Thập Can Chiết Tự

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Showing 1 of 1


Trong thuật số cổ xÆ°a có lÆ°u truyá»n 1 bài thÆ¡ có tên là “Thập Can Chiết Tá»±”, Ä‘a phần má»i ngÆ°á»i thấy nó xuất hiện trên cuốn sách “Ngá»c hạp chính tông” nên trích dẫn ra, nhÆ°ng có lẽ nó không phải bắt nguồn từ đấy, mà phải có má»™t ngá»n nguồn xa xôi ở đâu đó trong giang hồ thuật sÄ© của Äài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc gì đó.

THẬP CAN CHIẾT Tá»°, tức là Ä‘em biến hóa 10 chữ Thiên Can theo thuật “chiết tá»±” của chữ Hán để Ä‘oán ý nghÄ©a của nó. (Chứ không phải là dùng Âm DÆ°Æ¡ng-NgÅ© hành vá»›i Năng Lượng gì gì đó đâu…)

THẬP CAN CHIẾT TỰ

Giáp (甲) biến vi Ä‘iá»n(ç”°)
Ất (乙) biến vi vong (亡)
Bính(丙) biến vi tù (囚)
Äinh (ä¸) biến vi vu (于)
Mậu (戊) biến vi quả (寡)
Kỷ (己) biến vi ân (殷)
Canh (庚) biến vi cô (孤)
Tân (辛) biến vi toan (酸)
Nhâm(壬) biến vi vương (王)
Quý (癸) biến vi thiên(天)

Chú : Phép “chiết tá»±” “Biến tá»±”, tức là thay đổi số nét của chữ Ä‘i để thành 1 chữ khác gần giống tá»± dạng (nhÆ° chữ Giáp, chữ Äiá»n), hoặc them bá»›t bá»™ thủ trong chữ cho thành chữ khác (nhÆ° chữ Quý, chữ Thiên), hoặc lấy âm (âm Ä‘á»c tiếng trung) gần giống để thay thế v.v….

Thập Thiên Can chiết tá»± thi (bài thÆ¡ vá» chiết tá»± 10 chữ Thiên Can) – Chép theo Ngá»c Hạp Chính tông

1. Chữ Giáp

Nhân sinh Giáp tá»± biến vi Äiá»n
Phú quý vinh hoa thực lộc thiên
Phụ mẫu huynh đệ tha biệt sở
Phu thê nhị đại hậu song toàn

(Dịch Nôm – Ngá»c hạp chính tông)

Chữ Giáp có số đất Ä‘iá»n
Bằng không cũng hưởng lộc tài tự nhiên
Anh em nào có cậy trông
Tha hương lập nghiệp mà nên cửa nhà
Vợ chồng thay đổi nhiá»u lần
Trai thay đổi vợ, gái thay đổi chồng
Cho hay duyên số ở trá»i
Khá làm âm đức, phước đành hậu lai
Số này tuổi nhỠtay không
Lớn lên có của, vợ chồng làm ra

2. Chữ Ất

Nhân sinh Ất tự biến vi Vong
Gia thất, tiá»n tài tất thị không
Lục súc tị phiá»n du vong bại
Phu thê biến cải định nan phùng

(Dịch Nôm – Ngá»c hạp chính tông)

NgÆ°á»i sinh chữ Ất gian nan
Lắm khi dào dạt, lắm lần tay không
Nuôi vật, vật cũng tang thương
Ở cùng bầu bạn chẳng phần đặng yên
Vợ chồng thay đổi lương duyên
Trai thay đổi vợ, gái thay đổi chồng
Số này sớm cách quê hương
Ra ngoài lập nghiệp mới nên cửa nhà
Cho hay số ở Thiên Tào
NgÆ°á»i hiá»n lận đận, tuổi già nhá» con

3. Chữ Bính

Nhân sinh Bính tự biến vi Tù
Lão thiểu vô an hạn bất chu
Sở hữu ngoại nhân y hữu định
Thân cÆ° quan quý quá niên trÆ°á»ng

(Dịch Nôm – Ngá»c hạp chính tông)

Chữ Bính số cũng quạnh hiu
NgÆ°á»i sinh chữ ấy trá»n Ä‘á»i âu lo
Tuổi nhỠbịnh hoạn ốm đau
Lớn tuổi cô quạnh một mình thảm thương
Số này lập nghiệp tha phương
Có chí tu niệm kính tin Phật Trá»i
Nếu mà giữ dạ hiá»n lÆ°Æ¡ng
Tuổi già sẽ được lộc tài tự nhiên
Những ngÆ°á»i có chí thiện nhân
Có khi lao khổ có ngày thảnh thơi.

4. Chữ Äinh

Nhân sinh Äinh tá»± biến vi Vu
Gia thất tiá»n tài bất định tu
Trung vận trùng lai vinh phú đắc
Thiếu niên lao khổ uổng công phu

(Dịch Nôm – Ngá»c hạp chính tông)

Chữ Äinh biến vi chữ Du
Số nhá» bệnh tật ốm Ä‘au thÆ°á»ng thÆ°á»ng
Lắm lần tai nạn thảm thương
Nhá» có hồng phÆ°á»›c Phật Trá»i chở che
Lá»›n lên thông tuệ khác thÆ°á»ng
Có quyá»n có chức có tài tá»± nhiên
Có chí sáng tác má»i ngành
Có tài có đức cầm quyá»n Ä‘iểm binh
Xét xem qua số nợ duyên
Trai đôi ba vợ, gái thì truân chuyên
Nết na đức hạnh dung hoà
NhÆ°ng mà cÅ©ng chịu vui chiá»u buồn mai
Cho hay căn số tá»± Trá»i
Duyên đầu lỡ dở hiệp hoà duyên sau
Có căn tích thiện tu nhân
Tuổi già chung hưởng lộc tài ấm no

5. Chữ Mậu

Nhân sinh Mậu tự biến vi Quả
Phiêu phất tha phương định thất gia
Cô độc nhất thân vô phương định
Hành thân phản mại lạc ngâm nga

(Dịch Nôm – Ngá»c hạp chính tông)

Chữ Mậu cô quạnh tha phương
Lìa nhà xa xứ, lắm lần gian nan
Anh em ruột thịt chẳng hoà
Tha phÆ°Æ¡ng bầu bạn chỉ nhá» ngÆ°á»i dÆ°ng
Gái thì lận đận lương duyên
Khi thì vui vẻ khi tan nát lòng
Äôi lần má»›i đặng thành công
Tuổi trẻ lao khổ, tuổi già nhỠcon
Tánh hay tích thiện từ hoà
Tin Trá»i, tưởng Phật lòng hàng ái tha
Những ai có chí tu nhơn
Tuy rằng hoạn nạn, phước còn hậu lai

6. Chữ Kỷ

Nhân sinh Kỷ tự biến vi Ân
Gia thất tiá»n mệnh phú vinh
Gia sự đa tài, sinh hiếu tử
Hữu thá»i tấn tá»›i tá»± phi vân

(Dịch Nôm – Ngá»c hạp chính tông)

Chữ Kỷ biến vi chữ Ân
Tánh thì mau mắn làm Æ¡n cho ngÆ°á»i
Tấm lòng trung trá»±c vẹn bá»
Làm Æ¡n nên oán, nhiá»u lần tân toan
Của, con có sẵn tuổi già
Tuổi trẻ lao khổ tha phương lập thành
Nhiá»u khi tán tụ nhÆ° sÆ°Æ¡ng
Khi ăn chẳng hết,khi thì tay không
Nợ duyên tan vỡ buồn lòng
Äôi lần ly hiệp má»›i nên gia đình
Khá nên tích thiện tu thân
Tuổi già sẽ thấy môn đình sum vinh

7. Chữ Canh

Nhân sinh Canh tự biến vi Cô
Số ấn công hầu lưu khách địa
Gia thất lập thân thừa tổ đức
Phước tài tái tận mãn vinh hoa

(Dịch Nôm – Ngá»c hạp chính tông)

Nhân sinh Canh tự biến vi Cô
Số ấn công hầu nên danh phận
Bằng không thì cũng lắm nghỠkhéo thay
Vợ chồng cách trở sơn xuyên
Äôi lần ly hiệp má»›i nên cá»­a nhà
Gái thì hiu quạnh muộn màng
Bằng không thì cũng đôi lần mới nên
Số này tu niệm thì hay
Hậu lai sẽ hưởng phước dày lộc cao
Có đâu thiên vị ngÆ°á»i nào
Số cao thì hưởng lộc tài tự nhiên

8. Chữ Tân

Nhân sinh Tân tự biến vi Tan
Tánh khí hiá»n lÆ°Æ¡ng lập nghiệp nan
Phu phụ nhất tâm lưỡng nhân thú
Bằng hữu cự tộc tối vinh quang

(Dịch Nôm – Ngá»c hạp chính tông)

Chữ Tân biến vi chữ Toan
Gia đình dá»i đổi đắng cay muôn vàn
Một thân tự lập mà nên
Tha phương lắm độ phong sương hải tần
Lương duyên thay đổi đôi lần
Tuổi già phú túc miên miên cá»­u trÆ°á»ng
Những ngÆ°á»i có chí thiện nhân
Trá»i dành hậu quả hưởng nhá» phÆ°á»›c dÆ°

