn kì hội xuất hôn tai, đãn ám kiền canh gia đích bàn bính vi tặc tất lai, hựu thuyết minh trượng phu tảo vãn yếu hồi lai.

5, kí nhiên thị hôn nhân chi sự, hoàn yếu khán canh hòa ất.

Canh lạc li cung lạc mộc dục chi đích dã thuyết minh trượng phu phạm đào hoa, hựu khắc ất lạc cung, thuyết minh hôn nhân quan hệ đích xác bất hảo, canh hạ lâm canh vi chiến cách, ám kiền mậu vi lão bà, hòa lão bà đả giá, mậu gia canh vi phi cung cách, thuyết minh trượng phu bào liễu.

Ất lạc kiền cung ám kiền hựu thị đinh, trắc hôn nhân đinh ất đồng cung lánh khứ tương thân, bất yếu lão bà. Đinh ất đồng cung hựu thuyết minh nhận thức, nhân ất đích lạc cung trùng khắc đinh đích lạc cung, đinh lạc cung cung lâm mã tinh.

Nhị, kì môn độn giáp dữ kinh tể quản lí

Tác vi tham khảo trợ thủ, chích năng thị chỉ đạo, hành vi chỉ đạo đề ý kiến. Vị lai thượng một phát sinh đích sự, đô bất thị tuyệt đối đích, hữu tương đối điều kiện đích.

Tam cá đại nguyên tắc:

( nhất ) xí nghiệp chỉnh thể kinh doanh trạng thái. Hành nghiệp tuyển trạch thị bất thị thích hợp nhĩ.

Kinh doanh giả đích lí niệm, hữu vô đồng hành. Quản lí giả đích năng lực ( trị sử môn ), kế hoa một hữu thật hành dã bất hành.

Chỉnh thể: tòng trị phù lạc cung, cách cục tổ hợp hòa vượng suy khứ phân tích. Trị sử đích lạc cung hòa tổ hợp tình huống đại biểu chấp hành năng lực, trị sử hảo, đắc đích đắc thì tựu hảo. Trị phù hòa trị sử yếu phối hợp. Trị phù, trị sử cách cục vượng suy biến hóa tình huống khứ phân, giá thị đại cục thế.

1, kinh doanh giả đích chỉnh thể tình huống ( tổng kinh lí, đổng sự trường ).

Lão bản khả dĩ thông quá :

(1) niên mệnh lạc cung.

(2) nhật kiền lạc cung.

2, tư kim đích vận tác tình huống. Tư kim vận tác thị phủ hợp lí, khán giáp tử mậu đích lạc cung, lục nghi kích hình tư kim khuy tổn, nhập mộ áp trụ liễu, phục ngâm vận tác mạn, phùng phục ngâm hoàn đắc thiêm gia tư bổn. Phùng không, một tư kim hoặc tư kim bất đáo vị, hoa giá tử.

3, lợi ích hiệu ích tình huống. Sinh môn lạc cung khứ thể hiện, sinh môn sở lâm cung đích tinh tựu thị tài tinh, phùng không nhập mộ liễu bất hành, kích hình lợi nhuận hữu nhất bộ phân tổn thất điệu liễu, phản ngâm yếu phản hồi nhất bộ phân.

4, sản phẩm trạng huống. Thì kiền thể hiện sản phẩm, thị hảo thị phôi, thì kiền nhập mộ sản phẩm tích áp, lâm huyền vũ chất lượng bất hành, kích hình chất lượng bất hành, phá tổn. Phùng không một sản phẩm, vượng sản phẩm một khố tồn. Ngoại bàn tiêu đáo quốc ngoại, nội bàn bổn đích nội. Cửu thiên dã vi ngoại biên, cửu đích tích áp bổn đích khu. Lâm trị phù quý trọng cao đương tăng trị ( tương lai ). Lâm đằng xà kim thiên hảo minh thiên phôi, lâm lục hợp chủng loại đa.

5, kế hoa hòa phương án tình huống. Thông quá cảnh môn lạc cung khứ khán, không kế hoa phương án thật thi bất liễu, lâm đằng xà cải biến kế hoa. Lâm huyền vũ kế hoa hữu vấn đề. Lâm tân, lâm kích hình nhập mộ hữu trọng đại khuyết hãm. Lâm lục hợp hữu ngận đa phương án. Lâm trị phù kế hoa hảo. Lâm khai môn kế hoa đại trường viễn. Lâm cửu đích, kế hoa lạc hậu bất hợp thích.

6, xí nghiệp các bộ môn đích trạng huống. Tài vụ, sinh sản, tiêu thụ bộ môn. Tiêu thụ bộ môn khán khai môn lạc cung, phùng không vi đình chỉ. Kích hình bất hành. Nguyệt kiền đồng hành cạnh tranh giả chế ước.

7, vận thâu cung ứng khả khán khai môn. Hải thượng vận thâu khả khán hưu môn. Dân hàng khán khai môn hòa cửu thiên.

8, kĩ thuật khả khán đỗ môn. Lâm cửu thiên kĩ thuật siêu tiền. Lâm bạch hổ nan độ đại, toàn kháo kĩ thuật phát tài. Lâm trị phù cao khoa kĩ.

9, sinh sản bộ môn khán sinh môn. Lâm huyền vũ sinh sản bất hành, bính + mậu, mậu + bính sinh sản đô hảo.

10, tài bộ môn khán mậu lạc cung.

11, nhân sự hiệp điều khán hưu môn, nhân sự hiệp điều công tác mạ.

12, tuyên truyện kế hoa khán cảnh môn.

13, pháp luật tư tấn phục vụ khán cảnh môn.

14, hội nghi nghiên cứu bộ môn khán thiên nhuế, thiên cầm lạc cung.

15, xí nghiệp đích nan điểm nan đề khán canh, tồn tại đích vấn đề khán thiên nhuế lạc cung, thác ngộ khán tân, ẩn hoạn khán không vong lạc cung.

( nhị ) cạnh tranh đối thủ đích phán đoạn.

Nhật kiền đại biểu ngã, thì kiền đại biểu đối thủ, nguyệt kiền đại biểu đồng hành, phân tích tam giả chi gian đích quan hệ, đồng hành bất nhất định thị cạnh tranh đối thủ. Dã khả năng thị hợp tác giả, năng cú thành uy hiếp đích tài năng xưng vi đối thủ.

Hành nghiệp hoàn cảnh đích phân tích yếu khán khán, đối thủ canh, dã thị công kích ngã đích, đối phương mâu thuẫn điểm, nhật kiền cách cục tổ hợp hảo vượng tương cạnh tranh lực cường. Thì kiền dã tương đồng, thì kiền lâm trị phù thị chính phái hữu thật lực. Lâm đằng xà, thật tế bất hành, bất giảng tín dụng. Lâm thái âm, âm hiểm hại nhân. Lâm lục hợp cạnh tranh đối thủ thái đa, dã khả hợp tác. Lâm bạch hổ lịch hại. Lâm huyền vũ bất giảng tín dụng. Lâm cửu thiên đại tứ tuyển nhiễm chủ động công kích. Lâm tử môn một bả ác công kích. Lâm hưu môn nhất dạng. Thì kiền đối thủ khắc ngã, hựu lâm đỗ môn, đối phương kĩ thuật bỉ ngã hảo. Lâm khai môn tiêu thụ năng lực bỉ ngã cường. Lâm cảnh môn kế hoa bỉ ngã hảo. Hành nghiệp tình huống khán nguyệt kiền, lâm huyền vũ, kích hình xuất hiện tạp chứng vấn đề.

( tam ) cạnh tranh phát triển phương án đích chế định tình huống.

Chẩm dạng chỉ đạo chế định: tiền lưỡng cá tình huống vấn đề tại na lí, tư kim vận tác, kinh doanh giả đảo môi, tác chỉ đạo phương án. Chế định nguyên tắc chú trọng chủ khách động tĩnh, thị lợi chủ hoàn thị lợi khách, thị thải thủ hành động hoàn thị đẳng đãi thì ky.

(1) phục ngâm lợi chủ bất lợi khách, nhượng kì biệt cấp, đẳng nhất đẳng, trọng tân tư khảo tư khảo, đẳng đãi thì ky.

(2) phản ngâm, lợi khách bất lợi chủ, lợi động bất lợi tĩnh. Lợi chủ tại nội bộ tác văn chương, tư tác, trác ma nội bộ tình huống. Lợi khách tại na cá bộ vị tác thủ cước tiến công. Trị phù tại ngoại bàn lạc tại ngoại bộ; trị phù tại nội bàn tại nội bộ. Canh lạc nội bàn tại nội bộ quản lí thượng. Canh lạc ngoại bàn tiêu thụ, ngoại bộ quản lí hữu vấn đề. Tân lạc nội bàn, vấn đề thác ngộ tại nội bộ. Thiên nhuế lạc đỗ môn, kĩ thuật hữu vấn đề thác ngộ, lạc cảnh môn, chế định kế hoa hữu vấn đề. Lâm trị sử chấp hành hữu vấn đề. Lâm sinh môn sinh sản thượng thác ngộ. Canh lạc khai môn, tiêu thụ thượng hữu áp lực, lạc nhật kiền kinh lí hữu vấn đề, lạc mậu tài vụ thượng hữu áp lực, nan điểm giải quyết bất liễu.

Đặc thù cách cục: ngọc nữ thủ môn, đẳng khách nhân lai, thích hợp bổn đích phát triển. Tân + ất, ất + tân, hỗ bất tín nhâm, bất ổn cố, hạt lộng. Đinh + quý, quý + đinh, hóa bất mãi. Canh + mậu, mậu + canh cải biến kế hoa. Canh + nhâm, nhâm + canh chủ động. Kỷ + nhâm, nhâm + kỷ, tân + mậu trùng cách phùng trùng tất động. Phục ngâm cách bị động. Lục nghi kích hình hữu tổn phôi. Canh + mậu, mậu + canh, canh + bính, bính + canh tại gia đẳng. Cách cục hữu thì bỉ vượng suy hoàn trọng yếu. Nhất thứ giao dịch cầu tài, chích khán nhật kiền tựu hành, dã phân chủ khách động tĩnh, thì kiền sinh ngã đối ngã hữu lợi; nhật kiền khắc thì kiền, thuyết minh ngã hữu năng lực, bỉ hòa hiệp điều. Ngã hoa tha ngã vi khách, thiên bàn hạ lâm chi kiền. Nhật kiền nhâm, đích bàn mậu, ngã chủ động hoa nhân bất lợi, nhân mậu khắc nhâm. Nhâm hạ canh tân, ngã chủ động hoa nhân hữu lợi, tha lai hoa ngã, đích bàn vi ngã, thiên bàn vi đối thủ, chủ khách động tĩnh, biến khách vi chủ, biến chủ vi khách.

Thảo trái: trị phù, thương môn đại biểu thảo trái giả, thiên ất đại biểu khiếm trái nhân. Trị phù, thương môn khắc thiên ất hữu năng lực thảo hồi, thiên ất sinh thương môn, trị phù chủ động hoàn. Thiên ất hưu tù sinh thương môn, trị phù hữu tâm vô lực. Thiên ất vượng khắc thương môn, trị phù, hữu tiễn bất hoàn, thiên ất lâm huyền vũ, đằng xà phiến nhĩ. Thiên ất vi canh tân hoặc lạc tốn cung khắc thương môn, trị phù kinh quan. Thiên ất lâm cửu thiên hoặc phùng không, bào liễu, hoa bất đáo nhân.

Đại khoản: tựu khán trị phù hòa trị sử đích lạc cung, trị phù vi ngân hành, trị sử vi đại khoản nhân, trị phù vượng tương khứ sinh trị sử tựu hữu hí. Chích hữu giá nhất điều hữu hi vọng. Trị sử khắc trị phù hoặc bỉ hợp cơ bổn thượng một hí. Lục hợp đại biểu đam bảo nhân, đinh đại biểu chứng kiện, lục hợp nhập mộ phùng không hữu vấn đề, phùng không một đam bảo nhân.

Lệ: thì gian 2001 niên 4 nguyệt 18 nhật 20 thì

Kiền chi: tân tị nhâm thần tân hợi mậu tuất ( thần tị không )

Dương tứ cục giáp ngọ tân trị phù thiên trụ tinh tại 4 cung trị sử kinh môn tại 2 cung

┌──────┬──────┬──────┐

│ canh trị phù │ bính đằng xà │ mậu thái âm mã │

│ không thiên trụ tân │ thiên tâm canh │ thiên bồng đinh │

│ cảnh môn mậu │ tử môn quý │ kinh môn kỷ bính │

├──────┼──────┼──────┤

│ kỷ cửu thiên │ tân │ quý lục hợp │

│ cầm nhuế kỷ bính │ │ thiên nhâm nhâm │

│ đỗ môn ất │ kỷ │ khai môn tân │

├──────┼──────┼──────┤

│ đinh cửu đích │ ất huyền vũ │ nhâm bạch hổ │

│ thiên anh quý │ thiên phụ mậu │ thiên trùng ất │

│ thương môn nhâm │ sinh môn đinh │ hưu môn canh │

└──────┴──────┴──────┘

Vãn thượng 19: 58 hữu 6, 7 cá nhân. Vấn giá nhất quyển nhân kiền thập yêu đích? Hữu nhân thuyết tiên cấp lão bản tọa bát cung na cá khán khán, ngã thuyết bất đối, tha bất thị lão bản, thị ti ky. Nhất cung đích thị hội kế. Thất cung đích thị kiền bạn công thất đích. Giá cá thị lão bản đích nhị tỷ. Nhị cung nữ đích, đinh mậu kế trướng đích xuất nạp. Cửu cung bất thị lão bản, canh + quý đại cách, bình đích tứ hải đáo xử đả công đích. Lục cung thị lão bản, hậu cấp lão bản khán.

Lão bản thị tố thủy thượng đích sinh ý, ( nhật kiền biến thành cầu trắc giả ) huyền vũ lâm khảm, thị tố thủy thượng sinh ý. Khảm cung đầu tư tại thủy thượng. Thâu thâu kiền đinh ất đích mãi mại. Mậu dữ sinh môn đồng cung năng trám tiễn. Mậu sinh môn khẳng định đầu tư đích sự, sổ mục đĩnh đại, 1600 vạn, cái băng quán, nhượng điếu ngư, hoa đinh ất tiểu tỷ. 2000 niên, tư kim đạt đáo 4000 đa vạn, hựu tại bắc phương lộng liễu cá ôn tuyền dục, hoa 6000 vạn, phát tài hậu hựu mãi 800 mẫu đích. Đoạn thuyết đầu tư hành, mậu sinh môn đầu tư doanh lợi. Lâm huyền vũ bất chính đương vi pháp đích hành vi, tư kim bất đáo vị, ngân hành lĩnh đạo chi trì, tân hựu thị nhật kiền, niên kiền lĩnh đạo, tân nhập mộ khốn tại giá lí, trị phù lĩnh đạo hấp thủ biệt nhân tư kim. Nhâm thất cung, tam truyện tương lai đích sự, nhâm nguyệt kiền vi đồng hành, hợp khởi lai, nhâm tân, tân vi lĩnh đạo, nhập cổ hựu khai môn, 1 cung đinh, điện lực hán cổ tối đại, kinh môn trị sử lạc khôn cung vượng, năng chấp hành, hiện tại phương án một chế đính hảo, nhật kiền lâm cảnh môn phùng không liễu tương lai cố khách đô thị hữu tiễn nhân, thì kiền mậu vi cố khách, mậu hạ đinh, hữu tiễn lĩnh trứ tiểu mật, lâm huyền vũ thâu tình, nhâm hạ tân lâm khai môn, lĩnh đạo.

Dĩ thượng xí nghiệp đích sự, hạ khán cá nhân đích sự. Hữu thập yêu sự? Tân hạ mậu, mậu lâm đinh ất, hữu lưỡng thê, li hôn. Đinh thê bất thị bổn đích nhân, đinh khôn ngoại bàn lâm mã tinh. Tọa khôn cung thị nhĩ nữ bằng hữu, tha thuyết đối, giá lí biên hữu nhất cá quan hệ, vấn: huynh đệ tỷ muội, huynh đệ lưỡng cá, nguyệt kiền đại huynh đệ tỷ muội, lạc đoái cung, 2, 7 sổ, thuyết lưỡng cá, nhĩ đệ xuất họa khả năng bất tại liễu, 92 niên, thương môn bát cung, trị sử kinh môn, 2 hoặc 8 niên, đích bàn đại quá khứ, lâm cửu đích 91, 92 trùng động tha. Kì tỷ vấn hôn, thuyết bất thái hảo, dã bất xuất đại vấn đề, nhâm tân xà tưởng triền, lão công xuất xa họa, đinh vi lão công, đinh kỷ lục nghi kích hình thụ thương liễu. Bất năng thoát li nhân giá cá nhân tố. Thử nhân 65 niên xuất sinh, tọa vị trí lâm bạch hổ, đả đả sát sát đích.

Lệ 2: thì gian 2001 niên 8 nguyệt 27 nhật 17 thì nông lịch thất nguyệt sơ cửu nhật kỷ dậu thì

Kiền chi: tân tị bính thân nhâm tuất kỷ dậu ( dần mão không )

Âm độn thất cục trị phù thiên trùng lạc lục cung trị sử thương môn lạc thất cung

┌──────┬──────┬──────┐

│ bạch hổ │ lục hợp │ thái âm │

│ khai môn mậu │ hưu môn kỷ │ sinh môn đinh │

│ thiên trụ tân │ thiên tâm bính │ thiên bồng canh quý │

├──────┼──────┼──────┤

│ không huyền vũ │ │ đằng xà │

│ kinh môn canh quý │ │ thương môn ất │

│ cầm nhuế nhâm │ canh │ thiên nhâm mậu │

├──────┼──────┼──────┤

│ không cửu đích │ cửu thiên │ trị phù │

│ tử môn bính │ cảnh môn tân │ đỗ môn nhâm │

│ thiên anh ất │ thiên phụ đinh │ thiên trùng kỷ │

└──────┴──────┴──────┘

Khán các bộ môn tiêu thụ tình huống, chỉnh thể tình huống. Trị phù đại biểu xí nghiệp đích chỉnh thể tình huống, trị sử đại biểu chấp hành năng lực. Trị phù thị không, chỉnh thể bất lí tưởng, hình cách dã như thử.

1, thiên trùng xử phế đích, dĩ hậu tương lai khán tiến tinh.

2, trị sử thương môn 7 cung, vận hành năng lực bất hành.

3, tiên trắc kinh doanh giả trạng huống, thượng nhất cá thị phục vụ bộ môn. Canh đại vấn đề nan đề, hữu giải quyết bất khai đích.

Kinh doanh giả đích trạng thái khán thiên, đích, nhân, thần, cách cục:

(1) thiên thì: thiên trùng tinh xử hưu tù đích bất đắc thiên thì.

(2) đích lợi: nhâm xử lâm quan đích, đắc đích.

(3) nhân hòa: đỗ môn thụ chế bất đắc nhân hòa.

(4) thần trợ: lâm trị phù thiên tai vạn họa hóa vi trần, đắc thần trợ.

(5) cách cục tổ hợp: bất thác, hữu cá hình cách, bán cát bán hung. Đái trình tự tính đích thuyết, vận khí hoàn khả dĩ, trị phù nhâm lạc lâm quan lộc đích, bất thác.

Tư kim trạng huống: mậu lạc lâm quan lộc đích, hữu tiễn. Mậu + tân tiễn thượng xuất liễu ta sự, phá liễu nhất ta tiễn, mậu tư kim lạc khai môn, khai môn chủ tiêu thụ, tiêu thụ đích tiễn bị chiết túc liễu, nhất ta tiễn một hữu yếu hồi lai, phá liễu tứ thập vạn.

Lợi nhuận: khán sinh môn, đinh + quý hựu lâm thiên bồng, tiêu thụ bất hảo, sinh môn hựu đại sinh sản bộ môn, đinh + quý chu tước đầu giang, âm tín nan thông, một sinh sản, na hữu lợi nhuận. Công hán bất thị nhĩ tự kỷ đích, thị hợp hỏa, khả năng thị tam cá nhân hợp tác, thì kiền đại biểu sản phẩm, thì kiền kỷ lâm hưu môn sản phẩm hưu tức liễu, kỷ sản phẩm tại lâm quan vị bất thác, lâm lục hợp sản phẩm đa, kỷ hạ bính, bính vi nguyệt kiền vi bằng hữu, hoàn hữu bằng hữu, nhĩ đích sản phẩm hoàn hữu biệt nhân đích. Khai môn tiêu thụ chiết túc, bạch hổ đổ trụ liễu, thượng đông nam tựu bất năng tiêu thụ liễu, bị cung khắc.

Kĩ thuật: đỗ môn lâm trị phù kĩ thuật tiên tiến.

Kế hoa phương án: cảnh môn vi kế hoa phương án, lâm tân chủ hữu vấn đề, lâm cửu thiên, phương án đại trường viễn, ngoại đích khu.

Kinh môn đại pháp luật quan ti: lâm huyền vũ thượng đương thụ phiến đích cách cục. Canh tại na lí na lí hữu giải bất khai đích ngật đáp. Thiên nhuế tại na lí na lí hữu vấn đề.

Vấn thê tử kiền thập yêu đích? Ất hạ mậu hội kế.

Vấn kỉ cá hài tử? Tựu nhất cá, nhâm hạ kỷ khẳng định vấn hài tử đích sự. Nhật thì đồng cung, tha nhất định vấn hạ chúc đích tình huống, thị hạ chúc hựu thị hợp tác giả, hòa hợp tác hỏa bạn hữu mâu thuẫn tranh đấu, nhâm hạ kỷ trùng cách, tranh đấu hòa thùy? Kỷ hạ bính, bính thị bằng hữu, minh hợp ám bất hợp.

Tam, kì môn phong thủy

Lưỡng đại loại: nhất dương trạch, nhị âm trạch.

Dương trạch lưỡng đại khối: ngoại bộ hoàn cảnh, nội bộ kết cấu. Khán vấn đề trảo chủ yếu điểm, trảo trọng điểm.

Ngoại bộ hoàn cảnh: nhân động vật sinh tồn hữu nhất cá hợp hiệp đích hoàn cảnh. Sơn quản nhân đinh thủy quản tài. Giá tứ cá đô thành liễu sơn, thanh long thủy tại sơn hậu, bạch hổ sơn tại thủy hậu biên, chu tước sơn tại thủy hậu, huyền vũ sơn tại thủy tiền biên.

Tứ cá chính phương: đô hữu sơn thủy hòa hiệp, nhất đối nhất đối đích, trị phù đại đại hoàn cảnh. Trị phù việt vượng, tổ hợp hảo, đại hoàn cảnh việt hảo. Trị phù dã chủ triêu na cá phương hướng phát triển.

Phong thủy phân dương trạch dữ âm trạch, dương trạch chủ trụ trạch dữ công ti xí nghiệp điếm diện đẳng. Âm trạch chủ yếu chỉ phần mộ.

Trụ trạch nhất thị nội bộ kết cấu, nhị thị ngoại bộ hoàn cảnh, hợp thành trụ trạch. Thiên nhân hợp nhất, tựu thị bả vạn sự vạn vật đô hợp thành nhất thể. Nội bộ hoàn cảnh tái hảo, ngoại hoàn cảnh bất hảo dã bất cát, như nhân thân thể hảo ngoại hoàn cảnh quát phong hạ vũ đích, nhân dã thụ bất liễu. Ngoại hoàn cảnh tái hảo, nội hoàn cảnh bất hảo dã bất hành.

Ngoại bộ hoàn cảnh gia nội bộ hoàn cảnh tổ thành nhất cá đại hoàn cảnh. Nhân thị động thái đích tín tức, trụ trạch thị tĩnh thái đích tín tức.

Đại hoàn cảnh đích hảo phôi trực tiếp quyết định liễu giá trụ trạch hoàn cảnh đích hảo phôi. Như phòng tử cái tại bắc kinh, tựu trị tiễn liễu. Đại hoàn cảnh phi thường trọng yếu. Quyết định liễu phong thủy hảo phôi đích trình độ.

Tiểu hoàn cảnh tuy hảo, đại hoàn cảnh bất hảo chế ước liễu tiểu hoàn cảnh, tuy nhiên tạm thì hảo, đãn tòng trường kì lai khán tựu yếu xuất hiện vấn đề.

Đại hoàn cảnh gia tiểu hoàn cảnh gia nhân, hình thành nhất cá phong thủy!

Trị phù đại biểu đại hoàn cảnh, trị phù đích vượng suy quyết định liễu đại hoàn cảnh đích ưu liệt.

Trị phù cửu tinh lâm:

Thiên tâm tinh: vượng, đại hoàn cảnh hảo, hậu đại xuất xã hội tinh anh, xuất trung hậu trung chính chi nhân, quốc chi đống lương, xuất quản lí nhân tài, xuất đương quan đích, danh môn chính phái, xuất hữu ảnh hưởng chi nhân vật.

Suy, xuất tiểu tâm nhãn nhân, não bệnh đích nhân, vô dụng chi nhân, thân thể soa đích nhân, xuất dong lục vô vi chi nhân, công vu tâm kế, cửu lưu tương sĩ.

Thiên bồng tinh: vượng, vượng xuất đại đảm, đại tương, kiền đại sự nghiệp đích nhân.

Suy, bại bất hảo, phá tài, đối hậu đại bất lợi, xuất phá bại chi nhân, xuất đại đạo, thưởng kiếp sát nhân phạm, phạm tội chi nhân.

Thiên nhâm tinh: vượng, xuất đích chủ, đại tài chủ, ủng hữu thổ đích chi nhân, phòng ốc sơn đích đẳng.

Suy, bại xuất nông dân, tân khổ lao tác chi nhân, xuất tật bệnh tàn khuyết.

Thiên trùng tinh: vượng, xuất cảm kiền đại sự nghiệp đích nhân, cảm sấm cảm kiền cảm vu mạo hiểm đích đích nhân, xuất vũ chức đương binh, đương quan đích nhân.

Suy, xuất mã biện, cảnh vệ binh, đương tiểu binh đích, mãng chàng chi nhân, thô lỗ chi nhân.

Thiên phụ tinh: vượng, xuất văn hóa nhân, tài tử, độc thư nhân, hậu nhân thích hợp cảo giáo dục hành nghiệp. Tín phật tín đạo, xuất văn nhã chi nhân.

Suy, xuất thư phu, thư ngốc tử, lão học cứu, duy duy nhạ nhạ chi nhân.

Thiên anh tinh: vượng, xuất danh nhân vọng sĩ, đại sự nghiệp. Xuất họa gia đẳng nhân.

Suy, nhược xuất dong lục tân lao chi nhân.

Thiên nhuế tinh: vượng, vượng hữu đại tư sản trang viên, thổ đích, xuất y bặc chi nhân. ( vượng tựu giá ngự vu thổ đích ủng hữu giả ).

Suy, vi thổ đích trang viên phục vụ, nông dân đả khổ công nhân viên, xuất thương tàn bệnh nhân.

Thiên trụ tinh: vượng, xuất đống lương chi nhân, năng thành tựu nhất phiên sự nghiệp, xưng bá nhất phương chi nhân.

Suy, xuất khẩu thiệt tật bệnh ưu hoạn chi nhân, nhai đầu mại nghệ chi nhân.

Thiên cầm tinh: vượng, xuất hoàng đế.

Suy, tâm nhãn bất phôi.

Trị phù lâm lục nghi kích hình, trắc phòng phần bối bối hữu thương tàn chi nhân. Trị phù lâm thiên bồng tinh, ngộ lục nghi kích hình tử môn, phần đích hậu nhân xuất thưởng kiếp sát nhân phạm. Trị phù ngộ nhâm + kỷ, kỷ + nhâm, canh + canh, kinh môn trụ tiến khứ đả quan ti, phần xuất quan tai hoành họa. Trị phù, thiên nhuế, tử môn, mậu + mậu lạc kiền cung, mậu ngu độn, bối bối xuất sỏa tử, cửu tinh bất vượng, kiền chủ đầu, trị phù phạ kích hình nhập mộ, hình cách tối bất hảo.

Cửu cung bát quái, bả trung cung đương tác phòng tử, sinh môn lạc cung đại phòng ốc, sinh môn tại na cung tựu bả tha phóng tại trung cung khứ khán, cục bộ khán bát cung hảo phôi, dụng hiện tại thì gian khán giá phòng tử tình huống, thị bất thị phù hợp.

Ngoại bộ hoàn cảnh ( ngoại lục sự ):

Thập thiên kiền:

Ất kì tại ngoại bộ hoàn cảnh trung đại biểu: song hộ, loan khúc đích đạo lộ, hoa thảo, thảo bình, thụ mộc.

Bính kì tại ngoại bộ hoàn cảnh trung đại biểu: yên đồng, thái dương, không đích, tiểu sơn cương, tiểu sơn bao.

Đinh kì tại ngoại bộ hoàn cảnh trung đại biểu: đinh tự lộ, thập tự lộ, điện đăng, lộ đăng, điện tuyến can.

Mậu tại ngoại bộ hoàn cảnh trung đại biểu: phòng tử, sơn, cao cương, thủy nê kiều lương, điện tuyến can.

Kỷ tại ngoại bộ hoàn cảnh trung đại biểu: âm câu, hạ thủy đạo, phần mộ, phần đích.

Canh tại ngoại bộ hoàn cảnh trung đại biểu: đại lộ, thiết lộ, thiết tháp, kiều lương, thông tấn tháp, thiết giá kiều.

Tân tại ngoại bộ hoàn cảnh trung biểu kì: hữu hại đích tường giác, phòng cơ giác, tiểu lộ, thi cốt.

Nhâm tại ngoại bộ hoàn cảnh trung đại biểu: đại hà, đại lộ, các chủng quản đạo, quản đạo thiết thi.

Quý tại ngoại bộ hoàn cảnh trung đại biểu: lạp ngập trường, lạp ngập khanh, tạng thủy, hạ thủy đạo, xí sở, vệ sinh gian đẳng.

Bát môn:

Khai môn: đại biểu công hán, công ti, điếm phô đẳng đích. Phòng tại minh xử hảo hoa.

Hưu môn: đại biểu trữ tĩnh đích tiểu viện, an tĩnh đích hoàn cảnh, trữ tĩnh đích hoàn cảnh, một táo âm. Tiểu viện, bình tĩnh đích hồ diện hoặc tiền diện hữu thủy đường.

Sinh môn: nhất bàn đại biểu sơn, tiền diện hoặc đối môn hữu phòng ốc.

Thương môn: xa lượng, đình xa trường, xa trạm, đại thụ.

Đỗ môn: hoa thảo thụ mộc, phong bế đích đích khu, giao thông bế tắc đích đích phương.

Cảnh môn: nháo thị khu, ngu nhạc trường sở, tửu ba, kháo cận phạn điếm cận hoặc kháo cận thông tấn tháp, chuyển bá tháp, kháo cận nhiệt nháo đích đích phương, phiêu lượng đích đông tây, tửu lâu.

Tử môn: đô thị tạng đích đích phương, lạp ngập trường, lạp ngập, ô uế chi đích, khuyết hãm đích đích phương, chủ tỉnh, hữu hại vật, phế vật, bệnh khí đích đích phương.

Kinh môn: hữu thanh âm đích đích phương, âm nhạc thính, âm hưởng. Vi trì đường, triều thấp hữu thủy đích đích phương, khai khẩu đích đích phương. Như kiều lương, hàm động, hữu môn đích đích phương, hữu trụ tử đích đích phương.

Bát thần:

Trị phù: đại biểu thần tượng, lí biên đích thiên kiền đô đại đầu tượng. Trị phù đại biểu sơn hướng. Trọng yếu đích đích phương, đích bì ngang quý đích đích phương.

Đằng xà: đại biểu loan khúc đích đích phương, quải loan đích đích phương, hữu loan khúc đích tiểu lộ, hồ đồng.

Thái âm: âm ám triều thấp đích đích phương, an tĩnh đích đích phương, bất thấu phong bất thấu khí không khí lưu thông bất thông sướng đích đích phương, bất thấu quang đích đích phương.

Lục hợp: cư trụ khu vực hối hợp xử, đạo lộ thương trường trụ phòng hối hợp tập tụ khu vực.

Bạch hổ: chuyên chỉ hữu sát khí đích đích phương, đối nhân thể bất lợi đích đích phương, năng khán đắc kiến sát khí đích đích phương.

Huyền vũ: vi khán bất kiến đích sát khí, vô hình đích bất ý sát giác đích bất lợi nhân thể dữ cư trụ đích đích phương.

Cửu đích: lão đích phương, lão trụ trạch khu, lịch sử trường cửu đích đích phương, lão khu vực, đê ải đích đích phương, đích thế đê hãm hoặc đê oa đích.

Cửu thiên: thành thị đích tối cao xử, trụ trạch khu đích tối cao xử, tân đích phương, cương di động đích đích phương, cương kiến bất cửu đích đích phương.

Bính chủ loạn tử. Giáp ngọ tân lục nghi kích hình, hữu điểm tiêm liễu, giá phòng tử hữu vấn đề, kích hình hữu thụ đích thương sự. Sinh môn lâm trị phù tân phòng, cao quý. Sinh môn lâm cửu đích chủ thì gian trường lão phòng tử. Đằng xà chủ quái dị chi sự, đằng xà lâm tử môn bách phân chi bách đích đại tiên, dã chủ bát loan, đằng xà, đinh, tử môn thiêu hương bái phật. Thái âm đại biểu dong nhân, thái âm lâm thiên bồng vi đại đạo. Sinh môn, thái âm phòng ốc quang tuyến ám. Lục hợp chủ tàng phong tụ khí, dữ sinh môn tại nhất khởi chủ nhân trụ đích đa, niên nguyệt nhật thì đồng cung, cư trụ nhân đa, lục hợp sinh môn lâm thì kiền lục nghi kích hình, bất hiếu, xuất bại gia tử. Bạch hổ chủ khán đắc kiến sát khí, huyền vũ đại biểu khán bất kiến đích sát khí, đối nhĩ hữu hại, dịch phạm tiểu nhân. Cửu đích đại biểu lão phòng tử, trữ tàng thất, ám thất đê. Cửu thiên đại biểu minh đường, viện lạc. Sinh môn vượng tân phòng. Cửu đích chủ kết thật, kiên cố. Thì kiền đại biểu phòng tử đích trạng thái.

Cửu tinh: ( bất đại biểu trị phù thì )

Thiên tâm tinh: nhất bàn đại biểu khu vực quy hoa quản lí đắc hảo, hảo đích phương, viện tường, ảnh bích hựu khiếu huyền quan, tiểu tạc thiết ý.

Thiên bồng tinh: biểu kì đê oa đích, hữu thủy đích đích phương, hoặc giả đái đích hạ thất đích đích phương, trữ tàng thất.

Thiên nhâm tinh: chủ hữu sơn, hữu cao đại đích phòng ốc đích đích phương, hữu thủy hữu kiều lương đích đích phương.

Thiên trùng tinh: chủ hữu đại lộ đích đích phương, đại thụ đích đích phương.

Thiên phụ tinh: đích hình bỉ giác loan khúc đích đích phương, khởi phục đại đích đích phương, hữu hoa thảo đích đích phương, lục hóa thực bị bỉ giác hảo đích đích phương, ai trứ học giáo giáo dục đích đích phương, văn hóa cục đẳng đích. Trường nữ, hòa thượng, ni cô, đỉnh. Cổ đổng thì gian trường, âm khí trọng, hữu phần đích xuất đích.

Thiên anh tinh: bất mao chi đích, thực bị thiểu đích đích phương, ai trứ dã luyện đích đích phương như luyện cương hán, dã luyện chuyên ngõa đích đích phương, đại hình biến điện khí, biến điện trạm đẳng đích phương, chủ điện.

Thiên nhuế tinh: bình đích, trang giá đích, lạp ngập trường sở, bệnh khí trọng đích đích phương, viện, tỉnh.

Thiên trụ tinh: điện tuyến can, các chủng kiều lương đích chi xanh giá, các chủng giá tử, điện tuyến tháp.

Phòng ốc nội bộ kết cấu: môn chủ táo ( dương trạch tam yếu: môn, chủ, táo. Chủ yếu kết cấu )

Môn: đại môn hòa song vi ngoại khí khẩu, hữu viện môn đích toán viện môn, đan nguyên phòng toán đan nguyên môn. Tiểu môn thị nội khí khẩu, ngoại khí khẩu hòa nội khí khẩu khả bất nhất dạng. Môn thị phúc họa chi quyền bính. Môn một pháp cải, khả cải song, ngận hữu hiệu. Một song họa môn, dụng phong phiến xuy, chân khởi hiệu quả, trị sử môn tựu đại biểu đại môn.

Trị sử môn đại biểu đại môn.

Trị sử lạc cung phản ánh đích đại môn tình huống, yếu kết hợp thật tế tình huống nhi đoạn. Khu vực bất đồng hội hữu bất đồng.

Trị sử dữ sinh môn chi gian đích tác dụng quan hệ khán môn đối phòng tử phong thủy khởi đích cát hung tác dụng. Căn cư tương sinh, tương khắc, tương trùng đẳng quan hệ lai phán đoạn.

Chủ: vi ngọa thất, nhật kiền đại biểu ngọa thất.

Táo: chỉ trù phòng. Thủy, hỏa chi đích, hỏa vi bính, vi lô tử, nhiên khí, dịch hóa khí đẳng. Nhâm vi thủy, kiền tịnh thủy. Tự lai thủy.

Khách thính: khán thiên anh tinh, thiên anh chủ lễ.

Thư phòng: khán thiên phụ tinh.

Dương thai: kỷ tức vi dương thai.

Vệ sinh gian: quý.

Trữ tàng thất: kỷ, cửu đích, thái âm.

Ất: đại biểu song hộ, ngọa thất, phạn trác.

Bính: đại biểu lô tử, yên song.

Đinh: đại biểu điện đăng loại. Thai đăng điện thoại, hương hỏa, điện tử lô. Đinh quý đại biểu tiểu tháp.

Mậu: đại biểu trị tiễn đích đông tây. Hoành lương, bình bồn, từ khí, phòng tử, cao đích đại thụ, kiều lương, điện tuyến can.

Kỷ: đại biểu dương thai, hạ thủy đạo đẳng. Trừu thế, đích bì, hoa phố thái viên.

Canh: đại biểu thiết giá tử thiết quỹ, quá đạo, ảnh bích tường.

Tân: đại biểu oa oản bồn biều, cốc lạp lương thực lương thương, song hộ, trữ tàng thất, tử nhân cốt đầu.

Nhâm: tự lai thủy, các cá phòng gian đích môn phiến, chuyển loan đích đích phương, lí biên đại kiền tịnh tự lai thủy, tỉnh.

Quý: hạ thủy đạo, tự lai thủy, vệ sinh gian.

Cửu tinh tại thất nội đích ứng dụng lượng bất đại.

Bát thần tại thất nội dã hữu ta ứng dụng chi xử.

Bạch hổ, huyền vũ đại biểu thất nội đối nhân hữu hại đích vật chất tín tức.

Sinh môn lâm tân lâm kỷ đô thị phần đích. Lâm âm tinh dã thị. Lâm kỷ + tân hoàn hữu thi cốt, kỷ + kỷ một hữu thi cốt liễu.

( kì môn phong thủy chủ yếu thị khán bệnh, chân chính đích điều lí phong thủy hoàn yếu dụng phong thủy học khứ điều lí. )

Điều lí chi pháp: đại hoàn cảnh đáo tiểu hoàn cảnh đích ngoại bộ hoàn cảnh tái đáo nội bộ hoàn cảnh, tái đáo nhân. Đô yếu hiệp điều hảo.

Phòng hảo tịnh bất đẳng vu nhân hảo, quan kiện thị nhân thích ứng bất thích ứng giá phòng ốc. Tịnh bất thị nhân nhân trụ nhập đô thích ứng. Hữu đích nhân thích ứng hữu đích nhân bất thích ứng. Thích ứng tựu cát, bất thích ứng tựu bất cát. Niên mệnh hòa trụ trạch quan hệ ngận trọng yếu.

Sinh môn đại biểu trụ trạch, thì kiền đại biểu sinh môn trụ trạch hiện tại đích trạng thái. Tử môn đại biểu phần đích, đại biểu đích cơ. Nhật kiền chích năng đại biểu hiện tại trụ nhân đích trạng thái, niên mệnh tài thị tối quan kiện đích. Niên mệnh hòa sinh môn bỉ giác, niên mệnh hòa trị phù, trị sử bỉ giác, đô yếu cát.

Phong thủy lí diện hữu cú thoại khiếu: “Sơn quản nhân đinh, thủy quản tài.” Tọa sơn như quả xuất hiện vấn đề, nhân tuyệt đối hữu vấn đề, chuẩn xác suất bách phân chi bách. Kích hình, không vong, bạch hổ ( tiền tam hạng chủ thương nhân đinh ). Huyền vũ ( khẩu thiệt sự phi xuất tiểu nhân ), ngộ giá kỉ cá vấn đề khẳng định nhân hữu vấn đề. Thủy tức đại môn, hướng, quản tài, đại môn vi ngoại khí khẩu.

Trị phù trị sử sở lạc chi cung vi tọa hướng, dĩ trị phù vi chủ định tọa hướng. Như trị phù lâm quý + đinh nhất bàn thị nam bắc hướng phòng tử, mậu + kỷ khả năng thị nam bắc hướng. Ất + tân khả năng thị tọa đông hướng tây hoặc tọa tây hướng đông, hoặc thị canh giáp sơn hướng, ất tân tọa hướng.

Kì môn khán phong thủy, đệ nhất bộ khán ngoại bộ đại hoàn cảnh, đệ nhị bộ khán phòng ngoại tiểu hoàn cảnh ( môn, chủ, táo ), đệ tam khán nội bộ kết cấu, đệ tứ khán tọa sơn, đệ ngũ khán đại môn đích tình huống, na lí hữu vấn đề, na lí khứ, giải quyết.

Lệ: 2005 niên 4 nguyệt 3 nhật 16 thì 0 phân nông lịch 2 nguyệt 25 nhật tinh kì nhật

Ất dậu niên kỷ mão nguyệt đinh tị nhật mậu thân thì ( thì tuần không dần mão )

Dương 9 cục trị phù thiên phụ tại 9 cung trị sử đỗ môn tại 8 cung tiểu trị phù tùy thiên bàn

┌──────┬──────┬──────┐

│ quý cửu thiên │ kỷ trị phù │ tân đằng xà │

│ thiên trùng tân │ thiên phụ nhâm │ thiên anh mậu │

│ phù tử môn nhâm │ xà kinh môn mậu │ âm khai môn quý canh │

├──────┼──────┼──────┤

│ nhâm cửu đích │ đinh │ ất thái âm │

│ không thiên nhâm ất │ │ cầm nhuế quý canh │

│ thiên cảnh môn tân │ quý │ hợp hưu môn bính │

├──────┼──────┼──────┤

│ mậu huyền vũ mã │ canh bạch hổ │ bính lục hợp │

│ không thiên bồng kỷ │ thiên tâm đinh │ thiên trụ bính │

│ đích đỗ môn ất │ huyền thương môn kỷ │ hổ sinh môn đinh │

└──────┴──────┴──────┘

Khán nhất cá công ti, môn, chủ, táo, trị phù chủ môn, chủ thị bạn công thất, lão bản tọa đích vị trí, táo thị sinh sản xa gian, sinh sản xa gian sinh môn.

Tiên khán trị phù đại hoàn cảnh, vượng khí cát, chu vi hữu thủy câu hà lưu cập linh tán đích phần đích, trang giá thảo đích.

Nội bộ kết cấu, đại môn thị đỗ môn, lạc cấn cung môn bách, thị phá môn, hoàn thị phá tài môn ( lâm huyền vũ, thiên bồng tinh ).

Tái khán nhật kiền đinh vi bạn công thất, đinh tại khảm cung lâm bạch hổ bất cát vi áp lực đại, thương môn, thiên tâm vi thương tâm chi đích, tá quá bằng hữu đích tiễn, dĩ thị nguyệt kiền ám kiền mậu.

Sinh sản xa gian vi ngưu ( dưỡng ngưu trường ), thì kiền dã đại biểu ngưu đích trạng thái. Thì kiền mậu tại khôn cung mậu + canh, mậu + quý, ám tân, ngưu”Phạm thác” bất trám tiễn. Phát sinh thập yêu vấn đề, thối tinh đoái cung, canh + bính tặc tất lai, quý, canh, sinh thực hệ thống hữu bệnh, sinh dục suất bất cao.

Cải lương phương án, mậu + canh yếu hoán đích phương, khôn cung chủ phân miễn sản thất. Phân vãn đích vị trí bất đối, yếu hoán lục hợp sở tại kiền cung, lợi ngưu đích hôn nhân dịch sinh nữ ngưu. Sản thất cố định tại tây bắc giác giá cá vị trí thượng.

Lánh nhất nam dĩ thử cục vấn phòng ốc đích bì, dĩ đinh vi vấn quái giả, sinh tử môn, khả năng khuynh hướng vu mãi đông nam phương vị đích đích bì, sách phòng khán thì kiền mậu + canh phi cung cách, yếu hoán đích phương thiên di phòng tử, cái đích phòng tử hữu vấn đề, ám tân, đại môn phá tài, thiên bồng + huyền vũ

Lệ: 2005 niên 4 nguyệt 3 nhật 13 thì 0 phân nông lịch 2 nguyệt 25 nhật tinh kì nhật

Ất dậu niên kỷ mão nguyệt đinh tị nhật đinh vị thì ( thì tuần không dần mão )

Dương 9 cục trị phù thiên phụ tại 6 cung trị sử đỗ môn tại 7 cung tiểu trị phù tùy thiên bàn

┌──────┬──────┬──────┐

│ tân bạch hổ mã │ ất huyền vũ │ kỷ cửu đích │

│ thiên tâm đinh │ thiên bồng kỷ │ thiên nhâm ất │

│ phù hưu môn nhâm │ xà sinh môn mậu │ âm thương môn quý canh │

├──────┼──────┼──────┤

│ canh lục hợp │ nhâm │ đinh cửu thiên │

│ không thiên trụ bính │ │ thiên trùng tân │

│ thiên khai môn tân │ quý │ hợp đỗ môn bính │

├──────┼──────┼──────┤

│ bính thái âm │ mậu đằng xà │ quý trị phù │

│ không cầm nhuế quý canh │ thiên anh mậu │ thiên phụ nhâm │

│ đích kinh môn ất │ huyền tử môn kỷ │ hổ cảnh môn đinh │

└──────┴──────┴──────┘

Tiên khán trị phù đại hoàn cảnh, bất đại hảo, nhâm vi đại lộ, đinh vi thập tự lộ khẩu, cảnh môn vi nhiệt nháo đích điếm diện. Môn bách, đại hoàn cảnh bất đại hảo. Sinh môn vi phòng tử, mậu dã vi phòng tử, đô tại li cung, phòng tử nhất cá nhất cá ai trứ bài tại nhất khởi. Tốn cung nhật kiền đinh + nhâm, dữ nhân hợp trụ, bất thị nhất cá nhân đan độc đích. Đương thì bài thác bát thần, huyền vũ xử thác bài vi cửu đích, tựu án cửu đích toán, thị cựu cư xử trường cửu lão phòng tử, sinh môn lâm thiên bồng tinh thị phá tài phòng, bất vượng tài. Phản 呤 chủ loạn. Trụ nhập hậu phiền táo bất an, khí lưu đối trùng bỉ giác loạn. Thiên trùng tinh dã chủ lộ trùng, tân dã chủ tiểu lộ. Nhật kiền đinh lâm tân thượng thừa bạch hổ chủ áp lực đại, tuyển trạch khả năng hữu thất ngộ. Đỗ môn lâm tân hữu vấn đề, tường giác, giá tử loại vật đối trứ môn khẩu, cửu thiên đinh dã thị nghiễm cáo đăng trụ loại vật trùng xạ môn khẩu. Thiên trùng dã thị hữu vật trùng xạ. Thiên trùng tinh dã thị tiểu lộ. Khai môn lâm lục hợp, môn bất thường khai, lâm tân hữu thác ngộ, lâm canh hữu trở cách, vấn đề, trở lực. Khai môn chủ điếm phô, lâm lục hợp chủ hợp tác khai điếm. Canh chủ mâu thuẫn trở lực vấn đề. Thì kiền không vi cố khách không, bất thị thiên thiên hữu nhân, cố khách thiểu. Mại từ chuyên đích điếm. Phản 呤 chủ khai bất thành, nhất khai tựu quan, nhất quan tựu khai, chủ phản phục, vị khai tắc nan khai thành, khai hậu bất cửu dã yếu quan môn. Trị sử môn chủ tối chung kết quả, lâm tân thử sự thị thác ngộ đích.

Khai môn kiến hợp bính tân hợp, chủ môn bất thường khai. Trị phù vi môn hướng. Môn khai tại tân chủ khai môn xử tựu thị thác ngộ đích, khai đắc bất hảo.

Lệ: 2004 niên 7 nguyệt 16 nhật 10 thì 0 phân nông lịch 5 nguyệt 29 nhật tinh kì ngũ

Giáp thân niên tân vị nguyệt bính thân nhật quý tị thì ( thì tuần không ngọ vị )

Âm 8 cục trị phù thiên tâm tại 3 cung trị sử khai môn tại 6 cung tiểu trị phù tùy thiên bàn

┌──────┬──────┬──────┐

│ bính cửu thiên │ canh cửu đích │ mậu huyền vũ │

│ thiên bồng bính │ không thiên nhâm mậu │ không thiên trùng quý │

│ hổ đỗ môn nhâm │ hợp cảnh môn ất │ âm tử môn tân đinh │

├──────┼──────┼──────┤

│ ất trị phù │ đinh │ nhâm bạch hổ │

│ thiên tâm canh │ │ thiên phụ nhâm │

│ huyền thương môn quý │ tân │ xà kinh môn kỷ │

├──────┼──────┼──────┤

│ tân đằng xà │ kỷ thái âm │ quý lục hợp mã │

│ thiên trụ kỷ │ cầm nhuế tân đinh │ thiên anh ất │

│ đích sinh môn mậu │ thiên hưu môn bính │ phù khai môn canh │

└──────┴──────┴──────┘

Trị phù lâm thiên tâm tinh dĩ tiền gia lí xuất quản lí nhân tài. Trị phù hựu định tọa hướng, canh giáp hoặc quý đinh hoặc tân ất tọa hướng đích phòng tử. Yếu phối hợp đương đích tình huống nhi định. Vị khán phong thủy tiền tiên khán nhân cát hung.

Giá thị tọa triêu bắc hướng phòng tử, tọa sơn khán nhân đinh, hướng khán tài. Tọa sơn bất hảo, gia lí nhân hữu bệnh. Lão công thân thể hữu bệnh, lâm đinh tố quá thủ thuật. Cốt đầu, thận phương diện đẳng bệnh.

Trị sử môn khai môn bắc kiền cung, khả năng đông nam tây bắc hướng đích phòng tử, khai tây bắc môn. Khai môn lâm mã tinh, chủ xa, hữu mã lộ, canh chủ đại đạo, hữu nam bắc hướng đại lộ, xuất môn tựu thị đại lộ, xa lượng đa. Ất canh hợp, thượng thừa lục hợp, chủ môn đa, lục hợp chủ đại môn khẩn bế bất thường khai. Môn phục ngâm chủ môn một hữu sinh ky bất thái hảo, đãn dã một hữu thái đại đích mao bệnh.

Ngọa thất khán bính nhật kiền, vi chủ. Quan đái lâm quan đích, phục ngâm, trụ trứ bất đạp thật, tọa nhâm lâm cửu thiên, thường biến hoán trứ trụ.

Trù phòng khán nhâm bính, nhâm lâm kinh môn bất thái hảo, bính vi táo.

Sinh môn vi phòng tử, vi phòng ốc chỉnh thể tình huống, kỷ + mậu hữu đằng xà, cửu đích, tân kỷ, phòng tử hạ diện hữu phần mộ hoặc tử quá nhân, xuất quái sự, bất kiền tịnh, hạ diện hữu vấn đề.

Thì kiền quý chủ hiện tại đích trạng thái, quý tại khôn nhị cung nhập mộ bất cát, hiện tại trạng huống bất thái hảo. Lâm tử môn, tử quá nhân. Mậu gia đinh chủ phá quá tài, quý gia đinh dã bất hảo, xuất quan ti khẩu thiệt sự. Thượng thừa huyền vũ dã chủ khẩu thiệt phá tài, lạc không dã bất cát. Nhân tử trụ tại khôn cung, nhân tử hữu lao ngục chi tai, phá tài. Thiên trùng tinh chủ xa họa. Cấp đan vị khai xa tửu hậu giá xa chàng tử lưỡng nhân, đào bào, hậu hối hựu chủ động đầu án bị trảo khởi lai.

Thật tế tình huống: phòng tử giải phóng tiền thị hình trường! Thiên trùng tinh vi tử đạn, giải quyết tiền tử quá nhân, phong thủy bất hảo.

Phục ngâm chủ khí trường suy kiệt, nhất bàn ngận nan điều lí cải biến.

Lệ: 2004 niên 9 nguyệt 30 nhật 0 thì 0 phân nông lịch 8 nguyệt 17 nhật tinh kì tứ

Giáp thân niên quý dậu nguyệt nhâm tử nhật canh tử thì ( thì tuần không thần tị )

Âm 7 cục trị phù thiên phụ tại 5 cung trị sử đỗ môn tại 7 cung tiểu trị phù tùy thiên bàn

┌──────┬──────┬──────┐

│ quý thái âm │ mậu đằng xà │ bính trị phù │

│ không thiên nhâm ất │ thiên trùng nhâm │ thiên phụ tân │

│ phù hưu môn tân │ thiên sinh môn bính │ đích thương môn canh quý │

├──────┼──────┼──────┤

│ đinh lục hợp │ nhâm │ canh cửu thiên │

│ thiên bồng đinh │ │ thiên anh bính │

│ xà khai môn nhâm │ canh │ huyền đỗ môn mậu │

├──────┼──────┼──────┤

│ kỷ bạch hổ mã │ ất huyền vũ │ tân cửu đích │

│ thiên tâm kỷ │ thiên trụ mậu │ cầm nhuế canh quý │

│ âm kinh môn ất │ hợp tử môn đinh │ hổ cảnh môn kỷ │

└──────┴──────┴──────┘

Tiên khán tọa sơn hữu một hữu vấn đề, tọa sơn hữu vấn đề chủ nhân hữu vấn đề. Tọa sơn khán trị phù. Tại khôn nhị cung. Hữu tân canh quý, tân tựu thị ất tân tọa hướng, canh thị canh giáp tọa hướng, quý tựu thị quý đinh tọa hướng. Bắc phương nhất bàn tuyển trạch quý đinh tọa hướng ( khán nhị thập tứ sơn hướng trung đích phương vị ). Quý vi tọa sơn, tại bắc phương nhâm tử quý tam sơn trung đích quý sơn, tọa sơn lâm huyền vũ hữu khán bất kiến đích sát khí, chủ khẩu thiệt phá tài, mậu chủ đại sơn, tử môn hữu bất kiền tịnh vật, ất chủ hoa thảo loại vật, thiên trụ tinh hữu điện tuyến can, đinh chủ sơn thượng khả năng hữu hỏa loại vật thật tế thượng , phạm quá quan tai. Trị phù khán đại hoàn cảnh, thiên phụ tinh, đại hoàn cảnh bất vượng, thái hữu xuất tức tác vi đích nhân bất dịch xuất. Thiên phụ tinh chủ hậu bối nhân dịch xuất văn hóa nhân, tín phật tín đạo nhân, giáo dục phương diện nhân.

Trị sử chủ hướng thủ đích tình huống, đỗ môn tại thất cung, nội minh đường đắc lợi thì gian đoản, nội minh đường chủ tam thập nội chi nhân tử tôn tựu năng đắc lợi. Ngoại minh đường chủ thì gian bỉ giác trường cửu, tam thập niên dĩ ngoại sự. Nội minh đường chủ tài khí, tụ tài xử. Minh đường lâm canh + quý, hữu đa thiểu tài đô phá quang tồn bất trụ. Minh đường thị tại hướng thủ vị trí. Trị sử môn tại nội bàn chủ nội minh đường, tại ngoại bàn chủ ngoại minh đường. Giá thị hoàn cảnh nhân tố, hữu liễu hoàn cảnh thuyết thì gian, thị hoàn cảnh quyết định liễu thì gian tính. Hữu đích hữu nội minh đường, một hữu ngoại minh đường, hữu đích hữu nội ngoại minh đường, hữu đích một hữu minh đường. Như trị sử môn lạc không một minh đường. Hồ dã toán minh đường, hữu thủy hoặc hà hải đẳng đô toán minh đường. Như đại giang, đại hà, đại hải li kỉ lí viễn, bất toán minh đường. Như li khai tam ngũ bách mễ dĩ ngoại, bất toán ngoại minh đường. Như tương đối chích hữu nhị thập mễ, ngũ thập mễ, bất toán minh đường. Yếu nhất bách mễ dĩ ngoại đích, tài toán ngoại minh đường. Nhất bách mễ dĩ nội đích bất khiếu minh đường, khiếu cát cước sát.

Trị phù chủ đại hoàn cảnh, bát cung chủ cụ thể đích phương vị.

Tử môn chủ phần mộ phần sơn. Tử môn chủ phần mộ chỉnh thể tình huống. Tử môn lâm huyền vũ chủ hữu ám sát bất cát, lâm mậu hữu sơn bao, điền đích đẳng loại vật, hoàn hữu ất hữu điền đích hoa thảo loại vật. Tử môn lâm khảm cung bất cát, hậu bối tân khổ bôn ba.

Canh tại kiền cung thượng cửu đích, bỉ giác cửu viễn thì gian trường, tại cao đại đích sơn đích đê xử, lâm tân hữu mao bệnh, canh + quý hình cách, canh quý tương trùng trùng trung đái hình, tây bắc phương vị hữu tiểu câu trùng hạ lai thương phần, phong thủy thụ đáo thương hại liễu. Canh kỷ vi tiểu câu âm câu, hậu bối hữu tật bệnh nhân. Quý thị nguyệt kiền, vi huynh đệ tỷ muội, huynh đệ tỷ muội dịch hữu bệnh thương. Cụ thể đích na cá khán xuất sinh niên kiền lai định. Quý vi thối, tân vi cốt đầu, kiền vi hữu thối, khả đoạn song thối hoặc hữu thối cốt cách thụ thương. Tựu nhất cá thị tỷ tỷ ất niên xuất sinh, bệnh thương nhân tựu thị tha.

Lệ: 2004 niên 9 nguyệt 30 nhật 12 thì 0 phân nông lịch 8 nguyệt 17 nhật tinh kì tứ

Giáp thân niên quý dậu nguyệt nhâm tử nhật bính ngọ thì ( thì tuần không dần mão )

Âm 7 cục trị phù thiên trùng tại 9 cung trị sử thương môn tại 1 cung tiểu trị phù tùy thiên bàn

┌──────┬──────┬──────┐

│ nhâm đằng xà │ ất trị phù │ đinh cửu thiên mã │

│ thiên nhâm ất │ thiên trùng nhâm │ thiên phụ tân │

│ thiên tử môn tân │ đích kinh môn bính │ huyền khai môn canh quý │

├──────┼──────┼──────┤

│ quý thái âm │ tân │ kỷ cửu đích │

│ không thiên bồng đinh │ │ thiên anh bính │

│ phù cảnh môn nhâm │ canh │ hổ hưu môn mậu │

├──────┼──────┼──────┤

│ mậu lục hợp │ bính bạch hổ │ canh huyền vũ │

│ không thiên tâm kỷ │ thiên trụ mậu │ cầm nhuế canh quý │

│ xà đỗ môn ất │ âm thương môn đinh │ hợp sinh môn kỷ │

└──────┴──────┴──────┘

Tiểu hoàng mẫu thân phần. Tiên khán đại hoàn cảnh trị phù. Nhâm + bính định vi nhâm sơn bính hướng hoặc bính sơn nhâm hướng, thật tế thượng thị bính sơn nhâm hướng. Bính sơn tại nhị thập tứ sơn hướng trung đích li cung bính sơn vị. Kinh môn hữu chế, tổ hợp bỉ giác cát, gia trung nhân bỉ giác bình an. Tái khán hướng thủ trị sử môn, thương môn tại khảm cung, lạc ngoại bàn, thuyết minh minh đường vi ngoại minh đường. Minh đường hữu điểm vấn đề, mậu sơn cương, lâm bạch hổ hữu sát khí, thương môn hữu thụ mộc hoa thảo trang giá loại vật, chủ phá tài, bất tụ tài. Ngoại minh đường chủ đắc khí mạn, thật tế thượng thị huynh muội lưỡng nhân nhất bàn gia đình. Phụ mẫu dã đô tại gia, một thập yêu sự. Nhạc mẫu thái lệ hại thị mẫu lão hổ, ái quản nhĩ. Tái khán trị phù đại hoàn cảnh đối phần sơn hậu nhân đích ảnh hưởng hảo bất hảo, đại cục hảo bất hảo, tử tôn yếu vãng na cá phương hướng khứ phát triển. Trị phù lâm thiên trùng tinh, thiên trùng tinh chủ vũ sĩ, quân nhân, vượng khí đương đại quan, suy nhược đương tiểu binh. Giá lí thiên trùng tinh vượng, hậu đại hữu đương binh đích xuất đương quan đích. Phó doanh cấp, trắc quái đương niên thăng chính doanh cấp.

Tái khán phần sơn đích chỉnh thể tình huống, tử môn tức đại biểu phần sơn đích chỉnh thể tình huống. Tử môn lạc tốn cung thụ chế bất thái hảo, tại dậu nguyệt tử môn thị tiết khí, thiên nhâm tinh chủ sơn, phần đích tại sơn bao thượng, đằng xà chủ thất quải bát quải, khứ phần đích yếu thông quá thất quải bát quải đích sơn lộ tài tẩu đáo phần đích, nhâm chủ hạp cốc, ất chủ trang giá, tân chủ tiểu lộ, tòng tiểu lộ thất quải bát quải đích tiến khứ đáo phần đích. Tử môn lâm tân chủ hữu ta vấn đề. Ất + tân long đào bào, chủ động đãng, đằng xà chủ thất quải bát quải, tốn cung chủ xuân thiên, ất + tân thị mộc trường kim đoản chủ canh lê, tại xuân thiên thì nhân gia tổng thị thất quải bát quải đích cát thảo lê điền ảnh hưởng đáo phần đích. Bính + mậu điểu điệt huyệt cát cách, lâm hưu môn, thiên anh tinh nhược, thượng thừa cửu đích, thuyết minh phần sơn mục tiền phát huy đích tác dụng bất thị đặc biệt đại. Đãn bính + mậu điểu điệt huyệt dã toán bất thác liễu.

Đối lục thân đích ảnh hưởng trạng huống, tử môn tại tốn cung, ất + tân đối nữ nhân đích hôn nhân hữu bất lợi ảnh hưởng, kết quả muội muội li hôn, trắc hoàn quá nhị tam cá nguyệt muội muội li hôn liễu. Ất vi nữ nhân lạc mộc dục chi đích. Thì kiền chủ phần đích hiện tại đích trạng thái.

Lệ: 2004 niên 10 nguyệt 1 nhật 20 thì 0 phân nông lịch 8 nguyệt 18 nhật tinh kì ngũ

Giáp thân niên quý dậu nguyệt quý sửu nhật nhâm tuất thì ( thì tuần không tử sửu )

Âm 7 cục trị phù cầm nhuế tại 3 cung trị sử tử môn tại 3 cung ám kiền phục ngâm biến nhập trung

┌──────┬──────┬──────┐

│ quý cửu thiên │ mậu cửu đích │ bính huyền vũ mã │

│ thiên trụ mậu │ thiên tâm kỷ │ thiên bồng đinh │

│ âm kinh môn tân │ xà khai môn bính │ phù hưu môn canh quý │

├──────┼──────┼──────┤

│ đinh trị phù │ nhâm │ canh bạch hổ │

│ cầm nhuế canh quý │ │ thiên nhâm ất │

│ hợp tử môn nhâm │ canh │ thiên sinh môn mậu │

├──────┼──────┼──────┤

│ kỷ đằng xà │ ất thái âm │ tân lục hợp │

│ không thiên anh bính │ không thiên phụ tân │ thiên trùng nhâm │

│ hổ cảnh môn ất │ huyền đỗ môn đinh │ đích thương môn kỷ │

└──────┴──────┴──────┘

Trị phù định sơn hướng, tại chấn cung, canh đinh quý nhâm, bất thị canh sơn giáp hướng tựu thị giáp sơn canh hướng, hoặc nhâm sơn bính hướng hoặc bính sơn nhâm sơn, hoặc đinh sơn quý hướng hoặc quý sơn đinh hướng. Canh quý vi giáp thân canh dữ giáp dần quý đích dần thân trùng, cố vi canh quý tương trùng, hữu sơn hướng thác loạn, khả năng thị kiêm hướng. Cư quái thuyết sở thuyết thị hợi sơn tị hướng, khả năng thị nhâm bính kiêm hợi tị. Đãn cư quái chủ thuyết thị hợi tị kiêm nhâm bính. Thủ tiên thị tọa sơn phùng không, thị kiêm sơn hướng nhất bán tọa không, hung giảm bán, đãn dã khả năng xuất sự, bất khả năng bất xuất sự. Chích yếu thị không tựu hữu sự, lâm tân chủ thác ngộ, kiền khảm cung đô hữu tân, chủ hôn nhân thượng hữu thác ngộ. Tái khán trị sử môn vi tử môn, vi hướng thủ hữu vấn đề, quý chủ tiểu thủy, nhâm chủ đại thủy, canh chủ đạo lộ, kim thủy tương sinh. Sơn hướng do thủy dẫn khởi đích mao bệnh. Thật tế thượng li thập kỉ mễ ngoại thị thái hồ. Ảnh hưởng tật bệnh hôn nhân. Ảnh hưởng đáo quý quý nguyệt nhật kiền, ảnh hưởng đáo huynh đệ tỷ muội hôn nhân. Tha dữ ca ca một kết hôn nhất niên tựu li hôn, tính công năng hữu vấn đề. Đệ đệ 30 đa tuế hữu bệnh dã một kết hôn. Trị phù lâm cầm nhuế tinh nhược, nhược thì gia trung xuất bệnh nhân, vượng thì xuất y bặc tinh tương chi nhân. Thượng hải trung y học viện đích nghiên cứu viên. Y bặc toàn kiêm liễu. Liêu trữ nhân.

