Danh mục: Phú Tử Vi

Tử Vi Đẩu Số Cách Cục Luận – Phần 3

3. Thiên Phủ Triều Viên cách 天府 , 廉贞二星在戌宫坐命会禄存 , 科权禄 , 左右 , 昌曲 , 魁钺诸吉星, 无煞方合此格, 有左辅或右弼在命宫方好, 甲己年生人最佳, 丁年生人次之. 戌宫为乾卦位, 为君, 天府作臣, 人命得此, 主大富大贵.…

Tử Vi Đẩu Số Cách Cục Luận – Phần 2

2. 紫府朝垣格 2. Tử Phủ Triều Viên cách 紫 微 、 天府于庙旺之地合照命垣, 命宫三方四正有禄存 、 科权禄 、 左右 、 昌曲 、 魁钺诸吉星, 方合此格。 此格有四, ①如武曲天相在寅申坐命, 三合紫府天府。 ②廉贞在寅申坐命,…

Tử Vi Đẩu Số Cách Cục Luận – Phần 2

1. 紫府同宫格 1. Tử Phủ Đồng Cung cách 安命在寅申, 值紫微天府同宫, 与禄存 、 科权禄 、 左右 、 昌曲 、 魁钺加会, 方合此格, 不见吉星并吉化, 不合此格。 此格生人, 必主大富大贵, 福寿隆昌。 甲年生人化吉极美,…

Bách tự thiên kim quyết

Bách tự thiên kim quyết (100 chữ đáng giá nghìn vàng) là một bài tự ghi trong cổ thư của Bạch Ngọc Thiềm. Cả bài chỉ…

1 2 3