9. Chữ Nhâm

Nhân sinh Nhâm tự biến vi Vương
Thân thá» mạng trÆ°á»ng thiên số chung
Tị hiá»m hung đồ tha biệt sở
Thân cư quan quý hậu an khương

(Dịch Nôm – Ngá»c hạp chính tông)

Chữ Nhâm biến vi chữ Vương
Thân thì thỠsố, mạng thì vinh quang
Có lần cách trở gia hương
Xứ xa lập nghiệp, vinh quang ai bì
Số này nghiệp tổ không nhá»
Thân lưu đất khách lập nên cơ đồ
Trai thì vợ đôi,vợ ba
Gái thì số cũng đôi lần mới nên
Khá nên tích đức thiện nhơn
Hậu lai sẽ hưởng phÆ°á»›c Trá»i ấm no

10. Chữ Quý

Nhân sinh Quý tự biến vi Thiên
Tiá»n hậu phu thê y lá»™c nhiên
Chức phận văn chương đa phú quý
Trí tuệ vinh hoa hưởng thá» trÆ°á»ng

(Dịch Nôm – Ngá»c hạp chính tông)

Chữ Quý biến vi chữ Thiên
Trai thá»i chức phận, gái thá»i chính chuyên
Số này cÅ©ng có đất Ä‘iá»n
Gia môn phú túc thá» trÆ°á»ng bá»n lâu
Vợ chồng hoà thuận đủ Ä‘iá»u
Khi ra phong nhã, khi vào hào hoa
Nếu mà tích thiện, tu thêm
Ngày sau con cháu miên miên cá»­u trÆ°á»ng

Theo bài thÆ¡ này, có khá nhiá»u câu “ăn theoâ€, thÆ°á»ng là do các thầy giang hồ thuật sÄ© dân gian thêm thắt, diá»…n nôm cho dá»… nhá»› dá»… thuá»™c, kiểu như “Canh cô – Mậu quảâ€, “Trai Äinh Nhâm Quý thì tài – gái Äinh Nhâm Quý thì hai lần đòâ€.

Xét 1 cách chi tiết :

Tuổi Giáp : Nam thì tuổi trẻ tha hÆ°Æ¡ng lập nghiệp, Nữ thì lận đận tình duyên, gia đạo dá»i đổi đôi lần.

Tuổi Äinh : Nam thì thiếu thá»i vất vả, có chí lập nghiệp, trung vận ắt sẽ thành phú quý. Nữ thì gia đạo không yên, dá»i đổi đôi lần.

Tuổi Nhâm : Nam thì thiếu thá»i ly biệt tha hÆ°Æ¡ng, là ngÆ°á»i có tài chí, hậu vận sẽ thịnh đạt. Nữ thì gia đạo không yên, dá»i đổi đôi lần.

Tuổi Quý : Nam thì Phú Quý vinh hoa, Nữ thì chính chuyên, phu thê hòa mục (!)

Nếu xét nhÆ° trên, để cho câu ấy đúng cho cả hai trÆ°á»ng hợp (Nam có tài, Nữ hai lần đò), thì phải là : “Trai Äinh Nhâm Giáp thì tài, Gái Äinh Nhâm Giáp thì hai lần đòâ€.

Lý thuyết thì là nhÆ° thế, nhÆ°ng thá»±c tế câu ấy có đúng không thì chÆ°a thể kết luận, bởi vì nếu xét theo Can Chi bát tá»± thì má»›i chỉ có Niên Can thôi chÆ°a đủ. Tuy nhiên, nguyên tắc của Thuật số Tri Mệnh là “không có câu nào hoàn toàn đúng cho má»i trÆ°á»ng hợpâ€, mà Ä‘Æ¡n giản chỉ nên hiểu rằng đó là 1 khía cạnh cần xem xét. Nhiệm vụ của “ông thầy†là phải tập hợp, tổng kết và … chốt hạ. Xôi gà ở đấy mà ra cả.

Thá»±c ra, trong các bài thÆ¡ trên thì cái ý nghÄ©a “Trai quân tá»­ năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ lấy má»™t chồng†thể hiện khá rõ. Bởi lẽ, chuyện dá»i đổi gia đình đâu chỉ có xảy ra vá»›i Nữ nhân, mà Nam nhân cÅ©ng chịu đó thôi, tại sao lại chỉ xét Nữ mà không xét Nam? Có phải chăng “Nữ nhân Phu Tá»­ tối vi tiênâ€??

Vài lá»i bản nhảm, xin nhÆ°á»ng các cao nhân tiếp tục.erectiepillennl.com/cialis-generiek-zonder-doktersrecept-online/

Showing 1 of 1
Chia sẻ.
sex ph trinh phim sex phim69 sex viphima phim sphimay javph