Lệ: 2004 niên 9 nguyệt 26 nhật 22 thì 0 phân nông lịch 8 nguyệt 13 nhật tinh kì nhật

Giáp thân niên quý dậu nguyệt mậu thân nhật quý hợi thì ( thì tuần không: tử sửu )

Âm 4 cục trị phù thiên nhâm tại 8 cung trị sử sinh môn tại 8 cung ám kiền phục ngâm biến nhập trung

┌──────┬──────┬──────┐

│ đinh cửu đích mã │ kỷ huyền vũ │ ất bạch hổ │

│ thiên phụ mậu │ thiên anh nhâm │ cầm nhuế ất canh │

│ đích đỗ môn mậu │ huyền cảnh môn nhâm │ hổ tử môn ất canh │

├──────┼──────┼──────┤

│ bính cửu thiên │ quý │ tân lục hợp │

│ thiên trùng kỷ │ │ thiên trụ đinh │

│ thiên thương môn kỷ │ ất │ hợp kinh môn đinh │

├──────┼──────┼──────┤

│ canh trị phù │ mậu đằng xà │ nhâm thái âm │

│ không thiên nhâm quý │ không thiên bồng tân │ thiên tâm bính │

│ phù sinh môn quý │ xà hưu môn tân │ âm khai môn bính │

└──────┴──────┴──────┘

Án thuận tự hữu điều lí đích phân tích bất hội loạn. Tiên định trị phù sơn hướng. Không tắc hữu hư tượng. Trị phù tại cấn bát cung, quý đinh sơn hướng. Thật tế thượng thị quý sơn đinh hướng, tọa sơn phùng không nhân đinh thụ tổn, chuẩn xác suất bách phân chi bách. Nguyệt thì kiền phùng không, huynh đệ tỷ muội dữ tiểu bối thân thể hội hữu tổn thương. Nhật kiền vi mậu lạc quan đái, lâm quan chi đích, bổn nhân một sự. Không tắc phùng trùng phùng trị chi niên. 97, 98 niên hữu sự, 03 niên bất xuất sự, kim niên 04 niên tất xuất sự. Tử môn bất cát, toàn thị sát khí, canh + canh, ất + ất lâm thiên nhuế, dịch xuất thực đạo can đảm phương diện xuất vấn đề, hoàn chủ nham chứng loại bệnh. Trị sử hướng thủ sinh môn phùng không, hướng thủ dã hữu vấn đề. Trị phù lâm thiên nhâm tinh, tổ thượng tứ đại dĩ thượng đô thị đại đích chủ, hữu đại phiến đích điền đích. Thiên nhâm tuy không, trị phù khước thị vượng đích, tằng kinh thị bất không nhi vượng đích. Lâm canh, hữu bị sát đầu đích. Cấn chủ bát, phùng không giảm bán vi tứ. Sự thật: 98 niên nhị ca một liễu, can nham. 02 niên tứ ca can nham một liễu. 03 niên tam ca đích tiểu hài tử thực đạo nham gia lâm ba nham tử liễu. Bổn nhân hiện tại hữu tiễn, kinh doanh xuất khẩu mậu dịch, tòng sự đích thị quáng sơn lí đề luyện xuất lai đích đông tây. Giá phần đích đáo 2010 niên hoàn yếu xuất sự, khả năng thị đại ca đích

Lệ 1: thì gian 2005 niên 5 nguyệt 2 nhật 16 thì

Kiền chi: ất dậu canh thần bính tuất bính thân ( thần tị không )

Dương nhị cục giáp ngọ tân trị phù thiên cầm tinh tại 9 cung trị sử tử môn tại 7 cung

┌──────┬──────┬──────┐

│ nhâm cửu thiên │ mậu trị phù │ canh đằng xà │

│ không thiên anh bính │ cầm nhuế tân mậu │ thiên trụ quý │

│ thương môn canh │ đỗ môn bính │ cảnh môn tân mậu │

├──────┼──────┼──────┤

│ tân cửu đích │ quý │ bính thái âm │

│ thiên phụ canh │ │ thiên tâm nhâm │

│ sinh môn kỷ │ tân │ tử môn quý │

├──────┼──────┼──────┤

│ ất huyền vũ mã │ kỷ bạch hổ │ đinh lục hợp │

│ thiên trùng kỷ │ thiên nhâm đinh │ thiên bồng ất │

│ hưu môn đinh │ khai môn ất │ kinh môn nhâm │

└──────┴──────┴──────┘

Trị phù lâm 9 cung, thị thiên cầm tinh, thiên cầm đắc đích, bách quan nguyên thủ, thiên cầm xử phế đích bất thái vượng, hạnh hảo tại thần nguyệt, thì gian khả dĩ, thiên nhuế tựu thị học tập, đỗ môn tựu thị phát huy kĩ thuật, kĩ thuật lí hoàn hữu thác ngộ, giá cá thì gian thần nguyệt bất thác, đỗ môn chủ bảo mật, bính chủ yên đồng, mậu chủ đại cao lâu phòng tử, tân thị tường giác. Phòng tử môn tại tây, tử môn chủ ẩn mật, ám đạm, môn thị phúc họa chi quyền bính. Trị sử môn tựu đại biểu đại môn. Trị sử tử môn, nhâm + quý ấu nữ gian dâm, môn hữu ta bất hợp, nhâm đại biểu tiểu môn, quý đại biểu hạ thủy đạo, lạp ngập. Phòng tử tiểu môn chuyển loan xử xuất vấn đề, nhâm chủ loan. Tử môn lí hoàn hữu bính, ám kiền, bính đại biểu hỏa, tử sơn ngọ hướng. Chủ chủ nhân hưu dưỡng sinh tức đích đích phương, ngọa thất. Hiện tại trụ đích thị bất thị hợp thích, nhật kiền đại biểu ngọa thất.

Lệ 2: mã tiểu tỷ trắc tự kỷ phòng. Công lịch thì gian 2005 niên 5 nguyệt 2 nhật 8 thì

Đương nhật kiền chi: ất dậu canh thần bính tuất nhâm thần

Đương nhật tuần không: ( ngọ vị nhật không ) ( ngọ vị thì không )

Dương độn nhị cục trị phù thiên phụ lạc lục cung trị sử đỗ môn lạc tam cung

┌──────┬──────┬──────┐

│ bạch hổ │ huyền vũ không │ cửu đích không │

│ cảnh môn nhâm │ tử môn ất │ kinh môn đinh │

│ thiên tâm canh │ thiên bồng bính │ thiên nhâm tân mậu │

├──────┼──────┼──────┤

│ lục hợp │ │ cửu thiên │

│ đỗ môn quý │ │ khai môn kỷ │

│ thiên trụ kỷ │ tân │ thiên trùng quý │

├──────┼──────┼──────┤

│ thái âm │ đằng xà │ trị phù │

│ thương môn tân mậu │ sinh môn bính │ hưu môn canh │

│ cầm nhuế đinh │ thiên anh ất │ thiên phụ nhâm │

└──────┴──────┴──────┘

Tiên khán đại hoàn cảnh, trị phù tại lục cung, tiên khán vượng suy. Thiên phụ tại lục cung, bất đắc đích, tù vu thì lệnh, thần nguyệt ngã khắc dã bất hành. Thiên phụ tinh xuất văn hóa nhân, mã tiểu tỷ văn hóa nhân. Thiên phụ dã chủ hữu tông giáo tín ngưỡng. Canh + nhâm đại hoàn cảnh động đãng bất an, loạn, hựu phản ngâm, tiến khứ tựu loạn ( thuyết đông tây đa ). Canh, nhâm đô đại biểu đạo, đô hữu đạo lộ.

Môn: trị sử đỗ môn, môn triêu đông, môn thượng hữu trụ tử. Dữ biệt nhân đối môn, nhâm vi môn phiến, lục hợp bất thị nhất cá môn, môn đa. Môn chỉnh thiên quan. Trị sử quý + kỷ, đả tảo bất kiền tịnh, lạp ngập dũng sản sinh phế khí.

Lục hợp vi hôn nhân, quý + kỷ hôn dã bất lợi.

Khán chủ: nhật kiền vi ngọa thất, bính lâm sinh môn thái tuế bất thác, bính hạ ất, sàng, ất vi trang sức vật, đằng xà lão biến hóa, thụy giác bất an, hữu ta sự bất thuyết.

Táo: tự lai thủy, khách thính, vệ sinh gian, môn hữu vấn đề. Cảnh môn lâm thì kiền, thông tín tháp, điện tử thiết bị. Phòng lí hữu đại tiên, sinh môn lâm đằng xà. Canh chủ lão hổ, giáp dần quý dã đại biểu hổ. Miêu hữu bệnh, quý hạ kỷ, nam nữ tật bệnh thùy nguy. Môn vị trí bất hảo. Bính nhâm đại biểu trù phòng.

Lệ 3: công lịch thì gian 2005 niên 3 nguyệt 8 nhật 18 thì

Đương nhật kiền chi: ất dậu kỷ mão tân mão đinh dậu

Đương nhật tuần không: ngọ vị ( nhật ) thần tị ( thì )

Dương độn tứ cục trị phù thiên trụ lạc nhất cung trị sử kinh môn lạc nhất cung

┌──────┬──────┬──────┐

│ không lục hợp │ bạch hổ │ huyền vũ │

│ sinh môn nhâm │ thương môn ất │ đỗ môn mậu │

│ thiên nhâm mậu │ thiên trùng quý │ thiên phụ kỷ bính │

├──────┼──────┼──────┤

│ thái âm │ │ cửu đích │

│ hưu môn đinh │ │ cảnh môn quý │

│ thiên bồng ất │ kỷ │ thiên anh tân │

├──────┼──────┼──────┤

│ đằng xà │ trị phù │ cửu thiên mã │

│ khai môn canh │ kinh môn tân │ tử môn kỷ bính │

│ thiên tâm nhâm │ thiên trụ đinh │ cầm nhuế canh │

└──────┴──────┴──────┘

Tân đinh đồng cung, kiền thập yêu đích hữu tân tính hỏa bạn, đả giá đấu ẩu, tằng kinh tọa quá lao, quý tân tổ hợp, đoái cung dã chủ, thiên bồng hội thái âm chủ hắc xã hội.

Lệ 4: công lịch thì gian 2005 niên 3 nguyệt 26 nhật 14 thì nữ canh tuất niên sinh

Kiền chi: ất dậu kỷ mão kỷ dậu tân vị ( tuất hợi không )

Dương tam cục giáp tử mậu trị phù thiên trùng tinh tại 6 cung trị sử thương môn tại 1 cung

┌──────┬──────┬──────┐

│ đinh bạch hổ mã │ canh huyền vũ │ nhâm cửu đích │

│ thiên trụ nhâm │ thiên tâm tân │ thiên bồng bính │

│ tử môn kỷ │ kinh môn đinh │ khai môn canh ất │

├──────┼──────┼──────┤

│ quý lục hợp │ bính │ mậu cửu thiên │

│ cầm nhuế canh ất │ │ thiên nhâm quý │

│ cảnh môn mậu │ canh │ hưu môn nhâm │

├──────┼──────┼──────┤

│ kỷ thái âm │ tân đằng xà │ ất trị phù │

│ thiên anh đinh │ thiên phụ kỷ │ không thiên trùng mậu │

│ đỗ môn quý │ thương môn bính │ sinh môn tân │

└──────┴──────┴──────┘

1, thụ thương, tại na lí thụ thương? Thương tại na?

Nhị hôn, nam đích bất yếu tha, hoàn tha thị bất yếu nam đích, hoàn thị hữu tiểu mật. Như quả đối phương cấp nhĩ đề cung liễu, yếu chú trọng giá phương diện đích điều kiện, tín tức. Ngã bất cấp nhĩ điều kiện, thành thiên thượng vạn đô năng trắc. Canh tuất niên, phàm ất canh đáo nhất cung, phu thê hợp tác hoặc bằng hữu hợp tác xuất vấn đề, việt liễu giải việt phôi. Lục hợp vi hợp tác vi hôn nhân, canh + mậu thử đích bất như tha đích, lục hợp lâm thiên nhuế đại biểu hôn bệnh, hợp tác thượng đích bệnh.

2, thân thể hữu bệnh, thừa lục hợp, bất năng thuyết hôn liễu, lục hợp biến đa chủng bệnh, ất canh hợp mỗ ta bộ vị bất linh hoạt, hợp trụ liễu, chấn vi thối, thối thượng hữu mao bệnh, bất thính sử hoán, mậu đại biểu thũng trướng, lạc tam cung chí thiểu trắc tam chủng. Mậu vi vị, nhũ phòng, tràng vị hữu vấn đề. Ám kiền quý chủ tính, tử cung hữu vấn đề ( giá cá một chứng thật ).

3, thiên nhuế bệnh tinh lâm lục hợp dã khả đại biểu hôn nhân hữu bệnh, hữu vấn đề, phu thê hữu mâu thuẫn. Canh + mậu thử nhân bất như tha nhân mạ. Vấn đề khả khán thì kiền, dã đại biểu giá kiện sự. Vấn đề thị song phương đích, canh kỷ đô đại biểu tha, kỷ hạ bính vi đệ tam giả, ám kiền tân hữu thác ngộ. Canh đinh tân đinh đô hữu vấn đề, ám canh lâm huyền vũ, canh vi trượng phu thâu tình. Lão công hoa nữ nhân, thị nhĩ bổn đích đích, ngận cận, nhĩ môn nhận thức, hòa nhĩ hữu hợp tác câu liên đích sự, dã hứa cân xa hữu quan, lục hợp chủ hợp hỏa, mậu kích hình hòa tiễn hữu quan hệ. Ám kỷ hòa đinh tại nhất khởi nhận thức. Tân kỷ lâm đinh, kỷ lâm thương môn, dữ xa. Quý mậu hợp. Quý tại bát cung lâm đinh thị đinh đích tiễn, nhất định yếu bả giá ta biện chứng quan hệ phân tích thanh sở. Li bất liễu, hữu khổ nan ngôn. Nhật kiền kỷ phùng thương môn, đằng xà, thị thập yêu nguyên nhân sử tha li bất liễu. Phùng hợp. Chủ yếu thị kinh tể phương diện vấn đề, tiễn cân thân bằng hảo hữu đích tiễn hữu quan, tá tiễn hoàn bất thượng, nhật kiền kỷ, hựu thị nguyệt kiền, tân ám kiền, mậu tựu thị tiễn, mậu tại tam cung lục nghi kích hình chủ nan thụ, vi thùy nan thụ, tam tân đô cân kỷ hữu quan hệ, đô thị tá gia lí tiễn, chủ yếu khảo lự giá cá phương diện.

Âm trạch

Bả ác kỉ cá đại nguyên tắc, dữ dương trạch tương đồng, hữu nhất cá đại hoàn cảnh, bất đồng đích thị dương trạch hữu nội bộ kết cấu. Âm trạch trọng khí trường, tọa sơn, hướng thủ. Sơn quản nhân đinh thủy quản tài, sơn thị tọa sơn, thủy thị trị sử môn, hướng thủ. Âm dương trạch đô thị trị phù đại biểu đại hoàn cảnh, âm trạch tử nhân, khán mục đích vi liễu hoạt nhân khán, lâm thiên phụ ái khán thư, lâm thiên trùng, đa vận động ( trụ phòng tử hậu, thụ trị phù đại hoàn cảnh trùng đích ảnh hưởng ). Dương trạch thị hiện thật báo. Âm trạch nhị đại tam đại, dã khả năng ngũ niên, thập niên ảnh hưởng nhĩ. Thiên phụ tinh vượng xuất đại học sinh, hữu tài hoa tín tông giáo, hưu tù xuất lão học cứu tu đạo chi nhân. Trị sử đại biểu phát phúc khoái mạn, tại ngoại bàn mạn, tại nội bàn khoái. Trị sử lạc tam cung quản tam đại, thập tam niên, tam niên, trị sử dụng hoàn tựu soa liễu, như xa dụng hoàn liễu tựu soa liễu. Tọa hướng tất tu kết hợp chuyên môn phong thủy. Trị phù đại biểu sơn hướng, tái đáo hiện trường quan sát. Tọa sơn hữu vấn đề, nhân thượng định hữu vấn đề. Tọa sơn lâm bạch hổ lục nghi kích hình, đại đích thương tai; lâm huyền vũ hậu nhân xuất tiểu thâu; lâm thiên nhuế hậu nhân thân thể bất hảo. Trị phù vi đại hoàn cảnh, bát cung đại biểu cục bộ hoàn cảnh, huyền vũ, bạch hổ đại biểu hung sát.

Cách đích tượng ý: tử môn vi phần đích, thì kiền đại biểu phần đích trạng thái, thị hảo phôi khán tử môn, thập yêu trạng thái khán thì kiền. Thì kiền lâm mã tinh cửu thiên cải thiên liễu. Canh + mậu, canh + nhâm cải thiên liễu. Ất + tân cải thiên đích cách ( mã tinh, cửu thiên ). Phản ngâm bất nhất định thiên. Cửu đích phục ngâm, lục hợp phần kỉ đại đồng đường, đa đại gia tộc đích phần, hoặc niên nguyệt nhật thì đồng cung. Bạch hổ hung sát, bất lợi khí trường. Kỷ + nhâm, nhâm + kỷ, canh + quý, quý + canh phong thủy khiếu ám tiễn, tựu thị trùng đích lực lượng, đạo lộ trùng, tiểu lộ sơn cốc trùng. Phùng trùng, canh quý trùng dữ thủy hữu quan, mậu tân dữ sơn giác hữu quan. Canh chủ đại đạo, kỷ vi hạ thủy đạo, nhâm chủ đại thủy, mậu tân trùng tài, hữu cốt đầu. Quý trùng thối. Phùng trùng phản ngâm khí trường đô bất hảo.

Phản ngâm:

1, cửu tinh phản ngâm: đại biểu đại khí trường đại hoàn cảnh loạn, động đãng bất an.

2, bát môn phản ngâm: đại biểu tiểu hoàn cảnh môn phá hoàn.

Phục ngâm:

(1) cửu tinh phục ngâm: đại hoàn cảnh khí trường.

(2) bát môn phục ngâm: đại biểu tiểu hoàn cảnh đại biểu môn khẩu.

Mỗi kiện sự hữu khởi thủy, hiện tại, quá khứ, vị lai, hoàn chỉnh tự thuật. Hôn bất hảo; như nga văn nhất dạng, nhất tằng nhất tằng, hình thành tập quán tựu thành công liễu, la tập tư duy phi thường nan bồi dưỡng, thác liễu bất yếu khẩn, quan kiện thị hình thành tập quán.

Tứ, kì môn vận trù học

Lợi dụng giải tai hóa tai, ngũ hành sinh khắc chế hóa hòa tượng ý.

Kì môn giải tai hóa tai:

1, hành vi thượng.

2, phụ trợ hóa giải.

(1) hành vi hóa giải: thủy bình cao đích hóa giải hảo. Thủ tiên hoa vấn đề căn nguyên. Căn nguyên như dĩ thượng lệ đắc tội bằng hữu hạ chúc, khán thùy năng chỉ đạo ý kiến.

(2) hành vi chỉ đạo: chú trọng thì gian không gian, thập yêu vị trí phương vị. Thủ tiên phân thanh lợi chủ lợi khách. Kì môn đặc biệt chú ý chủ khách động tĩnh. Phụ trợ chỉ đạo tồi hóa tề. Đặc quản dụng đích tam kì ất bính đinh, tam kì thần chú. Trì chú tả chú, lí biên hữu năng lượng vấn đề. Kinh thường dụng lực lượng tựu đại, nhất niên chích dụng nhất thứ tựu một hữu năng lượng. Như luyện thư pháp, thường luyện tài thâm.

Hóa giải phương pháp:

Kị húy:

1, thất thiên nội bất đắc phòng sự.

2, hình phá nhật bất năng tuyển, tả giá đông tây.

3, tự thân hữu bệnh thì hậu bất năng tả.

4, bất đắc hữu ngoại nhân tại trường kiền nhiễu, chích tự kỷ.

5, tử ngọ mão dậu nhật khả dĩ ( tuất hợi thì dã khả dĩ ) tối hảo hợi thì tối linh. Chủy lí hàm thanh thủy, bất yếu thổ điệu, nhiên hậu tả tựu năng đề cao chú ý lực.

(1) bố đàn ( đạo trường ), hoa nhất cá tương tử, một sử dụng quá đích oản.

(2) tam trụ hương.

(3) tam trương minh chỉ ( khả dĩ bị tửu thủy ), nhân kì môn dữ đạo giáo hữu quan.

(4) bút mặc chỉ nghiễn ( bút chích năng thị tân đích, dụng nhất thứ hoàn liễu ) mặc lí tất tu gia chu sa.

Chu sa trung dược:

1), thực vật chu sa.

2), quáng vật chu sa. Quáng vật chu sa một pháp dụng, nhân thị tra tử. Thực vật chu sa thị diện tử, dụng tửu tinh hòa khai. Dụng đằng hồng tửu hòa chu sa tả, một hữu dụng hoàng tửu gia đằng hồng trung dược dã khả dĩ.

Bị tề, khai thủy tả, thỉnh thần tiên:

Thỉnh thần: tả tam cá bài vị ( dã khả dụng hoàng chỉ hoặc hoàng bố tại thượng diện thụ tả )(1)(2)(3). Đệ tử bẩm thỉnh thái thượng lão quân, cửu thiên huyền nữ nương nương, bắc đấu tinh quân đáo đàn giá lâm. Niệm tam biến, dụng nhất xích nhị thốn trường, lục thốn khoan đích hoàng bố hoặc hoàng chỉ tả. Thiêu hương tam phân chi nhất xử, tái tả, tả tiền khẩu quyết, thiên đích nguyên hoàng, luật luật cửu chương, ngô kim hạ bút, thần quỷ phục tàng. Tả tối hảo dụng đãi thư, giá thị dữ phù chú phát triển hữu quan hệ.

Tòng hữu vãng tả tả, tả hoàn tái thượng tam trụ hương.

(1) hương thiêu tam phân chi nhất hậu, tái quá tam biến.

(2) khởi tả phù chú thì đích kì môn cục, khán sở dụng đích kì thị tại na cá cung, nhiên hậu tại cai cung thiêu tam trương minh chỉ hậu, tái minh chỉ thượng quá tam biến. Như sở dụng đích kì tại kiền cung, khả tại phòng tử đích tây bắc giác vi kiền cung.

(3) tống thần ( chích thỉnh bất tống đảo đại môi ) đệ tử sự dĩ hoàn, cung tống thái thượng lão quân, cửu thiên huyền nữ nương nương, bắc đấu tinh quân chư thần tốc hồi, bất tống tố ác mộng, quái sự phát sinh, xác tín hữu chân thật hiệu quả tài hành, tín thị nhất chủng ý thức lực. Lánh dụng hoàng quyển bố, thị thiêu hoàn thị đái, thiêu dụng chỉ, đái dụng bố. Ngũ lạp cốc, ngũ lạp mễ, ngũ phiến trà diệp, ngũ căn đào thụ chi, ngũ căn hắc tuyến, nhất mai đồng tiễn, bả đồng tiễn bao thượng, nội hữu nhất hoàng chỉ tả thượng tự kỷ đích danh tự hòa tối cận khứ thế đích thân nhân danh tự. Hoa tây bắc lộ khẩu, tại tuất hợi thì thiêu điệu, bả đồng tiễn thủ hồi, hậu bả đồng tiễn đái tại bột tử thượng, khả giải hung họa.

Lệ 1: thì gian 2005 niên 4 nguyệt 18 nhật 18 thì nông lịch: tam nguyệt sơ thập nhật dậu thì

Kiền chi: ất dậu canh thần nhâm thân kỷ dậu tuần không: tuất hợi ( nhật ) dần mão ( thì )

Tuần thủ: giáp thần dương 1 cục trị phù thiên nhuế trị sử tử môn

┌──────┬──────┬──────┐

│ cửu đích │ cửu thiên │ trực phù │

│ thiên phụ tân │ thiên anh ất │ cầm nhuế nhâm kỷ │

│ hưu môn tân │ sinh môn ất │ thương môn nhâm kỷ │

├──────┼──────┼──────┤

│ không huyền vũ │ │ đằng xà │

│ thiên trùng canh │ │ thiên trụ đinh │

│ khai môn canh │ nhâm │ đỗ môn đinh │

├──────┼──────┼──────┤

│ không bạch hổ │ lục hợp │ thái âm mã │

│ thiên nhâm bính │ thiên bồng mậu │ thiên tâm quý │

│ kinh môn bính │ tử môn mậu │ cảnh môn quý │

└──────┴──────┴──────┘

Thử cục dữ ất kì hữu liên hệ. Bính không bất năng hữu. Đinh bất hành, chế bất trụ, tha lâm xà biến hóa. Đái ất kì chú, đái đồng tiễn. Cửu thiên, sinh môn khởi tác dụng, yếu phân tích bất năng hạt dụng.

Lệ 2: công lịch thì gian 2005 niên 5 nguyệt 2 nhật 7 thì

Đương nhật kiền chi: ất dậu canh thần bính tuất nhâm thần

Đương nhật tuần không: ngọ vị ( nhật ) ngọ vị ( thì )

Dương độn nhị cục trị phù thiên phụ lạc lục cung trị sử đỗ môn lạc tam cung

┌──────┬──────┬──────┐

│ bạch hổ │ huyền vũ không │ cửu đích không │

│ cảnh môn nhâm │ tử môn ất │ kinh môn đinh │

│ thiên tâm canh │ thiên bồng bính │ thiên nhâm tân mậu │

├──────┼──────┼──────┤

│ lục hợp │ │ cửu thiên │

│ đỗ môn quý │ │ khai môn kỷ │

│ thiên trụ kỷ │ tân │ thiên trùng quý │

├──────┼──────┼──────┤

│ mã thái âm │ đằng xà │ trị phù │

│ thương môn tân mậu │ sinh môn bính │ hưu môn canh │

│ cầm nhuế đinh │ thiên anh ất │ thiên phụ nhâm │

└──────┴──────┴──────┘

Mao bệnh xuất tại môn thượng, lạp ngập bất hảo. Yếu hoa sự vật đích tương liên hệ tính, trị sử đỗ môn, quý + kỷ, nhâm hạ canh, canh hạ nhâm, nam tính bằng hữu, canh nhâm tín tức quan hệ, tại nhâm thượng hạ văn chương giải quyết, nhâm canh hữu quan hệ. Nhâm khả dụng thủy, khả dưỡng ngư, khán giá cá vị trí thích bất thích hợp dưỡng ngư, giáp thần nhâm, khả dụng long, thông quá công cụ, tả biên phóng thanh long. Canh hạ nhâm, nhâm bính hướng, khả bả thanh long phóng tại giáp vị trí, tử ngọ hướng, mão thượng kiền sơn tốn hướng đối ứng cấn phóng không, dần vị.

Tuyển thì gian: khả khảo lự nhâm thần thì, mão thì khứ tố, tựu phi thường khởi tác dụng. Ất kì vi hoa thảo, trang sức đông tây, bính kì dụng lạt tiêu, đinh kì dụng đăng quang. Mậu, tiễn tài, hoa tiễn khứ giải. Kỷ, thiết hãm tỉnh, khanh trì. Canh, hoa công an kiền cảnh, nam nhân, vũ chức chi nhân bang mang. Tân, châu bảo ngọc khí, cố ý phạm thác, sử dụng động vật tiếu tượng giải. Giáp dần quý dụng miêu. Tứ cung nhu dụng kích hình, hựu lâm bạch hổ, hạ canh.

Bát thần: hữu thì hậu bát thần đích tác dụng đặc biệt đại.

Trị phù vi quý nhân, hoa quý nhân.

Đằng xà tam giáo cửu lưu, triền nhiễu đông tây, hạng liên.

Thái âm điêu trác kim ngân khí cụ.

Lục hợp y sinh giáo sư.

Bạch hổ công an kiền cảnh, bội đao kiếm đông tây, bạch hổ chủ vương bát ô quy.

Huyền vũ thỉnh nhân hát tửu, thâu thâu kiền điểm sự, kĩ nữ, năng ngôn thiện biện, bả nhân quán túy thiêm tự.

Cửu đích kiên cố chi thần, y bặc tinh tượng chi nhân. Họa phù chú, dược, cửu đích vi y vật, cựu đích phá y phục.

Cửu thiên nghiễm hảm bất kiền, lự trương thanh thế, bãi phóng mã, đao kiếm, phi ky mô hình, trường bối lão nhân, tăng đạo.

Điều kiện: dữ sự tương liên hệ đích tín tức phù hào. Đổng nguyên lí tựu hảo bạn liễu. Phù hợp thật tế tình huống. Thập yêu thì gian đích điểm bãi phóng thập yêu đông tây.

Độn giáp nguyên linh kinh lệ

Công lịch thì gian: 1941 niên 5 nguyệt 15 nhật 22 thì

Đương nhật kiền chi: tân tị quý tị quý hợi quý hợi tuần không: tử sửu ( nhật ) tử sửu ( thì )

Dương độn thất cục trị phù thiên trùng lạc tam cung trị sử thương môn lạc tam cung

┌──────┬──────┬──────┐

│ đằng xà │ thái âm │ lục hợp │

│ đỗ môn đinh │ cảnh môn canh │ tử môn bính nhâm │

│ thiên phụ đinh │ thiên anh canh │ cầm thiên nhuế bính nhâm │

├──────┼──────┼──────┤

│ trị phù │ │ bạch hổ │

│ thương môn quý │ │ kinh môn mậu │

│ thiên trùng quý │ bính │ thiên trụ mậu │

├──────┼──────┼──────┤

│ cửu thiên không │ cửu đích không │ huyền vũ │

│ sinh môn kỷ │ hưu môn tân │ khai môn ất │

│ thiên nhâm kỷ │ thiên bồng tân │ thiên tâm ất │

└──────┴──────┴──────┘

Cách cục phục ngâm, lợi chủ bất lợi khách, kì môn hữu tam thắng ngũ bất kích, trị phù phương bất năng kích, đãn quỷ tại trị phù phương, án đạo lí bất năng kích, quý thiên võng tứ trương, bệnh tụng giai thương. Phục ngâm lợi chủ bất lợi khách, đãi ky nhi động, thử thì hợi thì, tại lục cung thừa huyền vũ, khắc tam cung, nguyệt nhật thì đô thị quý, ngã nhân đa, tòng tây bắc hướng đông phương đả thắng.

Phục ngâm: nhất định yếu đãi ky nhi động, bả ác hảo thì gian không gian. Phục ngâm nhượng nhĩ hữu nhất đoạn thì gian đích khảo lự, tuyển trạch tối giai thì không điểm, tái động.

Phản ngâm: tiên động, hữu tiết chế đích động, biệt nhượng tha phản phục. Hữu sự lâm phản ngâm, nhĩ động tiếp trứ hồi lai, biệt nhượng tha phản phục.

Nhật kiền vi ngã, thì kiền vi đối thủ, giá cá thương môn chủ ngã thương hại đối phương, hữu cá thiên bàn thương môn, nhất cá đích bàn thương môn, nhật kiền ngã thượng thừa trị phù một sự, tựu thị đối phương thụ thương. Phản ngâm tiên nháo nháo hoàn liễu biệt nháo liễu, thích khả nhi chỉ, trọng phục tựu hữu ma phiền.

Lệ: khởi dụng viên thế khải năng bất năng thành công, dụng phi cung bàn.

Phương thức: phi bàn kì môn trí nhuận pháp

Thì gian: 1911 niên 10 nguyệt 20 nhật 8 thì

Kiền chi: tân hợi mậu tuất quý hợi bính thần tuần không: tử sửu ( nhật ) tử sửu ( thì )

Tuần thủ: giáp dần âm 3 cục trị phù thiên trụ trị sử kinh môn

┌─────┬─────┬─────┐

│ đằng xà │ thái thường │ lục hợp │

│ thiên tâm đinh │ thiên nhuế kỷ │ thiên phụ ất │

│ khai môn │ tử môn │ đỗ môn │

│ lục hợp ất │ cửu đích tân │ thái thường kỷ │

├─────┼─────┼─────┤

│ thái âm │ trị phù │ cửu đích │

│ thiên cầm bính │ thiên trụ quý │ thiên anh tân │

│ trung môn │ kinh môn │ cảnh môn │

│ bạch hổ mậu │ thái âm bính │ trực phù quý │

├─────┼─────┼─────┤

│ huyền vũ │ bạch hổ │ cửu thiên │

│ thiên bồng canh │ thiên trùng mậu │ thiên nhâm nhâm │

│ hưu môn │ thương môn │ sinh môn │

│ cửu thiên nhâm │ huyền vũ canh │ đằng xà đinh │

└─────┴─────┴─────┘

Đại thần thị quý, mậu vi viên thế khải, cá bất cao nhập khảm cung, thiên trùng tinh phát thanh, huyền vũ não tử hảo sử, thiên trùng vi vũ chức, mậu canh tại nhất khởi đại bàn tử, thiên trùng cảm đả cảm sát, trường đích tặc đầu tặc não đích, mậu + canh trị phù phi cung, khẳng định hoán đích phương. Tân vi thái tuế, từ hi trị phù dã chủ lĩnh đạo, thái tuế tân sinh khảm cung, từ hi cầu viên thế khải kiền đích, viên thế khải xưng bệnh, sinh tha tựu thị cầu tha mạ. Thì kiền bính, phi điểu điệt huyệt, khẳng định động, điệt tại khai môn phù cung liễu.

Trị phù, trị sử:

Vạn sự vạn vật đô hữu nhất cá cương lĩnh, trị sử thị bào thối đích, chấp hành giả. Trị phù thị quy định đích nhất cá phạm vi. Trị sử cụ tượng, sự vật đích chấp hành giả, trị sử thị trị ban đích kinh lí, phán đoạn sự vật thị thành thị bại, tại trị phù, trị sử thượng. Trị sử đại biểu tiểu phạm vi, bất luận tố thập yêu sự đô yếu thông quá trị phù, trị sử, dụng thần thị thập yêu sự. Trị sử không, tố sự hữu thủy hữu chung, hữu đầu vô vĩ, bất liễu liễu chi. Trị sử kích hình, suy tựu thất khứ liễu chấp hành năng lực, trị sử nhập mộ hưu tù dã một lực, một hữu khởi động năng lực. Trị sử hữu cát hung phạm vi. Tử môn, kinh môn, thương môn việt vượng việt hung, hưu tù phản nhi hảo, phùng hung môn bất hảo bạn. Trị sử phùng khai môn, hưu môn, sinh môn, cảnh môn hảo bạn. Trị sử phùng cảnh môn, hữu nghiêm cách chế định phương án năng lực. Trị sử phùng đỗ môn tạm thì bất năng bạn hoãn nhất hạ năng bạn. Dụng thần chi gian quan hệ chiêm 50%, trị sử chiêm 50%. Trị sử dụng thần nhất cá hảo nhất cá bất hảo, đắc thông quá trị phù lai khảo lự, thiên vu na phương. Bất thị tuyệt đối đích, đãn ngận trọng yếu. Trị sử, trị phù vượng tương, dụng thần cung liên tục tương sinh thành công đích ky hội đặc biệt đại ( tức trị phù sinh trị sử, trị sử hựu sinh dụng thần ). Nhật thì thuyết minh sự, trị sử môn một phê, chẩm yêu thành công

Lệ: lão sư bằng hữu trắc sự, vấn phủ thành công. Án thường quy thành công, đoạn một thành công, hậu một thành.

Thì gian: 2005 niên 3 nguyệt 29 nhật 18 thì

Kiền chi: ất dậu kỷ mão nhâm tử kỷ dậu tuần không: dần mão ( nhật ) dần mão ( thì )

Dương tam cục giáp thần nhâm trị phù thiên trụ tinh tại 4 cung trị sử kinh môn tại 3 cung

┌──────┬──────┬──────┐

│ canh trị phù │ bính đằng xà │ mậu thái âm │

│ thiên trụ nhâm │ thiên tâm tân │ thiên bồng bính │

│ khai môn kỷ │ hưu môn đinh │ sinh môn canh ất │

├──────┼──────┼──────┤

│ kỷ cửu thiên │ tân │ quý lục hợp │

│ không cầm nhuế canh ất │ │ thiên nhâm quý │

│ kinh môn mậu │ canh │ thương môn nhâm │

├──────┼──────┼──────┤

│ đinh cửu đích │ ất huyền vũ │ nhâm bạch hổ mã │

│ không thiên anh đinh │ thiên phụ kỷ │ thiên trùng mậu │

│ tử môn quý │ cảnh môn bính │ đỗ môn tân │

└──────┴──────┴──────┘

Nhật kiền vi ngã, thì kiền vi giao dịch phương. Nhật kiền nhâm lâm trị phù, khai môn. Thì kiền kỷ sinh ngã, nhật thì tương sinh sự tất thành, ất vi thái tuế vi đại công trình, thì kiền khảm, hà đạo cải tạo. Khai môn đại thi công đội, hiệp nghị đô thiêm liễu. Biểu diện nhật thì tương sinh, hảo tượng thành.

