Danh mục: Phú Tử Vi

Thái Vi Phú

Đấu sổ chí huyền chí vi, lý chỉ nan minh, tuy thiết vấn vu các Thiên chi trung, do hữu ngôn nhi vị tận, chí như…

Hình tính phú

1- Nguyên phu Tử vi đế tọa, sinh vi hậu trọng chi dung. Thiên phủ tôn tinh, dã tác thuần hòa chi thể. 2- Kim ô…

7.8
Phú Tử vi của Lê Quí Đôn

Phú Lê Quí Đôn Cho Cung Mệnh Một là bàn đến Mệnh viên. Cứ sao thủ Mệnh đoán nên tính tình. Tử Vi trọng hậu dung…

Tăng bổ Thái vi phú

1. Tiền hậu lưỡng hung thần vi lưỡng lân, gia hội thượng khả xanh trì, đồng thất dữ mưu tối nan đề phòng. 2. Phiến hỏa…