27 C
Hanoi
Thứ Tư, 22 Tháng Năm, 2024
spot_img
Trang chủPhong thuỷ Bát TrạchLý giải mối Quan hệ bất biến giữa các quẻ – phần...

Lý giải mối Quan hệ bất biến giữa các quẻ – phần 6

- Advertisement -

Bát trạch chỉ có 8 sao ứng với 8 biến, Phụ Bật là sao ứng với biến Bất Biến (phục vị). Gọi là Phụ Bật vì chỉ có 8 sao, 1 trong số đó là Phụ Bật. Không nhầm sang hai sao Phụ và Bật của môn phái khác. Ngũ hành của mỗi sao trong bát trạch cũng khác với ngũ hành mỗi sao trong môn khác.

Phong Thủy Thăng Long

Hai quái gặp nhau, so sánh từng hào cùng vị trí (trên giữa dưới) để thu quẻ kết quả theo quy tắc, giống nhau (hoặc cùng đứt, hoặc cùng liền) hào kết quả là hào đứt, khác nhau (một hào đứt, một hào liền) hào kết quả là hào liền
[ (1)x(1) = (-1)x(-1) → (-1) ; (-1)x(1) = (1)x(-1) → (1) ] ; kết quả là,
So sánh quẻ trạch (hoặc mệnh) với quẻ biến, luôn thu được,

Họa
Hại
Thiên
Y
Tuyệt
Mạng
Lục
Sát
Sinh
Khí
Ngũ
Quỷ
Diên
Niên
Phục
Vị
Chấn |:: Đoài ||: Khảm :|: Li |:| Cấn ::| Tốn :|| Càn ||| Khôn :::

Đây (có thể) là lí do Bát trạch lấy biến hào của Khôn để định ngũ hành.

Khôn ::: (trạch) kết hợp với họa hại Chấn |:: được tốn :|| → chấn
Khôn ::: (trạch) kết hợp với thiên y Đoài ||: được cấn ::| → đoài
Khôn ::: (trạch) kết hợp với tuyệt mạng Khảm :|: được Li |:| → khảm
Khôn ::: (trạch) kết hợp với lục sát Li |:| được khảm :|: → li
Khôn ::: (trạch) kết hợp với sinh khí Cấn ::| được đoài ||: → cấn
Khôn ::: (trạch) kết hợp với ngũ quỷ Tốn :|| được chấn |:: → tốn
Khôn ::: (trạch) kết hợp với diên niên Càn ||| được khôn ::: → càn
Khôn ::: (trạch) kết hợp với phục vị Khôn ::: được càn ||| → khôn
Các trạch tốn li đoài cấn khảm chấn càn khi kết hợp với các biến bát trạch đều có kết quả như sau,
kết hợp với họa hại được tốn :|| → chấn
kết hợp với thiên y được cấn ::| → đoài
kết hợp với tuyệt mạng được Li |:| → khảm
kết hợp với lục sát được khảm :|: → li
kết hợp với sinh khí được đoài ||: → cấn
kết hợp với ngũ quỷ được chấn |:: → tốn
kết hợp với diên niên được khôn ::: → càn
kết hợp với phục vị được càn ||| → khôn
kết quả của kết hợp, giống nhau (hoặc cùng đứt, hoặc cùng liền) hào kết quả là hào ĐỨT; khác nhau (một hào đứt, một hào liền) hào kết quả là hào LIỀN;
nếu đổi chữ ĐỨT thành chữ liền, chữ LIỀN thành chữ ĐỨT, luôn thu được 8 biến quái của CÀN,
NÊN LÍ LUẬN THÌ CHẶT CHẼ THẬT NHƯNG lấy ngũ hành theo 8 biến của khôn hoàn toàn không đáng tin; VÌ TẠI SAO không lấy ngũ hành theo 8 biến của càn. TRẠCH NÀO PHẢI DÙNG QUÁI BIẾN CỦA CHÍNH TRẠCH ĐÓ MỚI CHÍNH XÁC.
Tìm theo đoạn trích dưới đây,

Ngủ Quỷ quẻ Tốn:
– Tốn + Khãm = Cấn Sinh Khí
– Tốn + Ly = Đoài Thiên Y
– Tốn + Chấn = Càn Diên Niên
– Tốn + Tốn = Khôn Phục Vị

Họa Hại quẻ Chấn:
– Chấn + Ly = Cấn Sinh Khí
– Chấn + Khãm = Đoài Thiên Y
– Chấn + Tốn = Càn Diên Niên
– Chấn + Chấn = Khôn Phục Vị

Lục Sát quẻ Ly:
– Ly + Chấn = Cấn Sinh Khí
– Ly + Tốn = Đoài Thiên Y
– Ly + Khãm = Càn Diên Niên
– Ly + Ly = Khôn Phục Vị

- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY