Hình tính phú

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +


1- Nguyên phu Tá»­ vi đế tá»a, sinh vi hậu trá»ng chi dung. Thiên phủ tôn tinh, dã tác thuần hòa chi thể.
2- Kim ô viên mãn. Ngá»c thá» thanh kỳ.
3- Thiên cÆ¡ vi bất trÆ°á»ng bất Ä‘oản chi tÆ°, tình hoài hảo thiện.
Vũ khúc nãi chí yếu chí khẩn chi thao, tâm tính quả quyết.
4- Thiên đồng phì mãn, mục tú thanh kỳ.
Liêm trinh mi khoan, khẩu khoát diện hoành, vi nhân tính bạo, hảo phẫn hảo tranh.
5- Tham lang vi thiện ác chi tinh, nhập miếu tất ứng trÆ°á»ng tủng, xuất viên tất định ngoan hiêu.

Um zu verstehen, warum sie so raffiniert waren, müssen Sie sich vorstellen, wie alles da passiert. Die Erektion ist ein Blutfluss. Es ist Blut – die Basis eines festen Penis. Es tritt zwei zylindrische Kammern ein – Kavernöse Körper, die sich entlang eines Elements befinden, wie apcalis mit brennbarer Tanks. Diese “Tanks” bestehen aus glattem Muskelgewebe mit Tausenden winziger Hohlräume wie Schwämme. Wenn eine Erektion auftritt, sind die Schwämme mit Blut gefüllt – kühl, aber das reicht nicht aus. Sie müssen es dort behalten, sonst wird die Erektion verblassen. Hier kommt ein Erektionsring zur Rettung, der die Basis des Organs klammert und den venösen Abfluss begrenzt. Wenn Sie passiert sind, drücken Sie ein Mitglied fest in der Hand, dann wissen Sie, wie er sofort bekommt.

6- Cự môn nãi thị phi chi diệu, tại miếu đôn hậu ôn lương.
Thiên tÆ°á»›ng tinh thần, Thiên lÆ°Æ¡ng ổn trá»ng, tâm sá»± ngá»c khiết băng thanh.
7- Thất sát nhÆ° Tá»­ Lá»™ bạo hổ phùng hà. Há»a Linh tá»± Dá»± Nhượng thốn than trang ách.
Bạo hổ phùng hà hỠmục thái hung ngoan, thôn thán trang ách hỠám lang thanh trầm.
8- Tuấn nhã Văn xương mi thanh mục tú.
Lỗi lạc Văn khúc khẩu thiệt tiện nịnh, tại miếu định sinh dị chí, thất hãm tất hữu ban ngân.
9- Tả phụ Hữu bật ôn lương quy mô, đoan trang cao sĩ.
Thiên khôi Thiên việt cụ túc uy nghi, trá»ng hợp Tam thai tắc thập toàn mô phạm.
10- Kình dÆ°Æ¡ng Äà la hình xú mạo thô, hữu kiểu trá thể thái.
11- Phá quân bất nhân, bối trá»ng mi khoan, hành tá»a yêu tà gian trá, hảo hành kinh hiểm.
12- Tính mạo như xuân hòa ái, nãi thị Lộc tồn chi tính đức.
Tình hoài tá»± há»a phong xung, thá»­ thành Phá Hao chi uy quyá»n.
13- Tinh luận miếu vượng tối phạ Không vong, sát lạc Không vong cánh vô uy lực.
14- Quyá»n Lá»™c nãi cá»­u khiếu chi kỳ, háo tích tán bình sinh chi phúc.
15- Lộc phùng Lương Ấm bão tư tài ích dữ tha nhân, Hao ngộ Tham lang dâm tình vu tỉnh để.
16- Tham tinh nhập vu mã viên dịch thiện dịch ác. Ãc diệu phù đồng Thiện diệu bẩm tính bất thÆ°á»ng.
17- Tài cư Không vong ba tam lãm tứ, Văn khúc vượng cung văn nhất tri thập.
Ãm hợp Liêm trinh vi tham lạm chi tào lại.
18- Thân Mệnh ti sổ thực gian đạo chi kỹ nhi, trư đồ chi lưu.
Thiện Lộc định thị kỳ cao chi nghệ tế xảo, linh lỵ chi nhân.
19- Nam cư sinh vượng tối yếu đắc địa, Nữ cư tử tuyệt chuyên khán phúc đức.
20- Mệnh tối hiá»m lập vu Bại vị. Tài nguyên khÆ°á»›c phạ phùng Không vong.
21- Cơ Hình Sát Ấm cô tinh luận tự tục chi cung gia ác tinh Kỵ Hao, bất vi kỳ đặc.
22- Äà Hao Tù chi tinh thủ Phụ mẫu chi triá»n, quyết nhiên phá tổ hình thÆ°Æ¡ng.
23- Kiêm chi đồng cách nghi tương, căn cơ yếu sát.
24- Tá»­ vi phì mãn, Thiên phủ tinh thần. Lá»™c tồn Lá»™c chủ, dã ứng hậu trá»ng.
25- Nhật Nguyệt Khúc tương đồng Lương Cơ Xương giai vi mỹ tuấn chi tư,
nãi thị thanh kỳ chi cách, thượng trÆ°á»ng hạ Ä‘oản mục tú mi thanh.
26- Tham lang đồng VÅ© khúc hình tiểu thanh cao nhi lượng đại, Thiên đồng nhÆ° Äà Kỵ phì mãn nhi mục miểu.
27- Kình dÆ°Æ¡ng thân thể tao thÆ°Æ¡ng, nhược ngá»™ Há»a Linh Cá»± Ãm tất sinh dị chí.
Hựu trị Hao Sát định chủ hình xú mạo thô.
28- Nhược cư Tử Tuyệt chi hạn, đồng tử nhũ bộ đồ lao kỳ lực, lão giả diệc nhiên thỠchung.
29- Thá»­ sổ trung chi cÆ°Æ¡ng lÄ©nh, nãi vi tinh vÄ© chi cÆ¡ quan. Ngoạn vị chuyên tinh, dÄ© tham huyá»n diệu.
30- Hạn hữu cao đê tinh tầm hỉ nộ, giả như vận hạn bác tạp chung hữu phù trầm.
31- NhÆ° phùng sát địa canh yếu thôi tÆ°á»ng thảng, ngá»™ Không vong tất tu tế sát.
Tinh nghiên vu thử bất hoạn bất thần.

Chia sẻ.
sex ph trinh phim sex phim69 sex viphima phim sphimay javph