Trị sử kinh môn, giáp thần tuần dần mão không, trị sử không, tố sự hữu thủy hữu chung. Hữu biến quái. Ám kiền ất đáo thì kiền cung, hựu thị nguyệt kiền, đồng hành cánh tranh, hựu lâm huyền vũ, ất vi thái tuế lĩnh đạo, cảnh môn chủ thư tín. Giáp thần nhâm, thần thần tự hình. Ám canh đáo liễu nội tâm cấp, cát trung phùng hung. Ám canh đáo liễu biểu diện thành, dĩ hậu bất thành.

Lệ: trắc bằng hữu phụ thân ngoại xuất năng bất năng hoa đáo.

Thì gian: 2004 niên 8 nguyệt 27 nhật 7 thì

Kiền chi: giáp thân nhâm thân mậu dần bính thần tuần không: thân dậu ( nhật ) tử sửu ( thì )

Tuần thủ: giáp dần âm 7 cục trị phù thiên nhuế trị sử tử môn

┌──────┬──────┬──────┐

│ đằng xà │ trực phù │ cửu thiên │

│ thiên anh bính │ cầm nhuế canh quý │ thiên trụ mậu │

│ cảnh môn tân │ tử môn bính │ kinh môn canh quý │

├──────┼──────┼──────┤

│ thái âm │ │ cửu đích │

│ thiên phụ tân │ │ thiên tâm kỷ │

│ đỗ môn nhâm │ canh │ khai môn mậu │

├──────┼──────┼──────┤

│ lục hợp không │ bạch hổ không │ huyền vũ │

│ thiên trùng nhâm │ thiên nhâm ất │ thiên bồng đinh │

│ thương môn ất │ sinh môn đinh │ hưu môn kỷ │

└──────┴──────┴──────┘

Phùng canh cách nhân tất quy, 12 điểm dĩ tiền năng hồi lai. Hoàn hữu trị phù, trị sử đích lực lượng đối bỉ. 11 điểm 40 tự kỷ hoạt trứ hồi lai, đoạn: quá bất liễu tam thiên tựu tử điệu, trị sử lạc cửu cung. Nhâm thân nguyệt, thì lệnh thượng, ngã sinh chi nguyệt thật vi vượng, đãn tất cánh lạc tại phế đích, dụng thần tại cửu cung canh bính thì cách, tựu hồi lai liễu. Trị sử tại li cung. Thử nhân hát dược tẩu, vấn năng bất năng hoa hồi.

Lệ: thì gian: 2005 niên 3 nguyệt 22 nhật 22 thì

Kiền chi: ất dậu kỷ mão ất tị đinh hợi tuần không: dần mão ( nhật ) ngọ vị ( thì )

Dương lục cục giáp thân canh trị phù thiên nhâm tinh tại 3 cung trị sử sinh môn tại 2 cung

┌──────┬──────┬──────┐

│ ất đằng xà mã │ nhâm thái âm │ đinh lục hợp │

│ thiên trùng đinh │ không thiên phụ bính │ không thiên anh tân │

│ khai môn bính │ hưu môn tân │ sinh môn ất quý │

├──────┼──────┼──────┤

│ bính trị phù │ mậu │ canh bạch hổ │

│ thiên nhâm canh │ │ cầm nhuế ất quý │

│ kinh môn đinh │ ất │ thương môn kỷ │

├──────┼──────┼──────┤

│ tân cửu thiên │ quý cửu đích │ kỷ huyền vũ │

│ thiên bồng nhâm │ thiên tâm mậu │ thiên trụ kỷ │

│ tử môn canh │ cảnh môn nhâm │ đỗ môn mậu │

└──────┴──────┴──────┘

Vấn công trình tối hậu một thành, trị sử phùng không, hữu thủy vô chung. Hữu cánh tranh giả, cánh hoa đại lĩnh đạo liễu, ất thị niên kiền, trị sử không, ám kiền canh đáo liễu, ám kiền canh hữu mâu thuẫn. Phùng ám canh, trắc thập yêu sự, cát trung phùng hung. Đồng hành cánh tranh giả, tòng kinh tể thật lực tiễn thượng đô bỉ tha đại đích đa, thì kiền đinh, yếu sạ tiến tinh, thối tinh, đinh hạ canh chủ trở cách, tẩu đích khả năng tính bất đại, 1, trị sử môn. 2, yếu thông quá tiến tinh khán. Trị phù đại tương lai đại cục thế, như tiểu sự chích khán trị sử, dụng thần tựu hành liễu. Trị sử phùng không, điền thật dã bất hành, trị sử đại chấp hành giả năng lực. Trị phù không, phân khán thập yêu sự, trị phù khán cửu viễn chi sự, trường cửu chi sự. Đan nhất đích khán trị sử.

Lệ: mã tiêu nhiên đệ nhất thứ vấn lệ: 72 niên xuất sinh đích.

Thì gian: 2005 niên 4 nguyệt 16 nhật 16 thì

Kiền chi: ất dậu canh thần canh ngọ giáp thân tuần không: tuất hợi ( nhật ) ngọ vị ( thì )

Tuần thủ: giáp thân dương 1 cục trị phù thiên trùng trị sử thương môn

┌──────┬──────┬──────┐

│ kỷ đằng xà │ đinh thái âm không │ ất lục hợp không │

│ thiên phụ tân │ thiên anh ất │ cầm nhuế nhâm kỷ │

│ đỗ môn tân │ cảnh môn ất │ tử môn nhâm kỷ │

├──────┼──────┼──────┤

│ mậu trực phù │ canh │ nhâm bạch hổ │

│ thiên trùng canh │ │ thiên trụ đinh │

│ thương môn canh │ nhâm │ kinh môn đinh │

├──────┼──────┼──────┤

│ quý cửu thiên │ bính cửu đích │ tân huyền vũ │

│ mã thiên nhâm bính │ thiên bồng mậu │ thiên tâm quý │

│ sinh môn bính │ hưu môn mậu │ khai môn quý │

└──────┴──────┴──────┘

Trường tương thân cao 1. 65—1. 68 chi gian, niên mệnh nhâm tại nhị cung, nhật kiền canh tại tam cung, kết hợp giá nhị cung lai thuyết đích, canh + canh phùng thiên trùng cá cao, ứng cao 1. 63 mễ, trường đích bất bàn, sấu, thiên trùng mạ, nhâm vi thủy xà yêu, nhâm vi miêu điều, phục ngâm cưỡng, bì phu bất bạch, lâm chấn thanh, nhâm quý thủy chủ hắc sắc, kỷ vi sửu lậu chi thổ. Niên mệnh nhâm lâm lục hợp tử môn. Không liễu hữu sự, hôn thượng, đối cung bính, cửu thiên mã tinh đô cấp thiêu bào liễu. Cấp thủ, đoạn: chẩm yêu liên nam bằng hữu đô một hữu? Thuyết chính thị giá sự, dĩ tiền hữu cá nam bằng hữu, hậu lai tán liễu, dĩ hậu bất đình đích hoa đối tượng, đãn một thành. 97, 98 niên nhận thức đích, 99 niên tán đích. Nhân 99 niên kỷ mão không liễu, lục nghi kích hình lâm tử môn tất hữu hôn tai, phân thủ liễu. Canh + canh, mậu + canh, nam bằng hữu hoán đích phương liễu. Kim niên hữu hợp tác đích sự. Niên mệnh không một bả ác, kim niên công tác thượng hữu biến hóa, phi cung cách hoán đích phương, nhất lai lai liễu hảo kỉ cá, nguyệt kiền mạ, nhĩ hòa đồng sự hữu trùng đột đích sự, tha bất tưởng lai bắc kinh, đồng sự bất lai một bạn pháp, canh canh tương trùng chàng, mậu + canh hoán đích phương liễu. Phục ngâm, đan vị nội bộ điều động.

Ngũ, kì môn trắc lưu niên, lưu nguyệt

Dự trắc hữu nhất cá khái suất, đề cung nhất ta tín tức, hữu nhị chủng tình huống:

1, đích chi tĩnh thái, chỉnh thể tình huống.

2, thiên kiền động thái, cục bộ mỗ điểm, mỗ kiện sự mỗ cá trạng thái. Đích chi sở lạc chi cung đại thể, đại phạm vi xuất na cá sự. Cụ thể mỗ cá sự tựu khán thiên kiền. Yếu khán nguyệt chi, dã yếu khán nguyệt kiền. 3, 4 nguyệt đô thị nhất cá cách cục, chẩm yêu hoa phân, chích thị nguyệt lệnh hoa phân thái đan điều, kết hợp thiên kiền, thiên kiền hữu tam truyện, mỗi nguyệt đô hữu tam truyện, đô hội hữu khai thủy, phát triển, kết quả tam cá quá trình. Đích chi: phát sinh thập yêu sự, đại thể khán cung, chủ yếu khán thiên kiền, tam truyện, khai thủy chẩm dạng, phát triển chẩm dạng, kết quả thị phủ đối ngã hữu lợi, mỗi thiên toán đô khả dĩ. Hữu đích thì gian nhất bối tử, hữu thì nhất cá tiểu thì nhi dĩ. Tử giá cá quá trình vô luận nhân động vật, thực vật đô tẩu giá cá quá trình. Thiên kiền, đích chi hội trọng điệp, yếu khán tam truyện, tiến thối tinh.

Niên nguyệt nhật thì trung đích niên kiền. Cầu trắc nhân đích niên mệnh vi chủ. Thiên đích nhân thần cách cục.

1, cầu trắc nhân niên mệnh lạc cung đại biểu liễu tha đích niên vận chỉnh thể tình huống, yếu cân thái tuế kết hợp, niên mệnh cân thái tuế chi gian đích quan hệ.

2, nguyệt vận khán mỗi cá nguyệt đích nguyệt kiền dữ niên mệnh kiền lạc cung đích quan hệ. Nhất cá thị thiên kiền đích tình huống, nhất cá thị đích chi đích tình huống. Khán mỗ nguyệt thiên kiền đích chi lạc cung đích tình huống. Trắc lưu niên bất năng trọng nhật kiền, giá thì đích nhật kiền chích thị phản ánh cục bộ tình huống.

3, trị sử môn sở lạc cung.

Lệ: 2005 niên 3 nguyệt 26 nhật 13 thì 0 phân nông lịch 2 nguyệt 17 nhật tinh kì lục

Ất dậu niên kỷ mão nguyệt kỷ dậu nhật tân vị thì ( thì tuần không tuất hợi )

Sách bổ pháp 3 cục trị phù thiên trùng tại 6 cung trị sử thương môn tại 1 cung tiểu trị phù tùy thiên bàn

┌──────┬──────┬──────┐

│ đinh bạch hổ mã │ canh huyền vũ │ nhâm cửu đích │

│ thiên trụ nhâm │ thiên tâm tân │ thiên bồng bính │

│ xà tử môn kỷ │ âm kinh môn đinh │ hợp khai môn canh ất │

├──────┼──────┼──────┤

│ quý lục hợp │ bính │ mậu cửu thiên │

│ cầm nhuế canh ất │ │ thiên nhâm quý │

│ phù cảnh môn mậu │ canh │ hổ hưu môn nhâm │

├──────┼──────┼──────┤

│ kỷ thái âm │ tân đằng xà │ ất trị phù │

│ thiên anh đinh │ thiên phụ kỷ │ không thiên trùng mậu │

│ thiên đỗ môn quý │ đích thương môn bính │ huyền sinh môn tân │

└──────┴──────┴──────┘

Trắc canh tuất niên, thiên đích nhân thần cách cục. Tiên khán niên mệnh kiền lạc cung tình huống, kết hợp trị phù lạc cung khán đại phạm vi chỉnh thể đại khái tình huống, khán cửu tinh.

Lục hợp, canh + ất, hôn nhân thượng hội hữu vấn đề, mậu tại chấn cung lục nghi kích hình, phá tài sự. Trị phù cung tổ hợp hữu tẩu động phá tài tố sinh ý sự. Thiên nhuế tại chấn cung mão nguyệt yêu bộ hữu bệnh, thũng lựu. Tố thủ thuật khán đinh. Đinh + quý bất tưởng tố thủ thuật.

Mậu dần nguyệt, mậu + tân chủ sinh ý phá tài sự. Ất + tân long chiết túc, tọa không, tài không. Không khán đối trùng cung tốn cung, bạch hổ khẩu thiệt tranh chấp sự. Kỷ vi nguyệt kiền, hội hữu dữ thân thích bằng hữu phát sinh tranh đấu khẩu thiệt sự, vi tài sự, mậu + tân, lánh nhất cá ám kiền đinh tốn cung, khả năng cân đệ tam giả hữu quan.

Thật tế tình huống thị cân đường tỷ muội tá liễu ta tiễn tố sinh ý, cao lợi tức, hoàn bất thượng, nhân gia hướng tha yếu, phát sinh trùng đột. Đinh + kỷ, hỏa nhập câu trần, nam nữ cảm tình phương diện xuất vấn đề. Li cung canh + đinh nhất bàn chủ nam đích phạm thác ngộ, giáp ngọ tân lục nghi kích hình, tâm tình nan thụ, mâu thuẫn, kinh môn khẩu thiệt sự. Đinh tại nội bàn, chủ tảo tựu nhận thức đích nhân, thị thục tất đích nhân.

Nhật kiền kỷ hạ lâm bính, hữu đệ tam giả nam nhân, tân chủ thác ngộ, xuất vu báo phục dã khứ hoa đệ tam giả nam nhân. Chúng thân nhân đô tri đạo thử sự. Cấn cung chính nguyệt sở tại đích, đinh + quý, ám kiền thị kỷ, nguyệt kiền, thân nhân tri đạo thử sự.

Mão nguyệt nháo li hôn. Trực sử thương môn, tân, kiền cung mậu + tân, ất + mậu long chiết túc, sinh ý phá tài. Mậu không, vi tài sự, nhật nguyệt đồng cung, hữu ta tiễn tá huynh đệ tỷ muội liễu. Canh hạ lâm mậu, vi tiễn sự nan thụ. Kỷ mão nguyệt li bất liễu. Giáp tử mậu lục nghi kích hình, tâm tình nan thụ. Ất canh đồng cung lâm lục hợp, li bất liễu. Tái gia lục nghi kích hình, tuy tưởng li nhi li bất liễu, chích năng nan thụ. Kỷ lâm đằng xà, tỷ muội môn triền trụ tha bất nhượng li. Phạ tiễn bất năng hoàn tha môn.

Tam nguyệt canh thần, khán canh, tuy nhiên trượng phu bả xa mại liễu, hoàn yếu mãi xa, thần tại tốn cung lâm mã tinh, động, hoàn thị vi xa sự tá tiễn mãi xa.

Kỷ mão nguyệt kỷ hạ lâm bính thượng thừa đằng xà, bổn nhân tá chiêu công ky hội đáo xử khứ câu dẫn nam nhân.

Tị nguyệt thì đinh lâm mã, đằng xà, trượng phu hựu hội cân ngoại ngộ nữ nhân nhất khởi thâu thâu bào liễu.

Khả mỗi nhật khởi cục, dĩ trị sử môn vi chủ lai trắc đương thiên vận khí.

Lệ: 2004 niên 11 nguyệt 7 nhật 13 thì 0 phân nông lịch 9 nguyệt 25 nhật

Giáp thân niên ất hợi nguyệt canh dần nhật quý vị thì ( thì tuần không thân dậu )

Sách bổ pháp -3 cục trị phù cầm nhuế tại 7 cung trị sử tử môn tại 2 cung tiểu trị phù tùy thiên bàn

┌──────┬──────┬──────┐

│ tân lục hợp mã │ bính thái âm │ quý đằng xà │

│ thiên trùng mậu │ thiên phụ ất │ không thiên anh tân │

│ âm đỗ môn ất │ xà cảnh môn tân │ phù tử môn bính kỷ │

├──────┼──────┼──────┤

│ nhâm bạch hổ │ canh │ mậu trị phù │

│ thiên nhâm nhâm │ │ không cầm nhuế bính kỷ │

│ hợp thương môn mậu │ bính │ thiên kinh môn quý │

├──────┼──────┼──────┤

│ ất huyền vũ │ đinh cửu đích │ kỷ cửu thiên │

│ thiên bồng canh │ thiên tâm đinh │ thiên trụ quý │

│ hổ sinh môn nhâm │ huyền hưu môn canh │ đích khai môn đinh │

└──────┴──────┴──────┘

Thủ tiên khán xuất sinh niên kiền quý, thiên khán thiên trụ tinh đắc thiên thì, đích khán quý lạc đế vượng chi đích cát. Nhân vi khai môn đồng cung. Thần khán cửu thiên cát thần. Cách cục quý + đinh, kỷ + đinh, bất hảo. Ám kiền quý lạc không chủ hữu sự.

Bình phán nhất niên chỉnh thể vận khí, khán trị phù sở lạc cung, thiên nhuế lâm trị phù, hữu bệnh độc nhập xâm sự. Đãn thiên nhuế tinh vượng tương, nhất niên vận khí hoàn thị bất thác.

Quý thượng thừa cửu thiên, nhất niên đa cân động khứ ngoại cầu tài. Khai môn chủ khai công ti, bào động tài trám đáo tiễn. Trị phù lâm kinh môn ám kiền mậu, tiễn tài thượng hữu sự, kỷ gia quý, hữu quan ti khẩu thiệt sự. Quý hạ lâm đinh đại lợi văn thư. Kinh môn động khẩu, đáo xử bào động động khẩu tựu năng đắc tài. Nhân tiễn tài hoặc phòng ốc dẫn khởi quan ti sự.

Bính dần nguyệt, kết hợp dần vị trí, bính tại đoái cung, thân thể bất hảo, hội nháo tiểu tật bệnh, phạm tiểu khẩu thiệt, hội hữu hợp tác đầu tư sự, hội cật khuy. Đầu tư tại thủy hà lưu đạo lộ, đầu tư tại thủy phương diện đích sinh ý. Thượng thừa huyền vũ hội thụ phiến, thiên bồng chủ phá tài. Nguyệt kiền tại cấn cung dần nguyệt chi đích, đái hợp, vi hợp tác sinh ý sự.

Đinh mão nguyệt, hưu môn thiên tâm hưu môn cửu đích ám trung hành động. Tam nguyệt mậu + ất hòa bằng hữu nữ nhân khứ tố sinh ý, tân chủ thác ngộ. Lão nữ nhân. Trám tiễn. Tam tứ nguyệt bất đình đích tẩu, lục hợp vi trung giới, nhất trực tại tố. Tân đỗ môn, hữu điểm bất hợp pháp đích. Tái khán kỷ, phối hợp. Canh ngọ nguyệt phá tài nguyệt. Hoàn hữu công trình sự. Cảnh môn tiêu tức, lâm tân thị giả tiêu tức. Đằng xà, hư giả sự. Tân vị nguyệt, hoàn thị hợp hỏa đầu tư bị động, tân + kỷ, tưởng mĩ sự, không tưởng liễu. Nhâm thân quý dậu nguyệt, pháp viện hoa thượng môn quan ti xuất hiện. Giáp tuất nguyệt hoàn tại đả quan ti, ma phiền. Đáo 05 niên hoàn tại ma phiền trung quá, đáo vị thân nguyệt hữu hi vọng. Huyền vũ chủ ẩn tàng, tha hiện tại hoàn tại ngoại đóa tàng tị nan.

Trắc nhất sinh sự, nhất cung thập niên, cửu cung vi cửu thập niên. Mỗi cung chủ thập niên trung đại sự đại khái tình huống.

Khởi chung thân cục, đại vận, kết hợp lưu niên, tam giả quan hệ lai đoạn.

Bát tự nghiên cứu đích thị tiên thiên định sổ, kì môn nghiên cứu đích chủ yếu thị hậu thiên biến sổ.

Mỗi cửu niên nhất cá đại vận, khởi thập bộ đại vận, hợp thành nhất cá thập thiên kiền, hợp nhất tuần.

Bài đại vận án thì trụ tuần thủ bài, bất phân nam nữ, thuận bài.

Lệ: 1991 niên 3 nguyệt 6 nhật 20 thì 0 phân nông lịch 1 nguyệt 20 nhật

Tân vị niên tân mão nguyệt ất hợi nhật bính tuất thì ( thì tuần không ngọ vị )

Dương 4 cục trị phù thiên tâm tại 2 cung trị sử khai môn tại 8 cung tiểu trị phù tùy thiên bàn

┌──────┬──────┬──────┐

│ tân cửu đích │ ất cửu thiên │ kỷ trị phù mã │

│ cầm nhuế kỷ bính │ không thiên trụ tân │ không thiên tâm canh │

│ hổ sinh môn mậu │ huyền thương môn quý │ đích đỗ môn kỷ bính │

├──────┼──────┼──────┤

│ canh huyền vũ │ nhâm │ đinh đằng xà │

│ thiên anh quý │ │ thiên bồng đinh │

│ hợp hưu môn ất │ kỷ │ thiên cảnh môn tân │

├──────┼──────┼──────┤

│ bính bạch hổ │ mậu lục hợp │ quý thái âm │

│ thiên phụ mậu │ thiên trùng ất │ thiên nhâm nhâm │

│ âm khai môn nhâm │ xà kinh môn đinh │ phù tử môn canh │

└──────┴──────┴──────┘

Trị phù định tằng thứ. Thiên tâm tinh xử phế đích, tổ nghiệp bất hảo, trị phù lạc phế đích, phùng không bất nhất định một hữu thành tựu, dã hữu khả năng thành tựu ngận đại. Đối trùng vị trí lâm bạch hổ, chủ tật bệnh hung thương sự. Phùng không, hôn nhân thượng khả năng hội hữu ta vấn đề. Trị phù lâm mã tinh, nhất sinh lao luy bôn ba đích mệnh. Tái khán nhật kiền ất, lâm lục hợp, thiên trùng tinh xử phế đích, kinh môn. Lục hợp cát thần, kinh môn chủ kinh khủng khẩu thiệt sự. Khai môn đại biểu chung thân cụ thể thật thi dữ chung thân thành tựu, tiễn tài bất thái vượng, thiên phụ tinh xử hưu đích lâm bạch hổ, học tập áp lực đại. Học nghiệp thượng thành tựu bất hội đa đại, sảo soa điểm. Mậu + nhâm tương lai thượng học hoa tiễn giác đa. Thì kiền đại biểu nhất sinh ẩn hoạn hoặc vấn đề, nhất sinh sở xử đích trạng thái. Nhất sinh sở xử đích tối đại đích vấn đề thị thiên nhuế tinh tật bệnh vấn đề. Bính + mậu điểu điệt huyệt lâm cửu đích, tật bệnh bỉ giác nan trì, bất dịch đoạn căn. Thật vi 8, 9 tuế thì đầu não hoạn bệnh. Thiên nhuế lạc tốn cung, nhất bàn đô cân thần kinh, huyết dịch trung xu hệ thống hữu quan hệ. Bạch hổ lâm mậu vị bất thái hảo, lâm bính, huyết dịch trung xu thần kinh hữu vấn đề. Nhất sinh tài vận khán mậu, học nghiệp khán thiên phụ. Khai môn sự nghiệp thành tựu. Thương tai khán thương môn lạc cung dữ nhật kiền lạc cung quan hệ. Khán nhất sinh trung đại quý nhân khán trị phù. Nhất sinh trung ky ngộ khán tam kì. Hôn nhân khán lục hợp, ất, canh. Khán phụ mẫu khả khán niên kiền, bính vi mẫu thân, tân vi phụ thân. Thái bạch nhập kiền cung phụ thân hữu bệnh, bính lâm thiên nhuế, thân thể bất hảo. Phụ mẫu đô hữu vấn đề. Phụ thân khả năng nhất sinh trung hội ngộ thương tai sự, mẫu thân hội hữu bệnh. Huynh đệ tỷ muội khán nguyệt kiền. Tân lục nghi kích hình phùng không, huynh đệ tỷ muội một thập yêu y kháo.

Lệ: 1991 niên 3 nguyệt 6 nhật 22 thì 0 phân nông lịch 1 nguyệt 20 nhật tinh kì tam

Tân vị niên tân mão nguyệt ất hợi nhật đinh hợi thì ( thì tuần không ngọ vị )

Dương 4 cục trị phù thiên tâm tại 1 cung trị sử khai môn tại 9 cung tiểu trị phù tùy thiên bàn

┌──────┬──────┬──────┐

│ kỷ lục hợp mã │ đinh bạch hổ │ ất huyền vũ │

│ thiên trùng ất │ không thiên phụ mậu │ không thiên anh quý │

│ hổ kinh môn mậu │ huyền khai môn quý │ đích hưu môn kỷ bính │

├──────┼──────┼──────┤

│ mậu thái âm │ canh │ nhâm cửu đích │

│ thiên nhâm nhâm │ │ cầm nhuế kỷ bính │

│ hợp tử môn ất │ kỷ │ thiên sinh môn tân │

├──────┼──────┼──────┤

│ quý đằng xà │ bính trị phù │ tân cửu thiên │

│ thiên bồng đinh │ thiên tâm canh │ thiên trụ tân │

│ âm cảnh môn nhâm │ xà đỗ môn đinh │ phù thương môn canh │

└──────┴──────┴──────┘

Đinh hợi khởi đệ nhất bộ đại vận, khán đại vận, 2 tuế na niên thị quý dậu niên, 2 tuế lưu niên hoa quý hoa dậu, 11 hư tuế thì tại tân tị niên, tại tốn cung.

Mậu dần niên bính tử niên đô bất thị thái hảo. 98 niên phùng không bất cát. Đinh bạch hổ mậu tại li cung, 98 niên hội hữu bệnh, đãn khả năng phùng không bất tưởng khứ trì.

Lệ: 1955 niên 10 nguyệt 1 nhật 17 thì 0 phân nông lịch 8 nguyệt 16 nhật

Ất vị niên ất dậu nguyệt ất vị nhật ất dậu thì ( thì tuần không ngọ vị )

Âm 7 cục trị phù cầm nhuế tại 8 cung trị sử tử môn tại 4 cung tiểu trị phù tùy thiên bàn

┌──────┬──────┬──────┐

│ ất cửu đích │ tân huyền vũ │ kỷ bạch hổ │

│ thiên tâm kỷ │ không thiên bồng đinh │ không thiên nhâm ất │

│ âm tử môn tân │ xà kinh môn bính │ phù khai môn canh quý │

├──────┼──────┼──────┤

│ mậu cửu thiên │ bính │ quý lục hợp │

│ thiên trụ mậu │ │ thiên trùng nhâm │

│ hợp cảnh môn nhâm │ canh │ thiên hưu môn mậu │

├──────┼──────┼──────┤

│ nhâm trị phù │ canh đằng xà │ đinh thái âm mã │

│ cầm nhuế canh quý │ thiên anh bính │ thiên phụ tân │

│ hổ đỗ môn ất │ huyền thương môn đinh │ đích sinh môn kỷ │

└──────┴──────┴──────┘

Trị phù khán nhất sinh phú quý trạng thái. Trị phù thừa vượng tương chi đích, khả định phú quý trung nhân. Thiên cầm chủ trung hậu truyện gia, tại đương đích hữu nhất định bối cảnh. Tổ thượng hữu phú quý trung nhân, phụ thân thị vũ tương, mỗ quân khu ti lệnh viên. Trị phù lâm đỗ môn, canh, bạch hổ thị vũ tương. Tính khâu. Bổn nhân dã thị đương binh đích, canh + quý xuất gia li khai nguyên xuất sinh đích đích mệnh. 15 tuế khứ tây bắc đương binh. Phụ thân tài đại thế đại, đãn bổn nhân triêm bất đáo phụ thân đích quang. Niên nguyệt nhật thì kiền đô thị ất lạc không, lục thân vô kháo, thiểu niên vô y, vãn niên vô y, nhất cá hài tử đô một hữu. ( dã khả dĩ thuyết hài tử kháo bất trụ ), cửu tinh phản ngâm, sự nghiệp khởi phục đặc biệt đại, nhật kiền lâm bạch hổ, năng lực cường.

20 tuế na cá thị giáp dần niên, hữu bệnh tai, tại gia thảng liễu nhất niên, thị xa họa.

Lệ: thì gian 2005 niên 4 nguyệt 22 nhật 13 thì

Kiền chi: ất dậu canh thần bính tử ất vị tuần không: thân dậu ( nhật ) thần tị ( thì )

Dương bát cục giáp ngọ tân trị phù thiên nhuế tinh tại 7 cung trị sử tử môn tại 3 cung

┌──────┬──────┬──────┐

│ mậu huyền vũ mã │ quý cửu đích │ bính cửu thiên │

│ không thiên trùng nhâm │ thiên phụ quý │ thiên anh kỷ │

│ kinh môn quý │ khai môn kỷ │ hưu môn đinh tân │

├──────┼──────┼──────┤

│ ất bạch hổ │ kỷ │ tân trị phù │

│ thiên nhâm mậu │ │ cầm nhuế đinh tân │

│ tử môn nhâm │ đinh │ sinh môn ất │

├──────┼──────┼──────┤

│ nhâm lục hợp │ đinh thái âm │ canh đằng xà │

│ thiên bồng canh │ thiên tâm bính │ thiên trụ ất │

│ cảnh môn mậu │ đỗ môn canh │ thương môn bính │

└──────┴──────┴──────┘

Phân tích 1–3 nguyệt tình huống, nữ 70 niên xuất sinh. Trường tương, mục tiền thập yêu sự, tương lai thập yêu sự. Nhật kiền bính tử, bính tại nhất cung, niên mệnh canh tại bát cung. Tín tức liên hệ, chẩm yêu thâm nhập tiến khứ. Trường đắc hắc bất bạch, cá bất cao 1. 58—1. 60 mễ, trường đầu phát, canh vi đầu phát, mậu sinh canh đầu phát trường. Bả nhất cá cung tác vi nhất cá nhân, na đích phương trường đích hảo, cảnh môn hảo nhãn tình đại, kiểm đại, nhân phùng cảnh môn nhãn tình đại. Mậu tại kiểm thượng đại biểu tị tử, tại trường sinh đích, tị tử hảo. Canh kích hình bất hảo, canh đại biểu tích lương, quyền cốt hữu thụ thương đích phương, kích hình lâm hợp đa, chủy bất thị ngận hảo, lục hợp đại biểu chủy, chúc mộc thụ chế, tam nguyệt lục hợp bất vượng, chỉnh thể mậu đại biểu hung, cổ đại. Dã khả cục bộ, dã khả chỉnh thể. Kích hình nan thụ, lục hợp chủ hôn, hợp tác thượng nan thụ. Lục hợp lâm canh + mậu, thử nhân phi bỉ tha nhân, chủ tha nam bằng hữu hoán đích phương, nhân hoán đích phương, tha trượng phu hoán đích phương. Nhật kiền bính + canh tặc tất khứ, bính hạ canh đại trượng phu tẩu, trượng phu tẩu li hôn. Chính nguyệt nháo, nhị nguyệt li, chính nguyệt mậu dần, lục nghi kích hình, mậu hạ nhâm, thối đáo tứ cung, kinh môn chủ quan ti, lục nghi kích hình mã tinh hựu thiên trùng, mậu dần nguyệt khẩu thiệt thị phi, hoán đích phương, tứ cung kinh môn môn bách phùng không, huyền vũ bách phân chi bách đả quan ti. Kỷ mão nhị nguyệt, nhị cung kỷ kích hình lâm cửu thiên đinh xuất lai liễu, nhị nguyệt nan thụ, hoa tiễn, mão nguyệt tam cung mậu kích hình, vi nhĩ phụ mẫu hoặc phòng tử, lâm hổ hoa đại tiễn, một bạn pháp hoa, cấp phụ mẫu mãi phòng, nhân một xử trụ, bất đắc bất mãi, lục nghi kích hình lâm tử môn mạ! Nhị nguyệt đàm liễu nhất bút sinh ý, dược, hựu châm, trung dược, đinh vi châm, kỷ hạ tân, thối tinh. Nông lịch tam nguyệt hoán đích phương, canh thần nguyệt, canh tại bát cung, canh + mậu hoán đích phương, cảnh môn chủ tiêu tức, bính + canh tặc tất khứ, động sự. Nhâm quý động cách, tẩu động, biến hóa. Giá cá phùng không bất dụng khán đối cung, khán thập yêu sự khán đích cung, thất cung, ất trung dược, đinh châm, thiên nhuế bệnh tinh cân bệnh hữu quan, lạc đoái cung khả dĩ thuyết tây dược, đoái vi tây. Sinh ý thượng hữu thác ngộ đích đích phương, vi thảo trái, dược khiếm tha 30, 40 vạn, tiễn năng bất năng yếu hồi lai. Trị phù thương môn đại biểu thảo trái nhân, thiên ất thiên trụ tại lục cung, vi khiếm trái nhân, lạc kiền cung chủ đại đan vị, hữu tiễn, thiên trụ tinh chính vượng năng một tiễn mạ? Lâm đằng xà, bất tưởng cấp tha, tối hậu nhất điểm điểm cấp nhĩ, mậu + nhâm kích hình hữu tổn thất, ám ất yếu cấp lĩnh đạo tống lễ tài cấp. Lục cung thương môn vi thảo trái nhân, ất niên mệnh khiếm trái, ám kiền ất hữu mậu cấp tiễn, lâm đằng xà ám canh, bất khả năng nhất hạ tử cấp nhĩ, cấp nhĩ nhất dẫn khởi tựu biến đằng xà. Đại tam truyện tiểu tam truyện tằng tằng tam truyện. Nhật kiền lâm bổn cung, bổn lai tinh thị quá khứ, phi quá lai đích thị hiện tại, nhật kiền nguyên lai phi quá lai đích tinh thị vị lai. Ất canh hợp, phụ thân một hữu liễu, canh lục nghi kích hình nhập mộ, tựu thị phần.

Lệ: thâm quyến, li hôn hậu xử lưỡng cá nam bằng hữu tuyển trạch, nhất cá 55 niên, nhất cá 54 niên

Thì gian: 2005 niên 4 nguyệt 15 nhật 10 thì

Kiền chi: ất dậu canh thần kỷ tị kỷ tị tuần không: tuất hợi ( nhật ) tuất hợi ( thì )

Tuần thủ: giáp tử dương 1 cục trị phù thiên bồng trị sử hưu môn

┌──────┬──────┬──────┐

│ cửu đích │ cửu thiên │ trực phù │

│ thiên trụ đinh │ thiên tâm quý │ thiên bồng mậu │

│ cảnh môn tân │ tử môn ất │ kinh môn nhâm kỷ │

├──────┼──────┼──────┤

│ huyền vũ │ │ đằng xà │

│ cầm nhuế nhâm kỷ │ │ thiên nhâm bính │

│ đỗ môn canh │ nhâm │ khai môn đinh │

├──────┼──────┼──────┤

│ bạch hổ │ lục hợp │ thái âm không │

│ thiên anh ất │ thiên phụ tân │ thiên trùng canh │

│ thương môn bính │ sinh môn mậu │ hưu môn quý │

└──────┴──────┴──────┘

Tối chung hội tuyển na nhất cá, 54 giáp ngọ tân, tân lâm lục hợp thiên phụ, văn hóa cao, lục hợp chủ nhân duyến hảo, văn hóa giáo dục, thị cá kí giả, thị bắc kinh nhân, kim niên mãi phòng tử, dĩ kinh mãi phòng tại na mãi? Tại bắc biên mãi đích, cụ thể vị trí tại na? Tại ngũ hoàn dĩ nội, lục hoàn dĩ nội, lục cung lạc nội bàn, mậu hoa tiễn mãi phòng tử. 55 ất vị, ất lạc bát cung, thiên tâm thương môn công kiểm khẩu công tác, công an công tác, thiên anh trường đích hảo, tì khí bất hảo, thiên anh vượng. Bạch hổ bất hảo, hữu giá tử, tối chung hội tuyển trạch thùy, tuyển 54 niên đích.

Lệ: thì gian: 2003 niên 6 nguyệt 23 nhật 19 thì nông lịch: quý vị niên ngũ nguyệt nhập tứ nhật tuất thì

Kiền chi: quý vị mậu ngọ đinh mão canh tuất tuần không: tuất hợi ( nhật ) dần mão ( thì )

Tuần thủ: giáp thần âm 9 cục trị phù thiên nhuế trị sử tử môn

┌──────┬──────┬──────┐

│ lục hợp │ thái âm │ đằng xà │

│ thiên trùng đinh │ thiên phụ quý │ thiên anh mậu │

│ khai môn quý │ hưu môn mậu │ sinh môn nhâm bính │

├──────┼──────┼──────┤

│ không bạch hổ │ │ trực phù │

│ thiên nhâm kỷ │ │ cầm nhuế nhâm bính │

│ kinh môn đinh │ nhâm │ thương môn canh │

├──────┼──────┼──────┤

│ không huyền vũ │ cửu đích │ cửu thiên │

│ thiên bồng ất │ thiên tâm tân │ thiên trụ canh │

│ tử môn kỷ │ cảnh môn ất │ đỗ môn tân │

└──────┴──────┴──────┘

6 nguyệt 25 hào tảo thần, nhất vị bằng hữu mẫu thân hữu bệnh, đả điện thoại cấp tha trắc, đoạn: lão thái thái tử liễu, tạc thiên khứ thệ đích. Niên kiền quý, cửu cung đại mẫu, bệnh tại thất cung, đắc thập yêu bệnh, bệnh chứng thương môn canh bách phân chi bách nham chứng, bính + canh tặc tất khứ, bệnh khứ, nhân dã khứ. Nhâm dã cân thủy hữu quan, đoái chủ khẩu, bột tử, lâm ba nham chuyển di liễu. Tạc thiên 24 hào mậu thần, đích bàn quý tại tứ cung nhập thần mộ, cửu cung mậu quý hợp, mậu bả quý hợp tại thần mộ liễu, hợp tẩu liễu, tựu giá cá nguyên nhân. Giá thị nhất. Nhị quan kiện tại bát môn phản ngâm, cửu bệnh bát môn phản ngâm chủ khoái. Sở dĩ đoạn đệ nhị thiên khứ thệ liễu.

Lệ: 80 niên dịch hữu, mộ danh lai phóng.

Thì gian: 2004 niên 9 nguyệt 23 nhật 19 thì

Kiền chi: giáp thân quý dậu ất tị bính tuất

Tuần không: dần mão ( nhật ) ngọ vị ( thì )

Tuần thủ: giáp thân âm 4 cục trị phù thiên nhuế trị sử tử môn

┌──────┬──────┬──────┐

│ bạch hổ │ lục hợp không │ thái âm không │

│ thiên nhâm quý │ thiên trùng kỷ │ thiên phụ mậu │

│ cảnh môn mậu │ tử môn nhâm │ kinh môn ất canh │

├──────┼──────┼──────┤

│ huyền vũ │ │ đằng xà │

│ thiên bồng tân │ │ thiên anh nhâm │

│ đỗ môn kỷ │ ất │ khai môn đinh │

├──────┼──────┼──────┤

│ cửu đích │ cửu thiên │ trực phù │

│ thiên tâm bính │ thiên trụ đinh │ cầm nhuế ất canh │

│ thương môn quý │ sinh môn tân │ hưu môn bính │

└──────┴──────┴──────┘

Thuyết một kết hôn, dữ nữ bằng hữu đồng cư tịnh hoài dựng liễu. Mã thượng yếu kết hôn, một phòng, một tiễn, cương trì trứ, đoạn: hoài dựng lục cá nguyệt liễu, kết hôn kinh tể thượng hữu khốn nan, lục hợp phùng không, một kết hôn, lão đầu tựu thuyết thê khứ thệ ba. Ất canh lạc đồng cung mạ, đồng cư gia niên linh, ất kì nhập mộ tại nhất sàng, lâm thiên nhuế bệnh, thập yêu bệnh, bính thị thì nhân nữ nhập mộ. Nhập tại phúc nội, bính chủ ma phiền vi thì kiền tiểu hài, 6 nguyệt chẩm đoạn, kiền 6 cung, canh + bính tặc tất lai tiểu hài tất lai, bính chủ loạn tử, ma phiền, thì kiền đại biểu sự, thiên tâm thương môn chủ thương tâm, bính hạ quý, quý hạ mậu, hữu khả năng vi tiễn đích sự thương não cân, kinh tể thượng vấn đề.

Lệ: khiếu kính đích 2005 niên 3 nguyệt 26 nhật 17 thì nông lịch: ất dậu niên nhị nguyệt thập thất nhật dậu thì

Kiền chi: ất dậu kỷ mão kỷ dậu quý dậu tuần không: dần mão ( nhật ) tuất hợi ( thì )

Dương tam cục giáp tử mậu trị phù thiên trùng tinh tại 8 cung trị sử thương môn tại 3 cung

┌──────┬──────┬──────┐

│ đinh thái âm │ canh lục hợp │ nhâm bạch hổ │

│ thiên anh đinh │ cầm nhuế canh ất │ thiên trụ nhâm │

│ đỗ môn kỷ │ cảnh môn đinh │ tử môn canh ất │

├──────┼──────┼──────┤

│ quý đằng xà │ bính │ mậu huyền vũ │

│ thiên phụ kỷ │ │ thiên tâm tân │

│ thương môn mậu │ canh │ kinh môn nhâm │

├──────┼──────┼──────┤

│ kỷ trị phù │ tân cửu thiên │ ất cửu đích mã │

│ thiên trùng mậu │ thiên nhâm quý │ không thiên bồng bính │

│ sinh môn quý │ hưu môn bính │ khai môn tân │

└──────┴──────┴──────┘

Trắc bằng hữu hợp tác đích sự, hợp hỏa mãi xa cảo vận thâu, tưởng mãi tam lượng lạp quáng, nhan sắc vi hoàng, vãng bắc phương tẩu vận thâu thiết quáng, nhật kiền kỷ, nguyệt kiền kỷ, kỷ hạ mậu vi tiễn. Thương môn chủ xa, thì kiền quý tại khảm vãng bắc, thiên nhâm chủ sơn quáng, bính vi hồng sắc, tân vi kim chúc. Mậu quý hợp, ám kiền quý hựu hợp, ám kiền hữu hợp, cửu cung hữu hợp, bát môn phục ngâm, giáp tử mậu hội sinh môn tất trám tiễn, năng trám tiễn tựu thị mạn. Lục nghi kích hình mậu thị đích bàn, hữu ta yếu bất hồi lai, quan kiện khán thiên bàn mậu, đằng xà nã bất chuẩn chủ ý. Mậu tại bát cung, đầu 80 vạn, thủ lí 30 vạn. Tư bổn lợi nhuận mạn, nã bất định chủ ý biệt thuyết đại thoại. Trị sử hữu chấp hành năng lực, lâm trị phù thiên tai vạn họa hóa vi trần.

Lệ: niên mệnh 70( canh tuất ) nữ tính.

Thì gian: 2005 niên 3 nguyệt 6 nhật 19 thì nông lịch ất dậu niên nhất nguyệt nhập lục nhật tuất thì

Kiền chi: ất dậu kỷ mão kỷ sửu giáp tuất tuần không: ngọ vị ( nhật ) thân dậu ( thì )

Dương tứ cục giáp tuất kỷ trị phù thiên cầm tinh tại 5 cung trị sử tử môn tại 5 cung

┌──────┬──────┬──────┐

│ tân cửu đích │ ất cửu thiên │ kỷ trị phù mã │

│ thiên phụ mậu │ thiên anh quý │ không cầm nhuế kỷ bính │

│ đỗ môn mậu │ cảnh môn quý │ tử môn kỷ bính │

├──────┼──────┼──────┤

│ canh huyền vũ │ nhâm │ đinh đằng xà │

│ thiên trùng ất │ │ không thiên trụ tân │

│ thương môn ất │ kỷ │ kinh môn tân │

├──────┼──────┼──────┤

│ bính bạch hổ │ mậu lục hợp │ quý thái âm │

│ thiên nhâm nhâm │ thiên bồng đinh │ thiên tâm canh │

│ sinh môn nhâm │ hợp hưu môn đinh │ khai môn canh │

└──────┴──────┴──────┘

Canh tại lục cung. 1, sinh ý hợp tác thượng đích sự. 2, hữu bệnh. 3, hữu đệ tam giả.

Trường tương: cá tử bất hội thái ải, niên mệnh canh lạc kiền cung, kỷ nhật kiền tại khôn, trạm khôn cao sổ, 1. 61—1. 65. Niên mệnh lâm thái âm đả chiết khấu, âm trầm trứ kiểm. Phục ngâm khai môn bất khai tâm, canh + canh tranh đấu đích sự. Cân trượng phu tranh đấu, hôn nhân bất hảo, kinh thường hòa lão công đả giá, li hôn, tối chung năng tẩu tại nhất khởi, canh + canh chiến cách li hôn, tối khinh đả giá, thật tế li hôn lưỡng niên hựu phục hôn. Nhật kiền phùng không tâm lí hữu sự bất đạp thật. Sinh môn vi sinh ý đích sự, tưởng tác sinh ý, cân bằng hữu tố, nguyệt nhật kiền đô lạc khôn cung, khôn vi mẫu, nguyệt nhật kiền đô tại khôn, thị nhất mẫu sở sinh tỷ muội chi gian tố sinh ý, thật tế tha tỷ tỷ bang tha, nhượng tha tọa công hán, niên mệnh lâm khai môn chủ công hán, kỷ lâm trị phù hữu gia tộc bối cảnh, ca ca đô thị hữu tiễn đích nhân, tuy nhiên phục hôn đãn bất hảo, hòa trượng phu một cảm tình, canh + canh chiến cách, quý canh tương trùng, nhất ta nguyên nhân một phân khai, chu vi nam nhân thái đa, khôn vi chúng hựu bính + bính, thử nhân tử yếu diện tử, kỷ vi tị diện vi diện tử, lâm thì kiền tử môn, bất tưởng nhượng tỷ tỷ bang mang, thiên nhuế bệnh tinh lục nghi kích hình, thân thể hữu vấn đề tại vị phúc bộ, nhĩ vi hài tử dã trứ cấp, kỷ vi hài kích hình, tiền bất cửu hài tử thối thụ thương liễu, bính + bính lưu liễu ngận đa huyết, cân cốt một sự, kỷ vi nhục, phục ngâm tẩu bất động liễu, đối cung cấn lâm bạch hổ vi thối, tình nhân dã tố sinh ý, nam đích tối cận một tiễn, kỷ phùng không kích hình, hựu động, thuyết hiện tại cảo nghiên cứu, nghiên cứu khán đỗ môn lâm mậu, mậu + mậu thừa cửu đích, lạc hậu đích đông tây, hoàn nghiên cứu kiền thập yêu, tân hựu chủ thác ngộ, tân + mậu khốn long bị thương, khốn tại giá lí, nghiên cứu bất thành công.

Ca ca: tân niên xuất sinh, vấn ca chẩm dạng, tân hạ tân chích năng thuyết thác ngộ, tân lạc lộc đích hữu tiễn. Tân + tân phục ngâm tự kỷ thác ngộ, đả quan ti, ca ca thân biên nữ nhân đa, ám đinh. Lưỡng cá tẩu tử, nhĩ ca ca tại thủy thượng đầu tư, đầu tư hợp tác nhân thị nữ tính, ca ca hòa nữ nhân lạp ngưu nãi, ám kiền đinh, hợp mậu, mậu + mậu phục ngâm, đối trùng ất hạ ất toàn thị nữ đích, đầu tư thiên bồng thủy, thiên nhâm nhâm lao nhâm oán, nhâm nhâm thủy.

Hoàn hữu cá nhị ca, 59 kỷ dậu niên sinh đích chẩm dạng? Nhị ca tử liễu, kích hình lâm tử môn, bất thị đắc bệnh thị xuất xa họa tử đích, lục nghi kích hình lâm mã tinh, mã xa, kích hình chàng tử, vấn nhị tẩu như hà? Nhị tẩu lưỡng niên hậu dã tử liễu, tẩu tử trị phù dã phùng không dã hoàn liễu.

Quan kiện thị tư lộ. Nhất kiện sự chích năng trắc nhất thứ, như tái khán tựu khán dĩ tiền giá cá cách cục, như lưỡng thiên khởi lưỡng na tựu bất hành, dịch học thị nhất cá tống hợp tính học khoa, bất liễu giải tựu một pháp trắc, quân môn, phu quân, diện thủ, tựu thị đệ tam giả, bính, canh nhị kiền định bất di, đáo na lí phát triển, tựu khán nhật kiền, niên mệnh đích quan hệ, na thủ ca quyết lí biên hữu ngận đa đông tây, thì gian không gian phân thanh chủ thứ, đại sự khán niên mệnh, tiểu sự khán nhật kiền. Hoa tín tức cường liệt đích thuyết tựu thị niên nguyệt nhật thì.

 

附奇门录象(vcd)材料
一、 奇门与综合预测(测来意)

二、 奇门与经济管理。

三、 奇门测风水。

四、 奇门的运筹学

五、 奇门测流年。

六、 行为指导,辅助指导,符咒,器具)

一、奇门测来意

奇门原理,来源与星象学,与占星术有关,张衡、三国诸葛亮对此做出了巨大的贡献。八门是八卦演生派生出来的,八门代人事活动,军事战争。值班门代八大将,谁值班,死门就哭,惊门就喊,八门是比较重要的。

万事万物混沌无极,预测事物就出现太极,一点,取一点才能给你说,这一点就是太极。我想看眼,眼就是太极,无极是整体,太极是部分,受整体制约,整体受太极制约,心脏死了,吃再好的药也没用,密不可分的食物链。太极与太极之间的事。肝、心脏和血液两个太极都有影响中医学理论,肝有问题,不调肝,肝木,肾水,先补肾。肝出问题血液影响,血液影响心脏,食物链。乙+辛龙逃走和丙+庚贼必去,测病病跑了是好事,辩证看问题,这两个都是走,一个是不让你干了,一个是你不想干了,想走。

时间:十二地支。

空间:九宫八卦。

天体:九星,气候。

人事:八门。

地理环境:用神旺衰。

神:八神。

状态:格局。

时间制约:现在不行,到一定时间去。

空间制约:到另一个地方去做。

天体:大的政策,法律法规不允许。

人事:竞选下边不满意,调整。

地理环境:物候天文的影响。

格局:天地人神组合的一种状态,整体天地人神十干克应,看组合情况,吉力量越大,凶的就被制约;凶的符号多向坏的方向去发展。时间、空间原理是相通的,天蓬在巳月就是财临月,抓主要矛盾,参考次要矛盾,抓主题。天蓬星以落宫为主,时间变化不会影响星。以落宫为主,以时间为辅。十天干以时间为主,以落宫为辅,随季节发生变化。八门也是这个道理,八门以时间为主,以空间为辅。

测来意是相对的,目前什么大事,办什么事显示出来。婚姻打官司,疾病都能看,通过八门九星的信息符号去解读。看到乙想到女人、妻子。丙主麻烦、乱子。丁票证、第三者。戊为房地产、钱。己主私欲、美事。庚阻力。辛犯错误。

测来意:立极点,太极点是主要矛盾点,从哪方面跟人说,抓主要矛盾。

(1) 年月日时为立极点。

(2) 年命为立极点。

(3) 来人所乘方位,从哪里来,坐宫。

(4) 值符、值使。

(5) 报数字指方位。

排盘方法例:2005年4月2日8时30分 农历 2月24日 星期六

乙酉年 己卯月 丙辰日 壬辰时 (时旬空 午未)

阳9局 值符禽芮在4宫 值使死门在1宫 小值符随天盘

┏━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┓

┃进柱值符 景 ┃心 螣蛇死空 ┃蓬 太阴 惊空┃

┃丙 休门 ┃辛 生门 ┃癸 伤门 ┃

┃ 禽芮癸庚 ┃ 天柱 丙┃ 天心 丁┃

┃地 天辅 壬┃天 天英 戊┃符 禽芮癸庚┃

┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫

┃芮 九天 杜┃   ┃任 六合 开┃

┃丁 开门 ┃乙   ┃己 杜门 ┃

┃ 天英 戊┃   ┃ 天蓬 己┃

┃玄 天冲 辛┃   癸┃蛇 天柱 丙┃

┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫

┃马英九地 伤┃辅 玄武 隐生┃冲 白虎 休┃

┃庚 惊门 ┃壬 死门 ┃戊 景门 ┃

┃ 天辅 壬┃ 天冲 辛┃ 天任 乙┃

┃虎 天任 乙┃合 天蓬 己┃阴 天心 丁┃

┗━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┛

明暗、隐显、进退。宇宙普遍规律。

本奇门局,九星进星从巽宫起天柱星,进星以地盘日干所落宫原九星随值符转动。各宫原来的九星所落宫为过去时,各宫现在的星为现在时,进星所落宫为将来时可能发生的事。如此例中丙日干在离九宫,原九星为天英星,现在落到震三宫,为退星,震三宫即主过去发生的事,现在丙日干天盘干所临的九星天柱星则主现在发生的事情,为现在时。丙天盘干上临的天心星为离宫的进星,落在坤二宫,主将来可能发生的事情。

暗干:以时干找直使门所落宫阳顺阴逆的飞宫转。暗干如与地盘干相同即为伏呤状态,要求变入中阳顺阴逆地推排。如本局时干壬要落在直使门死门所在坎宫飞动。

地盘八神:主过去时,以各宫八神为现在时。测现在的以天盘八神为主参考地盘八神,测过去的以地盘八神为主,参考天盘八神。主次要分清!天盘八神不只主现在时,还可代表将来时。

隐门:以天盘日干所临八门落直使门所落宫转动。代表暗的,隐藏的,内心世界的事。(此局丙日干所临八门为生门,它的隐门随直使死门落到坎宫顺推,即隐门为死门,是将来时,过去时看现在所在宫的八门即景门即退门所落乾宫看过去时的事件发生情况。而生门主现在进行时。)

大事论星,破大财等大事以九星为主,八门主要是做参考,不起决定作用!

八门的分析方法与九星有所不同,如丙临生门有做生意事,隐门到坎宫死门说明他内心没把握没底气,主内心世界活动。生门为现在事,隐门落到死门为将来事,景门主过去发生的一些事物的变化。

天盘值符以时辰旬首符头天干加时干上转天盘干,符道所落宫九星为随值符一起跟随旬首天干所加临的时干宫转。如本局时辰为甲申旬甲申庚,庚在坤二宫,即找坤二宫九星天芮为值符,死门为直使,值符落庚所加临壬地盘干上在巽四宫,遵循阳顺阴逆规律去转动。

隐门、暗干都跟着直使门所落宫跑。

看过去事:

1、退星(天英震三宫)

2、地盘日干(兑七宫)(1、2是主要事件)

3、地盘时干(巽四宫)

4、地盘所临门退神(即退门)。(本局日干落宫退门为景门落乾六宫。)(3、4是次要事件因素)

看现在事:

1、值符(巽四宫)

2、直使门(代表总的事,代表具体事)(要看旺衰,临死门不好,心情不好,态度不明朗,不果断等。跟月令结合非常重要。时间决定它的动。有时间性。不是空间决定的。时间决定事物发展的趋势。时间改变,空间也跟着改变。随着时间的推移,事件也跟着消失或变化。直使门还代表态度与现在的状态。)

3、天盘日干4、天盘时干(主事体,现在的状态。)

将来的事:

1、进星(日干地盘落宫九星随值符转)(如离宫天心星即为进星落坤二宫,为进星所代表整体的宫位,主将来要发生的一些事情。)

2、隐门

3、值符

例:2005年3月23日16时30分 农历 2月14日

乙酉年 己卯月 丙午日 丙申时 (时旬空:辰巳)

阳6局 值符天英在4宫 值使景门在2宫 小值符随天盘

┏━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┓

┃进辅值符开空┃英 螣蛇 休┃芮 太阴隐生┃

┃戊 伤门 ┃癸 杜门 ┃丙 景门 ┃

┃ 天英 辛┃ 禽芮乙癸 ┃ 天柱 己┃

┃天 天辅 丙┃符 天英 辛┃蛇 禽芮乙癸┃

┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫

┃冲 九天 惊┃   ┃柱 六合 伤┃

┃乙 生门 ┃己   ┃辛 死门 ┃

┃ 天辅 丙┃   ┃ 天心 戊┃

┃地 天冲 丁┃   乙┃阴 天柱 己┃

┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫

┃马任九地 死┃蓬 玄武 景┃心 白虎 杜┃

┃壬 休门 ┃丁 开门 ┃庚 惊门 ┃

┃ 天冲 丁┃ 天任 庚┃ 天蓬 壬┃

┃玄 天任 庚┃虎 天蓬 壬┃合 天心 戊┃

┗━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┛

讲解:退星天冲落艮宫,丙地盘在巽宫,日时干地盘同落巽宫,都主过去事。日干丙下丁,丁临艮宫也主过去所做事。

丙日、时天盘落宫主现在事。值符巽宫,直使景门坤二宫,都主现在事。日干所在天冲星落艮宫临休门,将来还会做公门事。地盘直符代表过去事。

例:女求测2005年1月10日10时0分 农历 12月1日

甲申年 丁丑月 甲午日 己巳时 (时旬空 戌亥)

阳2局 值符禽芮在3宫 值使死门在7宫 小值符随天盘

┏━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┓

┃柱 螣蛇 惊┃心 太阴 开┃蓬 六合 休┃

┃丙 伤门 ┃辛 杜门 ┃癸 景门 ┃

┃ 天柱 癸┃ 天心 壬┃ 天蓬 乙┃

┃地 天辅 庚┃天 天英 丙┃符 禽芮辛戊┃

┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫

┃芮 值符 死┃   ┃任 白虎 生┃

┃丁 生门 ┃乙   ┃己 死门 ┃

┃ 禽芮辛戊 ┃   ┃ 天任 丁┃

┃玄 天冲 己┃   辛┃蛇 天柱 癸┃

┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫

┃英 九天 景┃辅 九地 杜┃马冲玄武伤空┃

┃庚 休门 ┃壬 开门 ┃戊 惊门 ┃

┃ 天英 丙┃ 天辅 庚┃ 天冲 己┃

┃虎 天任 丁┃合 天蓬 乙┃阴 天心 壬┃

┗━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┛

从日干辛来看有破财、官灾口舌事。辛在震宫戊+己为破财,戊或辛下己到乾宫,有出门在外引起惊恐口舌伤害事。己暗干又临兑宫,也有凶伤孝服事。结果不是本人。从震宫暗干丁看,为丁占了这个位置,在月干,为兄弟姐妹朋友辈事。丁到兑宫,又在艮宫临休门上乘九天,为出海翻船(休门主船只),即她妹夫出海翻船沉江而亡引起官司。丁临九星天任阳星以男定,一般以九星阴阳定男女准确率更大点。还要根据实际情况来定!

例:女求测2004年9月3日20时0分 农历 7月19日

甲申年 壬申月 乙酉日 丙戌时 (时旬空 午未)

阴4局 值符禽芮在6宫 值使死门在9宫 小值符随天盘

┌──────┬──────┬──────┐

│辛 白虎 │丙 六合 │癸 太阴 马│

│ 天任 癸│ 空天冲 己│ 空天辅 戊│

│阴 景门 戊│蛇 死门 壬│符 惊门乙庚│

├──────┼──────┼──────┤

│壬 玄武 │庚   │戊 螣蛇 │

│ 天蓬 辛│   │ 天英 壬│

│合 杜门 己│   乙│天 开门 丁│

├──────┼──────┼──────┤

│乙 九地 │丁 九天 │己 值符 │

│ 天心 丙│ 天柱 丁│ 禽芮乙庚│

│虎 伤门 癸│玄 生门 辛│地 休门 丙│

└──────┴──────┴──────┘

直使逢空,做事有始无终。时干入时支墓,又在乾宫入墓,不吉。辛+己为钻头丢入深处了。

总结:不能只看日时的关系定吉凶,要重是直使、值符、用神的关系。

1)直使逢空,做事有始无终。直使门代表最终决定权。

2)直使门临死、惊、伤、杜事难成,旺更难成,衰也要根据预测的事物对象(用神)去具体分析。如测地皮等类,反而吉。直使门临开、休、生、景比较容易成功。

3)直使门临六仪击刑、白虎、螣蛇、玄武这类格局,不容易成功。说明领导层或此事内部出现问题而不容易成功。

4)直使门克用神宫也不容易成功。

5)值符为前景门旺吉,前途一片光明,但若直使门逢空凶,眼前就不好,要经过眼前的难关才行。也就是整体上吉,眼前要度过难关。测眼前的事则难成。如值符空衰不吉,直使吉,短期内事可成功。值符生直使,直使生用神,连续相生,最吉!连续相克不吉!用神生直使再生值符,连续相生,一样吉。

值符看远的、整体的,直使看具体的、眼前的。直使是第一要素,是具体办事人、现管,值符如总统、主席,一公司企业的总头,如现官,是现官不如现管。

例:女求测2005年3月8日18时0分 农历 1月28日

乙酉年 己卯月 辛卯日 丁酉时 (时旬空 辰巳)

阳4局 值符天柱1宫 值使惊门1宫 小值符随天盘 暗干伏吟变入中

┏━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┓

┃任 六合生空┃冲 白虎 伤┃辅 玄武 杜┃

┃癸 生门 ┃己 伤门 ┃辛 杜门 ┃

┃ 天任 壬┃ 天冲 乙┃ 天辅 戊┃

┃玄  戊┃地  癸┃天丁 己丙┃

┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫

┃蓬 太阴 休┃   ┃英 九地 景┃

┃壬 休门 ┃丁   ┃乙 景门 ┃

┃ 天蓬 丁┃   ┃ 天英 癸┃

┃虎  乙┃   己┃符  辛┃

┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫

┃心 螣蛇 开┃柱 值符 惊┃马芮九天 死┃

┃戊 开门 ┃庚 惊门 ┃丙 死门 ┃

┃ 天心 庚┃ 天柱 辛┃己丁禽芮 丙 ┃

┃合  壬┃阴  丁┃蛇  庚┃

┗━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┛

地痦流氓无赖!坎宫庚辛丁,让男人庚犯错误辛的小姐丁。癸+辛坐牢。退星天蓬为打家劫舍,坐坎宫为江湖中人。丁退在震宫下有乙,为妻与小姐两宫,辛坐丁为去妻留小姐之象。想离婚。所有的事情都要与年月日时联系在一起!只要与年月日时沾边的,肯定都有事情。

例:女求测2005年4月2日18时0分 农历 2月24日

乙酉年 己卯月 丙辰日 丁酉时 (空辰巳)阳9局 值符天冲6 值使伤门6

┌──────┬──────┬──────┐

│癸 白虎 │己 玄武 │辛 九地 │

│ 空天柱 丙│ 天心 丁│ 天蓬 己│

│蛇 惊门 壬│阴 开门 戊│合 休门癸庚│

├──────┼──────┼──────┤

│壬 六合 │丁   │乙 九天 │

│ 禽芮癸庚│   │ 天任 乙│

│符 死门 辛│   癸│虎 生门 丙│

├──────┼──────┼──────┤

│戊 太阴 │庚 螣蛇 │丙 值符 马│

│ 天英 戊│ 天辅 壬│ 天冲 辛│

│天 景门 乙│地 杜门 己│玄 伤门 丁│

└──────┴──────┴──────┘

住房择日,首选生门。一选寅日二选酉日。酉日酉时或午时,或直使门所临地支之时。乙未时也行。值符代表大环境,生门为房子,死门为地基。丁+戊这房子花了不少钱买,生门临九天在高楼,七楼。环境不错。坐山主人丁,即身体状态,人际关系等。向主财运。

测来意是练功夫的好办法,风水是个大问题。一是影响身体,二是财运、事业。

例1:时间 2004年 12月 21日 11 时

农历:甲申年十一月初十日 午时

干支:甲申 丙子 甲戌 庚午 (戌亥空)

阴一局 甲子戊 值符天蓬星在8宫 值使休门在4宫

┌──────┬──────┬──────┐

│庚 九地 │丁 玄武 │壬 白虎 马│

│ 天冲 丙│ 天辅 丁│ 天英 己│

│ 休门 丁 │ 生门 己 │ 伤门癸乙 │

├──────┼──────┼──────┤

│辛 九天 │己   │乙 六合 │

│ 天任 庚│   │ 禽芮癸乙│

│ 开门 丙 │   癸│ 杜门 辛 │

├──────┼──────┼──────┤

│丙 值符 │癸 螣蛇 │戊 太阴 │

│ 天蓬 戊│ 天心 壬│ 空天柱 辛│

│ 惊门 庚 │ 死门 戊 │ 景门 壬 │

└──────┴──────┴──────┘

73年生女测问运气怎样?天地人神评判。

1、 天时看九星,天英星代表天时,我生之宫乘为旺,时令差一些,以落宫为主,以时令为辅,得天时。

2、 地利:十天干的落宫状态,己落沐浴败地,地利不好。

3、 人和:看门,伤门,木克土,门迫。伤门凶门,不得人和。

4、 神助:白虎不好,疾病凶伤斗打,神凶。

5、 格局不利,己在二宫为六仪击刑,击刑受到重大伤害。

五个条件四个对他不利,运气不好,吉凶有数了,有什么不好事,看符号含义去解读。己六仪击刑事、伤心的事、难事、身体受到摧残。伤门,伤心伤脑筋;白虎,打架斗打争讼的事;是什么引起来的,所有符号,天英星主急、名声。己+癸代性生活,跟癸和乙有关系的。癸年命,跟芮有关,跟地刑玄武有关,伤心事跟疾病口舌是非有关系。癸在七宫又出现芮病符号,身体有病,必须死死抓住病不放,不能放过去,六合代表多种病,癸主性,生殖泌尿系统有病,六合病多不能说一种,兑主二七数,至少说两种,辛主肺,主骨胳,乙主肝又代表颈腕。实际女孩怀孕,恶性突透胎,就是癌症,肺部有隐影,伤门击刑,白虎斗打,跟谁斗打?辛是错误问题,六合婚姻上犯错误,临辛自身问题引起,辛在六宫,辛+壬两男争女,讼狱不息,空看对宫,有丙为第三者。时干庚下临丙为第三者,庚+丙贼必来格,第三者必来。此人是院长,治多种病能力强,杜门主技术,值使门代表期限,休门生四宫,坐九地主长久,四年了,2004年往前推,2000年庚辰就在四宫,并且春天。

例2:时间 2004年12月28日18 时 农历:十一月十七日酉时

干支:甲申 丙子 辛巳 丁酉 (辰巳空)

阳一局 甲午辛 值符天辅星在7宫 值使杜门在7宫 暗干伏吟

┌──────┬──────┬──────┐

│癸 玄武 │己 九地 │辛 九天 │

│ 空天蓬 戊│ 天任 丙│ 天冲 庚│

│ 休门 辛 │ 生门 乙 │ 伤门壬己 │

├──────┼──────┼──────┤

│壬 白虎 │丁   │乙 值符 │

│ 天心 癸│   │ 天辅 辛│

│ 开门 庚 │   壬│ 杜门 丁 │

├──────┼──────┼──────┤

│戊 六合 │庚 太阴 │丙 螣蛇 马│

│ 天柱 丁│ 禽芮壬己│ 天英 乙│

│ 惊门 丙 │ 死门 戊 │ 景门 癸 │

└──────┴──────┴──────┘

小女孩坐艮位,抓住一件事情不放,临惊门担心害怕,丁入墓,丙好多事,暗干是戊,戊1宫临死门,天芮现在是子月,正好落1宫时令在子月刚刚得,坎主泌尿系统,暗干庚主肿块,丁代表手术刀,呈现多样化信息。六合代表婚姻,日干代表自己,辛下临丁,丁下临丙,婚姻不正常,辛下临丁女的说明是第三者,男测有第三者,小女孩临丁,充当了第三者,男的比你大很多有家庭,暗干是乙,她想做妻子,天干丙在九宫,临生门主财,有钱,临六合多,惊门主口舌是非,丙烦恼麻烦,与人合作干生意的事,戊主资本暗干,与一男的合作,坐艮宫主男,丙又主男,男在离宫生她,估计不骗她。

还没完,她问是干什么职业的?断说大体,惊门、天柱星跟嘴有关,艮为少男,幼儿园教师,说不对,是儿节目主持人。又说自家开店,店看开门,临壬癸水,餐饮与水有关,丁大妈兔肉店,大白虎虎吃兔,前不久打架斗殴,癸庚暴力争讼,壬癸幼女奸淫有家丑外扬之事,跟水有关,一人喝酒说假酒,上告,白虎代表警察,报警。晚上把玻璃全砸碎,车也砸了,伤门代表车。庚己刑格,车刑。丙主乱子,白虎代表能力,戊临四宫,逢天蓬破财。说对!抓住一直不放,事说尽了才能放手。

