32 C
Hanoi
Thứ Hai, 24 Tháng Sáu, 2024
spot_img

HUYỀN VI PHÚ

- Advertisement -

HUYỀN VI PHÚ

(TUETVNB dịch)

Hi di tiên sinh viết: đẩu số chi lệ, do đại dịch chi phân bát quái. Bát quái phi thoán từ bất minh, chúng tinh phi giảng minh hà thố. Thị dĩ quan đẩu số giả, tái tam thẩm động tĩnh chi cơ, đệ nhất biện tân chủ chi phân. ộng tĩnh hồi quyển bất dĩ, chủ tân canh điệt vô câu. Chủ nhược vô tình, hà tân chi hữu? Tân bất năng đối, hà túc thủ tai?

Hi Di tiên sinh nói rằng : Lẽ của đẩu số, giống như cái sự phân bát quái của Dịch, Bát quái mà không có thoán từ thì không minh bạch được, chư tinh của đẩu số mà không giảng minh thì làm sao dùng được. Xem đẩu số, phải xem thật kỹ cái ộng cái Tĩnh. Thứ nhất là biện luận v phân chia Chủ-Khách. ộng – Tĩnh thì quay vòng không dứt mà chủ-khách luân phiên không ri. Chủ mà vô tình thì làm sao có khách, khách mà không ứng đối, thì sao gặp chủ được?

Quý bỉ dương đà, duy thị lộc tồn chi hảo ác, nhập ngô nhật nguyệt, dã tư không kiếp chi hưng vong. Sát hữu sát nhi vô hình, tuy sát hữu cứu. Hình hữu hình nhi cô đan, chung thân bất khắc. Ha tinh vượng cung vi phú luận, dương đà đắc lệnh khởi thành hung.

Quý Dương – à, chỉ có Lộc tồn là thích tính ác của nó, xem vào Nhật Nguyệt, cũng nên nghĩ đến sự hưng vong của Không Kiếp. Sát gặp Sát mà vô hình thì tuy Sát vẫn có thể cứu, Hình gặp Hình mà cô đơn thì chung thân cũng không khắc. Ha tinh ở Vượng cung thì phải luận là Phú, Dương à mà đắc lệnh lại thành hung.

Lưỡng lân gia vũ, thượng khả xanh trì, đồng thất dữ mưu, tối nan phòng bị. Phiến ha phần thiên mã, trng dương trục lộc tồn. Kiếp không thân thích vô thưng, quyn lộc hành tàng mỹ định. Quân tử tai khôi việt, tiểu nhân dã dương linh. Hung bất giai hung, cát vô thuần cát. Chủ cưng tân nhược, khả bảo vô ngu, chủ nhược tân cưng, hung nguy lập kiến. Chủ tân đắc thất lưỡng tương nghi, vận hạn mệnh thân đương hỗ kiến.

Lưỡng lân mà uy hiếp, ngõ hầu vẫn có thể giữ vững, nhưng cùng một nhà mà ủ mưu thì rất khó phòng bị. Nơi Ha thì đốt chết Thiên Mã, mà chuồng Dê thì đuổi Lộc Tồn (1), Kiếp Không thân thích chẳng được bình thưng, Quyn Lộc mà ẩn đi thì hoài phí.
Quân tử thay! – Khôi Việt
Tiểu nhân vậy! – Dương Linh
Hung cũng không thể toàn hung, cát cũng chẳng thuần là cát, Chủ cưng khách nhược, chẳng cần lo nghĩ, Chủ nhược khách cưng thì hung nguy lin thấy. Chủ khách được mất đu cùng nhau, Vận Hạn thì Mệnh-Thân phải gánh.

(1) Nguyên văn câu này : Phiến Ha phần Thiên Mã, Trùng Dương trục Lộc tồn – chưa hiểu nghĩa, tạm dịch

Thân mệnh tối him dương đà thất sát, lâm chi vị miễn vi hung. Nhị hạn thậm kị sát phá cự tham, phùng chi định nhiên tác ha. Mệnh ngộ khôi xương thưng đắc quý, hạn phùng tử phủ định tài đa.

Thân mệnh rất kị Dương à Thất Sát, lâm vào khó tránh được tai ương.
Nhị hạn tối kị Sát Phá Cự Tham, gặp nó nhất định gây ha
Mênh ngộ Khôi-Xương thưng quý hiển
Hạn phùng Tử-Phủ ắt nhiu tin.

Phàm quan nữ nhân chi mệnh, tiên quan phu tử nhị cung, nhược trị sát tinh, định tam giá nhi tâm bất túc; hoặc phùng dương đà, tuy đ khốc nhi lệ bất cán. Nhược đoạn nam mệnh, thủy dĩ tài phúc vi chủ, tái thẩm thiên di như hà, nhị hạn tương nhân, cát hung đồng đoạn. Hạn phùng cát diệu, bình sinh động dụng hợp hài; mệnh ta hung hương, nhất thế cầu mưu nan toại.

Phàm là xem mệnh nữ nhân, trước phải xem hai cung Phu-Tử, nếu gặp sát tinh, nhất định ba chồng vẫn chưa đủ. Hoặc gặp Dương à, tuy mắt khóc mà lệ chẳng rơi. Nếu đoán Nam mệnh, trước phải lấy Tài Phúc làm chủ, lại xem Thiên Di như thế nào. Nhị hạn mà cùng một nguyên nhân thì phải đoán có cả cát-hung. Hạn gặp sao tốt, suốt đi sẽ được hài hòa, Mệnh mà ngồi ở chỗ Hung, một đi suy tính không thành.

Liêm lộc lâm thân, nữ đắc thuần âm trinh khiết chi đức; đồng lương thủ mệnh, nam đắc thuần dương trung chính chi tâm. Quân tử mệnh trung, diệc hữu dương đà ha linh; tiểu nhân mệnh nội, khởi vô khoa quyn lộc tinh. Yếu khán đắc viên thất viên, chuyên luận nhập miếu thất miếu.

Liêm Lộc lâm vào Thân, Nữ được cái đức thuần âm trinh khiết
ồng Lương thủ mệnh, Nam được cái tâm thuần dương trung chính
Trong Mệnh ngưi quân tử, cũng có Dương à Ha Linh, nhưng trong Mệnh kẻ tiểu nhân không thể có Khoa Quyn Lộc.
Muốn xem ắc viên-Thất viên, phải luận Nhập miếu-Thất miếu.

Nhược luận tiểu nhi, tưng thôi đồng hạn. Tiểu nhi mệnh ta hung hương, tam ngũ tuế tất nhiên yêu chiết, canh hữu hạn phùng ác sát, ngũ thất tuế tất chủ yêu vong. Văn xương văn khúc thiên khôi tú, bất độc thi thư dã khả nhân. a hc thiểu thành, chích vi kình dương phùng kiếp sát. Vi nhân hảo tụng, cái nhân thái tuế ngộ quan phủ.

Nếu luận số cho tiểu nhi, phải biết xem ồng hạn, Tiểu nhi mệnh ở vào chỗ hung, dăm ba tuổi ắt yểu chiết, nếu thấy hạn phùng ác sát, năm bảy tuổi tất yểu vong. Có Văn xương Văn Khúc Thiên Khôi, chẳng đc sách mà nên ngưi. “a hc thiểu thành chỉ vì Kình Dương phùng Kiếp sát. Ngưi thích kiện tụng, phần lớn là do Thái Tuế ngộ Quan phù.
Mệnh chi lý vi, thục sát tinh thần chi biến hóa; sổ chi lý viễn, tế tưng cách cục chi hưng suy. Bắc cực gia hung sát, vi tăng vi đạo; dương đà ngộ ác tinh, vi nô vi bộc. Như vũ phá liêm tham, cố thâm mưu nhi quý hiển, gia dương đà không kiếp, phản tiểu chí dĩ cô hàn.

Muốn biết lẽ tinh vi của Mệnh, phải thạo cách xem tinh thần biến hóa
Muốn biết cái sâu xa của Số, phải tưng sự hưng suy của cách cục
Như Vũ Phá Liêm Tham, có mưu sâu mà quý hiển, thêm Dương à Không Kiếp, ngược lại là kẻ nghĩ ngắn mà lại cô hàn.

Hạn phụ tinh vượng, hạn tuy nhược nhi bất nhược; mệnh lâm cát địa, mệnh tuy hung nhi bất hung. oạn kiu tiệt không, đại tiểu nan hành; mão dậu nhị không, thông minh phát phúc. Mệnh thân ngộ tử phủ, điệp tích kim ngân; nhị chủ phùng kiếp không, y thực bất túc. Mưu nhi bất toại, mệnh hạn ngộ nhập kình dương; đông tác tây thành, hạn thân tao phùng phụ bật. Khoa quyn lộc củng, định vi kình trụ chi cao nhân; không kiếp dương linh, quyết tác cửu lưu chi thuật sĩ. Tình hoài thư sướng, xương khúc mệnh thân; quỷ trá phù hư, dương đà hãm địa. Thiên ki thiên lương kình dương hội, tảo hữu hình nhi vãn kiến cô; tham lang vũ khúc liêm trinh phùng, thiểu thụ bần nhi hậu hưởng phúc.

Phụ tinh nhập hạn mà vượng, thì hạn tuy nhược mà thành không nhược
Mệnh lâm cát địa, thì mệnh dẫu hung mà lại chẳng hung
Chặt cầu là Triệt Không, lớn bé đu khó qua, Nhị Không ở Mão Dậu, thông minh mà phát phúc.
Mệnh thân ngộ Tử Phủ, chồng chất bạc vàng.
Nhị chủ mà gặp Kiếp Không, ăn mặc không đủ.
Mưu mà không toại là bởi mệnh – hạn có Kình Dương ngộ-nhập, làm một được hai là bởi Thân – Hạn có Phụ Bật tao-phùng.
Khoa Quyn Cộc củng chiếu, nhất định là kẻ trụ cột cao nhân
Không Kiếp Dương Linh, nhất định là kẻ cửu lưu thuật sĩ
Ôm tình thư thái, do Xương Khúc ở Mệnh Thân
Dối trá hư huyn, là do Dương à hãm địa
Thiên Cơ Thiên Lương Kình dương hội, sớm thì gặp tội, mà muộn thì cô độc.
Tham Lang Vũ Khúc Liêm trinh phùng, nh chịu nghèo, mà sau hưởng phúc.

- Advertisement -

Thử giai đẩu số chi áo quyết, tập giả tưng chi.

Đây đều là cái sâu xa của đẩu số, người học nên biết.

- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY