Tư liệu tham khảo được Cụ TriTri cho phép.
========================

NGUYÊN KHÔNG MẬT CHỈ.

Wenn Sie keinen Orgasmus mit Masturbation erreichen können, denken Sie an, dass etwas mit Ihnen stimmt. Schließlich sollte es so einfach sein! In der Tat bekommen einige Frauen nicht unter diesen Bedingungen, es ist einfach nicht akzeptiert. Wenn Sie aus diesem Grund erfahren, wird die Wahrscheinlichkeit, einen Orgasmus zu erhalten, noch weniger, da Sie vom Prozess abgelenkt werden. Spezialisten empfehlen Entspannung, https://apotheke24at.com/ Sie nicht, und betrachten den Orgasmus nicht mit einem obligatorischen “Endpunkt”. Um den Prozess selbst zu genießen, weil Masturbation eine andere Art ist, ein Gehirn mit einem Körper zu kommunizieren! Paradoxerweise, aber die Tatsache: In diesem Fall wächst die Wahrscheinlichkeit, den Orgasmus zu bekommen, nur wächst. Viel Glück!

Bất tri lai lá»™, yên tri nhập lá»™, bàn trung bát quái giai không. Vị thức ná»™i Ä‘Æ°á»ng, yên thức ngoại Ä‘Æ°á»ng, cục ná»™i ngÅ© hành tận thác. Thừa khí thoát khí, chuyá»…n há»a phúc Æ° chỉ chưõng chi gian. Tả Ai Há»­u Ai, biện cát hung Æ° hào man chi tế. Nhất thiên tinh đẩu, Vận dụng chỉ tại trung Æ°Æ¡ng. Thiên biện liên hoa, Căn đế sinh Æ° Äiểm tích. Phu phụ tÆ°Æ¡ng phùng Æ° đạo lá»™, khÆ°á»›c hiá»m trở cách bất thông tình. Nhi tôn tận tại Æ° môn đình, do kị hung ngoan phi hiếu nghÄ©a. Quái Hào tạp loạn, dị tính đồng cÆ°. Cát hung tÆ°Æ¡ng tính, minh linh vi từ.
SÆ¡n Phong Trá»±c Nhi Tuyá»n Thạch Cao Hoang.
Cấn chỉ Tốn phục, trí hửu sơn lâm chi tịch, nhân đinh chỉ sơn thượng ngôn, tài lộc chỉ thủy lý ngôn, 4 x 8 hoặc 3 x 8 đồng cung tổn tiểu khẩu
NgỠDậu Phùng Nhi Giang Hồ Hoa Tửu.
Ly vi mục vi tâm vi hỹ, Äoài vi duyệt vi Thiếp vi thiếu nữ, giai âm nhu quái, cố há»­u nhu mỵ chi tượng, nhÆ° 8 vận Bính sÆ¡n chủ bại phong tục đảng hoa tá»­u, há»±u há»­u thành phế lao giả, Ngá» Dậu, 9 x 7 dã, giai âm thần Há»a khắc kim, Ngá» Dậu phùng chi há»­u hồi lá»™c chi tai (cháy nhà).
HÆ° Liên Khuê Bích, Khải Bát Äại Chi Văn ChÆ°Æ¡ng.
HÆ° Nhâm Dã, Khuê má»™c, Bích thủy tại Kiá»n Tuất chi gian, kỳ trung thủy má»™c tÆ°Æ¡ng sinh, tuy cÆ° kim thổ chi vị ,nhi há»­u chế há»­u hóa, cố há»­u bát đại văn chÆ°Æ¡ng chi ứng, cái nhất nguyên nhi kiêm lưỡng nguyên, sở vị 1 x 6 cá»™ng tông dã, (HÆ° nhâm dã khảm 1, Khuê kiá»n dã Bích hợi dã, tức 1 x 6).

Vị Nhập Äẩu NgÆ°u, Tích Thiên ThÆ°Æ¡ng Chi Ngá»c Bạch.

Vị Äoài dã, Äẩu NgÆ°u Cấn dã, Cấn vi thiên thị viên, há»±u 7 x 8 tÆ°Æ¡ng sinh, cố há»­u cá»± phú chi ứng, Vị thổ Tân dã, Canh Dậu chi vị, Äẩu Cấn dã, NgÆ°u sá»­u dã, tức 7 x 8.

Kê Giao Thá»­ Nhi Khuynh Tả, Tất Phạm Äồ LÆ°u.

Kê khuynh tả tán mạn bôn lÆ°u dã, Äoài vi hình, Khảm vi Hãm, Khảm thủy lÆ°u nhi bất phản, cố há»­u sung quân chi tượng (Kê Dậu dã, Thá»­Tý dã, tức 7 x 1).

Lôi Xuất Äịa Nhi TÆ°Æ¡ng Xung, Äịnh Tao Trất Cốc.

Khôn vi Hình vi Tiểu Nhân, Chấn vi Má»™c vi chính trá»±c, Chấn má»™c khắc khôn thổ, lại có trất cốc (gông cùm) chi tượng, xung chỉ thủy ngôn, thất nguyên sÆ¡n thủy tÆ°Æ¡ng xung, tất sinh quan phi, Lôi chấn dã, Äịa khôn dã, tức số 3 x 2, (đấu ngÆ°u sát). Thủy xung hÆ°á»›ng, SÆ¡n xung tá»a á»c giác xung đồng, Trất là cái cùm tay, Cốc là cái cùm chân.

Há»a Khắc kim Kiêm Hóa Má»™c, Số Kinh Hồi Lá»™c Chi Tai.

9 x 7, hoặc 4 x 3 đồng cung, há»±u ngá»™ LÆ°u Niên Phi Tinh 1 bạch hoặc 3, hoặc 4, phi đáo tắc há»a tai lập hiện, cái Äinh Nhâm hóa má»™c 1 x 9 tÆ°Æ¡ng kích dã.

Thổ Chế Thủy Phục Sinh Kim, Tá»± Chủ Äiá»n Trang Chi phú.

1 x 6, 1 x 7, tÆ°Æ¡ng sinh ngá»™ lÆ°u niên Khôn Cấn 2 hoặc 8 phi nhập gia lai tá»±a hiá»m khắc chế 1 bạch, bất tri sinh kim ích thủy phản há»­u Ä‘iá»n trang chi ứng, Kiá»n vi kim ngá»c, Khôn vi tài, vi đại nghiệp, Khảm vi nạp dã.

Má»™c Kiến Há»a Nhi Sinh Thông Minh Kỳ Sỹ.

SÆ¡n thượng bài lai thị Chấn Tốn, thủy lý bài lai ngá»™ Ly, má»™c há»a thông minh cố sinh kỳ sỹ 9 x 3, hoặc 9 x 4 đồng cung, 9 x 4 thông minh, 9 x 3 bạo lệ nhuyá»…n nhược (má»m yếu).

Há»a Kiến Thổ Nhi Xuất Ngu Äá»™n Ngoan Phu

Khôn vi minh hối, vi mê, tuy ngá»™ Ly minh tÆ°Æ¡ng sinh, nhi há»a diệm táo cố xuất ngoan Ä‘á»™n, thÆ°á»ng kiến há»­u 9 vận lập Bính hÆ°á»›ng Äinh Mùi Khôn phÆ°Æ¡ng trá»±c cao sÆ¡n, xuất xuẩn tá»­; 9 x 2 đồng cung kị an phu thê sàng, 9 x 7, 2 x 7, đào hoa vị kị hồng sắc,

Vô Thất Gia chi tương y, Bôn tẩu ư đông tây đạo lộ.

Tiên nhân duyên chi tác hợp, kí thực ư nam bắc nhân gia.

Nam Nữ đa tình, Vô môi chước tắc vi tư chước.

Âm Dương tương kiến, ngộ oan thù nhi phản vô tình.

Phi chính phối nhi nhất giao, hửu mộng lan chi triệu.

Äắc can thần chi song chí, Ä‘a chiết quế chi anh.

can thần (loan đầu), dỉ 4 chính quái ngôn, nhÆ° Chấn chi giáp ất, song chí ngôn sÆ¡n thượng thủy lý cụ cát, tổng dỉ bất xuất quái vi trá»ng, ký bất xuất quái tức sÆ¡n phi 1 sÆ¡n thủy phi 1 thủy, dụng há»±u hợp nghi, cố đa chiết quế, (thi đậu nhiá»u) tứ duy quái diệc khả vị can thần. (song chí chỉ song trùng thủy, tá»a hậu sÆ¡n há»±u há»­u sÆ¡n, tắc sÆ¡n thủy giai lợi hà sầu bất phát quý. (can thần giả chỉ dần thân tị hợi cục, kiến ất tân Ä‘inh quý thủy đồng nguyên nhất khí dã).

Âm Thần mãn địa thành quần,

Hồng Phấn trÆ°á»ng trung không khoái lạc.

Âm Thần 2- 4 – 7- 9- dã, chỉ cung vị, hoặc hÆ°á»›ng, hoặc đại môn.

Há»a Diệu liên châu tÆ°Æ¡ng trá»±c,

Thanh Vân lộ thượng tự tiêu dao.

Há»a Diệu tiêm tú chi sÆ¡n phong, tức văn bút dã, liên châu 1 x 6, (tối cÆ°á»ng, kỳ tha nhược) 2 x 7, 3 x 8, 4 x 9, 9 x 1, 1 x 4, đẳng thị dã, ngộ Văn Bút chi sa, Ai dÄ© cung quí chi tinh cố phát quí.

Phi Loại TÆ°Æ¡ng Tòng, Gia Äa Dâm Loạn.

ThÆ° Hùng Phối Hợp, Thế Xuất LÆ°Æ¡ng Hiá»n.

Äống Nhập Nam Ly, Sậu Cá»± Thính ÄÆ°á»ng Tái Hoán.

3 x 9 nhi phùng lÆ°u niên Tốn chí, há»­u thính Ä‘Æ°á»ng tái hoán, (sá»­a má»›i lại sảnh Ä‘Æ°á»ng) chi tượng. Tốn vi đống, Chấn vi há»· tiếu, Ly vi quang minh dã, 3 x 9, hoặc 3 x 4 đồng cung phát tài, 4 x 9 đắc lệnh xuất công danh (hoặc thông minh).

Xa Khu Bắc Khuyết, Thá»i Văn Äan Chiếu Tần Lai

1 x 6 nhi phùng niên thượng Khôn (Cấn đồng ) lai, hửu đan chiếu chi ứng, Khôn vi Xa vi Quốc vi thư, Càn vi Quân, Khảm vi 3 tuế (3 năm) thăng quan.

Cẩu Vô Sinh Khí Nhập Môn, Lương Gian Nhất Túc

Nếu không có sinh khí vào cửa, lương thực khó đủ sớm tối.

Há»™i Há»­u Vượng Tinh Äáo huyệt, Phú Tích Thiên Chung

Hội hợp có vượng tinh tới huyệt, sẽ giàu thóc chứa nghìn chung

TÆ°Æ¡ng Khắc Nhi Há»­u TÆ°Æ¡ng Tế Chi Công, Tiên Thiên Chi Kiá»n Khôn Äại Äịnh.

Khắc nhau lại có trợ nhau là định lớn của Tiên Thiên.

Tương Sinh Nhi Hửu Tương Lăng Chi Hại, Hậu Thiên Kim Mộc Giao Tính.

Sanh nhau lại hiếp nhau, là Hậu Thiên Kim Mộc cùng vứt bỠ.

Má»™c ThÆ°Æ¡ng Thổ Nhi Kim Vị Trùng Trùng, Tuy Há»a Há»­u Cứu.

Kiá»n cung có 8 x 4, Äoài cung có 2 x 3, vậy.

Há»a Khắc Kim Nhi Thủy Thần Äiệp Äiệp, Tai Bất Năng Xâm.

Thổ Khốn Thủy Nhi Mộc Vượng Vô Phương.

Chấn cung 1 x 2. Tốn cung 1 x 8.

Kim Phạt Má»™c Nhi Há»a Oanh Hà Kị

Ly cung 3 x 6, hoặc 4 x 7.

Cấn Giao Chấn Tốn Thất Vận Vô Ngại

Văn Kiêm Vũ Phá, Yếu Dụng Bật Tinh

Khảm cung 6 x 9, hoặc 7 x 9.

Tham Nhược Kiêm Cự, Long Tu Chấn Tốn

Chấn cung 1 x 2 , Tốn cung 1 x 2.

Phá Vũ Ngộ Bật, Kiêm Tham Phản Cát .

Ly cung 4 x 6, 4 x 7.

Cát Thần Suy Nhi Kị Thần Vượng, Nải Nhập Thất Nhi Thao Qua

Hung Thần Vượng Nhi Cát Thần Suy, Trá»±c Khai Môn Nhi Ấp Äạo

Trùng Trùng Khắc Nhập, Huyá»n Kiến Tiêu Vong

Vị Vị Sinh Lai, Liên Thiêm Tài Hỷ

Bất khắc Ngã Nhi Ngã Khắc, Äa Xuất Quan Quả Cô Äá»™c Chi Nhân.

Bất Sinh Ngã Nhi Ngã Sinh, Nải Tuấn Tú Thông Minh Chi Tử

Vi Phụ Sở Khắc, Nam Bất Chiêu Nhi

Bị Mẫu Sở Thương, Nữ bất Thành Từ.

Hậu Nhân Bất Tiếu, Nhân Sinh Phương Chi Phản Bối Vô Tình

Hiá»n Tá»± Thừa Tông, Duyên Sinh Vị Chi Äoan Cung Triá»u Ấp.

Ngã Khắc Bĩ, Nhi Phản Tao Kỳ Nhục, Nhân Tài Bạch dĩ Táng Thân.

Ngã Sinh Chi, Nhi Phản Bị Kỳ Tai, Vi Nạn Sản Nhi Trí Tử.

Phúc Äa Thủy Nhi Bành TrÆ°á»›ng, Túc DÄ© Kim Nhi Bàn San.

Khôn là bụng, thổ suy không chế thủy, nên bệnh chÆ°á»›ng, khảm cung 2×1

Chấn là chân, là mộc, gan, máu, bị càn đoài kim khắc, nên què chân, thổ huyết, 3 x 6, 3 x 7, hoặc đối diện kiến trúc hình kim, hoặc đà đao sát.

Kiện nhi Ä‘á»™ng, Thuận nhi Ä‘á»™ng, Äá»™ng phi giai triệu

Chỉ nhi tịnh, Thuận nhi tịnh, tịnh diệc bất nghi .

Phú tịnh Äào Chu, Ä‘oán thị kiên kim ngá»™ thổ.

Quí tỉ VÆ°Æ¡ng Tạ, tổng duyên kiá»u má»™c phù tang.

Tân tỉ Canh, nhi tân yếu tinh thần

Giáp phụ ất, nhi giáp diệc linh tú.

Quí vi nguyên long, nhâm vi tử khí, xương thịnh các đắc hửu nhân.

Bính lâm văn khúc, Äinh cận thÆ°Æ¡ng quan, nhân tài nhân chi hao phạp

Kiến lộc tồn ôn hoàng tất phát, Ngộ văn khúc đãng tử vô qui.

Lá»™c tồn 3, văn khúc 4, liêm trinh 5, phá quân 7, không phải thá»i mà há»™i nÆ¡i đầu hÆ°á»›ng, thì sẽ ứng nhÆ° vậy, nên hÆ°á»›ng không thể sÆ¡ sót được.

Trá»±c Liêm Trinh Nhi Äốn Kiến Há»a Tai

Trá»±c vận 5 hoàng, tai trung Æ°Æ¡ng vi thổ, tại ngoại tức liêm trinh há»a vậy

Phùng Phá Quân Nhi Äa Khuy Thân Thể

Há»a khắc kim vậy, mấy Ä‘iá»u trên Ä‘á»u do bởi giáp tạp,

Tứ Mộ Phi Cát, Dương Thổ Âm Thổ Chi Sở Tài

Bốn Má»™ Khố không cát, DÆ°Æ¡ng Thổ Âm Thổ quyá»n hành

Tứ Sinh Phi Hung, Quái Nội Quái Ngoại Do Ngả Thủ

Bốn TrÆ°á»ng sinh không hung, ná»™i quái ngoại quái do ta chá»n.

Nhược Tri Há»a Phúc Duyên Do, Diệu Tại Thiên Tâm Thác Lược.

NhÆ° biết nguyên do há»a phúc, cái khéo là tại Thiên Tâm rèn đúc. (Hết)

TRITRI. Dịch xong ngày 24/ 04/ 2010. tại Toronto.

Chia sẻ.
sex ph trinh phim sex phim69 sex viphima phim sphimay javph