例3:时间 2003年 4月 27日 19 时 农历:癸未年三月廿六日 戌 时

干支:癸未 丙辰 庚午 丙戌 (午未空)

旬首:甲申 阳2局 值符天辅 值使杜门

┌──────┬──────┬──────┐

│癸 九天 │己 值符 │辛 螣蛇 马│

│ 天冲 己│ 空天辅 庚│ 空天英 丙│

│ 开门 庚 │ 休门 丙 │ 生门辛戊 │

├──────┼──────┼──────┤

│壬 九地 │丁   │乙 太阴 │

│ 天任 丁│   │ 禽芮辛戊│

│ 惊门 己 │   辛│ 伤门 癸 │

├──────┼──────┼──────┤

│戊 玄武 │庚 白虎 │丙 六合 │

│ 天蓬 乙│ 天心 壬│ 天柱 癸│

│ 死门 丁 │ 景门 乙 │ 杜门 壬 │

└──────┴──────┴──────┘

父亲给儿子测近况,儿子与父亲在同一时空出现,日代表孩子,时也代表孩子,时干丙小孩临螣蛇,主变化贪玩,临马星乱跑,临生门代表活泼好动,象数理,临天英星,英俊潇洒,脾气燥,空了就有信息,丙下戊、辛与钱有关系的错,逢空看对宫,玄武主偷,天蓬主抢劫,抢女同学钱了,乙丁代表女同学。辛癸,癸天网牢狱,伤门代表公安干警,被抓起来了,戊癸合,用钱合出来了,罚2000元,死门代表锁,丁钉子,丙代表孩子代表同学,丙辛合合作做案,被学校开除了,因天辅为学校空了。丙+戊飞鸟跌穴想回去,空了回不去了,临马星转学,螣蛇主变化。

例4:时间 2004年 9月 28日 14 时

农历:甲申年八月十五日 未 时

干支:甲申 癸酉 庚戌 癸未 (申酉空)

阴七局 甲戌己 值符天心星在2宫 值使开门在6宫

┌──────┬──────┬──────┐

│丙 太阴 马│庚 螣蛇 │戊 值符 │

│ 禽芮庚癸│ 天柱 戊│ 空天心 己│

│ 杜门 辛 │ 景门 丙 │ 死门庚癸 │

├──────┼──────┼──────┤

│乙 六合 │丁   │壬 九天 │

│ 天英 丙│   │ 空天蓬 丁│

│ 伤门 壬 │   庚 │ 惊门 戊 │

├──────┼──────┼──────┤

│辛 白虎 │己 玄武 │癸 九地 │

│ 天辅 辛│ 天冲 壬│ 天任 乙│

│ 生门 乙 │ 休门 丁 │值 开门 己│

└──────┴──────┴──────┘

测测运气怎么样,年命丙:

1、天时看星,天芮星在囚地不得天时。

2、地利,庚临长生得地利。

3、人合,杜门得人和。

4、神助,太阴得神助。

5、格局,庚+辛、癸+辛都不好。庚+癸相冲不好,吉凶参半,好的说一遍,坏的说一遍。

庚下辛主问题错误,引来癸,癸六仪击刑,癸和辛落四宫都有牢狱之灾(老师的经验)。巽宫为执法,杜门主公检法,六仪击刑受到刑罚,丙主乱子,癸+辛网盖天牢,庚癸相冲又三刑,大象凶。临马星主走动、争脱。暗干丙,丙+庚贼必去,丙三奇之一代表出走,怎么发生?起因,生门为生意、经济、钱,临乙可能女人参与,辛主错误,白虎争讼,庚癸相冲,暗干癸临开门,乙为女人,年命丙,小人乙,三乙同出现与庚癸有关系,年命逢虚看孤了,7宫丁主证件,戊为钱财,帐目方面的东西,玄武代表小人,朋友的下属,庚癸相冲是对立面的,小人做会计工作的,癸代表小人临杜门主技术,犯在会计手里。丁代表证据空了,天芮代表现在,天心空看对宫,辛+乙白虎猖狂,急眼,现在酉月,下月临开门酉空着,癸+辛杜门主闭塞,动不了,己月白虎猖狂,临九地主迟缓,待机而动。

例5:时间 2005年 4月 18日 18 时 农历:乙酉年三月初十日 酉 时

干支:乙酉 庚辰 壬申 己酉 (寅卯空)

阳一局 甲辰壬 值符天禽星在2宫 值使死门在1宫

┌──────┬──────┬──────┐

│壬 九地 │戊 九天 │庚 值符 │

│ 天辅 辛│ 天英 乙│ 禽芮壬己│

│ 休门 辛 │ 生门 乙 │ 伤门壬己 │

├──────┼──────┼──────┤

│辛 玄武 │癸   │丙 螣蛇 │

│ 空天冲 庚│   │ 天柱 丁│

│ 开门 庚 │   壬│ 杜门 丁 │

├──────┼──────┼──────┤

│乙 白虎 │己 六合 │丁 太阴 马│

│ 空天任 丙│ 天蓬 戊│ 天心 癸│

│ 惊门 丙 │ 死门 戊 │ 景门 癸 │

└──────┴──────┴──────┘

日干壬,时干己临值符就是头,己六仪击刑,又辰戌冲,冲有争斗,暗干庚到,庚庚逢空,又临暗辛,伤门门迫,伤心的事,暗庚到有凶险事,庚在三宫空临战格,打仗,临开门在本单位打,玄武主小人捣鬼,辛主错误,庚下庚,庚为月干同事是小人,丁是票证 。符号归纳:逢六仪击刑,壬天牢,庚己刑格刑伤,刑事犯罪,庚壬受伤害,牢狱之事,犯同事小人,在单位的错误,证件被小人抓住了,值使死门,暗干己,己是时干,还有下属,戊和戊代表钱,总结一下,此人一直犯小人,倒霉,在钱、证件方面,有官司牢狱之灾,开门临庚有问题,临玄武主偷偷摸摸的事,壬下壬,壬天牢缠住了,得罪了多少人,日干临值符有贵人,贵人是谁?年为领导,月干为朋友都指不上,年干、时干都可以考虑,年干临九天生门,乙领导,乙下是女人妻子,乙生壬,乙克杜门检察院,螣蛇主变化,证据有虚假,乙丙丁都代票据,开门逢空临玄武,也拿不定主意,乙为妻子也为领导,让妻子找领导,临九天活动,暗戊花钱活动,都给领导,这个给其妻画个乙奇咒就有用了。

例6:时间 2005年4月22日13 时 农历:乙酉年三月十四日未时

干支:乙酉 庚辰 丙子 乙未 (辰巳空)

阳八局 甲午辛 值符天芮星在7宫 值使死门在3宫

┌──────┬──────┬──────┐

│戊 玄武 马│癸 九地 │丙 九天 │

│ 空天冲 壬│ 天辅 癸│ 天英 己│

│ 惊门 癸│ 开门 己│ 休门丁辛│

├──────┼──────┼──────┤

│乙 白虎 │    │辛 值符 │

│ 天任 戊│   │ 禽芮丁辛│

│ 死门 壬│   丁│ 生门 乙│

├──────┼──────┼──────┤

│壬 六合 │丁 太阴 │庚 螣蛇 │

│ 天蓬 庚│ 天心 丙│ 天柱 乙│

│ 景门 戊│ 杜门 庚│ 伤门 丙│

└──────┴──────┴──────┘

吃饭时,一人让给看看,立极点没提供,先从日干找立极点,丙日干在一宫,临杜门、天心,堵心的事,庚主事,庚主疙瘩,解不开。临太阴,暗中策划,此事不一定是自己的事,很可能和你弟弟有关。丙下庚,庚为月干兄弟姐妹,天盘庚落艮宫是小弟,小弟有什么事呢?六仪击刑临景门主血光之灾,暗干庚。时干临伤门,时干乙代表事,乙在六宫临伤门。庚下戊,戊在三宫,只能看他弟弟了,戊在三宫六仪击刑,临白虎,壬为腿,震主腿,癸为脚,也可参照时干,乙伤门临螣蛇,乙在拐弯处,左大腿粉碎性骨折,地盘乙临天芮病星,辛代表骨,乙代表关节,辛+乙白虎猖狂,历害。丁为手术,还得做手术。还有事没完,事情发生变化,手术做的不成功,病上还会出问题,丁做手术,骨胳上,临辛主错误,时干临螣蛇主变化,逢冲看孤,逢孤看虚,临玄武、惊门有口舌官司事。其实是骨髓炎,用国产的不合格,找医院打官司,丁乙同宫官司要打,还得深入,他是原告为值符和天乙、开门丁的关系,原告自己有问题,临白虎猖狂,生气。丁为证据临辛有问题,片子医院不给,证据不足先别告,先把证据拿到手,证据有病,被告医院天柱临螣蛇,心虚拿不定主意,伤门伤脑筋,比合有调节之意,律师看惊门空了没有,空临玄武请律师也不行,先找医院的主管部门。辛下乙,处级领导,先找证据有丁再找乙领导,卫生局备案,别起诉,开门代法院临九地,主慢迟缓,三宫击刑,临壬天牢又临死门,腿会被锯掉。

例7:时间 2005年 4月 25日 12 时 农历:乙酉年三月十七日 午 时

干支:乙酉 庚辰 己卯 庚午 (戌亥空)

阳五局 甲子戊 值符天禽星在7宫 值使死门在2宫

┌──────┬──────┬──────┐

│壬 玄武 │戊 九地 │庚 九天 马│

│ 天冲 丙│ 天辅 乙│ 天英 壬│

│ 杜门 乙 │ 景门 壬 │ 死门戊丁 │

├──────┼──────┼──────┤

│辛 白虎 │癸   │丙 值符 │

│ 天任 辛│   │ 禽芮戊丁│

│ 伤门 丙 │   戊│ 惊门 庚 │

├──────┼──────┼──────┤

│乙 六合 │己 太阴 │丁 螣蛇 │

│ 天蓬 癸│ 天心 己│ 空天柱 庚│

│ 生门 辛 │ 休门 癸 │ 开门 己 │

└──────┴──────┴──────┘

看同学有什么事,值使为死门没好事。日干己在1 宫,己+癸地刑玄武,男女疾病垂危,同学到了疾病垂危的地步,可以在事上或工作上,不一定是身体上(30岁),临休门,病垂危退休,退到八宫,六合合伙做生意,合伙出问题。开代表工作、公司,临螣蛇公司、工作事业有变化,庚为月干合伙人有变化,庚为时干,变化对他不利,合伙暗干是乙,是年干领导,合伙中有领导暗中参与,因暗干。去年9、10月,在国有企业做副总,实际领导的朋友想顶他,乙为领导,壬丁合,暗干庚为朋友,合伙人偷偷找领导,送礼。暗戊,送钱。庚想顶位,在六宫,领导不好说话,临九地、景门,先打电话试一下,怎么办。八门伏吟,利主不利客,不利行动,领导临景门,我就不让你听到信息,说什么都不懂,年干乙临景门听信,就不给你信,合作人肯定找你,空,心虚,螣蛇虚假不实,庚落六宫生一宫,找也不动,七宫,丁庚戊,戊庚飞宫格。

例8:一个伏吟局的婚姻

公历时间:2005年3月5日22时 农历正月廿五日癸亥时

当日干支:乙酉 己卯 戊子 癸亥 (子丑空)

阳遁七局 值符天冲落三宫 值使伤门落三宫

┌──────┬──────┬──────┐

│ 螣蛇 马 │ 太阴 │ 六合 │

│ 杜门 丁│ 景门 庚│丙 死门 壬│

│ 天辅 丁│ 天英 庚│禽 天芮 壬│

├──────┼──────┼──────┤

│ 值符 │   │ 白虎 │

│ 伤门 癸│   │ 惊门 戊│

│ 天冲 癸│   丙│ 天柱 戊│

├──────┼──────┼──────┤

│ 九天 │ 九地 │ 玄武 │

│ 空生门 己│ 空休门 辛│ 开门 乙│

│ 天任 己│ 天蓬 辛│ 天心 乙│

└──────┴──────┴──────┘

起完局我开玩笑在电话里对她说;老公没有了我可以赔你一个,要是你老公回来你给我的卦金是你家产的一半! 对方的回答非常干脆;坚决没有问题。

即是问婚姻那就要看婚姻的相关信息

1、大局伏吟不吉,日干临惊门口舌是非,有白虎加深凶的成分,并且有天柱星也说明本人能说会道。

2、与戊相合者为夫,临伤门加天冲星,说明会开车,为人处事有激进的一面,不计较后果。

3、日干戊与相合者夫对冲,春天木旺冲动。

4、再看乙与庚也是代表婚姻的符号,一个庚在离宫火地,一个是金宫囚地,两个宫位相冲克,也是婚姻不良的信息。

5、丈夫的癸与4宫的丁比和临在杜门代表保密,说明和她丈夫的来往不是公开的。再换一个角度看4宫丁生9宫的庚坚定我的判断。

6、其第三者的女人和她的丈夫来往不会长久,因为丁临在马星,必是要走动离开的,况且还有螣蛇相伴。

7、丁奇在4宫在家为长女,头发细长,回答说是的,身材苗条。

8、最后夫妻能够团圆,我是用他们的年命看的,女方75年的乙卯 ;男方72年壬子年,男人的壬在2宫生助女方的6宫,用年命看来判断,足见夫妻缘分未断。

9、何时能够和好?我的判断是丈夫的年命落宫旺起来才可以,那就是要立秋后2宫当令时才会好。

我把判断的结果告诉对方,她很高兴,但是对未来能不能和好还在怀疑。最后真是立秋后丈夫主动回到家里,与她开始了新的生活。

在这一局如果仅仅用日干和日干相合看还是用乙庚看那是不能重新开始了,可见年命对判断婚姻的重要。后来此女在11月份专门找到我来表示感谢!

用了暗干就无需年命了,一样断出来,还更容易测来意。

付例8:一个伏吟局的婚姻

公历时间:2005年3月5日22时 农历时间:正月廿五日癸亥时

当日干支:乙酉 己卯 戊子 癸亥 (子丑时空)

阳遁七局 值符天冲落三宫 值使伤门落三宫

┌──────┬──────┬──────┐

│壬 螣蛇 马│戊 太阴 │庚 六合 │

│ 天辅 丁│ 天英 庚│ 禽芮丙壬│

│ 杜门 丁 │ 景门 庚 │ 死门丙壬 │

├──────┼──────┼──────┤

│辛 值符 │癸   │丙 白虎 │

│ 天冲 癸│   │ 天柱 戊│

│ 伤门 癸 │   丙│ 惊门 戊 │

├──────┼──────┼──────┤

│乙 九天 │己 九地 │丁 玄武 │

│ 空天任 己│ 空天蓬 辛│ 天心 乙│

│ 生门 己 │ 休门 辛 │ 开门 乙 │

└──────┴──────┴──────┘

1、局伏吟,主遇到麻烦事,拖的时间长,不好解决。

2、日干戊处死地临惊门上乘白虎,必有口舌斗打之事,戊下临戊也可能与钱财有关。暗干丙主有乱子麻烦。丙加戊鸟跌穴主口舌斗打之事必来。

3、时干癸加癸天网四张也有官讼之象。戊癸相合,癸为丈夫,时干是事体,事情可能和丈夫有关,暗干辛为错误,说明丈夫有错误,辛加癸天牢华盖也有讼狱之象,因上乘值符护佑,癸落长生之地,只能断官非口舌,而非牢狱。

4、通过日干戊所临宫的暗干丙,找到天盘地盘丙落的坤宫,见上乘六合,又见戊癸相合,必为婚姻之事,临死门、天芮、丙加丙、壬加壬、戊癸落宫相冲,断其会出婚灾,但暗干庚加地盘丙为贼必来,又说明丈夫早晚要回来。

5、既然是婚姻之事,还要看庚和乙。

庚落离宫落沐浴之地也说明丈夫犯桃花,又克乙落宫,说明婚姻关系的确不好,庚下临庚为战格,暗干戊为老婆,和老婆打架,戊加庚为飞宫格,说明丈夫跑了。

乙落乾宫暗干又是丁,测婚姻丁乙同宫另去相亲,不要老婆。丁乙同宫又说明认识,因乙的落宫冲克丁的落宫,丁落宫宫临马星。

二、奇门遁甲与经济管理

作为参考助手,只能是指导,行为指导提意见。未来尚没发生的事,都不是绝对的,有相对条件的。

三个大原则:

(一)企业整体经营状态。行业选择是不是适合你。

经营者的理念,有无同行。管理者的能力(值使门),计划没有实行也不行。

整体:从值符落宫、格局组合和旺衰去分析。值使的落宫和组合情况代表执行能力,值使好,得地得时就好。值符和值使要配合。值符、值使格局旺衰变化情况去分,这是大局势。

1、经营者的整体情况(总经理,董事长)。

老板可以通过 :

(1)年命落宫。

(2)日干落宫。

2、资金的运作情况。资金运作是否合理,看甲子戊的落宫,六仪击刑资金亏损,入墓压住了,伏吟运作慢,逢伏吟还得添加资本。逢空,没资金或资金不到位,花架子。

3、 利益效益情况。生门落宫去体现,生门所临宫的星就是财星,逢空入墓了不行,击刑利润有一部分损失掉了,反吟要反回一部分。

4、 产品状况。时干体现产品,是好是坏,时干入墓产品积压,临玄武质量不行,击刑质量不行,破损。逢空没产品,旺产品没库存。外盘销到国外,内盘本地内。九天也为外边,九地积压本地区。临值符贵重高档增值(将来)。临螣蛇今天好明天坏,临六合种类多。

5、 计划和方案情况。通过景门落宫去看,空计划方案实施不了,临螣蛇改变计划。临玄武计划有问题。临辛、临击刑入墓有重大缺陷。临六合有很多方案。临值符计划好。临开门计划大长远。临九地,计划落后不合适。

6、 企业各部门的状况。财务,生产,销售部门。销售部门看开门落宫,逢空为停止。击刑不行。月干同行竞争者制约。

7、 运输供应可看开门。海上运输可看休门。民航看开门和九天。

8、 技术可看杜门。临九天技术超前。临白虎难度大,全靠技术发财。临值符高科技。

9、 生产部门看生门。临玄武生产不行,丙+戊、戊+丙生产都好。

10、财部门看戊落宫。

11、 人事协调看休门,人事协调工作吗。

12、宣传计划看景门。

13、法律资讯服务看景门。

14、会仪研究部门看天芮、天禽落宫。

15、企业的难点难题看庚,存在的问题看天芮落宫,错误看辛,隐患看空亡落宫。

(二)竞争对手的判断。

日干代表我,时干代表对手,月干代表同行,分析三者之间的关系,同行不一定是竞争对手。也可能是合作者,能够成威胁的才能称为对手。

行业环境的分析要看看,对手庚,也是攻击我的,对方矛盾点,日干格局组合好旺相竞争力强。时干也相同,时干临值符是正派有实力。临螣蛇,实际不行,不讲信用。临太阴,阴险害人。临六合竞争对手太多,也可合作。临白虎历害。临玄武不讲信用。临九天大肆渲染主动攻击。临死门没把握攻击。临休门一样。时干对手克我,又临杜门,对方技术比我好。临开门销售能力比我强。临景门计划比我好。行业情况看月干,临玄武、击刑出现杂症问题。

(三)竞争发展方案的制定情况。

怎样指导制定:前两个情况问题在哪里,资金运作,经营者倒霉,作指导方案。制定原则注重主客动静,是利主还是利客,是采取行动还是等待时机。

(1)伏吟利主不利客,让其别急,等一等,重新思考思考,等待时机。

(2)反吟,利客不利主,利动不利静。利主在内部作文章,思索、啄磨内部情况。利客在哪个部位作手脚进攻。值符在外盘落在外部;值符在内盘在内部。庚落内盘在内部管理上。庚落外盘销售、外部管理有问题。辛落内盘,问题错误在内部。天芮落杜门,技术有问题错误,落景门,制定计划有问题。临值使执行有问题。临生门生产上错误。庚落开门,销售上有压力,落日干经理有问题,落戊财务上有压力、难点解决不了。

特殊格局:玉女守门,等客人来,适合本地发展。辛+乙、乙+辛,互不信任、不稳固、瞎弄。丁+癸、癸+丁、货不买。庚+戊、戊+庚改变计划。庚+壬、壬+庚主动。己+壬、壬+己、辛+戊冲格逢冲必动。伏吟格被动。六仪击刑有损坏。庚+戊、戊+庚、庚+丙、丙+庚在家等。格局有时比旺衰还重要。一次交易求财,只看日干就行,也分主客动静,时干生我对我有利;日干克时干,说明我有能力,比和协调。我找他我为客,天盘下临之干。日干壬,地盘戊,我主动找人不利,因戊克壬。壬下庚辛,我主动找人有利,他来找我,地盘为我,天盘为对手,主客动静,变客为主,变主为客。

讨债:值符、伤门代表讨债者,天乙代表欠债人。值符、伤门克天乙有能力讨回,天乙生伤门、值符主动还。天乙休囚生伤门、值符有心无力。天乙旺克伤门、值符,有钱不还,天乙临玄武、螣蛇骗你。天乙为庚辛或落巽宫克伤门、值符经官。天乙临九天或逢空,跑了,找不到人。

代款:就看值符和值使的落宫,值符为银行,值使为代款人,值符旺相去生值使就有戏。只有这一条有希望。值使克值符或比合基本上没戏。六合代表担保人,丁代表证件,六合入墓逢空有问题,逢空没担保人。

例:时间2001年4月18日20时

干支:辛巳 壬辰 辛亥 戊戌 (辰巳空)

阳四局 甲午辛 值符天柱星在4宫 值使惊门在2宫

┌──────┬──────┬──────┐

│庚 值符 │丙 螣蛇 │戊 太阴 马│

│ 空天柱 辛│ 天心 庚│ 天蓬 丁│

│ 景门 戊 │ 死门 癸 │ 惊门己丙 │

├──────┼──────┼──────┤

│己 九天 │辛   │癸 六合 │

│ 禽芮己丙│   │ 天任 壬│

│ 杜门 乙 │   己│ 开门 辛 │

├──────┼──────┼──────┤

│丁 九地 │乙 玄武 │壬 白虎 │

│ 天英 癸│ 天辅 戊│ 天冲 乙│

│ 伤门 壬 │ 生门 丁 │ 休门 庚 │

└──────┴──────┴──────┘

晚上19:58有6、7个人。问这一圈人干什么的?有人说先给老板坐八宫那个看看,我说不对,他不是老板,是司机。一宫的是会计。七宫的是干办公室的。这个是老板的二姐。二宫女的,丁戊计帐的出纳。九宫不是老板,庚+癸大格,平地四海到处打工的。六宫是老板,后给老板看。

老板是做水上的生意,(日干变成求测者)玄武临坎,是做水上生意。坎宫投资在水上。偷偷干丁乙的买卖。戊与生门同宫能赚钱。 戊生门肯定投资的事,数目挺大,1600万,盖冰馆,让钓鱼,找丁乙小姐。2000年,资金达到4000多万,又在北方弄了个温泉浴,花6000万,发财后又买800亩地。断说投资行,戊生门投资营利。临玄武不正当违法的行为,资金不到位,银行领导支持,辛又是日干,年干领导,辛入墓困在这里,值符领导吸取别人资金。壬七宫,三传将来的事,壬月干为同行,合起来,壬辛,辛为领导,入股又开门,1宫丁,电力厂股最大,惊门值使落坤宫旺,能执行,现在方案没制订好,日干临景门逢空了将来顾客都是有钱人,时干戊为顾客,戊下丁,有钱领着小密,临玄武偷情,壬下辛临开门,领导。

以上企业的事,下看个人的事。有什么事?辛下戊,戊临丁乙,有两妻,离婚。丁妻不是本地人,丁坤外盘临马星。坐坤宫是你女朋友,他说对,这里边有一个关系,问:兄弟姐妹,兄弟两个,月干代兄弟姐妹,落兑宫,2、7数,说两个,你弟出祸可能不在了,92年,伤门八宫,值使惊门,2或8年,地盘代过去,临九地91、92冲动它。其姐问婚,说不太好,也不出大问题,壬辛蛇想缠,老公出车祸,丁为老公,丁己六仪击刑受伤了。不能脱离人这个因素。此人65年出生,坐位置临白虎,打打杀杀的。

例2:时间2001年8月27日17时 农历七月初九日己酉时

干支:辛巳 丙申 壬戌 己酉 (寅卯空)

阴遁七局 值符天冲落六宫 值使伤门落七宫

┌──────┬──────┬──────┐

│ 白虎 │ 六合 │ 太阴 │

│ 开门 戊│ 休门 己│ 生门 丁│

│ 天柱 辛│ 天心 丙│ 天蓬庚癸│

├──────┼──────┼──────┤

│ 空 玄武 │   │ 螣蛇 │

│ 惊门庚癸│    │ 伤门 乙│

│ 禽芮 壬│   庚 │ 天任 戊│

├──────┼──────┼──────┤

│ 空 九地 │ 九天 │ 值符 │

│ 死门 丙│ 景门 辛│ 杜门 壬│

│ 天英 乙│ 天辅 丁│ 天冲 己│

└──────┴──────┴──────┘

看各部门销售情况,整体情况。值符代表企业的整体情况,值使代表执行能力。值符是空,整体不理想,刑格也如此。

1、 天冲处废地,以后将来看进星。

2、 值使伤门7宫,运行能力不行。

3、 先测经营者状况,上一个是服务部门。庚代问题难题,有解决不开的。

经营者的状态看天、地、人、神、格局:

(1)天时:天冲星处休囚地不得天时。

(2)地利:壬处临官地,得地。

(3)人和:杜门受制不得人和。

(4)神助:临值符千灾万祸化为尘,得神助。

(5)格局组合:不错,有个刑格,半吉半凶。带程序性的说,运气还可以,值符壬落临官禄地,不错。

资金状况:戊落临官禄地,有钱。戊+辛钱上出了些事,破了一些钱,戊资金落开门,开门主销售,销售的钱被折足了,一些钱没有要回来,破了四十万。

利润:看生门,丁+癸又临天蓬,销售不好,生门又代生产部门,丁+癸朱雀投江,音信难通,没生产,哪有利润。工厂不是你自己的,是合伙,可能是三个人合作,时干代表产品,时干己临休门产品休息了,己产品在临官位不错,临六合产品多,己下丙,丙为月干为朋友,还有朋友,你的产品还有别人的。开门销售折足,白虎堵住了,上东南就不能销售了,被宫克。

技术:杜门临值符技术先进。

计划方案:景门为计划方案,临辛主有问题,临九天,方案大长远,外地区。

惊门代法律官司:临玄武上当受骗的格局。庚在哪里哪里有解不开的疙瘩。天芮在哪里哪里有问题。

问妻子干什么的?乙下戊会计。

问几个孩子?就一个,壬下己肯定问孩子的事。日时同宫,他一定问下属的情况,是下属又是合作者,和合作伙伴有矛盾争斗,壬下己冲格,争斗和谁?己下丙,丙是朋友,明合暗不合。

三、奇门风水

两大类:一阳宅,二阴宅。

阳宅两大块:外部环境,内部结构。看问题抓主要点,抓重点。

外部环境:人动物生存有一个合协的环境。山管人丁水管财。这四个都成了山,青龙水在山后,白虎山在水后边,朱雀山在水后,玄武山在水前边。

四个正方:都有山水和协,一对一对的,值符代大环境。值符越旺,组合好,大环境越好。值符也主朝那个方向发展。

风水分阳宅与阴宅,阳宅主住宅与公司企业店面等。阴宅主要指坟墓。

住宅一是内部结构,二是外部环境,合成住宅。天人合一,就是把万事万物都合成一体。内部环境再好,外环境不好也不吉,如人身体好外环境刮风下雨的,人也受不了。外环境再好,内环境不好也不行。

外部环境加内部环境组成一个大环境。人是动态的信息,住宅是静态的信息。

大环境的好坏直接决定了这住宅环境的好坏。如房子盖在北京,就值钱了。大环境非常重要。决定了风水好坏的程度。

小环境虽好,大环境不好制约了小环境,虽然暂时好,但从长期来看就要出现问题。

大环境加小环境加人,形成一个风水!

值符代表大环境,值符的旺衰决定了大环境的优劣。

值符九星临:

天心星:旺,大环境好,后代出社会精英,出忠厚忠正之人,国之栋梁,出管理人才,出当官的,名门正派,出有影响之人物。

衰,出小心眼人,脑病的人,无用之人,身体差的人,出庸碌无为之人,攻于心计,九流相士。

天蓬星:旺,旺出大胆、大将、干大事业的人。

衰,败不好,破财,对后代不利,出破败之人、出大盗,抢劫杀人犯、犯罪之人。

天任星:旺,出地主、大财主、拥有土地之人,房屋山地等。

衰,败出农民,辛苦劳作之人、出疾病残缺。

天冲星:旺,出敢干大事业的人、敢闯敢干敢于冒险的的人、出武职当兵、当官的人。

衰,出马辩、警卫兵、当小兵的、莽撞之人、粗鲁之人。

天辅星:旺,出文化人、才子、读书人、后人适合搞教育行业。信佛信道、出文雅之人。

衰,出书夫、书呆子、老学究、唯唯喏喏之人。

天英星:旺,出名人望士、大事业。出画家等人。

衰,弱出庸碌辛劳之人。

天芮星:旺,旺有大资产庄园、土地、出医卜之人。(旺就驾驭于土地拥有者)。

衰,为土地庄园服务、农民打苦工人员、出伤残病人。

天柱星:旺,出栋梁之人、能成就一翻事业、称霸一方之人。

衰,出口舌疾病忧患之人、街头卖艺之人。

天禽星:旺,出皇帝。

衰,心眼不坏。

值符临六仪击刑,测房坟辈辈有伤残之人。值符临天蓬星,遇六仪击刑死门,坟地后人出抢劫杀人犯。值符遇壬+己、己+壬、庚+庚、惊门住进去打官司,坟出官灾横祸。值符、天芮、死门、戊+戊落乾宫,戊愚钝,辈辈出傻子,九星不旺,乾主头,值符怕击刑入墓,刑格最不好。

九宫八卦,把中宫当作房子,生门落宫代房屋,生门在哪宫就把它放在中宫去看,局部看八宫好坏,用现在时间看这房子情况,是不是符合。

外部环境(外六事):

十天干:

乙奇在外部环境中代表:窗户、弯曲的道路、花草、草坪、树木。

丙奇在外部环境中代表:烟筒、太阳、空地、小山岗、小山包。

丁奇在外部环境中代表:丁字路、十字路、电灯、路灯、电线杆。

戊在外部环境中代表:房子、山、高岗、水泥桥梁、电线杆。

己在外部环境中代表:阴沟、下水道、坟墓、坟地。

庚在外部环境中代表:大路、铁路、铁塔、桥梁、通讯塔、铁架桥。

辛在外部环境中表示:有害的墙角、房基角、小路、尸骨。

壬在外部环境中代表:大河、大路、各种管道、管道设施。

癸在外部环境中代表:垃圾场、垃圾坑、脏水、下水道、厕所、卫生间等。

八门:

开门:代表工厂、公司、店铺等地。房在明处好找。

休门:代表宁静的小院、安静的环境、宁静的环境、没燥音。小院、平静的湖面或前面有水塘。

生门:一般代表山,前面或对门有房屋。

伤门:车辆、停车场、车站、大树。

杜门:花草树木、封闭的地区、交通闭塞的地方。

景门:闹市区、娱乐场所、酒巴、靠近饭店近或靠近通讯塔、转播塔、靠近热闹的地方、漂亮的东西、酒楼。

死门:都是脏的地方、垃圾场、垃圾、污秽之地、缺陷的地方,主井、有害物、废物、病气的地方。

惊门:有声音的地方、音乐厅、音响。为池塘、潮湿有水的地方、开口的地方。如桥梁、涵洞、有门的地方、有柱子的地方。

八神:

值符:代表神像,里边的天干都代头像。值符代表山向。重要的地方、地皮昂贵的地方。

螣蛇:代表弯曲的地方、拐弯的地方、有弯曲的小路、胡同。

太阴:阴暗潮湿的地方、安静的地方、不透风不透气空气流通不通畅的地方、不透光的地方。

六合:居住区域汇合处、道路商场住房汇合集聚区域。

白虎:专指有煞气的地方、对人体不利的地方、能看得见煞气的地方。

玄武:为看不见的煞气、无形的不意察觉的不利人体与居住的地方。

九地:老地方、老住宅区、历史长久的地方、老区域、低矮的地方、地势低陷或低洼地。

九天:城市的最高处、住宅区的最高处、新地方、刚移动的地方、刚建不久的地方。

丙主乱子。甲午辛六仪击刑,有点尖了,这房子有问题,击刑有受的伤事。生门临值符新房、高贵。生门临九地主时间长老房子。螣蛇主怪异之事,螣蛇临死门百分之百的大仙,也主捌弯,螣蛇、丁、死门烧香拜佛。太阴代表佣人,太阴临天蓬为大盗。生门、太阴房屋光线暗。六合主藏风聚气,与生门在一起主人住的多,年月日时同宫,居住人多,六合生门临时干六仪击刑,不孝,出败家子。白虎主看得见煞气,玄武代表看不见的煞气,对你有害,易犯小人。九地代表老房子、储藏室、暗室低。 九天代表明堂、院落。生门旺新房。九地主结实,坚固。时干代表房子的状态。

九星:(不代表值符时)

天心星:一般代表区域规划管理得好、好地方、院墙、影壁又叫玄关、小炸铁意。

天蓬星:表示低洼地、有水的地方、或者带地下室的地方、储藏室。

天任星:主有山、有高大的房屋的地方、有水有桥梁的地方。

天冲星:主有大路的地方、大树的地方。

天辅星:地形比较弯曲的地方、起伏大的地方、有花草的地方、绿化植被比较好的地方、挨着学校教育的地方、文化局等地。长女、和尚、尼姑、鼎。古董时间长、阴气重、有坟地出的。

天英星:不毛之地、植被少的地方、挨着冶炼的地方如炼钢厂、冶炼砖瓦的地方、大型变电器、变电站等地方、主电。

天芮星:平地、庄稼地、垃圾场所、病气重的地方、院、井。

天柱星:电线杆、各种桥梁的支撑架、各种架子、电线塔。

房屋内部结构:门主灶(阳宅三要:门、主、灶。主要结构)

门:大门和窗为外气口,有院门的算院门,单元房算单元门。小门是内气口,外气口和内气口可不一样。门是福祸之权柄。门没法改,可改窗,很有效。没窗画门,用风扇吹,真起效果,值使门就代表大门。

值使门代表大门。

值使落宫反映的大门情况,要结合实际情况而断。区域不同会有不同。

值使与生门之间的作用关系看门对房子风水起的吉凶作用。根据相生、相克、相冲等关系来判断。

主:为卧室,日干代表卧室。

灶:指厨房。水、火之地,火为丙,为炉子,燃气、液化气等。壬为水,干净水。自来水。

客厅:看天英星,天英主礼。

书房:看天辅星。

阳台:己即为阳台。

卫生间:癸。

储藏室:己,九地、太阴。

乙:代表窗户、卧室、饭桌。

丙:代表炉子、烟囱。

丁:代表电灯类。台灯电话、香火、电子炉。丁癸代表小塔。

戊:代表值钱的东西。横梁、瓶盆、瓷器、房子、高地大树、桥梁、电线杆。

己:代表阳台、下水道等。抽屉、地皮、花圃菜园。

庚:代表铁架子铁柜、过道、影壁墙。

辛:代表锅碗盆瓢、谷粒粮食粮仓、窗户、储藏室、死人骨头。

壬:自来水、各个房间的门扇、转弯的地方、里边代干净自来水、井。

癸:下水道、自来水、卫生间。

九星在室内的应用量不大。

八神在室内也有些应用之处。

白虎、玄武代表室内对人有害的物质信息。

生门临辛临己都是坟地。临阴星也是。临己+辛还有尸骨,己+己没有尸骨了。

(奇门风水主要是看病,真正地调理风水还要用风水学去调理。)

调理之法:大环境到小环境的外部环境再到内部环境,再到人。都要协调好。

房好并不等于人好,关键是人适应不适应这房屋。并不是人人住入都适应。有的人适应有的人不适应。适应就吉,不适应就不吉。年命和住宅关系很重要。

生门代表住宅,时干代表生门住宅现在的状态。死门代表坟地,代表地基。日干只能代表现在住人的状态,年命才是最关键的。年命和生门比较,年命和值符、值使比较,都要吉。

风水里面有句话叫:“山管人丁,水管财。”坐山如果出现问题,人绝对有问题,准确率百分之百。击刑、空亡、白虎(前三项主伤人丁)。玄武(口舌事非出小人),遇这几个问题肯定人有问题。水即大门、向,管财,大门为外气口。

值符值使所落之宫为坐向,以值符为主定坐向。如值符临癸+丁一般是南北向房子,戊+己可能是南北向。乙+辛可能是坐东向西或坐西向东,或是庚甲山向,乙辛坐向。

奇门看风水,第一步看外部大环境,第二步看房外小环境(门、主、灶),第三看内部结构,第四看坐山,第五看大门的情况,哪里有问题,哪里去,解决。

例:2005年4月3日16时0分 农历 2月25日 星期日

乙酉年 己卯月 丁巳日 戊申时 (时旬空 寅卯)

阳9局 值符天辅在9宫 值使杜门在8宫 小值符随天盘

┌──────┬──────┬──────┐

│癸 九天 │己 值符 │辛 螣蛇 │

│ 天冲 辛│ 天辅 壬│ 天英 戊│

│符 死门 壬│蛇 惊门 戊│阴 开门癸庚│

├──────┼──────┼──────┤

│壬 九地 │丁   │乙 太阴 │

│ 空天任 乙│   │ 禽芮癸庚│

│天 景门 辛│   癸│合 休门 丙│

├──────┼──────┼──────┤

│戊 玄武 马│庚 白虎 │丙 六合 │

│ 空天蓬 己│ 天心 丁│ 天柱 丙│

│地 杜门 乙│玄 伤门 己│虎 生门 丁│

└──────┴──────┴──────┘

看一个公司,门、主、灶,值符主门,主是办公室,老板坐的位置,灶是生产车间,生产车间生门。

先看值符大环境,旺气吉,周围有水沟河流及零散的坟地,庄稼草地。

内部结构,大门是杜门,落艮宫门迫,是破门,还是破财门(临玄武、天蓬星)。

再看日干丁为办公室,丁在坎宫临白虎不吉为压力大,伤门、天心为伤心之地,借过朋友的钱,已是月干暗干戊。

生产车间为牛(养牛场),时干也代表牛的状态。时干戊在坤宫戊+庚,戊+癸,暗辛,牛“犯错”不赚钱。发生什么问题,退星兑宫,庚+丙贼必来,癸、庚,生殖系统有病,生育率不高。

改良方案,戊+庚要换地方,坤宫主分勉产室。分娩的位置不对,要换六合所在乾宫,利牛的婚姻易生女牛。产室固定在西北角这个位置上。

另一男以此局问房屋地皮,以丁为问卦者,生死门,可能倾向于买东南方位的地皮,拆房看时干戊+庚飞宫格,要换地方迁移房子,盖的房子有问题,暗辛,大门破财,天蓬+玄武

例:2005年4月3日13时0分农历 2月25日 星期日

乙酉年 己卯月 丁巳日 丁未时 (时旬空 寅卯)

阳9局 值符天辅在6宫 值使杜门在7宫 小值符随天盘

┌──────┬──────┬──────┐

│辛 白虎 马│乙 玄武 │己 九地 │

│ 天心 丁│ 天蓬 己│ 天任 乙│

│符 休门 壬│蛇 生门 戊│阴 伤门癸庚│

├──────┼──────┼──────┤

│庚 六合 │壬   │丁 九天 │

│ 空天柱 丙│   │ 天冲 辛│

│天 开门 辛│   癸│合 杜门 丙│

├──────┼──────┼──────┤

│丙 太阴 │戊 螣蛇 │癸 值符 │

│ 空禽芮癸庚│ 天英 戊│ 天辅 壬│

│地 惊门 乙│玄 死门 己│虎 景门 丁│

└──────┴──────┴──────┘

先看值符大环境,不大好,壬为大路,丁为十字路口,景门为热闹的店面。门迫,大环境不大好。生门为房子,戊也为房子,都在离宫,房子一个一个挨着排在一起。巽宫日干丁+壬,与人合住,不是一个人单独的。当时排错八神,玄武处错排为九地,就按九地算,是旧居处长久老房子,生门临天蓬星是破财房,不旺财。反呤主乱。住入后烦躁不安,气流对冲比较乱。天冲星也主路冲,辛也主小路。日干丁临辛上乘白虎主压力大,选择可能有失误。杜门临辛有问题,墙角、架子类物对着门口,九天丁也是广告灯柱类物冲射门口。天冲也是有物冲射。天冲星也是小路。开门临六合,门不常开,临辛有错误,临庚有阻隔、问题、阻力。开门主店铺,临六合主合作开店。庚主矛盾阻力问题。时干空为顾客空,不是天天有人,顾客少。卖瓷砖的店。反呤主开不成,一开就关,一关就开,主反复,未开则难开成,开后不久也要关门。值使门主最终结果,临辛此事是错误的。

开门见合丙辛合,主门不常开。值符为门向。门开在辛主开门处就是错误的,开得不好。

例:2004年7月16日10时0分 农历 5月29日 星期五

甲申年 辛未月 丙申日 癸巳时 (时旬空 午未)

阴8局 值符天心在3宫 值使开门在6宫 小值符随天盘

┌──────┬──────┬──────┐

│丙 九天 │庚 九地 │戊 玄武 │

│ 天蓬 丙│ 空天任 戊│ 空天冲 癸│

│虎 杜门 壬│合 景门 乙│阴 死门辛丁│

├──────┼──────┼──────┤

│乙 值符 │丁   │壬 白虎 │

│ 天心 庚│   │ 天辅 壬│

│玄 伤门 癸│   辛│蛇 惊门 己│

├──────┼──────┼──────┤

│辛 螣蛇 │己 太阴 │癸 六合 马│

│ 天柱 己│ 禽芮辛丁│ 天英 乙│

│地 生门 戊│天 休门 丙│符 开门 庚│

└──────┴──────┴──────┘

值符临天心星以前家里出管理人才。值符又定坐向,庚甲或癸丁或辛乙坐向的房子。要配合当地情况而定。未看风水前先看人吉凶。

这是坐朝北向房子,坐山看人丁,向看财。坐山不好,家里人有病。老公身体有病,临丁做过手术。骨头,肾方面等病。

值使门开门北乾宫,可能东南西北向的房子,开西北门。开门临马星,主车,有马路,庚主大道,有南北向大路,出门就是大路,车辆多。乙庚合,上乘六合,主门多,六合主大门紧闭不常开。门伏吟主门没有生机不太好,但也没有太大的毛病。

卧室看丙日干,为主。冠带临官地,伏吟,住着不踏实,坐壬临九天,常变换着住。

厨房看壬丙,壬临惊门不太好,丙为灶。

生门为房子,为房屋整体情况,己+戊有螣蛇、九地、辛己,房子下面有坟墓或死过人,出怪事,不干净,下面有问题。

时干癸主现在的状态,癸在坤二宫入墓不吉,现在状况不太好。临死门,死过人。戊加丁主破过财,癸加丁也不好,出官司口舌事。上乘玄武也主口舌破财,落空也不吉。儿子住在坤宫,儿子有牢狱之灾,破财。天冲星主车祸。给单位开车酒后驾车撞死两人,逃跑,后悔又主动投案被抓起来。

实际情况:房子解放前是刑场!天冲星为子弹,解决前死过人,风水不好。

伏吟主气场衰竭,一般很难调理改变。

例:2004年9月30日0时0分 农历 8月17日 星期四

甲申年 癸酉月 壬子日 庚子时 (时旬空 辰巳)

阴7局 值符天辅在5宫 值使杜门在7宫 小值符随天盘

┌──────┬──────┬──────┐

│癸 太阴 │戊 螣蛇 │丙 值符 │

│ 空天任 乙│ 天冲 壬│ 天辅 辛│

│符 休门 辛│天 生门 丙│地 伤门庚癸│

├──────┼──────┼──────┤

│丁 六合 │壬   │庚 九天 │

│ 天蓬 丁│   │ 天英 丙│

│蛇 开门 壬│   庚│玄 杜门 戊│

├──────┼──────┼──────┤

│己 白虎 马│乙 玄武 │辛 九地 │

│ 天心 己│ 天柱 戊│ 禽芮庚癸│

│阴 惊门 乙│合 死门 丁│虎 景门 己│

└──────┴──────┴──────┘

先看坐山有没有问题,坐山有问题主人有问题。坐山看值符。在坤二宫。有辛庚癸,辛就是乙辛坐向,庚是庚甲坐向,癸就是癸丁坐向。北方一般选择癸丁坐向(看二十四山向中的方位)。癸为坐山,在北方壬子癸三山中的癸山,坐山临玄武有看不见的煞气,主口舌破财,戊主大山,死门有不干净物,乙主花草类物,天柱星有电线杆,丁主山上可能有火类物实际上 ,犯过官灾。值符看大环境,天辅星,大环境不旺,太有出息作为的人不易出。天辅星主后辈人易出文化人,信佛信道人,教育方面人。

值使主向首的情况,杜门在七宫,内明堂得利时间短,内明堂主三十内之人子孙就能得利。外明堂主时间比较长久,三十年以外事。内明堂主财气,聚财处。明堂临庚+癸,有多少财都破光存不住。明堂是在向首位置。值使门在内盘主内明堂,在外盘主外明堂。这是环境因素,有了环境说时间,是环境决定了时间性。有的有内明堂,没有外明堂,有的有内外明堂,有的没有明堂。如值使门落空没明堂。湖也算明堂,有水或河海等都算明堂。如大江、大河、大海离几里远,不算明堂。如离开三五百米以外,不算外明堂。如相对只有二十米、五十米、不算明堂。要一百米以外的,才算外明堂。一百米以内的不叫明堂,叫割脚煞。

值符主大环境,八宫主具体的方位。

死门主坟墓坟山。死门主坟墓整体情况。死门临玄武主有暗煞不吉,临戊有山包,田地等类物,还有乙有田地花草类物。死门临坎宫不吉,后辈辛苦奔波。

庚在乾宫上九地,比较久远时间长,在高大的山的低处,临辛有毛病,庚+癸刑格,庚癸相冲冲中带刑,西北方位有小沟冲下来伤坟,风水受到伤害了。庚己为小沟阴沟,后辈有疾病人。癸是月干,为兄弟姐妹,兄弟姐妹易有病伤。具体的哪个看出生年干来定。癸为腿,辛为骨头,乾为右腿,可断双腿或右腿骨骼受伤。就一个是姐姐乙年出生,病伤人就是她。

例:2004年9月30日12时0分 农历 8月17日 星期四

甲申年 癸酉月 壬子日 丙午时 (时旬空 寅卯)

阴7局 值符天冲在9宫 值使伤门在1宫 小值符随天盘

┌──────┬──────┬──────┐

│壬 螣蛇 │乙 值符 │丁 九天 马│

│ 天任 乙│ 天冲 壬│ 天辅 辛│

│天 死门 辛│地 惊门 丙│玄 开门庚癸│

├──────┼──────┼──────┤

│癸 太阴 │辛   │己 九地 │

│ 空天蓬 丁│   │ 天英 丙│

│符 景门 壬│   庚│虎 休门 戊│

├──────┼──────┼──────┤

│戊 六合 │丙 白虎 │庚 玄武 │

│ 空天心 己│ 天柱 戊│ 禽芮庚癸│

│蛇 杜门 乙│阴 伤门 丁│合 生门 己│

└──────┴──────┴──────┘

小黄母亲坟。先看大环境值符。壬+丙定为壬山丙向或丙山壬向,实际上是丙山壬向。丙山在二十四山向中的离宫丙山位。惊门有制,组合比较吉,家中人比较平安。再看向首值使门,伤门在坎宫,落外盘,说明明堂为外明堂。明堂有点问题,戊山岗,临白虎有煞气,伤门有树木花草庄稼类物,主破财,不聚财。外明堂主得气慢,实际上是兄妹两人一般家庭。父母也都在家,没什么事。岳母太厉害是母老虎,爱管你。再看值符大环境对坟山后人的影响好不好,大局好不好,子孙要往哪个方向去发展。值符临天冲星,天冲星主武士、军人,旺气当大官,衰弱当小兵。这里天冲星旺,后代有当兵的出当官的。付营级,测卦当年升正营级。

再看坟山的整体情况,死门即代表坟山的整体情况。死门落巽宫受制不太好,在酉月死门是泄气,天任星主山,坟地在山包上,螣蛇主七拐八拐,去坟地要通过七拐八拐的山路才走到坟地,壬主峡谷,乙主庄稼,辛主小路,从小路七拐八拐地进去到坟地。死门临辛主有些问题。乙+辛龙逃跑,主动荡,螣蛇主七拐八拐,巽宫主春天,乙+辛是木长金短主耕犁,在春天时人家总是七拐八拐地割草犁田影响到坟地。丙+戊鸟跌穴吉格,临休门,天英星弱,上乘九地,说明坟山目前发挥的作用不是特别大。但丙+戊鸟跌穴也算不错了。

对六亲的影响状况,死门在巽宫,乙+辛对女人的婚姻有不利影响,结果妹妹离婚,测完过二三个月妹妹离婚了。乙为女人落沐浴之地。时干主坟地现在的状态。

例:2004年10月1日20时0分 农历 8月18日 星期五

甲申年 癸酉月 癸丑日 壬戌时 (时旬空 子丑)

阴7局 值符禽芮在3宫 值使死门在3宫 暗干伏吟变入中

┌──────┬──────┬──────┐

│癸 九天 │戊 九地 │丙 玄武 马│

│ 天柱 戊│ 天心 己│ 天蓬 丁│

│阴 惊门 辛│蛇 开门 丙│符 休门庚癸│

├──────┼──────┼──────┤

│丁 值符 │壬   │庚 白虎 │

│ 禽芮庚癸│   │ 天任 乙│

│合 死门 壬│   庚│天 生门 戊│

├──────┼──────┼──────┤

│己 螣蛇 │乙 太阴 │辛 六合 │

│ 空天英 丙│ 空天辅 辛│ 天冲 壬│

│虎 景门 乙│玄 杜门 丁│地 伤门 己│

└──────┴──────┴──────┘

值符定山向,在震宫,庚丁癸壬,不是庚山甲向就是甲山庚向,或壬山丙向或丙山壬山,或丁山癸向或癸山丁向。庚癸为甲申庚与甲寅癸的寅申冲,故为庚癸相冲,有山向错乱,可能是兼向。据卦说所说是亥山巳向,可能是壬丙兼亥巳。但据卦主说是亥巳兼壬丙。首先是坐山逢空,是兼山向一半坐空,凶减半,但也可能出事,不可能不出事。只要是空就有事,临辛主错误,乾坎宫都有辛,主婚姻上有错误。再看值使门为死门,为向首有问题,癸主小水,壬主大水,庚主道路,金水相生。山向由水引起的毛病。实际上离十几米外是太湖。影响疾病婚姻。影响到癸癸月日干,影响到兄弟姐妹婚姻。他与哥哥没结婚一年就离婚,性功能有问题。弟弟30多岁有病也没结婚。值符临禽芮星弱,弱时家中出病人、旺时出医卜星相之人。上海中医学院的研究员。医卜全兼了。辽宁人。

例:2004年9月26日22时0分 农历 8月13日 星期日

甲申年 癸酉月 戊申日 癸亥时 (时旬空:子丑)

阴4局 值符天任在8宫 值使生门在8宫 暗干伏吟变入中

┌──────┬──────┬──────┐

│丁 九地 马│己 玄武 │乙 白虎 │

│ 天辅 戊│ 天英 壬│ 禽芮乙庚│

│地 杜门 戊│玄 景门 壬│虎 死门乙庚│

├──────┼──────┼──────┤

│丙 九天 │癸   │辛 六合 │

│ 天冲 己│   │ 天柱 丁│

│天 伤门 己│   乙│合 惊门 丁│

├──────┼──────┼──────┤

│庚 值符 │戊 螣蛇 │壬 太阴 │

│ 空天任 癸│ 空天蓬 辛│ 天心 丙│

│符 生门 癸│蛇 休门 辛│阴 开门 丙│

└──────┴──────┴──────┘

按顺序有条理地分析不会乱。先定值符山向。空则有虚象。值符在艮八宫,癸丁山向。实际上是癸山丁向,坐山逢空人丁受损,准确率百分之百。月时干逢空,兄弟姐妹与小辈身体会有损伤。日干为戊落冠带、临官之地,本人没事。空则逢冲逢值之年。97、98年有事,03年不出事,今年04年必出事。死门不吉,全是煞气,庚+庚、乙+乙临天芮,易出食道肝胆方面出问题,还主癌症类病。值使向首生门逢空,向首也有问题。值符临天任星,祖上四代以上都是大地主,有大片的田地。天任虽空,值符却是旺的,曾经是不空而旺的。临庚,有被杀头的。艮主八,逢空减半为四。事实:98年二哥没了,肝癌。02年四哥肝癌没了。03年三哥的小孩子食道癌加淋巴癌死了。本人现在有钱,经营出口贸易,从事的是矿山里提练出来的东西。这坟地到2010年还要出事,可能是大哥的

例1: 时间 2005年5月2日16时

干支:乙酉 庚辰 丙戌 丙申 (辰巳空)

阳二局 甲午辛 值符天禽星在9宫 值使死门在7宫

┌──────┬──────┬──────┐

│壬 九天 │戊 值符 │庚 螣蛇 │

│ 空天英 丙│ 禽芮辛戊│ 天柱 癸│

│ 伤门 庚 │ 杜门 丙 │ 景门辛戊 │

├──────┼──────┼──────┤

│辛 九地 │癸   │丙 太阴 │

│ 天辅 庚│   │ 天心 壬│

│ 生门 己│   辛 │ 死门 癸 │

├──────┼──────┼──────┤

│乙 玄武 马│己 白虎 │丁 六合 │

│ 天冲 己│ 天任 丁│ 天蓬 乙│

│ 休门 丁 │ 开门 乙 │ 惊门 壬 │

└──────┴──────┴──────┘

值符临9宫,是天禽星,天禽得地,百官元首,天禽处废地不太旺,幸好在辰月,时间可以,天芮就是学习,杜门就是发挥技术,技术里还有错误,这个时间辰月不错,杜门主保密,丙主烟筒,戊主大高楼房子,辛是墙角。房死门在西,死门主隐密、暗淡,门是福祸之权柄。值使门就代表大门。值使死门,壬+癸幼女奸淫,门有些不合,壬代表小门,癸代表下水道,垃圾。房子小门转弯处出问题,壬主弯。死门里还有丙,暗干,丙代表火,子山午向。主主人休养生息的地方,卧室。现在住的是不是合适,日干代表卧室。

例2:马小姐测自己房。公历时间 2005年5月2日8时

当日干支:乙酉 庚辰 丙戌 壬辰

当日旬空:(午未日空) (午未时空)

阳遁二局 值符天辅落六宫 值使杜门落三宫

┌──────┬──────┬──────┐

│ 白虎 │ 玄武 空│ 九地 空│

│ 景门 壬│ 死门 乙│ 惊门 丁│

│ 天心 庚│ 天蓬 丙│ 天任辛戊│

├──────┼──────┼──────┤

│ 六合 │   │ 九天 │

│ 杜门 癸│   │ 开门 己│

│ 天柱 己│   辛│ 天冲 癸│

├──────┼──────┼──────┤

│ 太阴 │ 螣蛇 │ 值符 │

│ 伤门辛戊 │ 生门 丙│ 休门 庚│

│ 禽芮 丁 │ 天英 乙│ 天辅 壬│

└──────┴──────┴──────┘

先看大环境,值符在六宫,先看旺衰。天辅在六宫,不得地,囚于时令,辰月我克也不行。天辅星出文化人,马小姐文化人。天辅也主有宗教信仰。庚+壬大环境动荡不安、乱,又反吟,进去就乱(说东西多)。庚、壬都代表道,都有道路。

门:值使杜门,门朝东,门上有柱子。与别人对门,壬为门扇,六合不是一个门,门多。门整天关。值使癸+己,打扫不干净,垃圾桶产生废气。

六合为婚姻,癸+己婚也不利。

看主:日干为卧室,丙临生门太岁不错,丙下乙,床,乙为装饰物,螣蛇老变化,睡觉不安,有些事不说。

灶:自来水、客厅、卫生间、门有问题。景门临时干,通信塔、电子设备。房里有大仙,生门临螣蛇。庚主老虎,甲寅癸也代表虎。猫有病,癸下己,男女疾病垂危。门位置不好。丙壬代表厨房。

例3:公历时间 2005年3月8日18时

当日干支:乙酉 己卯 辛卯 丁酉

当日旬空:午未(日) 辰巳(时)

阳遁四局 值符天柱落一宫 值使惊门落一宫

┌──────┬──────┬──────┐

│空 六合 │ 白虎 │ 玄武 │

│ 生门 壬│ 伤门 乙│ 杜门 戊│

│ 天任 戊│ 天冲 癸│ 天辅己丙│

├──────┼──────┼──────┤

│ 太阴 │   │ 九地 │

│ 休门 丁│   │ 景门 癸│

│ 天蓬 乙│   己│ 天英 辛│

├──────┼──────┼──────┤

│ 螣蛇 │ 值符 │ 九天 马│

│ 开门 庚│ 惊门 辛│ 死门己丙 │

│ 天心 壬│ 天柱 丁│ 禽芮 庚 │

└──────┴──────┴──────┘

辛丁同宫,干什么的有新性伙伴,打架斗殴,曾经坐过牢,癸辛组合,兑宫也主,天蓬会太阴主黑社会。

例4:公历时间2005年3月26日14时 女庚戌年生

干支:乙酉 己卯 己酉 辛未 (戌亥空)

阳三局 甲子戊 值符天冲星在6宫 值使伤门在1宫

┌──────┬──────┬──────┐

│丁 白虎 马│庚 玄武 │壬 九地 │

│ 天柱 壬│ 天心 辛│ 天蓬 丙│

│ 死门 己 │ 惊门 丁 │ 开门庚乙 │

├──────┼──────┼──────┤

│癸 六合 │丙   │戊 九天 │

│ 禽芮庚乙│   │ 天任 癸│

│ 景门 戊 │   庚│ 休门 壬 │

├──────┼──────┼──────┤

│己 太阴 │辛 螣蛇 │乙 值符 │

│ 天英 丁│ 天辅 己│ 空天冲 戊│

│ 杜门 癸 │ 伤门 丙 │ 生门 辛 │

└──────┴──────┴──────┘

1、受伤,在哪里受伤?伤在哪?

二婚,男的不要她,还她是不要男的,还是有小密。如果对方给你提供了,要注重这方面的条件、信息。我不给你条件,成千上万都能测。庚戌年,凡乙庚到一宫,夫妻合作或朋友合作出问题,越了解越坏。六合为合作为婚姻,庚+戊此地不如他地,六合临天芮代表婚病,合作上的病。

2、身体有病,乘六合,不能说婚了,六合变多种病,乙庚合某些部位不灵活,合住了,震为腿,腿上有毛病,不听使唤,戊代表肿胀,落三宫至少测三种。戊为胃、乳房、肠胃有问题。暗干癸主性,子宫有问题(这个没证实)。

3、天芮病星临六合也可代表婚姻有病,有问题,夫妻有矛盾。庚+戊此人不如他人吗。问题可看时干,也代表这件事。问题是双方的,庚己都代表她,己下丙为第三者,暗干辛有错误。庚丁辛丁都有问题,暗庚临玄武,庚为丈夫偷情。老公找女人,是你本地的,很近,你们认识,和你有合作勾连的事,也许跟车有关,六合主合伙,戊击刑和钱有关系。暗己和丁在一起认识。辛己临丁,己临伤门,与车。癸戊合。癸在八宫临丁是丁的钱,一定要把这些辩证关系分析清楚。离不了,有苦难言。日干己逢伤门、螣蛇,是什么原因使她离不了。逢合。主要是经济方面问题,钱跟亲朋好友的钱有关,借钱还不上,日干己,又是月干,辛暗干,戊就是钱,戊在三宫六仪击刑主难受,为谁难受,三辛都跟己有关系,都是借家里钱,主要考虑这个方面。

阴宅

把握几个大原则,与阳宅相同,有一个大环境,不同的是阳宅有内部结构。阴宅重气场、坐山、向首。山管人丁水管财,山是坐山,水是值使门,向首。阴阳宅都是值符代表大环境,阴宅死人,看目的为了活人看,临天辅爱看书,临天冲,多运动(住房子后,受值符大环境冲的影响)。阳宅是现实报。阴宅二代三代,也可能五年、十年影响你。天辅星旺出大学生,有才华信宗教,休囚出老学究修道之人。值使代表发福快慢,在外盘慢,在内盘快。值使落三宫管三代、十三年、三年,值使用完就差了,如车用完了就差了。坐向必须结合专门风水。值符代表山向,再到现场观察。坐山有问题,人上定有问题。坐山临白虎六仪击刑,大的伤灾;临玄武后人出小偷;临天芮后人身体不好。值符为大环境,八宫代表局部环境,玄武、白虎代表凶煞。

格的象意:死门为坟地,时干代表坟的状态,是好坏看死门,什么状态看时干。时干临马星九天改迁了。庚+戊、庚+壬改迁了。乙+辛改迁的格(马星、九天)。反吟不一定迁。九地伏吟、六合坟几代同堂,多大家族的坟,或年月日时同宫。白虎凶煞,不利气场。己+壬、壬+己、庚+癸、癸+庚风水叫暗箭,就是冲的力量,道路冲,小路山谷冲。逢冲,庚癸冲与水有关,戊辛与山角有关。庚主大道,己为下水道,壬主大水,戊辛冲财,有骨头。癸冲腿。逢冲反吟气场都不好。

反吟:

1、九星反吟:代表大气场大环境乱,动荡不安。

2、八门反吟:代表小环境门破环。

伏吟:

(1)九星伏吟:大环境气场。

(2)八门伏吟:代表小环境代表门口。

每件事有起始、现在、过去、未来,完整叙述。婚不好;如俄文一样,一层一层,形成习惯就成功了,逻辑思维非常难培养,错了不要紧,关键是形成习惯。

四、奇门运筹学

利用解灾化灾,五行生克制化和象意。

奇门解灾化灾:

1、行为上。

2、辅助化解。

(1)行为化解:水平高的化解好。首先找问题根源。根源如以上例得罪朋友下属,看谁能指导意见。

(2)行为指导:注重时间空间,什么位置方位。首先分清利主利客。奇门特别注意主客动静。辅助指导摧化剂。特管用的三奇乙丙丁、三奇神咒。持咒写咒,里边有能量问题。经常用力量就大,一年只用一次就没有能量。如练书法,常练才深。

化解方法:

忌讳:

1、七天内不得房事。

2、 刑破日不能选,写这东西。

3、 自身有病时候不能写。

4、 不得有外人在场干扰,只自己。

5、子午卯酉日可以(戌亥时也可以)最好亥时最灵。嘴里含清水,不要吐掉,然后写就能提高注意力。

(1)布坛(道场),找一个箱子,没使用过的碗。

(2)三柱香。

(3)三张明纸(可以备酒水),因奇门与道教有关。

(4)笔墨纸砚(笔只能是新的,用一次完了)墨里必须加朱砂。

朱砂中药:

1)、植物朱砂。

2)、矿物朱砂。矿物朱砂没法用,因是渣子。植物朱砂是面子,用酒精和开。用滕红酒和朱砂写,没有用黄酒加滕红中药也可以。

备齐,开始写,请神仙:

请神:写三个牌位(也可用黄纸或黄布在上面竖写)(1)(2)(3)。弟子禀请太上老君、九天玄女娘娘、北斗星君到坛驾临。念三遍,用一尺二寸长,六寸宽的黄布或黄纸写。烧香三分之一处,再写,写前口诀,天地元黄,律律九章,吾今下笔,神鬼伏藏。写最好用隶书,这是与符咒发展有关系。

从右往左写,写完再上三柱香。

(1)香烧三分之一后,再过三遍。

(2)起写符咒时的奇门局,看所用的奇是在哪个宫,然后在该宫烧三张明纸后,再明纸上过三遍。如所用的奇在乾宫,可在房子的西北角为乾宫。

(3)送神(只请不送倒大霉)弟子事已完,恭送太上老君、九天玄女娘娘、北斗星君诸神速回,不送做恶梦,怪事发生,确信有真实效果才行,信是一种意识力。另用黄卷布,是烧还是带,烧用纸,带用布。五粒谷,五粒米,五片茶叶,五根桃树枝,五根黑线,一枚铜钱,把铜钱包上,内有一黄纸写上自己的名字和最近去世的亲人名字。找西北路口,在戌亥时烧掉,把铜钱取回,后把铜钱带在脖子上,可解凶祸。

例1:时间 2005年 4月 18日 18 时 农历:三月初十日酉时

干支:乙酉 庚辰 壬申 己酉 旬空:戌亥(日) 寅卯(时)

旬首:甲辰 阳1局 值符天芮 值使死门

┌──────┬──────┬──────┐

│ 九地 │ 九天 │ 直符 │

│ 天辅 辛│ 天英 乙│ 禽芮壬己 │

│ 休门 辛│ 生门 乙│ 伤门壬己 │

├──────┼──────┼──────┤

│空 玄武 │   │ 螣蛇 │

│ 天冲 庚│   │ 天柱 丁│

│ 开门 庚│   壬│ 杜门 丁│

├──────┼──────┼──────┤

│空 白虎 │ 六合 │ 太阴 马│

│ 天任 丙│ 天蓬 戊│ 天心 癸│

│ 惊门 丙│ 死门 戊│ 景门 癸│

└──────┴──────┴──────┘

此局与乙奇有联系。丙空不能有。丁不行,制不住,它临蛇变化。带乙奇咒,带铜钱。九天、生门起作用,要分析不能瞎用。

例2:公历时间 2005年5月2日7时

当日干支:乙酉 庚辰 丙戌 壬辰

当日旬空:午未(日) 午未(时)

阳遁二局 值符天辅落六宫 值使杜门落三宫

┌──────┬──────┬──────┐

│ 白虎 │ 玄武 空│ 九地 空│

│ 景门 壬│ 死门 乙│ 惊门 丁│

│ 天心 庚│ 天蓬 丙│ 天任辛戊│

├──────┼──────┼──────┤

│ 六合 │   │ 九天 │

│ 杜门 癸│   │ 开门 己│

│ 天柱 己│   辛│ 天冲 癸│

├──────┼──────┼──────┤

│马 太阴  │ 螣蛇 │ 值符 │

│ 伤门辛戊 │ 生门 丙│ 休门 庚│

│ 禽芮 丁 │ 天英 乙│ 天辅 壬│

└──────┴──────┴──────┘

毛病出在门上,垃圾不好。要找事物的相联系性,值使杜门,癸+己,壬下庚,庚下壬,男性朋友,庚壬信息关系,在壬上下文章解决,壬庚有关系。壬可用水,可养鱼,看这个位置适不适合养鱼,甲辰壬,可用龙,通过工具,左边放青龙。庚下壬,壬丙向,可把青龙放在甲位置,子午向,卯上乾山巽向对应艮放空,寅位。

选时间:可考虑壬辰时,卯时去做,就非常起作用。乙奇为花草,装饰东西,丙奇用辣椒,丁奇用灯光。戊,钱财,花钱去解。己,设陷井,坑池。庚,找公安干警,男人,武职之人帮忙。辛,珠宝玉器,故意犯错,使用动物肖像解。甲寅癸用猫。四宫需用击刑,又临白虎,下庚。

八神:有时候八神的作用特别大。

值符为贵人,找贵人。

螣蛇三教九流,缠绕东西,项链。

太阴雕啄金银器具。

六合医生教师。

白虎公安干警,佩刀剑东西,白虎主王八乌龟。

玄武请人喝酒,偷偷干点事,妓女,能言善辩,把人灌醉签字。

九地坚固之神,医卜星象之人。画符咒,药,九地为衣物,旧的破衣服。

九天广喊不干,虑张声势,摆放马,刀剑,飞机模型,长辈老人,僧道。

条件:与事相联系的信息符号。懂原理就好办了。符合实际情况。什么时间地点摆放什么东西。

遁甲元灵经例

公历时间:1941年5月15日22时

当日干支:辛巳 癸巳 癸亥 癸亥 旬空:子丑(日)子丑(时)

阳遁七局 值符天冲落三宫 值使伤门落三宫

┌──────┬──────┬──────┐

│ 螣蛇 │ 太阴 │ 六合 │

│ 杜门 丁│ 景门 庚│ 死门丙壬 │

│ 天辅 丁│ 天英 庚│禽 天芮丙壬│

├──────┼──────┼──────┤

│ 值符 │   │ 白虎 │

│ 伤门 癸│   │ 惊门 戊│

│ 天冲 癸│   丙│ 天柱 戊│

├──────┼──────┼──────┤

│ 九天 空│ 九地 空│ 玄武 │

│ 生门 己│ 休门 辛│ 开门 乙│

│ 天任 己│ 天蓬 辛│ 天心 乙│

└──────┴──────┴──────┘

格局伏吟,利主不利客,奇门有三胜五不击,值符方不能击,但鬼在值符方,按道理不能击,癸天网四张,病讼皆伤。伏吟利主不利客,待机而动,此时亥时,在六宫乘玄武,克三宫,月日时都是癸,我人多,从西北向东方打胜。

伏吟:一定要待机而动,把握好时间空间。伏吟让你有一段时间的考虑,选择最佳时空点,再动。

反吟:先动,有节制的动,别让它反复。有事临反吟,你动接着回来,别让他反复。

日干为我,时干为对手,这个伤门主我伤害对方,有个天盘伤门,一个地盘伤门,日干我上乘值符没事,就是对方受伤。反吟先闹闹完了别闹了,适可而止,重复就有麻烦。

例:起用袁世凯能不能成功,用飞宫盘。

方式:飞盘奇门置润法

时间:1911年 10月 20日 8 时

干支:辛亥 戊戌 癸亥 丙辰 旬空:子丑(日) 子丑(时)

旬首:甲寅 阴3局 值符天柱 值使惊门

┌─────┬─────┬─────┐

│ 螣蛇 │ 太常 │ 六合 │

│ 天心 丁│ 天芮 己│ 天辅 乙│

│ 开门 │ 死门 │ 杜门 │

│ 六合 乙│ 九地 辛│ 太常 己│

├─────┼─────┼─────┤

│ 太阴 │ 值符 │ 九地 │

│ 天禽 丙│ 天柱 癸│ 天英 辛│

│ 中门 │ 惊门 │ 景门 │

│ 白虎 戊│ 太阴 丙│ 直符 癸│

├─────┼─────┼─────┤

│ 玄武 │ 白虎 │ 九天 │

│ 天蓬 庚│ 天冲 戊│ 天任 壬│

│ 休门 │ 伤门 │ 生门 │

│ 九天 壬│ 玄武 庚│ 螣蛇 丁│

└─────┴─────┴─────┘

大臣是癸,戊为袁世凯,个不高入坎宫,天冲星发青,玄武脑子好使,天冲为武职,戊庚在一起大胖子,天冲敢打敢杀,长的贼头贼脑的,戊+庚值符飞宫,肯定换地方。辛为太岁,慈禧值符也主领导,太岁辛生坎宫,慈禧求袁世凯干的,袁世凯称病,生他就是求他吗。时干丙,飞鸟跌穴,肯定动,跌在开门符宫了。

值符,值使:

万事万物都有一个纲领,值使是跑腿的,执行者。值符是规定的一个范围。值使具象、事物的执行者,值使是值班的经理,判断事物是成是败,在值符、值使上。值使代表小范围,不论做什么事都要通过值符、值使,用神是什么事。值使空,做事有始有终,有头无尾,不了了之。值使击刑,衰就失去了执行能力,值使入墓休囚也没力,没有起动能力。值使有吉凶范围。死门、惊门、伤门越旺越凶,休囚反而好,逢凶门不好办。值使逢开门、休门、生门、景门好办。值使逢景门,有严格制定方案能力。值使逢杜门暂时不能办缓一下能办。用神之间关系占50%,值使占50%。值使用神一个好一个不好,得通过值符来考虑,偏于那方。不是绝对的,但很重要。值使、值符旺相,用神宫连续相生成功的机会特别大(即值符生值使,值使又生用神)。日时说明事,值使门没批,怎么成功

例:老师朋友测事,问否成功。按常规成功,断没成功,后没成。

时间:2005年 3月 29日 18 时

干支:乙酉 己卯 壬子 己酉 旬空:寅卯(日) 寅卯(时)

阳三局 甲辰壬 值符天柱星在4宫 值使惊门在3宫

┌──────┬──────┬──────┐

│庚 值符 │丙 螣蛇 │戊 太阴 │

│ 天柱 壬│ 天心 辛│ 天蓬 丙│

│ 开门 己 │ 休门 丁 │ 生门庚乙 │

├──────┼──────┼──────┤

│己 九天 │辛   │癸 六合 │

│ 空禽芮庚乙│   │ 天任 癸│

│ 惊门 戊 │  庚 │ 伤门 壬 │

├──────┼──────┼──────┤

│丁 九地 │乙 玄武 │壬 白虎 马│

│ 空天英 丁│ 天辅 己│ 天冲 戊│

│ 死门 癸 │ 景门 丙 │ 杜门 辛 │

└──────┴──────┴──────┘

日干为我,时干为交易方。日干壬临值符、开门。时干己生我,日时相生事必成,乙为太岁为大工程,时干坎,河道改造。开门代施工队,协议都签了。表面日时相生,好像成。

值使惊门,甲辰旬寅卯空,值使空,做事有始有终。有变卦。暗干乙到时干宫,又是月干,同行竟争,又临玄武,乙为太岁领导,景门主书信。甲辰壬,辰辰自刑。暗庚到了内心急,吉中逢凶。暗庚到了表面成,以后不成。

例:测朋友父亲外出能不能找到。

时间:2004年 8月 27日 7 时

干支:甲申 壬申 戊寅 丙辰 旬空:申酉(日) 子丑(时)

旬首:甲寅 阴7局 值符天芮 值使死门

┌──────┬──────┬──────┐

│ 螣蛇 │ 直符 │ 九天 │

│ 天英 丙│ 禽芮庚癸 │ 天柱 戊│

│ 景门 辛│ 死门 丙 │ 惊门庚癸│

├──────┼──────┼──────┤

│ 太阴 │   │ 九地 │

│ 天辅 辛│   │ 天心 己│

│ 杜门 壬│   庚│ 开门 戊│

├──────┼──────┼──────┤

│ 六合 空│ 白虎 空 │ 玄武 │

│ 天冲 壬│ 天任 乙│ 天蓬 丁│

│ 伤门 乙│ 生门 丁│ 休门 己│

└──────┴──────┴──────┘

逢庚格人必归,12点以前能回来。还有值符、值使的力量对比。11点40自己活着回来,断:过不了三天就死掉,值使落九宫。壬申月,时令上,我生之月实为旺,但必竟落在废地,用神在九宫庚丙时格,就回来了。值使在离宫。此人喝药走,问能不能找回。

例: 时间:2005年 3月 22日 22 时

干支:乙酉 己卯 乙巳 丁亥 旬空:寅卯(日) 午未(时)

阳六局 甲申庚 值符天任星在3宫 值使生门在2宫

┌──────┬──────┬──────┐

│乙 螣蛇 马│壬 太阴 │丁 六合 │

│ 天冲 丁│ 空天辅 丙│ 空天英 辛│

│ 开门 丙 │ 休门 辛 │ 生门乙癸 │

├──────┼──────┼──────┤

│丙 值符 │戊   │庚 白虎 │

│ 天任 庚│   │ 禽芮乙癸│

│ 惊门 丁 │   乙│ 伤门 己 │

├──────┼──────┼──────┤

│辛 九天 │癸 九地 │己 玄武 │

│ 天蓬 壬│ 天心 戊│ 天柱 己│

│ 死门 庚 │ 景门 壬 │ 杜门 戊 │

└──────┴──────┴──────┘

问工程最后没成,值使逢空,有始无终。有竟争者,竟找大领导了,乙是年干,值使空,暗干庚到了,暗干庚有矛盾。逢暗庚,测什么事,吉中逢凶。同行竟争者,从经济实力钱上都比他大的多,时干丁,要乍进星,退星,丁下庚主阻隔,走的可能性不大,1、值使门。2、要通过进星看。值符代将来大局势,如小事只看值使、用神就行了。值使逢空,填实也不行,值使代执行者能力。值符空,分看什么事,值符看久远之事,长久之事。单一的看值使。

例:马潇然第一次问例:72年出生的。

时间:2005年 4月 16日 16 时

干支:乙酉 庚辰 庚午 甲申 旬空:戌亥(日) 午未(时)

旬首:甲申 阳1局 值符天冲 值使伤门

┌──────┬──────┬──────┐

│己 螣蛇 │丁 太阴 空│乙 六合 空│

│ 天辅 辛│ 天英 乙│ 禽芮壬己 │

│ 杜门 辛│ 景门 乙│ 死门壬己 │

├──────┼──────┼──────┤

│戊 直符 │庚   │壬 白虎 │

│ 天冲 庚│   │ 天柱 丁│

│ 伤门 庚│   壬│ 惊门 丁│

├──────┼──────┼──────┤

│癸 九天 │丙 九地 │辛 玄武 │

│马 天任 丙│ 天蓬 戊│ 天心 癸│

│ 生门 丙│ 休门 戊│ 开门 癸│

└──────┴──────┴──────┘

长相身高1.65—1.68之间,年命壬在二宫,日干庚在三宫,结合这二宫来说的,庚+庚逢天冲个高,应高1.63米,长的不胖,瘦,天冲吗,壬为水蛇腰,壬为苗条,伏吟犟,皮肤不白,临震青,壬癸水主黑色,己为丑陋之土。年命壬临六合死门。空了有事,婚上,对宫丙,九天马星都给烧跑了。急手,断:怎么连男朋友都没有?说正是这事,以前有个男朋友,后来散了,以后不停的找对象,但没成。97、98年认识的,99年散的。因99年己卯空了,六仪击刑临死门必有婚灾,分手了。庚+庚,戊+庚,男朋友换地方了。今年有合作的事。年命空没把握,今年工作上有变化,飞宫格换地方,一来来了好几个,月干吗,你和同事有冲突的事,她不想来北京,同事不来没办法,庚庚相冲撞,戊+庚换地方了。伏吟,单位内部调动。

五、奇门测流年,流月

预测有一个概率,提供一些信息,有二种情况:

1、地支静态,整体情况。

2、天干动态,局部某点,某件事某个状态。地支所落之宫大体、大范围出哪个事。具体某个事就看天干。要看月支,也要看月干。3、4月都是一个格局,怎么划分,只是月令划分太单调,结合天干,天干有三传,每月都有三传,都会有开始,发展,结果三个过程。地支:发生什么事,大体看宫,主要看天干,三传,开始怎样,发展怎样,结果是否对我有利,每天算都可以。有的时间一辈子,有时一个小时而已。死这个过程无论人动物、植物都走这个过程。天干、地支会重叠,要看三传,进退星。

年月日时中的年干。求测人的年命为主。天地人神格局。

1、 求测人年命落宫代表了他的年运整体情况,要跟太岁结合,年命跟太岁之间的关系。

2、 月运看每个月的月干与年命干落宫的关系。一个是天干的情况,一个是地支的情况。看某月天干地支落宫的情况。测流年不能重日干,这时的日干只是反映局部情况。

3、值使门所落宫。

例:2005年3月26日13时0分 农历 2月17日 星期六

乙酉年 己卯月 己酉日 辛未时 (时旬空 戌亥)

拆补法3局 值符天冲在6宫 值使伤门在1宫 小值符随天盘

┌──────┬──────┬──────┐

│丁 白虎 马│庚 玄武 │壬 九地 │

│ 天柱 壬│ 天心 辛│ 天蓬 丙│

│蛇 死门 己│阴 惊门 丁│合 开门庚乙│

├──────┼──────┼──────┤

│癸 六合 │丙   │戊 九天 │

│ 禽芮庚乙│   │ 天任 癸│

│符 景门 戊│   庚│虎 休门 壬│

├──────┼──────┼──────┤

│己 太阴 │辛 螣蛇 │乙 值符 │

│ 天英 丁│ 天辅 己│ 空天冲 戊│

│天 杜门 癸│地 伤门 丙│玄 生门 辛│

└──────┴──────┴──────┘

测庚戌年,天地人神格局。先看年命干落宫情况,结合值符落宫看大范围整体大概情况,看九星。

六合,庚+乙,婚姻上会有问题,戊在震宫六仪击刑,破财事。值符宫组合有走动破财做生意事。天芮在震宫卯月腰部有病,肿瘤。做手术看丁。丁+癸不想做手术。

戊寅月,戊+辛主生意破财事。乙+辛龙折足,坐空,财空。空看对冲宫巽宫,白虎口舌争执事。己为月干,会有与亲戚朋友发生争斗口舌事,为财事,戊+辛,另一个暗干丁巽宫,可能跟第三者有关。

实际情况是跟堂姐妹借了些钱做生意,高利息,还不上,人家向他要,发生冲突。丁+己,火入勾陈,男女感情方面出问题。离宫庚+丁一般主男的犯错误,甲午辛六仪击刑,心情难受,矛盾,惊门口舌事。丁在内盘,主早就认识的人,是熟悉的人。

日干己下临丙,有第三者男人,辛主错误,出于报复也去找第三者男人。众亲人都知道此事。艮宫正月所在地,丁+癸,暗干是己,月干,亲人知道此事。

卯月闹离婚。直使伤门,辛,乾宫戊+辛,乙+戊龙折足,生意破财。戊空,为财事,日月同宫,有些钱借兄弟姐妹了。庚下临戊,为钱事难受。己卯月离不了。甲子戊六仪击刑,心情难受。乙庚同宫临六合,离不了。再加六仪击刑,虽想离而离不了,只能难受。己临螣蛇,姐妹们缠住她不让离。怕钱不能还她们。

三月庚辰,看庚,虽然丈夫把车卖了,还要买车,辰在巽宫临马星,动,还是为车事借钱买车。

己卯月己下临丙上乘螣蛇,本人借招工机会到处去勾引男人。

巳月时丁临马,螣蛇,丈夫又会跟外遇女人一起偷偷跑了。

可每日起局,以值使门为主来测当天运气。

例:2004年11月7日13时0分 农历 9月25日

甲申年 乙亥月 庚寅日 癸未时 (时旬空 申酉)

拆补法-3局 值符禽芮在7宫 值使死门在2宫 小值符随天盘

┌──────┬──────┬──────┐

│辛 六合 马│丙 太阴 │癸 螣蛇 │

│ 天冲 戊│ 天辅 乙│ 空天英 辛│

│阴 杜门 乙│蛇 景门 辛│符 死门丙己│

├──────┼──────┼──────┤

│壬 白虎 │庚   │戊 值符 │

│ 天任 壬│   │ 空禽芮丙己│

│合 伤门 戊│   丙│天 惊门 癸│

├──────┼──────┼──────┤

│乙 玄武 │丁 九地 │己 九天 │

│ 天蓬 庚│ 天心 丁│ 天柱 癸│

│虎 生门 壬│玄 休门 庚│地 开门 丁│

└──────┴──────┴──────┘

首先看出生年干癸,天看天柱星得天时,地看癸落帝旺之地吉。人为开门同宫。神看九天吉神。格局癸+丁,己+丁,不好。暗干癸落空主有事。

评判一年整体运气,看值符所落宫,天芮临值符,有病毒入侵事。但天芮星旺相,一年运气还是不错。

癸上乘九天,一年多跟动去外求财。开门主开公司,跑动才赚到钱。值符临惊门暗干戊,钱财上有事,己加癸,有官司口舌事。癸下临丁大利文书。惊门动口,到处跑动动口就能得财。因钱财或房屋引起官司事。

丙寅月,结合寅位置,丙在兑宫,身体不好,会闹小疾病,犯小口舌,会有合作投资事,会吃亏。投资在水河流道路,投资在水方面的生意。上乘玄武会受骗,天蓬主破财。月干在艮宫寅月之地,带合,为合作生意事。

丁卯月,休门天心休门九地暗中行动。三月戊+乙和朋友女人去做生意,辛主错误。老女人。赚钱。三四月不停地走,六合为中介,一直在做。辛杜门,有点不合法的。再看己,配合。庚午月破财月。还有工程事。景门消息,临辛是假消息。螣蛇,虚假事。辛未月,还是合伙投资被动,辛+己,想美事,空想了。壬申癸酉月,法院找上门官司出现。甲戌月还在打官司,麻烦。到05年还在麻烦中过,到未申月有希望。玄武主隐藏,他现在还在外躲藏避难。

测一生事,一宫十年,九宫为九十年。每宫主十年中大事大概情况。

起终身局,大运,结合流年,三者关系来断。

八字研究的是先天定数,奇门研究的主要是后天变数。

每九年一个大运,起十步大运,合成一个十天干,合一旬。

排大运按时柱旬首排,不分男女,顺排。

例:1991年3月6日20时0分 农历 1月20日

辛未年 辛卯月 乙亥日 丙戌时 (时旬空 午未)

阳4局 值符天心在2宫 值使开门在8宫 小值符随天盘

┌──────┬──────┬──────┐

│辛 九地 │乙 九天 │己 值符 马│

│ 禽芮己丙│ 空天柱 辛│ 空天心 庚│

│虎 生门 戊│玄 伤门 癸│地 杜门己丙│

├──────┼──────┼──────┤

│庚 玄武 │壬   │丁 螣蛇 │

│ 天英 癸│   │ 天蓬 丁│

│合 休门 乙│   己│天 景门 辛│

├──────┼──────┼──────┤

│丙 白虎 │戊 六合 │癸 太阴 │

│ 天辅 戊│ 天冲 乙│ 天任 壬│

│阴 开门 壬│蛇 惊门 丁│符 死门 庚│

└──────┴──────┴──────┘

值符定层次。天心星处废地,祖业不好,值符落废地,逢空不一定没有成就,也有可能成就很大。对冲位置临白虎,主疾病凶伤事。逢空,婚姻上可能会有些问题。值符临马星,一生劳累奔波的命。再看日干乙,临六合,天冲星处废地,惊门。六合吉神,惊门主惊恐口舌事。开门代表终身具体实施与终身成就,钱财不太旺,天辅星处休地临白虎,学习压力大。学业上成就不会多大,稍差点。戊+壬将来上学花钱较多。时干代表一生隐患或问题,一生所处的状态。一生所处的最大的问题是天芮星疾病问题。丙+戊鸟跌穴临九地,疾病比较难治,不易断根。实为8、9岁时头脑患病。天芮落巽宫,一般都跟神经、血液中枢系统有关系。白虎临戊胃不太好,临丙,血液中枢神经有问题。一生财运看戊,学业看天辅。开门事业成就。伤灾看伤门落宫与日干落宫关系。看一生中大贵人看值符。一生中机遇看三奇。婚姻看六合、乙、庚。看父母可看年干,丙为母亲,辛为父亲。太白入乾宫父亲有病,丙临天芮,身体不好。父母都有问题。父亲可能一生中会遇伤灾事,母亲会有病。兄弟姐妹看月干。辛六仪击刑逢空,兄弟姐妹没什么依靠。

例:1991年3月6日22时0分 农历 1月20日 星期三

辛未年 辛卯月 乙亥日 丁亥时 (时旬空 午未)

阳4局 值符天心在1宫 值使开门在9宫 小值符随天盘

┌──────┬──────┬──────┐

│己 六合 马│丁 白虎 │乙 玄武 │

│ 天冲 乙│ 空天辅 戊│ 空天英 癸│

│虎 惊门 戊│玄 开门 癸│地 休门己丙│

├──────┼──────┼──────┤

│戊 太阴 │庚   │壬 九地 │

│ 天任 壬│   │ 禽芮己丙│

│合 死门 乙│   己│天 生门 辛│

├──────┼──────┼──────┤

│癸 螣蛇 │丙 值符 │辛 九天 │

│ 天蓬 丁│ 天心 庚│ 天柱 辛│

│阴 景门 壬│蛇 杜门 丁│符 伤门 庚│

└──────┴──────┴──────┘

丁亥起第一步大运,看大运,2岁那年是癸酉年,2岁流年找癸找酉,11虚岁时在辛巳年,在巽宫。

戊寅年丙子年都不是太好。98年逢空不吉。丁白虎戊在离宫,98年会有病,但可能逢空不想去治。

例: 1955年10月1日17时0分 农历 8月16日

乙未年 乙酉月 乙未日 乙酉时 (时旬空 午未)

阴7局 值符禽芮在8宫 值使死门在4宫 小值符随天盘

┌──────┬──────┬──────┐

│乙 九地 │辛 玄武 │己 白虎 │

│ 天心 己│ 空天蓬 丁│ 空天任 乙│

│阴 死门 辛│蛇 惊门 丙│符 开门庚癸│

├──────┼──────┼──────┤

│戊 九天 │丙   │癸 六合 │

│ 天柱 戊│   │ 天冲 壬│

│合 景门 壬│   庚│天 休门 戊│

├──────┼──────┼──────┤

│壬 值符 │庚 螣蛇 │丁 太阴 马│

│ 禽芮庚癸│ 天英 丙│ 天辅 辛│

│虎 杜门 乙│玄 伤门 丁│地 生门 己│

└──────┴──────┴──────┘

值符看一生富贵状态。值符乘旺相之地,可定富贵中人。天禽主忠厚传家,在当地有一定背景。祖上有富贵中人,父亲是武将,某军区司令员。值符临杜门、庚、白虎是武将。姓邱。本人也是当兵的,庚+癸出家离开原出生地的命。15岁去西北当兵。父亲财大势大,但本人沾不到父亲的光。年月日时干都是乙落空,六亲无靠,少年无依,晚年无依,一个孩子都没有。(也可以说孩子靠不住),九星反吟,事业起伏特别大,日干临白虎,能力强。

20岁那个是甲寅年,有病灾,在家躺了一年,是车祸。

例:时间 2005年 4月 22日 13 时

干支:乙酉 庚辰 丙子 乙未 旬空:申酉(日) 辰巳(时)

阳八局 甲午辛 值符天芮星在7宫 值使死门在3宫

┌──────┬──────┬──────┐

│戊 玄武 马│癸 九地 │丙 九天 │

│ 空天冲 壬│ 天辅 癸│ 天英 己│

│ 惊门 癸 │ 开门 己 │ 休门丁辛 │

├──────┼──────┼──────┤

│乙 白虎 │己   │辛 值符 │

│ 天任 戊│   │ 禽芮丁辛│

│  死门 壬│   丁│ 生门 乙 │

├──────┼──────┼──────┤

│壬 六合 │丁 太阴 │庚 螣蛇 │

│ 天蓬 庚│ 天心 丙│ 天柱 乙│

│  景门 戊│  杜门 庚│  伤门 丙│

└──────┴──────┴──────┘

分析1–3月情况,女70年出生。长相,目前什么事,将来什么事。日干丙子,丙在一宫,年命庚在八宫。信息联系,怎么深入进去。长得黑不白,个不高1.58—1.60米,长头发,庚为头发,戊生庚头发长。把一个宫作为一个人,哪地方长的好,景门好眼睛大、脸大,人逢景门眼睛大。戊在脸上代表鼻子,在长生地,鼻子好。庚击刑不好,庚代表脊梁,颧骨有受伤地方,击刑临合多,嘴不是很好,六合代表嘴,属木受制,三月六合不旺,整体戊代表胸,股大。也可局部,也可整体。击刑难受,六合主婚,合作上难受。六合临庚+戊,此人非比他人,主她男朋友换地方,人换地方,她丈夫换地方。日干丙+庚贼必去,丙下庚代丈夫走,丈夫走离婚。正月闹,二月离,正月戊寅,六仪击刑,戊下壬,退到四宫,惊门主官司,六仪击刑马星又天冲,戊寅月口舌是非,换地方,四宫惊门门迫逢空、玄武百分之百打官司。己卯二月,二宫己击刑临九天丁出来了,二月难受,花钱,卯月三宫戊击刑,为你父母或房子,临虎花大钱,没办法花,给父母买房,因没处住,不得不买,六仪击刑临死门吗!二月谈了一笔生意,药,又针,中药,丁为针,己下辛,退星。农历三月换地方,庚辰月,庚在八宫,庚+戊换地方,景门主消息,丙+庚贼必去,动事。壬癸动格,走动、变化。这个逢空不用看对宫,看什么事看地宫,七宫,乙中药,丁针,天芮病星跟病有关,落兑宫可以说西药,兑为西。生意上有错误的地方,为讨债,药欠她30、40万,钱能不能要回来。值符伤门代表讨债人,天乙天柱在六宫,为欠债人,落乾宫主大单位,有钱,天柱星正旺能没钱吗?临螣蛇,不想给她,最后一点点给你,戊+壬击刑有损失,暗乙要给领导送礼才给。六宫伤门为讨债人,乙年命欠债,暗干乙有戊给钱,临螣蛇暗庚,不可能一下子给你,给你一引起就变螣蛇。大三传小三传层层三传。日干临本宫,本来星是过去,飞过来的是现在,日干原来飞过来的星是未来。乙庚合,父亲没有了,庚六仪击刑入墓,就是坟。

例:深圳,离婚后处两个男朋友选择,一个55年,一个54年

时间:2005年 4月 15日 10 时

干支:乙酉 庚辰 己巳 己巳 旬空:戌亥(日) 戌亥(时)

旬首:甲子 阳1局 值符天蓬 值使休门

┌──────┬──────┬──────┐

│ 九地 │ 九天 │ 直符 │

│ 天柱 丁│ 天心 癸│ 天蓬 戊│

│ 景门 辛│ 死门 乙│ 惊门壬己│

├──────┼──────┼──────┤

│ 玄武 │   │ 螣蛇 │

│ 禽芮壬己│    │ 天任 丙│

│ 杜门 庚│   壬 │ 开门 丁│

├──────┼──────┼──────┤

│ 白虎 │ 六合 │ 太阴 空│

│ 天英 乙│ 天辅 辛│ 天冲 庚│

│ 伤门 丙│ 生门 戊│ 休门 癸│

└──────┴──────┴──────┘

最终会选哪一个,54甲午辛,辛临六合天辅,文化高,六合主人缘好,文化教育,是个记者,是北京人,今年买房子,已经买房在哪买?在北边买的,具体位置在哪?在五环以内、六环以内,六宫落内盘,戊花钱买房子。55乙未,乙落八宫,天心伤门公检口工作,公安工作,天英长的好,脾气不好,天英旺。白虎不好,有架子,最终会选择谁,选54年的。

例:时间:2003年6月23日19 时 农历:癸未年五月廿四日戌时

干支:癸未 戊午 丁卯 庚戌 旬空:戌亥(日) 寅卯(时)

旬首:甲辰 阴9局 值符天芮 值使死门

┌──────┬──────┬──────┐

│ 六合 │ 太阴 │ 螣蛇 │

│ 天冲 丁│ 天辅 癸│ 天英 戊│

│ 开门 癸│ 休门 戊│ 生门壬丙│

├──────┼──────┼──────┤

│空 白虎 │   │ 直符 │

│ 天任 己│   │ 禽芮壬丙 │

│ 惊门 丁│   壬│ 伤门 庚 │

├──────┼──────┼──────┤

│空 玄武  │ 九地 │ 九天 │

│ 天蓬 乙│ 天心 辛│ 天柱 庚│

│ 死门 己│ 景门 乙│ 杜门 辛│

└──────┴──────┴──────┘

6月25号早晨,一位朋友母亲有病,打电话给他测,断:老太太死了,昨天去逝的。年干癸,九宫代母,病在七宫,得什么病,病症伤门庚百分之百癌症,丙+庚贼必去,病去,人也去。壬也跟水有关,兑主口、脖子,淋疤癌转移了。昨天24号戊辰,地盘癸在四宫入辰墓,九宫戊癸合,戊把癸合在辰墓了,合走了,就这个原因。这是一。二关键在八门反吟,久病八门反吟主快。所以断第二天去逝了。

例:80年易友,慕名来访。

时间:2004年 9月 23日 19 时

干支:甲申 癸酉 乙巳 丙戌

旬空:寅卯(日) 午未(时)

旬首:甲申 阴4局 值符天芮 值使死门

┌──────┬──────┬──────┐

│ 白虎 │ 六合 空│ 太阴 空│

│ 天任 癸│ 天冲 己│ 天辅 戊│

│ 景门 戊│ 死门 壬│ 惊门乙庚│

├──────┼──────┼──────┤

│ 玄武 │   │ 螣蛇 │

│ 天蓬 辛│   │ 天英 壬│

│ 杜门 己│   乙│ 开门 丁│

├──────┼──────┼──────┤

│ 九地 │ 九天 │ 直符 │

│ 天心 丙│ 天柱 丁│ 禽芮乙庚 │

│ 伤门 癸│ 生门 辛│ 休门 丙 │

└──────┴──────┴──────┘

说没结婚,与女朋友同居并怀孕了。马上要结婚,没房、没钱,僵持着,断:怀孕六个月了,结婚经济上有困难,六合逢空,没结婚,老头就说妻去逝吧。乙庚落同宫吗,同居加年龄,乙奇入墓在一床,临天芮病,什么病,丙是时儿女入墓。入在腹内,丙主麻烦为时干小孩,6月怎断,乾6宫,庚+丙贼必来小孩必来,丙主乱子、麻烦,时干代表事,天心伤门主伤心,丙下癸,癸下戊,有可能为钱的事伤脑筋,经济上问题。

例:叫劲的 2005年3月26日17 时 农历:乙酉年二月十七日酉时

干支:乙酉 己卯 己酉 癸酉 旬空:寅卯(日) 戌亥(时)

阳三局 甲子戊 值符天冲星在8宫 值使伤门在3宫

┌──────┬──────┬──────┐

│丁 太阴 │庚 六合 │壬 白虎 │

│ 天英 丁│ 禽芮庚乙│ 天柱 壬│

│ 杜门 己 │ 景门 丁 │ 死门庚乙 │

├──────┼──────┼──────┤

│癸 螣蛇 │丙   │戊 玄武 │

│ 天辅 己│   │ 天心 辛│

│ 伤门 戊 │   庚│ 惊门 壬 │

├──────┼──────┼──────┤

│己 值符 │辛 九天 │乙 九地 马│

│ 天冲 戊│ 天任 癸│ 空天蓬 丙│

│ 生门 癸 │ 休门 丙 │ 开门 辛 │

└──────┴──────┴──────┘

测朋友合作的事,合伙买车搞运输,想买三辆拉矿,颜色为黄,往北方走运输铁矿,日干己,月干己,己下戊为钱。伤门主车,时干癸在坎往北,天任主山矿,丙为红色、辛为金属。戊癸合,暗干癸又合,暗干有合,九宫有合,八门伏吟,甲子戊会生门必赚钱,能赚钱就是慢。六仪击刑戊是地盘,有些要不回来,关键看天盘戊,螣蛇拿不准主意。戊在八宫,投80万,手里30万。资本利润慢,拿不定主意别说大话。值使有执行能力,临值符千灾万祸化为尘。

例:年命70(庚戌)女性。

时间:2005年 3月 6日 19 时 农历乙酉年一月廿六日戌时

干支:乙酉 己卯 己丑 甲戌 旬空:午未(日) 申酉(时)

阳四局 甲戌己 值符天禽星在5宫 值使死门在5宫

┌──────┬──────┬──────┐

│辛 九地 │乙 九天 │己 值符 马│

│ 天辅 戊│ 天英 癸│ 空禽芮己丙│

│ 杜门 戊 │ 景门 癸 │ 死门己丙 │

├──────┼──────┼──────┤

│庚 玄武 │壬   │丁 螣蛇 │

│ 天冲 乙│   │ 空天柱 辛│

│ 伤门 乙 │   己│ 惊门 辛 │

├──────┼──────┼──────┤

│丙 白虎 │戊 六合 │癸 太阴 │

│ 天任 壬│ 天蓬 丁│ 天心 庚│

│ 生门 壬│合 休门 丁│  开门 庚│

└──────┴──────┴──────┘

庚在六宫。1、生意合作上的事。2、有病。3、有第三者。

长相:个子不会太矮,年命庚落乾宫,己日干在坤,站坤高数,1.61—1.65。年命临太阴打折扣,阴沉着脸。伏吟开门不开心,庚+庚争斗的事。跟丈夫争斗,婚姻不好,经常和老公打架,离婚,最终能走在一起,庚+庚战格离婚,最轻打架,实际离婚两年又复婚。日干逢空心里有事不踏实。生门为生意的事,想作生意,跟朋友做,月日干都落坤宫,坤为母,月日干都在坤,是一母所生姐妹之间做生意,实际她姐姐帮她,让她坐工厂,年命临开门主工厂,己临值符有家族背景,哥哥都是有钱的人,虽然复婚但不好,和丈夫没感情,庚+庚战格,癸庚相冲,一些原因没分开,周围男人太多,坤为众又丙+丙,此人死要面子,己为鼻面为面子,临时干死门,不想让姐姐帮忙,天芮病星六仪击刑,身体有问题在胃腹部,你为孩子也着急,己为孩击刑,前不久孩子腿受伤了,丙+丙流了很多血,筋骨没事,己为肉,伏吟走不动了,对宫艮临白虎为腿,情人也做生意,男的最近没钱,己逢空击刑,又动,说现在搞研究,研究看杜门临戊,戊+戊乘九地,落后的东西,还研究干什么,辛又主错误,辛+戊困龙被伤,困在这里,研究不成功。

哥哥:辛年出生,问哥怎样,辛下辛只能说错误,辛落禄地有钱。辛+辛伏吟自己错误,打官司,哥哥身边女人多,暗丁。两个嫂子,你哥哥在水上投资,投资合作人是女性,哥哥和女人拉牛奶,暗干丁,合戊,戊+戊伏吟,对冲乙下乙全是女的,投资天蓬水,天任任劳任怨,壬壬水。

还有个二哥,59己酉年生的怎样?二哥死了,击刑临死门,不是得病是出车祸死的,六仪击刑临马星,马车,击刑撞死,问二嫂如何?二嫂两年后也死了,嫂子值符也逢空也完了。

关键是思路。一件事只能测一次,如再看就看以前这个格局,如两天起两那就不行,易学是一个综合性学科,不了解就没法测,君门、夫君、面首,就是第三者,丙、庚二干定不移,到哪里发展,就看日干、年命的关系,那首歌诀里边有很多东西,时间空间分清主次,大事看年命,小事看日干。找信息强烈的说就是年月日时。

Chia sẻ.

Bình luận