25 C
Hanoi
Thứ Tư, 24 Tháng Tư, 2024
spot_img

Thành môn

- Advertisement -


Thành môn

Phong Thủy Thăng Long Sưu Tầm
ThaÌ€nh môn laÌ€ cửa ngỏ vaÌ€o khu đâÌt hay khu nhaÌ€. NhaÌ€ tuy hÆ°Æ¡Ìng xâÌu nhÆ°ng nêÌu thaÌ€nh môn coÌ vÆ°Æ¡Ì£ng khiÌ thiÌ€ vẫn tôÌt Ä‘eÌ£p một thÆ¡Ì€i.
Khi hai bên của đầu hÆ°Æ¡Ìng coÌ thuỷ(ao hồ…) hoặc cổng, ngõ vaÌ€o thiÌ€ goÌ£i nhaÌ€ Ä‘oÌ coÌ thaÌ€nh môn.

_ ThaÌ€nh môn chiÌnh : ở một hÆ°Æ¡Ìng maÌ€ kêÌt hÆ¡Ì£p vÆ¡Ìi hÆ°Æ¡Ìng chiÌnh(liền bên) thaÌ€nh một cặp sÃ´Ì của haÌ€ đồ ( sÃ´Ì tiên thiên: 1-6; 2-7; 3-8; 4-9) thiÌ€ goÌ£i laÌ€ thaÌ€nh môn chiÌnh.

_ ThaÌ€nh môn phuÌ£ : Ở một hÆ°Æ¡Ìng maÌ€ khi kêÌt hÆ¡Ì£p vÆ¡Ìi hÆ°Æ¡Ìng chiÌnh(liền bên) không thuộc caÌc cặp sÃ´Ì haÌ€ đồ thiÌ€ goÌ£i laÌ€ thaÌ€nh môn phuÌ£

ThiÌ duÌ£ : HÆ°Æ¡Ìng chiÌnh laÌ€ BăÌc coÌ sÃ´Ì cửu tinh laÌ€ 1. Hai hÆ°Æ¡Ìng bên caÌ£nh: đông băÌc vaÌ€ tây băÌc laÌ€ thaÌ€nh môn. Trong Ä‘oÌ tây băÌc coÌ sÃ´Ì cửu tinh laÌ€ 6 nên laÌ€ thaÌ€nh môn chiÌnh, đông băÌc coÌ sÃ´Ì cửu tinh laÌ€ 8 nên laÌ€ thaÌ€nh môn phuÌ£.


_ Thành môn ngầm:
• Khi an vận baÌ€n maÌ€ vận tinh 5 đêÌn 1 trong hai hÆ°Æ¡Ìng bên caÌ£nh maÌ€ ở Ä‘oÌ coÌ ao hồ hay ngõ vaÌ€o thiÌ€ nÆ¡i Ä‘oÌ coÌ thaÌ€nh môn ngầm (thiÌ duÌ£: nhaÌ€ toaÌ£ mão hÆ°Æ¡Ìng dậu, vận 8 khi an vận baÌ€n thiÌ€ 5 đêÌn tây nam. NêÌu nÆ¡i đây coÌ thuỷ hoặc ngõ vaÌ€o thiÌ€ tây nam coÌ thaÌ€nh môn)
• Khi các sÆ¡n hay hÆ°á»›ng tinh tá»›i 2 phía bên cạnh đầu hÆ°á»›ng, mà chúng lại kết hợp vá»›i Ä‘iÌ£a baÌ€n(sÃ´Ì cửu tinh taÌ£i cung hÆ°Æ¡Ìng Ä‘oÌ , nhÆ° hÆ°Æ¡Ìng băÌc laÌ€ 1, hÆ°Æ¡Ìng nam laÌ€ 9,…) tại nÆ¡i đó thành các số Tiên thiên. Nếu khu vá»±c đó có cổng, ngã ba, ao, hồ( khi laÌ€ hÆ°Æ¡Ìng tinh), núi cao, cây cao(khi laÌ€ sÆ¡n tinh)… thì cÅ©ng được xem nhÆ° có Thành môn.
* Khi Hướng tinh ở 1 trong hai bên kết hợp với hướng tinh ở đầu hướng thành 1 cặp số tiên thiên (1-6; 2-7; 3-8; 4-9) mà ở đó lại có thủy hay cổng, ngõ thì xem như có thành môn
Thí dụ: nhà tá»a CANH, hÆ°á»›ng GIÃP (75 Ä‘á»™), nhập trạch trong vận 8. Nếu an Vận bàn thì vận tinh số 6 tá»›i hÆ°á»›ng. Bây giá» nếu muốn an HÆ°á»›ng bàn thì lấy số 6 nhập trung cung xoay nghịch (vì hÆ°á»›ng GIÃP tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i sÆ¡n TUẤT của số 6, là sÆ¡n âm nên xoay nghịch – xin xem lại bài PHƯƠNG PHÃP LẬP TINH BÀN) thì số 3 đến ÄÔNG BẮC. Vì ÄÔNG BẮC nằm bên cạnh khu vá»±c đầu hÆ°á»›ng của căn nhà, mà sÃ´Ì cửu tinh của đông băÌc là số 8, nên khi gặp hÆ°á»›ng tinh số 3 tá»›i sẽ tạo thành cặp số Tiên thiên 3-8. Nếu nÆ¡i này có ao hÃ´Ì hay cổng, ngõ vào nhà thì được xem là có Thành môn.
ThaÌ€nh môn laÌ€ then chôÌt cho sÆ°Ì£ thiÌ£nh suy của ngôi nhaÌ€. Tuy hÆ°Æ¡Ìng không vÆ°Æ¡Ì£ng nhÆ°ng Ä‘Æ°Æ¡Ì£c thaÌ€nh môn coÌ vÆ°Æ¡Ì£ng khiÌ thiÌ€ vẫn tôÌt Ä‘eÌ£p hay nhaÌ€ Ä‘ã Ä‘Æ°Æ¡Ì£c vÆ°Æ¡Ì£ng khiÌ maÌ€ laÌ£i Ä‘Æ°Æ¡Ì£c thaÌ€nh môn thiÌ€ Ä‘ã vÆ°Æ¡Ì£ng laÌ£i caÌ€ng vÆ°Æ¡Ì£ng thêm. Tuy nhiên không phải cÆ°Ì hai bên đầu hÆ°Æ¡Ìng coÌ thuỷ, cổng hay ngõ vaÌ€o laÌ€ Ä‘ã tôÌt maÌ€ phải coi coÌ Ä‘ÄƒÌc thaÌ€nh môn hay không.

CaÌch tiÌ€m thaÌ€nh môn
• XeÌt cung hÆ°Æ¡Ìng chiÌnh thuộc tam nguyên long naÌ€o? Cung hÆ°Æ¡Ìng của thaÌ€nh môn phải cuÌ€ng tam nguyên long vÆ¡Ìi đầu hÆ°Æ¡Ìng
• ÄÆ°a vận tinh taÌ£i hÆ°Æ¡Ìng Ä‘oÌ cho bay thuận hay nghiÌ£ch tuyÌ€ theo tiÌnh châÌt âm dÆ°Æ¡ng của tam nguyên long Ä‘oÌ.
• Xem vÆ°Æ¡Ì£ng tinh coÌ tÆ¡Ìi hÆ°Æ¡Ìng Ä‘oÌ hay không? NêÌu coÌ vÆ°Æ¡Ì£ng tinh tÆ¡Ìi hÆ°Æ¡Ìng thiÌ€ coÌ thể mở cổng, cửa ngõ vaÌ€o khu đâÌt hay để nÆ°Æ¡Ìc ( phải laÌ€ nÆ°Æ¡Ìc lÆ¡Ìn nhÆ° ao, hồ,…)Cho duÌ€ hÆ°Æ¡Ìng tinh ở Ä‘oÌ laÌ€ suy, tử thiÌ€ vẫn coÌ thể duÌ€ng không ngaÌ£i
Trong 3 loaÌ£i thaÌ€nh môn trên thiÌ€ thaÌ€nh môn chiÌnh laÌ€ coÌ taÌc duÌ£ng maÌ£nh nhâÌt thÆ°Ì Ä‘ÃªÌn laÌ€ thaÌ€nh môn phuÌ£. ThaÌ€nh môn ngầm tuy lÆ°Ì£c yêÌu hÆ¡n nhÆ°ng laÌ£i không phuÌ£ thuộc vaÌ€o một sÆ¡n nhÆ° 2 thaÌ€nh môn kia maÌ€ bao truÌ€m hêÌt 3 sÆ¡n trong hÆ°Æ¡Ìng Ä‘oÌ

ToÌm laÌ£i
TiÌ€m thaÌ€nh môn laÌ€ tiÌ€m caÌch mở cổng, ngõ hay nÆ¡i coÌ thuỷ bên ngoaÌ€i nhaÌ€
Cách tính Thành Môn đơn giản chỉ là:
1/ HÆ°á»›ng có Thành Môn phải cùng 1 Thiên, Äịa hoặc Nhân nguyên long vá»›i toạ, hÆ°á»›ng của căn nhà (hoặc ngôi má»™).
2/ HÆ°á»›ng của vận tinh tá»›i Thành Môn là sÆ¡n âm, xoay nghịch thì Thành Môn sẽ đắc vượng khí và dùng được. Nếu là sÆ¡n dÆ°Æ¡ng, xoay thuận thì chỉ gặp toàn khí suy, tá»­ tá»›i Thành môn nên không thể dùng. 3/Nếu khí Thành môn vượng thì dù hÆ°á»›ng tinh ở nÆ¡i đó có là suy , tá»­ cÅ©ng nên đặt nÆ°á»›c. Tuy nhiên, nếu đã đặt thì nÆ°á»›c phải lá»›n má»›i có taÌc duÌ£ng. Hay nÆ¡i khí thành môn vượng mà có ngã ba, ngã tÆ° thì rất tốt.
4/ Nếu khí thành môn đến cung không đồng ngyuên với hướng thì chỉ tốt trong vận đó mà thôi

“Thành môn quyết”
Phép mở cá»­a dùng “thành môn quyếtâ€Â ÄôÌi vÆ¡Ìi những nhaÌ€ ở hoặc cÆ¡ sở kinh doanh coÌ hÆ°Æ¡Ìng biÌ£ kiêm hÆ°Æ¡Ìng, hÆ°Æ¡Ìng không coÌ vÆ°Æ¡Ì£ng khiÌ tÆ¡Ìi hÆ°Æ¡Ìng hoặc coÌ vÆ°Æ¡Ì£ng khiÌ tÆ¡Ìi hÆ°Æ¡Ìng nhÆ°ng muôÌn mở thêm cửa phuÌ£ taÌ£i những cung coÌ hÆ°Æ¡Ìng tinh laÌ€ sinh, tiêÌn khiÌ thiÌ€ ta cần duÌ€ng “thaÌ€nh môn quyết†còn gá»i là “bí quyết thành môn” để mở cửa.Äiều cần lÆ°u yÌ laÌ€ khi duÌ€ng “ thaÌ€nh môn quyếtâ€Ä‘ể mở cửa phuÌ£ laÌ€ vâÌn đề hoaÌ€ hÆ¡Ì£p âm dÆ°Æ¡ng. ThiÌ duÌ£: cửa chiÌnh taÌ£i sÆ¡n dÆ°Æ¡ng thiÌ€ cửa phuÌ£ taÌ£i sÆ¡n âm vaÌ€ ngÆ°Æ¡Ì£c laÌ£i. CoÌ nhÆ° thÃªÌ thiÌ€ mÆ¡Ìi Ä‘Æ°Æ¡Ì£c lâu daÌ€i, bằng không thiÌ chỉ Ä‘Æ°Æ¡Ì£c luÌc đầu maÌ€ thôi.
Ngoài ra còn má»™t số trÆ°á»ng hợp sau:

1)_ NhaÌ€ biÌ£ kiêm hÆ°Æ¡Ìng hoặc hÆ°Æ¡Ìng không coÌ vÆ°Æ¡Ì£ng khiÌ. ThiÌ duÌ£: nhaÌ€ GIAÌP hÆ°Æ¡Ìng CANH vận 8. Khi an hÆ°Æ¡Ìng baÌ€n thiÌ€ tử khiÌ tam biÌch(3) tÆ¡Ìi hÆ°Æ¡Ìng. NêÌu mở cửa taÌ£i CANH thiÌ€ gặp tử khiÌ. Nay duÌ€ng biÌ quyêÌt thaÌ€nh môn xeÌt cung DẬU: Vận tinh 1 nhập trung cung, DẬU laÌ€ thiên nguyên, thiên nguyên của 1 laÌ€ TYÌ, TYÌ tiÌnh châÌt laÌ€ âm nên 1 Ä‘i nghiÌ£ch, vÆ°Æ¡Ì£ng khiÌ 8 tÆ¡Ìi DẬU. Vậy nêÌu mở cửa taÌ£i dậu thiÌ€ sẽ coÌ vÆ°Æ¡Ì£ng khiÌ tÆ¡Ìi cửa. Äiều naÌ€y sẽ laÌ€m vÆ°Æ¡Ì£ng những nhaÌ€ coÌ hÆ°Æ¡Ìng không vÆ°Æ¡Ì£ng hoặc biÌ£ kiêm hÆ°Æ¡Ìng. Cần lÆ°u yÌ cửa chỉ để troÌ£n trong cung Ä‘oÌ maÌ€ thôi, không nên cho lâÌn qua cung khaÌc viÌ€ luÌc Ä‘oÌ Ã¢m dÆ°Æ¡ng lẫn lộn maÌ€ mâÌt Ä‘i caÌi tôÌt Ä‘eÌ£p.
2)_ NhaÌ€ qua vận sau không coÌ€n vÆ°Æ¡Ì£ng khiÌ. ThiÌ duÌ£: NhaÌ€ TUẤT hÆ°Æ¡Ìng THÃŒN vận 7 coÌ cửa taÌ£i TUẤT Ä‘Æ°Æ¡Ì£c vÆ°Æ¡Ì£ng sÆ¡n vÆ°Æ¡Ì£ng hÆ°Æ¡Ìng, nay qua vận 8 thiÌ€ 7 trở thaÌ€nh thoaÌi khi. NêÌu coÌ Ä‘Ã´Ì‰i vận thiÌ€ cũng không tôÌt Ä‘eÌ£p viÌ€ tinh baÌ€n vận 8 tử khiÌ 6 tÆ¡Ìi hÆ°Æ¡Ìng. Nay không duÌ€ng cửa taÌ£i THIÌ€N nữa maÌ€ mở cửa khaÌc taÌ£i TÔÌN (hoặc TYÌ£), duÌ€ng biÌ quyêÌt thaÌ€nh môn vÆ¡Ìi vận baÌ€n 8 nhập trung cung, vận tinh taÌ£i TÔÌN laÌ€ 7, TÔÌN laÌ€ thiên nguyên, thiên nguyên của 7 laÌ€ ÄOAÌ€I, ÄOAÌ€I âm nên 7 Ä‘i nghiÌ£ch, vÆ°Æ¡Ì£ng khiÌ 8 tÆ¡Ìi TÔÌN
3)- Nhà có hÆ°á»›ng tinh là sinh vượng khí nhÆ°ng mở cá»­a không đúng cách thì cÅ©ng không nhận được vượng khí vào nhà mà làm ăn suy bại. Thí dụ: nhà tá»a Càn hÆ°á»›ng Tốn. Thay vì mở cá»­a ở Tốn hay Tị, nay lại mở ở Thìn. Xét cung Äông Nam vận 8 có vận tinh 7. Thìn là địa nguyên long, Äịa nguyên long của thất xích là Canh. Canh dÆ°Æ¡ng nên Ä‘i thuận thì tá»­ khí lục bạch đến cung Thìn. Vậy nhà không nhận được vượng khí.

4)- Nhà Tuy không được vượng khí đến hÆ°á»›ng nhÆ°ng nếu mở cá»­a có khí thành môn thì vẫn không đến ná»—i suy bại. Thí dụ nhà tá»a Thìn hÆ°á»›ng Tuất vận 8. bị ThÆ°á»›ng sÆ¡n hà thủy, có hÆ°á»›ng tinh 1 đến hÆ°á»›ng. 1 tuy là tiến khí nhÆ°ng còn xa. Nếu mở cá»­a tại cung Càn hoặc Hợi thì vẫn tốt đẹp má»™t thá»i.

5)_ NhaÌ€ Ä‘ả Ä‘Æ°Æ¡Ì£c cửa coÌ vÆ°Æ¡Ì£ng khiÌ nay muôÌn mở thêm cửa phuÌ£ taÌ£i hÆ°Æ¡Ìng coÌ hÆ°Æ¡Ìng tinh laÌ€ sinh hoặc tiêÌn khiÌ. ThiÌ duÌ£: NhaÌ€ SỬU hÆ°Æ¡Ìng MUÌ€I vận 8. Tinh baÌ€n coÌ vÆ°Æ¡Ì£ng tinh 8 tÆ¡Ìi hÆ°Æ¡Ìng, sao sinh khiÌ 9 tÆ¡Ìi hÆ°Æ¡Ìng BÄ‚ÌC. Nay muôÌn mở cửa taÌ£i BÄ‚ÌC ta aÌp duÌ£ng biÌ quyêÌt thaÌ€nh môn. MUÌ€I thuộc Ä‘iÌ£a nguyên long, Ä‘iÌ£a nguyên long taÌ£i hÆ°Æ¡Ìng BÄ‚ÌC laÌ€ NHÂM. Vận tinh taÌ£i BÄ‚ÌC laÌ€ 4, lâÌy 4 nhập trung cung bay nghiÌ£ch (Ä‘iÌ£a nguyên long của 4 laÌ€ THIÌ€N, tiÌnh châÌt của THIÌ€N laÌ€ âm) vÆ°Æ¡Ì£ng khiÌ 8 tÆ¡Ìi NHÂM. Äể yÌ ta thâÌy tiÌnh châÌt của MUÌ€I laÌ€ âm vaÌ€ tiÌnh châÌt của NHÂM laÌ€ dÆ°Æ¡ng.

Otro hecho increíble que los científicos descubran durante este estudio: la vida sexual en un par sigue siendo brillante, incluso a pesar de la larga historia de farmaciaesp24.com relaciones conjuntas. (VERDADERO, también conocemos otro estudio que fue aún más lejos y demostró que la relación más antigua, la más feliz que consiste en individuos humanos.)

“Thành môn quyết”
Äể tìm cung có vượng khí trong nhà hầu đặt bếp hoặc đặt thủy kích tài, Ta cÅ©ng cần dùng “bí quyết thành môn”.

Trong vận 8 này các cung có vượng khí theo “thành môn quyết” là:
– HÆ°á»›ng Nam: Ngá», Äinh
– HÆ°á»›ng Tây Nam: Mùi
– HÆ°á»›ng Tây: Dậu, Tân
– HÆ°á»›ng Tây Bắc: Càn, Hợi
– HÆ°á»›ng Bắc: Nhâm
– HÆ°á»›ng Äông Bắc: Sá»­u
– HÆ°á»›ng Äông: Giáp
– HÆ°á»›ng Äông Nam: Tốn, Tị
Thí dụ: Nhà Nhâm hÆ°á»›ng Bính vận 8. Cung Äông Bắc có (1-6), nay muốn đặt nÆ°á»›c kích tài thì cung đặt nÆ°á»›c có tác dụng mạnh nhất là trong cung Sá»­u. HÆ°á»›ng Bắc có cặp (8-8), nay muốn đặt bếp thì vị trí tốt nhất là cung Nhâm. Äối vá»›i các vật khí khác cÅ©ng vậy…

- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY