Danh mục: Thủy Pháp

LONG MÔN BÁT CỤC THỦY PHÁP

THẬP NHỊ VỊ LONG MÔN THỦY PHÁP Tam Nguyên Long Môn Bát cục – Càn Khôn Quốc Bảo là pháp nằm trong Tứ đại thủy pháp…