26 C
Hanoi
Thứ Tư, 24 Tháng Tư, 2024
spot_img
Trang chủPhong ThuỷĐỊA LÝ BIỆN CHÁNH

ĐỊA LÝ BIỆN CHÁNH

- Advertisement -


ÄỊA Là BIỆN CHÃNH

(Tưởng Äại Hồng chú) TriTri dịch.

Thanh Nang KinhQuyễn thượng.

Thiên tôn địa ty, dÆ°Æ¡ng kỳ âm ngẩu, 1, 6 cá»™ng tông, 2, 7 đồng đạo, 3, 8 vi bằng, 4, 9 vi há»­u, 5, 10 đồng đồ, hạp tịch kỳ ngẩu, ngÅ© triệu sinh thành, lÆ°u hành chung thủy, bát thể hồng bố, tá»­ mẩu phân thi thiên địa định vị, sÆ¡n trạch thông khí, lôi phong tÆ°Æ¡ng bạc, thủy há»a bất tÆ°Æ¡ng xạ, trung ngÅ© lập cục, chế lâm tứ phÆ°Æ¡ng, bối 1, diện 9, 3, 7 cÆ° bàng, 2, 8, 4, 6, tung hoành ká»· cÆ°Æ¡ng, dÆ°Æ¡ng dÄ© tÆ°á»›ng âm, âm dÄ© hàm dÆ°Æ¡ng, dÆ°Æ¡ng sinh Æ° âm, nhu sinh Æ° cÆ°Æ¡ng, âm đức hoằng tế, dÆ°Æ¡ng đức thuận xÆ°Æ¡ng, thị cố dÆ°Æ¡ng bổn âm, âm dục dÆ°Æ¡ng, thiên y hình, địa phụ khí, thá»­ chi vị hoá thủy.

Thiên nầy lấy khí vô hình làm đầu mối trá»i đất, mà suy nguyên đạo từ sở đến vậy, Vã dÆ°Æ¡ng khí thuá»™c trá»i mà thật Ä‘iá»m nÆ¡i trong đất.

Thánh nhân làm dịch để rỠđạo trá»i đất, Ä‘á»u nói âm dÆ°Æ¡ng hằng trợ nhau vì cá»™i rể, trá»i cao mà tôn, địa thấp mà ti, nhÆ°ng kẻ tôn có đức hạ tế, kẻ ti có nghỉa thượng hành, 1 âm 1 dÆ°Æ¡ng, 1 kỳ 1 ngẩu, số ấy tham ngÅ©, cho nên tế 1, hình ấy đối đải, cho nên vảng lai, trá»i đất khuông khuếch do đó mà thành, bốn mùa thay đổi, do đó mà chuyển,

vạn vật hóa dục do đó mà phôi.

Vã đó đạo kỳ ngẫu của âm dương,

tuỳ cá»­ 1 vật không nào chẳng có, trá»i đất vô tâm thánh nhân vô ý, tá»± nhiên lÆ°u lá»™, mà tượng sáng rá» nÆ¡i Hà Äồ, má»›i có 1, 6 cá»™ng tông, 2, 7 đồng đạo, 3, 8 vi bằng, 4, 9 vi há»­u, 5, 10, đồng đồ chi tượng.Thánh nhân do cái tượng mà cầu cái nghỉa, lấy kỳ thuá»™c dÆ°Æ¡ng nên có tên gá»i trá»i 1, trá»i 3, trá»i 5, trá»i 7, trá»i 9, lấy ngẩu làm âm mà tên gá»i đất 2, đất 4, đất 6, đất 8, đất 10, Hể có 1, tất có 2, có 3 tất có 4, có 5 tất có 6, có 7 tất có 8, có 9 tất có 10, nên nói số tham ngÅ© là vậy.

Äây 1 đó 2, đây 3 đó 4, đây 5 đó 6, đây 7 đó 8, đây 9 đó 10, ấy gá»i là hình đối đải vậy, thiên số địa số mổi thứ được 5, đó gá»i là số 1 thành, mà vô cùng trăm ngàn vạn ức, do đó mà suy vậy, thiên số địa số mổi số được 5, hợp 2 x 5 thành 10, bởi có 5 tức có 10, cÅ©ng nhÆ° có 1 tức

có 2, là đạo tự nhiên của âm dương vậy.

Thế nên có 1 của trá»i tức có

6 của đất, có đất 2 tức có trá»i 7, có trá»i 3 tức có đất 8, có đất 4 tức có trá»i 9, có trá»i 5 tức có đất 10, đó là số âm dÆ°Æ¡ng, để tham ngÅ© mà nhất loạt vậy, Dịch nói, 5 vị tÆ°Æ¡ng đắc là ví đó vậy, mà 1, 6, tại dÆ°á»›i tức 2, 7 tất ở trên, 3, 8 bên trái, tức 4, 9 tất tại bên phải, 5 ở giá»­a 10 cÅ©ng ở giá»­a đó là số âm dÆ°Æ¡ng đối đải mà qua lại vậy.

Dịch nói, 5 vị

tÆ°Æ¡ng đắc mà các có hợp là nói nhÆ° thế vậy, đã lấy tham 5 mà tá» 1, nên 1 kỳ 1 ngẩu, sáng nhiên không rối, để đối đải qua lại, nên giá»­a kỳ và ngẩu 1 đóng 1 mở, Ä‘iá»m nhiên mà tá»± ứng, đó là sinh thành phải theo vậy.

Thiên 1 sanh thủy, mà địa 6 thành chi, Äịa 2 sinh há»a

mà thiên 7 thành chi, thiên 3 sinh má»™c, mà địa 8 thành chi, địa 4 sinh kim mà thiên 9 thành chi, thiên 5 sinh thổ mà địa 10 thành chi, 1 sinh 1 thành, Ä‘á»u là cái khéo của âm dÆ°Æ¡ng giao cấu, 2 khí tÆ°Æ¡ng giao, mà 5 hành triệu vậy, giáng Æ° trên 9 thiên, thăng Æ° dÆ°á»›i 9 địa, châu lÆ°u 6 cá»i, không ngừng nghỉ, khởi đầu rồi hết, hết rồi lại bắt đầu, không 1 hÆ¡i thở lÆ°u hành, tức không 1 hÆ¡i thở không giao cấu, Ä‘Æ°Æ¡ng nó không mà thể nó hồn nhiên đã thành, Ä‘Æ°Æ¡ng nó có mà thể nó trật nhiên có tượng.

Thánh nhân nhơn tượng số của hà đồ, mà lập được

- Advertisement -

thể quái, vã hà đồ chỉ có 4 tượng, mà trên quẻ thành 8 thể 10 sao vậy, bởi 1 gạch thành hào, hào là giao vậy, khí của Thái Thủy chỉ có 1 dÆ°Æ¡ng, tên là Thái DÆ°Æ¡ng, thái dÆ°Æ¡ng 1 giao mà thành Thái Âm, gá»i là lưỡng nghi, thái âm thái dÆ°Æ¡ng tái giao, mà thành thiếu âm thiếu dÆ°Æ¡ng, cùng vá»›i thái âm thái dÆ°Æ¡ng thì là 4 tượng, đó là hiện tượng của hà đồ vậy, là bởi hà đồ mổi phÆ°Æ¡ng 2 số, gá»™p lại tức có 8, đó là tượng của hà đồ ẩn mà hiện vậy.

Cho nên 8 quẻ là do 4 tượng, hào có

3 là do 3 lần giao, kiá»n khôn 2 quẻ là mẹ, 6 quẻ là con, đó là mẹ con 8 quẻ vậy, các quẻ tá»± làm mẹ, 3 hào là con, đó là mẹ con 1 quẻ vậy. Lấy đó phân thi tạo hóa, bố khắp cả vÅ© trụ, rồi đó cá»­ dÆ°Æ¡ng kiá»n là trá»i, đối vá»›i âm của khôn đất, gá»i là thiên địa định vị, thiên phục nÆ¡i trên, địa tải nÆ¡i dÆ°á»›i, đó là âm dÆ°Æ¡ng 1 giao, mà thành thiên địa vậy.

Cá»­ dÆ°Æ¡ng nhÆ° cấn là sÆ¡n, đối vá»›i âm Ä‘oài là trạch, gá»i là sÆ¡n trạch thông khí, sÆ¡n tải ở dÆ°á»›i tức trạch thụ nÆ¡i trên, cá»­ dÆ°Æ¡ng nhÆ° chấn là lôi, đối vói âm tốn là phong, gá»i là lôi phong tÆ°Æ¡ng bạc, lôi phát từ dÆ°á»›i, tức phong Ä‘á»™ng nÆ¡i trên, cá»­ dÆ°Æ¡ng nhÆ° khảm là thủy, đối vá»›i âm ly là há»a, gá»i là thủy há»a bất tÆ°Æ¡ng xạ, thủy há»a bình hành, hình

thÆ°á»ng tÆ°Æ¡ng cách, mà tính thÆ°á»ng tÆ°Æ¡ng thân vậy.

Äó là 3 âm 3

dÆ°Æ¡ng các tá»± giao nhau, mà sinh vạn vật vậy, tiên hiá»n lấy đó mà làm quẻ tiên thiên, phục hy sở định, bổn nÆ¡i long mã phụ đồ mà tác, thá»±c tức hổn Ä‘á»™n sÆ¡ phân, là tượng khai tịch của thiên địa vậy.

Tứ tượng trung hÆ° thành ngÅ© vị, trong ngÅ© đó tức tứ tượng giao vị, chân dÆ°Æ¡ng của kiá»n, chân âm của khôn, Ä‘á»u không hình mà có thổ hình, mà dÆ°á»›i thổ đó là huỳnh tuyá»n, Ä‘á»u là khôn địa tích âm khí, trên thổ đó là thanh hÆ°, Ä‘á»u là kiá»n địa tích dÆ°Æ¡ng khí, mà da thổ đó trải bằng nhÆ° bàn tay, là chí âm chí dÆ°Æ¡ng nÆ¡i kiá»n khôn giao cấu, thủy há»a lôi phong sÆ¡n trạch, phàm thiên địa chi các hóa cÆ¡, Ä‘á»u lá»™ nÆ¡i ấy cho nên trung ngÅ© là bát quái thác thể trá»­ tinh, thành hình mà nÆ¡i

hiển dụng vậy.

Nên hà đồ lạc thư, đồng ở trong ngũ mà lập cục vậy,

hà đồ tuy có tứ tượng, mà tiên thiên dÆ°Æ¡ng thăng âm giáng, trên dÆ°á»›i sÆ¡ phân chÆ°a thể gá»i tứ phÆ°Æ¡ng, từ trung ngÅ© lập cục, rồi sau tứ cục hoạch nhiên, các chánh kỳ phÆ°Æ¡ng, có chánh vị của tứ phÆ°Æ¡ng mà tứ duy xen nÆ¡i giá»­a,do đó 8 phÆ°Æ¡ng đã thành, gồm trung ngÅ© hoàng cá»±c mà làm 9, phân mà bố nhÆ°, 1 khởi chánh bắc, 2 cÆ° tây nam, 3 cư chánh đông, 4 cÆ° đông nam, ngÅ© phục cÆ° trung, 6 cÆ° tây bắc, 7 cư hÆ°á»›ng tây, 8 cÆ° đông bắc, 9 cÆ° chánh nam, vị chi 9 trù, đó tuy xuất từ lạc thÆ°, mà thật vá»›i số của hà đồ phù hợp.

Cái lý của thiên địa tự

nhiên phát hiện không khác vậy, bố vị đó gá»i, đái 9 lý 1, tả 3 há»­u 7, 2, 4 vi kiên, 6, 8 vi túc, nÆ¡i của 8 phÆ°Æ¡ng, đúng vá»›i số 8 phÆ°Æ¡ng đồng Ä‘á»u. Thánh nhân bèn lấy bát quái lệ theo, mà thứ tá»± gá»i khảm 1 khôn 2 chấn 3 tốn 4 trung 5 kiá»n 6 Ä‘oài 7 cấn 8 ly 9, đó là 4 chánh 4 duy định vị không thay đổi, số tuy khởi 1, mà thật dụng chấn là đầu, bởi sau khi thành vị thiếu dÆ°Æ¡ng dụng sá»±, tiên thiên chủ thiên mà hậu thiên chủ nhật, nguyên tá»­ kế thể thế phụ vi chính vậy.

Dịch nói, đế

xuất hồ chấn, tá» hồ tốn, tÆ°Æ¡ng kiến hồ ly, trí dịch hồ khôn, thuyết ngôn hồ Ä‘oài, chiến hồ kiá»n, lao hồ khảm, thành ngôn hồ cấn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, là, cổ kim thiá»n Ä‘á»i suy di, châu rồi phục thủy vậy, chấn tốn ly khôn Ä‘oài càn khảm cấn giả, má»c lặng của nhật nguyệt, khí cơ của tứ thá»i, vận hành dá»i chiếu, đảo vòng không bến vậy.

Tiên hiá»n

lấy đó làm quẻ hậu thiên, xÆ°a kia đại vÅ© trị thủy, thần qui xuất lạc, văn vÆ°Æ¡ng nhân đó mà làm quẻ hậu thiên, há lúc phục hy há»a quái chÆ°a có lạc thÆ°, mà đến lúc đại vÅ© trị thủy, chÆ°a có quẻ vị hậu thiên à, trá»™m nghỉ đồ thÆ°, tất ra cùng má»™t lúc, mà tiên thiên hậu thiên quái vị cÅ©ng định trong má»™t ngày, phục hy chỉ có quái hào, rồi văn vÆ°Æ¡ng má»›i ghép từ vào.

Hà Äồ Lạc ThÆ° không có 2 số,Tiên Thiên Hậu

thiên không có 2 nghỉa, khác nơi quẻ tiên thiên dùng âm dương đối đải để nói, có đây đó mà không phương góc, quẻ của Hậu thiên lấy âm dương lưu hành mà nói, tức có phương góc ư, đến như mục đích làm quẻ, muốn tại nơi âm dương cùng đắp đổi gốc là 1, hởi đạo của dịch, quí dương tiện âm, tức dương đương là chủ, mà âm đương là phụ, mà rồi nói dương để tướng âm là gì vậy.

Bởi cái xảo của dương

- Advertisement -

không tại nÆ¡i dÆ°Æ¡ng, mà tại nÆ¡i âm, cái dÆ°Æ¡ng trong âm má»›i là chân dÆ°Æ¡ng, cố âm có cảm thì dÆ°Æ¡ng lại ứng, tá»±a hồ âm phản làm quân, mà dÆ°Æ¡ng phản vi tÆ°á»›ng, đó là kinh nói tôn chỉ của thần minh vậy, nhÆ°ng dÆ°Æ¡ng sở dỉ đến ứng vá»›i âm đó là trong âm bổn tá»± có vậy, dĩ loại mà theo nên đến mà ứng, không phải là âm chứa dÆ°Æ¡ng sao, âm chứa dÆ°Æ¡ng tức năng sinh dÆ°Æ¡ng, nhất thiết khí phát sinh, Ä‘á»u do dÆ°Æ¡ng nắm giá»­, tức Ä‘á»u do âm mà ra tất cả, cÆ°Æ¡ng nhu tức âm dÆ°Æ¡ng, âm dÆ°Æ¡ng do khí mà nói, cÆ°Æ¡ng nhu do chất mà nói.

Dịch nói Càn

cÆ°Æ¡ng khôn nhu, lại nói cÆ°Æ¡ng nhu xoa nhau, bát quái Ä‘u Ä‘Æ°a nhau, trong bát quái Ä‘á»u có âm dÆ°Æ¡ng, tức Ä‘á»u có cÆ°Æ¡ng nhu, bằng lấy dÆ°Æ¡ng làm cÆ°Æ¡ng, lấy nhu làm âm, tức nên là cÆ°Æ¡ng do nhu sinh vậy.

Mà rồi nói nhu sinh nơi cương là gì vậy, khí là vô hình, dương cương mà âm nhu, chất đã có hình âm cương mà dương nhu, nơi có hình của cương chất, lại sinh vô hình của nhu khí, chất sinh khí, khí hoàn sinh chất, nên nói nhu sinh nơi cương vậy, phàm kỳ sở dĩ năng tương trợ năng vi bao hàm sinh sinh bất tức, như vậy là tức lấy âm làm dương.

Bởi tá»± có kỳ đức, duy đức của âm, năng hoằng đại Æ° dÆ°Æ¡ng, để tế dÆ°Æ¡ng mà thí, nên đức của dÆ°Æ¡ng, năng thân thuận Æ° âm, để xÆ°Æ¡ng cái hóa của âm, đó là cái xảo của âm dÆ°Æ¡ng, để khí mục cảm thấy nÆ¡i hà đồ lạc thÆ°, quái tượng của tiên hậu thiên là vậy, do đó tức có thể biết đạo của trá»i đất vậy, đạo của trá»i đất, dÆ°Æ¡ng thÆ°á»ng bổn nÆ¡i âm mà âm thÆ°á»ng dục nÆ¡i dÆ°Æ¡ng, nên trá»i không khuếch nhiên không hÆ° mà vì trá»i vậy, cái khí thÆ°á»ng y nÆ¡i há»­u hình, mà không lúc nào không hạ tế, đất không khối nhiên bất Ä‘á»™ng mà là đất vậy, cái hình thÆ°á»ng phụ nÆ¡i nguyên khí, mà vô thá»i không thượng thăng, nhÆ°ng mà khí của trá»i, thÆ°á»ng tại lòng đất, mà khí của đất, Ä‘á»u là khí của trá»i, âm dÆ°Æ¡ng tuy 2 khí, mà chỉ 1 khí à, bởi sinh trá»i đất là khí đó, mà sở

sinh vạn vật cÅ©ng là khí đó, nên gá»i hóa thủy vậy.

(hết quyển thượng)

THANH NANG KINH

Quyển Trung (Hóa Cơ)

Kinh Viết: Thiên hữu ngÅ© tinh, Äịa hữu ngÅ© hành, thiên phân tinh tú, địa liệt sÆ¡n xuyên, khí hành Æ° địa, hình lệ Æ° thiên, nhân hình sát khí dÄ© lập nhân ká»·, Tá»­ Vi tây cá»±c, Thái Ất chi ngá»±, quân lâm tứ chánh, nam diện nhi trị, Thiên Thị đông cung, Thiếu Vi tây vá»±c, Thái Vi nam viên, bàng chiếu tứ cục, tứ thất vi kinh, ngÅ© đức vi VÄ©, vận cán khôn dá»±, thùy quang kiá»n ká»·, thất chánh xu cÆ¡ lÆ°u thông chung thủy, địa đức thượng tái, thiên quang hạ lâm, âm dụng dÆ°Æ¡ng triá»u, dÆ°Æ¡ng dụng âm ứng, Âm DÆ°Æ¡ng tÆ°Æ¡ng kiến phúc lÆ°u thông chung thủy, địa đức thượng tái, thiên quang hạ lâm, âm sở lâm, địa chi sở cảm, hình chỉ khí súc, vạn vật hóa sinh, khí cảm nhi ứng, quỉ phúc cập nhân, thị cố thiên há»­u tượng, địa hủu hình, thượng hạ tÆ°Æ¡ng tu, nhi thành nhất thể, thá»­ chi vị Hóa CÆ¡.

Tiên nầy nói hình của tượng, là hóa cÆ¡ của trá»i đất, mà chỉ thị khí theo chịu vậy, văn trên đã rá» hà đồ lạc thÆ°, và lý của tiên thiên hậu thiên bát quái, Thánh nhân làm Dịch chỉ tận nÆ¡i đây, thiên địa âm dÆ°Æ¡ng chi đạo cÅ©ng tận nÆ¡i đây, nhÆ°ng thánh nhân không tá»± làm dịch, cái tứ tượng bát quái, Ä‘á»u ngưỡng pháp nÆ¡i trá»i, cho nên thiên nầy chuyên chỉ thiên tượng mà nói.

Ôi, dịch của bát quái, lấy tượng ngÅ© hành nÆ¡i đất, thật nhân trá»i có ngÅ© diệu, ngÅ© diệu ngÆ°ng Ä‘á»ng ở trên, mà ngÅ© hành lÆ°u khí nÆ¡i dÆ°á»›i, tinh tú của trá»i, ngÅ© diệu làm phân quang liệt tượng vậy, núi sông của đất, ngÅ© hành làm thành thể kết soạn vậy, nên núi sông không liệt tú mà thÆ°á»ng đủ hình liệt tú, xem hình trình ra của nó, tức đã biết khí lẫm của nó.

Ôi, có hình đó lẫm khí đó, vật hóa tá»± nhiên, ban sÆ¡ chÆ°a cập đến nhân sá»±, mà thánh nhân ngá»­a xem cúi xét, nhân ká»· từ đó lập vậy, Má»™c là tuế tinh, phÆ°Æ¡ng vị tại đông, kỳ lệnh là xuân, kỳ đức là lá»…, Há»a vi Huỳnh hoặc kỳ vị tại nam, kỳ lệnh là hạ, kỳ đức là nhân, Thổ vi trấn tinh, kỳ phÆ°Æ¡ng vi trung Æ°Æ¡ng, kỳ lệnh vi quí hạ, kỳ đức vi tín, Kim vi Thái Bạch, kỳ phÆ°Æ¡ng vi tây, kỳ lệnh vi thu, kỳ đức vi nghiả, Thủy vi Thần Tinh, kỳ phÆ°Æ¡ng vi bắc, kỳ lệnh vi đông, kỳ đức vi trí, hồng ngá»± thế tể vật, đạo của 1 trá»i đất vậy, bởi nói thiên thể, tức có thất chính để tÆ° nguyên hóa, nhật nguyệt ngÅ© tinh đó vậy, có tứ viên để trấn bốn phÆ°Æ¡ng, Tá»­ Vi, Thiên Thị, Thái Vi, Thiếu Vi đó vậy.

Có 28 tú để phân bố chu thiên, thÆ°Æ¡ng long 7 tú giác cang đê phòng tâm vỹ cÆ¡, chu Ä‘iểu 7 tú tỉnh quỉ liểu tinh trÆ°Æ¡ng dá»±c chẩn, bạch hổ 7 tú khuê lâu vị mão tất chủy sâm, huyá»n vÅ© 7 tú đẩu ngÆ°u ná»­ hÆ° nguy thất bích đó vậy, 4 viên tức 4 tượng, 7 chính tức âm dÆ°Æ¡ng ngÅ© tú chi căn bản, cái then do nÆ¡i bắc đẩu, phân làm 4 phÆ°Æ¡ng mà là 28 tú, nên phò hÆ° mão tinh ứng nhật, tâm nguy tất trÆ°Æ¡ng ứng nguyệt, giác đẩu khuê tỉnh ứng tuế tinh, vỹ thất chủy dá»±c ứng doanh cảm, cang ngÆ°u lâu quỉ ứng thái bạch, cÆ¡ bích sâm chẩn ứng thần tinh, đê ná»­ vị liểu ứng trấn tinh, lâm chế phÆ°Æ¡ng ấy các 1, 7 chính vậy.

Hổn thiên đủ vòng tuy nói 4 phÆ°Æ¡ng, mà đã có bát quái 24 hào tượng rồi, không kinh thì không thể lập cục, không vÄ© thì không thể mà thay đổi, 1 kinh 1 vÄ© chân âm chân dÆ°Æ¡ng giao đạo vậy. Giao đạo duy lạc mà là thể của hậu thiên, vòng chu mà cố Æ° ngoại, thể của địa, kết thúc mà an nÆ¡i trong, đó là lÆ°u hành của nguyên khí, tá»± nhiên mà thành khí, kỳ thủy vô thủy, kỳ chung vô chung, bao la lục hợp, nhập nÆ¡i vô gian, tuy danh âm dÆ°Æ¡ng, 1 khí mà thôi, ngÆ°á»i có thể được 1 khí đó tức kẻ sinh thì có thể được kỳ sinh, mà kẻ tá»­ cÅ©ng đặng kỳ tá»­, cái đạo địa lý gồm 1 mối của nhân ká»·, mối đó đả lập, tức các chính y thứ mà ứng vậy.

Nên thánh nhân trá»ng kỳ sá»±, dùng tại đất mà tất cầu mối nÆ¡i trá»i, bởi bổn khí đó tá»± đến vậy, nhÆ°ng khí không thấy được mà hình thấy được, cái khí không thấy được tức gởi nÆ¡i hình có thể thấy được, hình là khí sở thành, mà tức là Ä‘á»™i khí, khí phát ở trá»i, mà kẻ Ä‘á»™i là đất, khí bổn là dÆ°Æ¡ng mà kẻ Ä‘á»™i là âm, nên có âm tức có dÆ°Æ¡ng địa đắc kỳ sở mà thiên khí qui vậy, thiên địa vô thá»i bất giao há»™i, âm dÆ°Æ¡ng vô thá»i bất tÆ°Æ¡ng kiến, tÆ°Æ¡ng kiến mà được chánh xung hòa, tức là cá»­a phúc đức, tÆ°Æ¡ng kiến mà không được chánh xung hòa, tức là trái nhau mà là há»a căn, há»a phúc khác lối chỉ tranh 1 khoản, thật đáng sợ vậy

Vả cÅ©ng biết tinh tú đẹp nÆ¡i trá»i, núi sông mà có thể liệt nÆ¡i đất vậy, khí của trá»i, lúc nào chẳng có, mà mặt nhật được dÆ°Æ¡ng tinh của trá»i, mà hằng là nhật,mặt trăng được âm tinh của trá»i, mà hằng là trăng, ngÅ© diệu được ngÅ© tinh khí của trá»i, mà hằng là vỹ, chí Æ° 4 viên 28 tú,chúng tinh hoàn liệt lại được tinh của nhật nguyệt ngÅ© tinh, mà hằng là kinh, đó tức là tại trá»i mà có hình vậy, lại có cái khí Ä‘á»™i trá»i, khí của đất không lúc nào chẳng có, sÆ¡n được khí của nhật nguyệt ngÅ© tinh mà hằng là sÆ¡n, xuyên đắc khí của nhật nguyệt ngÅ© tinh mà hang vi xuyên đó tức là có hình tại địa để Ä‘á»™i khí của địa vậy.

Liệt tú được khí của trá»i mà sinh nÆ¡i trá»i, liệt tú vá»›i trá»i má»™t thể vậy, sÆ¡n xuyên đắc khí của địa mà sinh nÆ¡i địa, sÆ¡n xuyên vá»›i địa má»™t thể vậy, vạn vật sinh nÆ¡i trá»i đất cái nào chẳng vậy,Vả vạn vật không thể tá»± sinh mà mượn khí của trá»i đất để sinh, nhÆ°ng thiên địa không có ý sinh vạn vật, mà vạn vật các tá»± có đất đất vậy, vừa vá»›i khí của trá»i đất gặp nhau trong nÆ¡i bí ẩn hoảng hốt, mà có được thấm nhuần lại có đuợc lo liệu vậy.

Vả mà có nụ thai, thì khiến khí thiên địa ngÆ°ng mà không Ä‘i, tích mà lÅ©y rồi vá»›i 1 vật bá»™t nhiên sanh ra vậy, đạo của địa lý, tức khiến ta muốn lấy hình đủ để nạp khí, mà khí không nÆ¡i ta, Ä‘i tức hình vá»›i khí giao mà thành 1, tức khiến nÆ¡i đất ta chiếm đủ để nối trá»i, mà trá»i không cách ta, tức đất vá»›i trá»i giao mà thành 1, bởi hình khí thiên địa đả hợp thành 1, tức hài cốt đã táng cÅ©ng vá»›i khí của thiên địa là 1, mà tá»­ phách sinh nhân khí mạch Ä‘Æ°a đẩy thì cÅ©ng là 1.

- Advertisement -

Phúc ứng mà đến bằng trÆ°Æ¡ng cÆ¡ thẩm quát, đó là hóa cÆ¡ vậy, nếu không chứa thì không cá»­a, ngÆ°ng cÅ©ng không cách, tuy liệt tú đầy trá»i chiếu rạng trung thiên, mà ta không mong chiếu đến, tuy đại địa dÆ°Æ¡ng hòa, tràn lÆ°u 8 hÆ°á»›ng mà ta không được thấm Æ°á»›t, trá»i là khuông khuếch, đất là ruá»™ng lúa, xÆ°Æ¡ng thì mau mục, con cháu thì bám sinh, tôi chÆ°a từng thấy phÆ°á»›c vậy, không thể bất thận trá»ng không thể bất thận trong vậy. (còn tiếp quyá»…n hạ)

THANH NANG KINH

QUYỄN HẠ (HÓA THẰNH)

Vô cực nhi Thái cực dã, lý ngụ ư khí, khí hữu ư địa, nhật nnguyệt tinh tú, cương khí thượng đằng, sơn xuyên thảo mộc, nhu khí hạ ngưng, tư dương dĩ xương, dụng âm dĩ thành, dương đức hửu tượng, âm đức hữu vị, địa hửu tứ thế, khí tòng bát phương, ngoại khí hành hình, nội khí chỉ sinh, thừa phong tắc tán, giới thủy tắc chỉ, thị cố thuận ngũ triệu, dụng bát quái bài lục giáp, bố bát môn, thôi ngũ vận định lực khí, bài lục giáp bố bát môn, thôi ngũ vận định lục khí, minh địa đức, lập nhân đạo, nhân biến hóa, nguyên chung thủy, thử vị chi hoá thành.

Thiên nầy nói lên hình khí tuy khác, mà lý lẽ thì má»™t, cho ngÆ°á»i thấy rằng do hình cầu khí, là chuẩn má»±c nhập dụng của địa lý, dịch rằng dịch có thái cá»±c mà sinh lưỡng nghi, Thái Cá»±c là, nói tượng vua trÆ°á»›c tiên, trÆ°á»›c thiên địa sinh, năng sinh thiên địa là tổ căn của vạn tha, vốn không vật không tượng không số, không phÆ°Æ¡ng gốc, không nào chẳng có, nói Thái cá»±c, mà không Thái cá»±c có biết, hậu hiá»n lập thuyết, lo há»c giả 1 Thái cá»±c vì có vật, cố nói lên để rá» mà rằng, vô cá»±c là Thái cá»±c vậy.

Lá»›n là trá»i đất, nhá» là vạn vật, vả chăng là các có Thái Cá»±c, vật vật 1 thái cá»±c, các 1 vật toàn đủ cái lý của 1 thiên địa, ngÆ°á»i biết thái cá»±c vật vật gồm đủ, tức đạo của địa lý, nghỉ đến quá ná»­a vậy.

Lý ngộ nơi khí, khí 1 thái cực vậy, khí gom nơi hình, hình 1 thái cực vậy, dĩ chí trong có thái cực, nên có thể đóng xuống, trợ dương tốt đẹp, trợ cho 1 thái cực vậy, dùng âm để thành, dùng cho 1 thái cực vậy.

Thái cá»±c mà để hiển lá»™ thì gá»i là tượng, mà đã tuyên bố thì gá»i là vị, đất không 4 thế, 1 thái cá»±c thừa vậy, mà mệnh làm 4 thế khí vô 8 phÆ°Æ¡ng, 1 thái cá»±c ngá»± chi, mà mệnh làm 8 phÆ°Æ¡ng thế vá»›i phÆ°Æ¡ng vậy, tượng đó khí đó, mà mệnh làm thế làm phÆ°Æ¡ng đó, cái cá»±c mà cục đâu có định, tức thế vá»›i phÆ°Æ¡ng, cÅ©ng có định đâu trong 4 thế các tá»± có tượng, tức trong 8 phÆ°Æ¡ng các tá»± có khí, nhÆ°ng khí của các phÆ°Æ¡ng đó Ä‘á»u là khí lÆ°u hành, do phÆ°Æ¡ng thành hình, chỉ gá»i ngoại khí, nếu buông thả lÆ°u hành mà không ngÆ°ng tụ, tức từ 8 phÆ°Æ¡ng đến rồi cÅ©ng từ 8 phÆ°Æ¡ng mà Ä‘i, thiên sÆ¡n vạn thủy chỉ để tai mắt xem chÆ¡i, nhÆ° truyá»n xá nhÆ° quá khách, cÅ©ng không đủ để tuấn phát linh cÆ¡, vun thêm nguyên hóa, tất có vì ná»™i khí mà vậy.

Cái gá»i ná»™i khí không phải có từ trong tức khí lÆ°u hành từ ngoại lai, ngÆ°ng tại đó, có đó 1 ngừng, thì khí hành hình của 8 phÆ°Æ¡ng, Ä‘á»u bị thu hút há»p tụ nÆ¡i đó, là 1 ngÆ°ng tất cả Ä‘á»u ngừng, do đó mà nói Thái Cá»±c, là chân thái cá»±c vậy, không đâu không ngÆ°ng tức dÆ°Æ¡ng không nÆ¡i chẳng trợ, âm không nÆ¡i vô dụng, mà sinh sinh bất dừng đạo tại nÆ¡i trong.

Thái cá»±c sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh 4 tượng, 4 tượng sinh bát quái, vạn sá»± vạn vật, Ä‘á»u nụ thai nÆ¡i đó, thiên trÆ°á»›c nói hình chỉ khí súc vạn vật hóa sinh là gồm nói đó vậy, nhÆ°ng chỉ nói ngÆ°ng, mà không Ä‘á» rá» nghÄ©a tại sao ngÆ°ng, e thẩm khí của thế gian, man nhiên mà rút tay, nên cá»­ khí lá»›n nhất lÆ°u hành nÆ¡i khoảng không, gá»i là phong, gá»i là thủy, vã phong có khí mà vô hình lẫm nÆ¡i dÆ°Æ¡ng vậy, thủy có hình mà kiêm có khí, 2 đó Ä‘á»u là vật hành khí, cái khí dÆ°Æ¡ng theo gió mà Ä‘i, cái khí âm theo nÆ°á»›c mà hành, mà dÆ°Æ¡ng khí hành trở lại tán dÆ°Æ¡ng, bởi trong dÆ°Æ¡ng có âm vậy, hành âm khí thì trở lại ngÆ°ng dÆ°Æ¡ng, bởi trong âm có dÆ°Æ¡ng vậy.

Äất rá»™ng thế gian ở đâu mà chẳng có gió, ở đâu mà chẳng có nÆ°á»›c, gió vốn không thể tán nÆ°á»›c, nên hà hÆ¡i ra cho tán, bệnh thừa nÆ¡i trong, thủy vốn không thể ngÆ°ng khí, nên hút vào cho ngÆ°ng, xảo tại nÆ¡i giá»›i, giá mà rỠđược nghỉa thừa vá»›i giá»›i, xét khí mà suy pháp thái cá»±c, thì hiểu vậy, văn trên phản phúc suy tÆ°á»ng, Ä‘á»u là nói phiếm cái lý của hình khí, chí nhÆ° chỉ thật cái dụng của địa lý, nhÆ° vậy tổng quát đầy đủ rồi.

Thuận 5 triệu, lấy 5 tinh chánh biến mà thẩm tượng, dùng bát quái lấy 8 phÆ°Æ¡ng suy vượng ma thẩm vị, bài 6 giáp lấy 6 giáp ká»· niên mà thẩm vận, bố 8 môn, lấy 8 phong khai hạp mà thẩm khí, khuông khổ của địa lý Ä‘á»u tận nÆ¡i đây, suy 5 vận, lấy 5 ká»· doanh hÆ° mà thẩm tuế, định 6 khí, lấy 6 khí lui thay mà thẩm lệnh, cẩn tuế thá»i để phò then chốt của Ä‘iạ lý, tận nÆ¡i đó vậy.

NhÆ° vậy thái cá»±c không mất cái chánh, mà địa đức khả minh, tuy nhiên cái minh của thánh nhân là địa đức vậy, không đồ được đức mà thôi, bởi địa có 5 hành, đắc kỳ thuận tức nhân sinh vậy, 5 đức bị kỳ toàn, mà 5 đức thÆ°á»ng nhÆ° kỳ tính, thánh hiá»n hào kiệt, tiếp nối mà ra, mà lá»… nhạc chính hình, không có chẳng theo pháp, không phải nhân đạo từ đó mà lập sao, dù vậy cÅ©ng là biến hóa của âm dÆ°Æ¡ng, cái xảo tá»± nhiên, tuy có kẻ trí, không thể lấy ý riêng mà làm xằng, cÅ©ng vẩn biết đó là nhÆ° vậy, nên thôi Ä‘i, vả bốc địa táng ngÆ°á»i thân, là lo đầy đủ việc tang, mà con cháu thế trạch Ä‘á»u ra trong đó, tức nhân đạo đã hết, mà là nhân đạo đã bắt đầu, vả chăng đạo lý là vậy, thánh nhân khai vật thành vụ, không thứ nào lá»›n hÆ¡n được, nên gá»i hóa thành đó vậy. (hết)

ST

- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY