Danh mục: Dương Trạch

32 thế sát trong Phong Thủy

1. Âm sát Phía trước và sau của dương trạch có quá nhiều cây lớn, không theo thứ tự ngay hàng thẳng lối (loạn mộc), nhà…