28 C
Hanoi
Thứ Hai, 24 Tháng Sáu, 2024
spot_img
Trang chủPhong ThuỷKham Dư Ngũ Kinh - Đô Thiên Bảo Chiếu Kinh -Thượng Thiên

Kham Dư Ngũ Kinh – Đô Thiên Bảo Chiếu Kinh -Thượng Thiên

- Advertisement -

Đô Thiên Bảo Chiếu Kinh

上篇 Thượng Thiên

     Đô Thiên Bảo Chiếu Kinh
黃妙應著 Hoàng Diệu Ứng trứ . Thái Mân Sơn bổ truyền
     Tri Tri . biên dịch ngày 09/04/2013

上篇Thượng Thiên
楊公妙應不多言,實實作家傳,(1)
Dương Công diệu ứng bất đa ngôn, thật thật tác gia truyền, (1)
人生禍福由天定,賢達能安命,(2)
Nhân sanh họa phúc do thiên định, hiền đạt năng an mệnh, (2)
貧賤安墳富貴興,全憑龍穴真。(3)
Bần tiện an phần phú quý hưng, toàn bằng long huyệt chân. (3)
龍在山中不出山,掛在大山間,(4)
Long tại sơn trung bất xuất sơn, quải tại đại sơn gian, (4)
若是沙曲星辰正,收得陽神定,(5)
Nhược thị sa khúc tinh thần chánh, thu đắc dương thần định, (5)
斷然一葬便興隆,父發子傳榮。(6)
Đoán nhiên nhất táng tiện hưng long, phụ phát tử truyền vinh. (6)

Thái Mân Sơn .viết –
Là tổng luận nhân sinh họa phúc chi lai, tuy thuộc thiên định mà đắc phúc chi nhân tất nhờ địa lực, Lão long treo ở giữa núi lớn là vật vốn có của trời đất, khối lớn chưa từng cấm ai khai thác, tại người chưa hiểu thôi, Phụ phát tử vinh, là nói chân long chưa từng không phát phúc .

好龍脫劫出平洋,百十里來長;(7)
Hảo long thoát kiếp xuất bình dương, bách thập lý lai trường; (7)
離祖離宗星辰出,此是真龍骨;(8)
Ly tổ ly tông tinh thần xuất, thử thị chân long cốt; (8)
前途節節出兒孫,文武脈中分;(9)
Tiền đồ tiết tiết xuất nhi tôn, văn vũ mạch trung phân; (9)
直見大溪方住手,諸山皆不走;(10)
Trực kiến đại khê phương trụ thủ, chư sơn giai bất tẩu; (10)
個個回頭向穴前,城郭要周完;(11)
Cá cá hồi đầu hướng huyệt tiền, thành quách yếu chu hoàn; (11)
水口亂石堆水中,此地出豪雄。(12)
Thủy khẩu loạn thạch đôi thủy trung, thử địa xuất hào hùng. (12)
若得遠來龍脫劫,發福無休歇;(13)
Nhược đắc viễn lai long thoát kiếp, phát phúc vô hưu hiết; (13)
穴見陽神三摺朝,此地出官僚;(14)
Huyệt kiến dương thần tam triệp triều, thử địa xuất quan liêu; (14)
1,

不問三男並五子,富貴房房起。(15)
Bất vấn tam nam tịnh ngũ tử, phú quý phòng phòng khởi. (15)
津湖溪澗同此看,衣祿榮華斷。(16)
Tân hồ khê giản đồng thử khán, y lộc vinh hoa đoán. (16)
大水大河齊到處,千里來龍住;(17)
Đại thủy đại hà tề đáo xử, thiên lý lai long trụ; (17)
水口羅星鎖住門,似大將屯軍;(18)
Thủy khẩu la tinh tỏa trụ môn, tự đại tướng truân quân; (18)
落頭定有一星形,非火土即金。(19)
Lạc đầu định hữu nhất tinh hình, phi hỏa thổ tức kim. (19)
正脈落平三五 里 ,見水方能止.(20)
Chánh mạch lạc bình tam ngũ lý, kiến thủy phương năng chỉ. (20)
二水相交不用砂,只要石如麻;(21)
Nhị thủy tương giao bất dụng sa, chỉ yếu thạch như ma; (21)
更看磷石高山鎖,密密來包裹;(22)
Cánh khán lân thạch cao sơn tỏa, mật mật lai bao khỏa; (22)
此是軍州大地形,細說與君聽。(23)
Thử thị quân châu đại địa hình, tế thuyết dự quân thính. (23)

