BÁT TRẠCH DAO TIÊN PHÚ (DAO TIÊN TƯỜNG GIẢI)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

BÁT TRẠCH DAO TIÊN PHÚ (DAO TIÊN TƯỜNG GIẢI)
(Dịch từ nguyên bản chữ Hán, dùng trong khai sơn, lập hướng nhà, mở cổng ngõ – Chuyên đề thuộc lĩnh vực Phong thủy Bát trạch cổ truyền).
“Thiên môn lạc Thủy xuất dâm cuồng,
Thủy thấm Thiên môn nội loạn hoang.
Thiên lâm sơn hạ gia hào phú,
Sơn khởi thiên trung tử tôn hiền”.
* Tường giải: Kiền Khảm hỗ vị Lục sát, hỗ bất khai môn, Văn khúc nhập trạch, chủ nam nữ vô sỉ, nãi nội Kim sinh ngoại Thủy, tuy tài hảo hữu đọa thai chi hoạn. Kiền Cấn hỗ vị Thiên y, Cự môn nhân trạch, Thổ Kim tương sinh, cố chủ tử tôn phú nhi hiếu lễ.
“Thiên tác Lôi môn thương trưởng tử,
Long phi Thiên thượng tổn lão ông.
Thiên chìm địa hộ sát trưởng phụ,
Địa hộ mai thiên sản nạn vong”.
* Tường giải: Chấn Kiền hỗ vị Ngũ quỷ, hỗ bất khai môn, Kiền Kim Chấn Mộc, cố thương trưởng tử, Hỏa khắc Kiền Kim, cố tổn lão ông.
Kiền Tốn hỗ vị Họa hại, hỗ bất khai môn, Lộc tồn nhập trạch, lão Dương khắc trưởng phụ, chủ đọa thai tự ải, Thổ tinh sinh cung, tuy hữu tài, nan miễn tật bệnh.
“Thiên môn kiến Hỏa lão ông Sấu,
Hỏa thiêu Thiên môn trung phụ vong.
Thiên khai địa hộ phu thê mỹ,
Địa khởi Thiên môn phú quý xương”.
* Tường giải: Kiền Ly hỗ vị Tuyệt mệnh, hỗ bất khai môn, Phá quân nhập trạch, Hỏa khắc Kim, cố lão ông, trung nữ thọ tai.
Kiền Khôn hỗ vị Diên niên, Vũ khúc nhập trạch, Thổ sinh Kim, Âm Dương chính phối, cố chủ phu phụ hòa nhi gia nghiệp thịnh.
“Thiên trạch tài vượng nữ dâm loạn,
Trạch thiên Âm tà tổn lão ông.
Thủy xung quỷ hộ thiếu nam tử,
Quỷ ngộ uông dương lạc thủy thương”.
* Tường giải: Kiền Đoài hỗ vị Sinh khí, Tham lang nhập trạch, Mộc bị Kim khắc, cố bất mỹ.
Khảm Cấn hỗ vị Ngũ quỷ, hỗ bất khai môn, Liêm trinh nhập trạch, cung nãi Thủy Thổ tương khắc, tinh nãi Thủy Hỏa tương chiến, tổn ấu, đầu hà, tự ải, quan tai, Hỏa đạo, trung tử yểu vong, trưởng tử bất hiếu.
“Thủy lôi tử tôn đa phú quý,
Lôi Thủy tài vượng khắc thê cung.
Thủy phong tài vượng phụ nữ quý,
Phong thủy quan lộc tử tôn hiền”.
* Tường giải: Thủy Hỏa ký tế đại cát xương, Âm Dương chính phối phú quý cục.
Khảm Chấn hỗ vị Thiên y, Cự môn nhập trạch, cung sinh cung, cố phú quý, cung khắc tinh, cố tổn thê.
Khảm Tốn hỗ vị sinh khí, Tham lang nhập trạch, thọ Thủy chi sinh, dữ Mộc tương tỉ, cố tài vượng, xuất hiền từ, trưởng nữ phúc âm.
Khảm Ly hỗ vị Diên niên, Vũ khúc nhập trạch, phu phụ chính phối, phú nhi vả quý, điền sản lục súc hưng vượng.
“Thủy thấm nhân môn trung tử sát,
Nhân môn lạc Thủy diệc đồng ương.
Thủy lâm bạch hổ đọa thai khí,
Bạch hổ lâm lưu súc tổn thương”.
* Tường giải: Khảm Khôn hỗ vị Tuyệt mệnh, hỗ bất khai môn, Phá quân nhập trạch, chủ khắc trung tử, tiểu khẩu tai, nữ nhân quản gia, tinh cung tương sinh, tuy hữu tài, tai bất năng miễn.
Khảm Đoài hỗ vị Họa hại, hỗ bất khai môn, Lộc tồn nhập trạch, ngoại khắc nội, chủ nam nữ bất lợi, tặc đạo, quan tai, sản nạn, tuy phú diệc bất miễn.
“Quỷ môn Thủy thấm đầu hà ải,
Thổ lai khắc Thủy quả phụ cường.
Quỷ kiến thanh long tiểu nhi sợ,
Long quỷ thương thai ấu tử vong”.
* Tường giải: Cấn Khảm hỗ vị Ngũ quỷ, hỗ bất khai môn, Liêm trinh nhập trạch, tinh cung tương khắc, chủ tiểu khẩu tương phạm, tà ma, đầu hà, tự ải, trưởng tử bất hiếu, yểu vong, quả phụ ngao chiến, quan sự, đạo tặc chi hoạn.
Cấn Chấn hỗ vị Lục sát, hỗ bất khai môn, Văn khúc nhập trạch, Thủy Thổ tương khắc, Hỏa đạo, quan phi, sản nạn, thiếu vong, nhân khẩu tê ôn.
“Quỷ lâm địa hộ mẫu phụ kị,
Địa hộ kiến quỷ đọa thai vong.
Quỷ lâm độc hỏa phòng tuyệt tự,
Hỏa thiêu quỷ hộ á tủng manh”.
* Tường giải: Cấn Tốn hỗ vị Tuyệt mệnh, hỗ bất khai môn, phá quân nhập trạch, Thổ Mộc tương khắc, tiểu nhi bất lợi, đọa thai, tật bệnh, phong di.
Cấn Ly hỗ vị Họa hại, hỗ bất khai môn, Lộc tồn nhập trạch, chủ chủ tiểu phòng tuyệt tự, tử nữ gian dâm chi ứng.
“Sơn địa thiếu niên đa lao tụy,
Địa sơn thương ấu tử tôn lao.
Sơn trạch thoái tài nhân khẩu vượng,
Trạch sơn tăng phúc vượng thiếu phòng”.
* Tường giải: Cấn Khôn hỗ vị Sinh khí, Tham lang nhập trạch, tinh khắc cung, sơ niên nhân tài tuy hữu, chung cửu thoái lạc.
Cấn Đoài hỗ vị Diên niên, Vũ khúc nhập trạch, dễ vượng thiếu nam.
“Lôi phong thiếu nữ đa bệnh mục,
Phong lôi phú quý nhân khẩu xương.
Lôi Hỏa tấn tài tử tôn quý,
Hỏa lôi hiếu hữu nhất môn vinh”.
* Tường giải: Chấn Tốn hỗ vị Diên niên, Vũ khúc nhập trạch, cát hung tịnh kiến.
Chấn Ly hỗ vị Sinh khí, Tham lang nhập trạch, Mộc Hỏa thông minh, quý hiển hiếu hữu, trưởng trung nhị phòng đại lợi.
“Long nhập nhân môn thương lão mẫu,
Nhân môn lâm long sản nạn vong.
Long tranh hổ đấu ưu tổn trưởng,
Hổ nhập long sào lao trái manh”.
* Tường giải: Chấn Khôn hỗ vị Họa hại, hỗ bất khai môn, Lộc tồn nhập trạch, chủ trạch mẫu vong, đọa thai, lao bệnh, dâm loạn, tiên tổn tài hậu tổn đinh, cung khắc tinh dã.
Chấn Đoài hỗ vị Tuyệt mệnh, hỗ bất khai môn, Phá quân nhập trạch, Kim Mộc tương khắc, định thương trưởng nam, Dương suy Âm vượng, chủ đạo tặc, mục cổ chi tai, lao trái chỉ phổi kết hạch bệnh, tục xưng phổi lao.
“Phong Hỏa ích tài phụ nhân quả,
Hỏa phong tài vượng tử tôn hi.
Địa đáo nhân môn mẫu tiên tang,
Nhân mai địa hộ lão âm đương”.
* Tường giải: Tốn Ly hỗ vị Thiên y, Cự môn nhập trạch, tinh cung sinh khắc hỗ kiến, cố hữu cát hữu hung.
Tốn Khôn hỗ vị Ngũ quỷ, hỗ bất khai môn, Liêm trinh nhập trạch, Thổ Mộc tương khắc, lão mẫu đa tai, sản nạn, sang thũng, Hỏa đạo, tàn tật, nữ nhân đương gia.
“Địa trung kiến hổ tổn trưởng phụ,
Hổ phùng địa vi diệc Âm thương.
Nhân trạch tấn tài hậu tự tuyệt,
Trạch nhân tài bại dị tính cư”.
* Tường giải: Tốn Đoài hỗ vị Lục sát, hỗ bất khai môn, Văn khúc nhập trạch, chủ thương trưởng phụ, lão mẫu, tử tôn, dâm đãng, lại phong.
Khôn Đoài hỗ vị Thiên y, Cự môn nhập trạch, tinh cung tương tỉ, Thổ Kim tương sinh, chủ vượng tài, giản Thổ thái trọng, bất năng cửu viễn.
“Hỏa thiêu nhân môn Âm nhân bại,
Nhân môn phùng Hỏa tổn nữ nương.
Hỏa thiêu Bạch hổ ngao chiến khổ,
Hổ ngộ Hỏa chừng thiếu nữ đương”.
* Tường giải: Ly Khôn hỗ vị Lục sát, hỗ bất khai môn, Văn khúc nhập trạch, cung tinh tương khắc, Thủy Hỏa hỗ chiến, Âm nhân dâm loạn tương xâm, cố tổn Âm nhân.
Ly Đoài hỗ vị Ngũ quỷ, hỗ bất khai môn, Liêm trinh nhập trạch, chủ Hỏa quang, sản nạn chi ách.

 

ST

Chia sẻ.

Bình luận