Thái Mân Sơn .viết –
Chương nầy trước nói bình dương kết tác, tình hình lớn nhỏ của quân châu, chỉ ra chân tinh thần, chân long cốt, chân huyết mạch
chân đáo đầu chân quá giáp, chân thủy khẩu chân lạc mạch, chân thành môn, thu dương thần, thẩm la liệt, và văn võ quan liêu anh
hùng hào kiệt, phòng phần nhân đinh, y lộc vinh hoa, hạp thạch có không, sơn thủy giao tõa, vô bất nhất nhất chỉ xuất đó là tướng thủy long chi pháp, Thủy long kết tác không ngoài là vậy.

天下軍州總住空,何曾撐著後頭龍,(24)
Thiên hạ quân châu tổng trụ không, hà tằng xanh trứ hậu đầu long, (24)
祗向水神朝處取,莫說後無主,(25)
Chi hướng thủy thần triều xử thủ, mạc thuyết hậu vô chủ, (25)
立穴動靜中間求,須看龍到頭。(26)
Lập huyệt động tĩnh trung gian cầu, tu khán long đáo đầu. (26)

Thái Mân Sơn .viết –
Nói Thủy long ở bình dương nơi kết tác đều là không (tức trống rỗng) mà lấy chân long đáo đầu động tịnh trung gian cầu, một lời cho biết ./.

楊公妙訣無多說,(27)
Dương Công diệu quyết vô đa thuyết, (27)

2,

因見黃公心性拙,(28)
Nhân kiến Hoàng Công tâm tính chuyết, (28)
全憑掌上起星辰,(29
Toàn bằng chưởng thượng khởi tinh thần, (29)
類聚裝成為妙訣。(30)
Loại tụ trang thành vi diệu quyết. (30)
大山喚作破軍星,(31)
Đại sơn hoán tác Phá Quân tinh, (31)
五星所聚脈難分,(32)
Ngũ tinh sở tụ mạch nan phân, (32)
但看出身一路脈,(33)
Đãn khán xuất thân nhất lộ mạch, (33)
到頭要分水土金;(34)
Đáo đầu yếu phân thủy thổ kim; (34)
又從分水脈脊處,(35)
Hựu tòng phân thủy mạch tích xử, (35)
便把羅經照出路,(36)
Tiện bả la kinh chiếu xuất lộ, (36)
節節同行過峽真,(37)
Tiết tiết đồng hành quá hạp chân, (37)
前去必定有好處。(38)
Tiền khứ tất định hữu hảo xử. (38)
子字出脈子字尋,(39)
Tí tự xuất mạch Tí tự tầm, (39)
莫教差錯醜與壬,(40)
Mạc giáo soa thác Sửu dự Nhâm, (40)
若是陽差與陰錯,(41)
Nhược thị dương soa dự âm thác, (41)
勸君不必費心尋。(42)
Khuyến quân bất tất phí tâm tầm. (42)

Thái Mân Sơn .viết –
Đoạn nầy truyền sơn long chưỡng quyết với Huỳnh cư sỹ chi chính văn, loại tụ trang thành Vi Diệu Quyết, tức Thiên Cương nội chi Tam Tinh quyết, xem xuất thân, xem đáo đầu, hạ la kinh, thẩm quá hạp, do Tí tự xuất thì tìm Tí, chớ sai thác, chữ chữ châu ki câu câu là quyết, đây là sơn long quyết, dưới là luận tác dụng, câu thủy thổ kim là quyết lời trên hỏa thổ kim là hình .
3,

子癸午丁天元宮,(43)
Tí Quý Ngọ Đinh Thiên Nguyên cung, (43)
卯乙 酉 辛一路同,(44)
Mão Ất Dậu Tân nhất lộ đồng, (44)
若有山水一同到,(45)
Nhược hữu sơn thủy nhất đồng đáo, (45)
半穴乾坤艮巽宮,(46)
Bán huyệt Kiền Khôn Cấn Tốn cung, (46)
取得輔星成五吉,(47)
Thủ đắc phụ tinh thành ngũ cát, (47)
山中有此是真龍。(48)
Sơn trung hữu thử thị chân long. (48)

Thái Mân Sơn .viết –
Đây là truyền Thiên nguyên long thu 5 cát pháp,
như Thiên nguyên Tí Quý hành long mà kết đất Kiền sơn Tốn hướng,
Tham Lang tại Bính,
Cự Môn tại Kiền,
Bật tinh tại Cấn,
Vũ Khúc tại Tốn,
Phụ tinh tại Khôn,
Đó là 5 cát vị của Thiên Nguyên cung vậy, 8 cục thôi như nhau.

Thái Mân Sơn .tục vịnh –

子癸午丁一路 踪
Tí Quý Ngọ Đinh nhất lộ tung,
卯乙酉辛 天元宮
Mão Ất Dậu Tân Thiên Nguyên cung,
二十 四 山 分 夫 婦
24 sơn phân phu phụ,
分明 訣 在 仲山 龍
Phân mình quyết tại trọng sơn long,
子 癸 來 龍 須 換 局
Tí Quý lai long tu hoán cục
貪 狼 位上 小 男 逢
Tham lang vị thượng tiểu nam phùng
逐一分龍分男女
Trục nhất phân long phân nam nữ,
龍 下 公 孫 子 媳 同
Long hạ công tôn tử tức đồng .

4,

5,
辰戌醜未地元龍,(49)
Thìn Tuất Sửu Mùi Địa Nguyên Long (49)
乾坤艮巽夫婦宗,(50)
Kiền Khôn Cấn Tốn phu phụ tông, (50)
甲庚壬丙為正向,(51)
Giáp Canh Nhâm Bính vi chánh hướng, (51)
脈取貪狼護正龍。(52
Mạch thủ Tham Lang hộ chánh long. (52)

- Advertisement -

Thái Mân Sơn .viết –
Đây là truyền Địa nguyên long thu 5 cát chi pháp,
như Địa nguyên Thìn hành long mà kết đất Bính sơn Nhâm hướng,
Tham Lang tại Tân Cự Môn tại Giáp,
Bật tinh tại Bính,
Vũ Khúc tại Canh,
Phụ tinh tại Nhâm,
Đó là 5 cát vị của Địa Nguyên long vậy, 8 cục thôi như nhau.

Thái Mân Sơn .tục vịnh –

醜 艮 未 坤 一路 踪
Sữu Cấn Mùi khôn nhất lộ tung
戌 乾 辰 巽 地 元 宮
Tuất Kiền Thìn Tốn Địa Nguyên cung
二十 四 山 分 夫 婦
Nhị thập tứ sơn phân phu phụ,
分明 訣 在 仲山 龍
Phân mình quyết tại trọng sơn long,
巽 辰 來 龍 須 換 局
Tốn Thìn lai long tu hoán cục
貪 狼 位上 長 男 逢
Tham lang vị thượng Trưởng nam phùng
逐一分龍分男女
Trục nhất phân long phân nam nữ,
龍 下 公 孫 子 媳 同
Long hạ công tôn tử tức đồng .

5,

6,
寅申巳亥人元來,(53)
Dần Thân Tỵ Hợi Nhân Nguyên lai (53)
乙辛丁癸水來催,(54)
Ất Tân Đinh Quý thủy lai thôi, (54)
更取貪狼成五吉,(55)
Cánh thủ Tham Lang thành ngũ cát, (55)
寅坤申艮禦門開,(56
Dần Khôn Thân Cấn ngữ môn khai, (56)
巳丙宜向天門上,(57)
Tỵ Bính nghi hướng thiên môn thượng, (57)
亥壬向得巽風吹。(58)
Hợi Nhâm hướng đắc Tốn phong xuy. (58)

Thái Mân Sơn .viết –
Đây truyền Nhân nguyên long thu 5 cát chi pháp,
như Nhân nguyên Dần hành long mà kết đất Ất sơn Tân hướng,
Tham Lang tại Khôn
Cự Môn tại Quý,
Bật tinh tại Ất,
Vũ Khúc tại Đinh,
Phụ tinh tại Tân
Đó là thu 5 cát vị của Nhân Nguyên long vậy, 8 cục thôi như nhau;

Nói = Cánh thủ Tham Lang thành 5 cát, là Thiên Địa Nhân nguyên long chỉ thu được 4 cát, như muốn thu 5 cát, tất thủ tham lang, nên nói cánh thủ,
như nhân nguyên dần chi thủ Khôn,
nhân nguyên thân chi thủ Cấn,
Tỵ Bính long chi thủ Kiền,
Hợi Tí long chi thủ Tốn, là vậy 8 cục như nhau.

Thái Mân Sơn .tục vịnh –

寅 甲 申 庚 一 路 通
Dần giáp thân canh nhất lộ thông
亥 壬 巳 丙 人 元 宮
Hợi nhâm Tỵ bính nhân nguyên cung,
二十 四 山 分 順 逆
Nhị thập tứ sơn phân thuận nghịch
分 明 訣 在 長 房 龍
Phân minh quyết tại trưởng phòng long
甲 寅 來 龍 須 換 局
Giáp dần lai long tu hoán cục
貪 狼 位上 中 男 逢
Tham lang vị thượng trung nam phùng
逐一分龍分男女
Trục nhất phân long phân nam nữ,
龍 下 公 孫 子 媳 同
Long hạ công tôn tử tức đồng .
6,

貪狼原是發來遲,(59)
Tham Lang nguyên thị phát lai trì, (59)
坐向穴中人未知,(60)
Tọa hướng huyệt trung nhân vị tri, (60)
立宅安墳過兩紀,(61)
Lập trạch an phần quá lưỡng kỉ, (61)
方生貴子好男兒。(62)
Phương sanh quý tử hảo nam nhi. (62)

Thái Mân Sơn .viết –
Đây nói Thiên Địa Nhân Nguyên long tuy thu được Tham Lang nhập huyệt, Tham lang tuy cát tinh, nhưng không phải chính phối của Thiên Địa Nhân Nguyên, Nên phát phúc chậm trể, chi bằng chính thu 4 cát thì tốc phát hơn, mới nói phát lai trì, tuy công nói vậy, vẩn còn tùy chính thu kiêm thu so sánh mà luận, vã phát phúc trì tốc (mau, chậm ) còn có thu nguyên vận chi Ai Tinh không thể là không hiểu vậy
Tham Lang bổn thị đệ nhất long
Phát phúc hà trì lưỡng kỷ công (20 năm)
Chỉ duyên bài tinh phi chính phối
Tứ hung Lộc Văn tại kỳ trung

立宅安墳要合龍,(63)
Lập trạch an phần yếu hợp long, (63)
不須擬對好奇峰,(64)
Bất tu nghĩ đối hảo kì phong, (64)
主人有禮客尊重,(65)
Chủ nhân hữu lễ khách tôn trọng, (65)
客在西兮主在東。(66
Khách tại Tây hề chủ tại Đông. (66)

Thái Mân Sơn .viết –
Kết lời văn trên thu 5 cát mà nói, muốn hợp long là, muốn hợp thu 5 cát của long vậy, 5 cát tuy tôn đều từ long thân sở xuất, Long là chủ 5 cát là khách, chủ trọng khách tôn, kim chỉ tương đối, tơ hào bất khả sai xót, đông tây bảo rỏ, đích xác bất khả di, Thiên Ngọc 5 hành tung, 5 hành chủ lưỡng lộ khán lưỡng biên an, chân thần lộ phân lưỡng lộ giai chủ nhân hữu lễ khách tôn trọng chi tác dụng.

7,

Thái Mân Sơn .tục vịnh –
三 星 得 一 造 化 工
Tam tinh đắc nhất tạo hóa công
細 辨 龍 脈 認 真 踪
Tế biện long mạch nhận chân tung
自 家 自 有 真 夫 婦
Tự gia tự hữu chân phu phụ
中 針 綉 出 萬 重 峰
Trung châm tú xuất vạn trùng phong

Quyết tại Hạ thiên, Hiểu được Tam Tinh thu 5 cát, chuyển họa vi tường đại cát xương, nên nói 3 tinh đắc 1 v.v.., gồm 9 chương trên đây khúc tận thủy long sơn long chi bí, loan đầu khí lý hợp nhất chi tổng quyết, nếu còn chưa hiểu thiên Địa phụ mẫu thu 5 cát chi pháp thì trung hạ 2 thiên sau khó mà nhập môn, Dương công tiên pháp tại đó.

Thượng thiên Hết

 

Phong Thủy Thăng Long Sưu Tầm
- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY