26 C
Hanoi
Thứ Tư, 22 Tháng Năm, 2024
spot_img
Trang chủTử Vi Đẩu SốĐấu sổ cốt tùy phú

Đấu sổ cốt tùy phú

- Advertisement -

Thái Cực tinh diệu, nãi quần túc chúng tinh chi chủ, Thiên môn vận hạn, tức phù Thân trợ Mệnh chi nguyên, tại Thiên tắc vận dụng vô thường, tại nhân tắc Mệnh hữu cách cục.
Tiên minh cách cục, thứ khán chúng tinh.
Hoặc hữu đồng niên đồng nguyệt đồng nhật đồng thì nhi sinh, tắc hữu bần tiện phú quý thọ yểu chi dị. Hoặc tại ác hạn, tích bách vạn chi kim ngân. Hoặc tại vượng hương, tao liên niên chi khốn khổ. Họa phúc bất khả nhất đồ nhi duy, cát hung bất khả nhất lệ nhi đoạn.
Yếu tri nhất thế chi vinh khô, định khán ngũ hành chi cung vị. Lập Mệnh khả tri quý tiện, an Thân tiện hiểu căn cơ.
Vinh giả phú quý dã, khô giả bần tiện dã, nhân sinh nhất Mệnh chi trung nhi kiến chi dã, chủ tinh cát tá tinh cát vận hạn cát, tắc nhất sinh an nhiên. Vận hạn hung nhi lưu niên ngộ Sát Kiếp, định tai hối nhi ngôn.
Ngũ hành tức Mộc Hỏa Thổ Kim Thủy dã, như Dần Thân Tỵ Hợi tắc vi tứ Sinh, Tí Ngọ Mão Dậu tắc vi tứ Bại, Thìn Tuất Sửu Mùi tắc vi tứ Mộ, tứ Sinh Lâm quan Đế vượng tắc vi phú quý, ngộ Suy Bại Tử Mộ Tuyệt tắc vi bần tiện, Mộ khố Thai Dưỡng tắc vi dong thường.
Lập Mệnh tại ngũ hành Sinh Vượng chi cung tắc phú, Tử Tuyệt chi cung tắc bần, an Thân tại Sinh Vượng chi cung tắc quý, Tử Tuyệt chi cung tắc tiện, thử diệc thừa thượng văn nhi ngôn chi.
Đệ nhất tiên khán Phúc đức, tái tam tế khảo Thiên di, phân đôi cung chi Thể Dụng, định tam hợp chi nguyên lưu. Mệnh vô chính diệu, yểu chiết cô bần. Cát hữu hung tinh, mỹ ngọc hà điểm.
Ký đắc căn nguyên kiên cố, tu tri hợp cục tương sinh, kiên cố tắc phú quý duyên thọ, tương sinh tắc tài quan chiêu trứ.

1) Mệnh hảo Thân hảo Hạn hảo đáo lão vinh xương. Mệnh suy Thân suy Hạn suy chung thân khất cái.
2) Giáp Quý giáp Lộc thiểu nhân tri. Giáp Quyền giáp Khoa thế sở nghi.
3) Giáp Nhật Giáp Nguyệt thùy năng ngộ. Giáp Xương giáp Khúc chủ quý hề.
4) Giáp Không giáp Kiếp chủ bần tiện. Giáp Dương giáp Đà vi khất cái.
5) Liêm trinh Thất sát phản vi tích phú chi nhân. Thiên lương Thái âm khước tác phiêu bồng chi khách.
6) Liêm trinh chủ hạ tiện cô hàn. Thái âm chủ nhất sinh khoái lạc.
7) Tiên bần hậu phú tu hoàn Mệnh trị Vũ Tham. Tiên phú hậu bần chích vi vận phùng Kiếp Sát.
8) Xuất thế vinh hoa Quyền Lộc thủ Tài Quan chi vị. Sinh lai bần tiện Kiếp Không lâm Tài Phúc chi hương.
9) Văn khúc Vũ khúc vi nhân đa học đa năng. Tả phụ Hữu bật bình tính khắc khoan khắc hậu.
10) Thiên phủ Thiên tướng nãi vi y lộc chi thần, vi sĩ vi quan định chủ hanh thông chi triệu.
11) Miêu nhi bất tú Khoa danh hãm vu hung hương. Phát bất chủ tài Lộc chủ triền vu nhược địa.
12) Thất sát triển đầu tước lộc vinh xương. Tử Phủ đồng cung chung thân phúc hậu.
13) Tử vi cư Ngọ vô sát thấu vị chí tam công. Thiên phủ lâm Tuất hữu tinh phù yêu kim y tử.
14) Khoa Quyền Lộc củng danh dự chiêu chương. Vũ khúc miếu viên uy danh hách dịch.
15) Khoa minh Lộc ám vị liệt tam thai. Nhật Nguyệt đồng lâm quan cư hầu bá.
16) Cự Cơ đồng cung công khanh chi vị. Tham Linh tịnh thủ tướng tướng chi danh.
17) Thiên khôi Thiên việt cái thế văn chương. Thiên Lộc Thiên mã kinh nhân giáp đệ.
18) Tả phụ Văn xương hội cát tinh tôn cư bát tọa. Tham lang Hỏa tinh cư miếu vượng danh trấn chư bang.
19) Cự Nhật đồng cung quan phong tam đại. Tử Phủ triều viên thực lộc vạn chung.
20) Khoa Quyền đối củng dược tam cấp vu vũ môn. Nhật Nguyệt tịnh minh tá cửu trọng vu Nghiêu điện.
21) Phủ Tướng đồng lai hội Mệnh cung toàn gia thực lộc. Tam hợp minh châu sinh vượng địa ổn bộ thiềm cung.
22) Thất sát Phá quân nghi xuất ngoại. Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân.
23) Tử Phủ Nhật Nguyệt cư vượng địa đoán định công hầu khí. Nhật Nguyệt Khoa Lộc Sửu cung trung định thị phương bá công.
24) Thiên lương Thiên mã hãm phiêu đãng vô nghi. Liêm trinh sát bất gia thanh danh viễn bá.
25) Nhật chiếu lôi môn phú quý vinh hoa. Nguyệt lãng Thiên môn tiến tước phong hầu.
26) Dần phùng Phủ Tướng vị đăng nhất phẩm chi vinh. Mộ phùng Tả Hữu tôn cư bát tọa chi quý.
27) Lương cư Ngọ vị quan tư thanh hiển. Khúc ngộ Lương tinh vị chí thai cương.
28) Khoa Lộc tuần phùng Chu Bột hân nhiên nhập tướng. Văn tinh ám củng Cổ Nghị duẫn hĩ đăng khoa.
29) Kình dương Hỏa tinh uy quyền xuất chúng. Tham Vũ đồng hành uy trấn biên di.
30) Lý Quảng bất phong Kình dương phùng vu Lực sĩ. Nhan Hồi yểu chiết Văn xương hãm vu Thiên thương.
31) Trọng Do uy mãnh Liêm trinh nhập miếu ngộ Tướng quân, Tử Vũ tài năng Cự tú đồng lương trùng thả hợp.
32) Dần Thân tối hỉ Đồng Lương hội. Thìn Tuất ứng hiềm hãm Cự môn.
33) Lộc đáo Mã đáo kị Thái tuế chi hợp Kiếp Không. Vận suy hạn suy hỉ Tử vi chi giải hung ách.
34) Cô bần đa hữu thọ, phú quý tức yểu vong.
35) Điếu khách Tang môn Lục Châu hữu đọa lâu chi ách. Quan phù Thái tuế Công Dã hữu luy tiết chi ưu.
36) Hạn chí Thiên la Địa võng Khuất Nguyên nịch thủy nhi thân vong. Vận ngộ Địa kiếp Thiên không Nguyễn Tịch hữu bần cùng chi khổ.
37) Văn xương Văn khúc hội Liêm trinh táng mệnh yểu niên. Mệnh Không hạn Không vô cát thấu công danh thặng đặng.
38) Sinh phùng Thiên Không do như bán thiên chiết sí. Mệnh trung ngộ Kiếp kháp như lãng lý hành thuyền.
39) Hạng Vũ anh hùng hạn chí Thiên không nhi tang quốc. Thạch Sùng hào phú hạn hành Địa kiếp dĩ vong gia.
40) Lữ hậu chuyên quyền lưỡng trọng Thiên Lộc Thiên Mã. Dương phi hảo sắc tam hợp Văn khúc Văn xương.
41) Thiên lương ngộ Mã nữ Mệnh tiện nhi thả dâm. Xương Khúc giáp Trì nam Mệnh quý nhi thả hiển.
42) Cực cư Mão Dậu đa vi thoát tục tăng nhân. Trinh cư Mão Dậu định thị công tư lại bối.
43) Tả Phủ đồng cung tôn cư vạn thừa. Liêm trinh Thất sát lưu đãng thiên nhai.
44) Đặng Thông ngạ tử vận phùng đại hao chi hương, Phu tử tuyệt lương hạn đáo Thiên thương chi nội.
45) Linh Xương La Vũ hạn chí đầu hà. Cự Hỏa Kình dương chung thân ải tử.
46) Mệnh lý phùng Không bất phiêu lưu tức chủ tật khổ. Mã đầu Đới kiếm phi yêu chiết tắc chủ hình thương.
47) Tí Ngọ Phá quân gia quan tiến lộc. Xương Tham cư Mệnh phấn cốt toái thi.
48) Triển đấu Ngưỡng đấu tước lộc vinh xương. Văn quế Văn hoa cửu trọng quý hiển.
49) Đan trì Quế trì tảo toại thanh vân chi chí. Hợp Lộc củng Lộc định vi cự phách chi thần.
50) Âm Dương hội Xương Khúc xuất thế vinh hoa. Phụ Bật ngộ Tài Quan y phi trứ tử.
51) Cự Lương tương hội Liêm trinh tinh. Hợp Lộc uyên ương nhất thế vinh.
52) Vũ khúc nhàn cung đa thủ nghệ. Tham lang hãm địa tác đồ nhân.
53) Thiên Lộc triều viên thân vinh quý hiển. Khôi tinh lâm Mệnh vị liệt tam thai.
54) Vũ khúc cư Kiền Tuất Hợi thượng, tối phạ Thái âm phùng Tham lang.
55) Hóa lộc hoàn vi hảo, hưu hướng mộ trung tàng.
56) Tí Ngọ Cự môn thạch trung ẩn ngọc. Minh Lộc ám Lộc cẩm thượng thiêm hoa.
57) Tử vi Thìn Tuất ngộ Phá quân, phú nhi bất quý hữu hư danh.
58) Xương Khúc Phá quân phùng hình khắc đa lao lục. Tham Vũ mộ trung cư tam thập tài phát phúc.
59) Thiên đồng Tuất cung vi phản bối, Đinh nhân hóa cát chủ đại quý.
60) Cự môn Thìn Tuất vi hãm địa, Tân nhân hóa cát lộc tranh vanh.
61) Cơ Lương Dậu thượng hóa cát giả, túng ngộ tài quan dã bất vinh.
62) Nhật Nguyệt tối hiềm phản bối nãi vi thất huy. Mệnh Thân định yếu tinh cầu khủng soa phân sổ.
63) Âm chất duyên niên tăng bách phúc, chí vu hãm địa bất tao thương.
64) Mệnh thực vận kiên cảo điền đắc vũ, Mệnh suy hạn nhược nộn thảo tao sương.
65) Luận Mệnh tất thôi tinh thiện ác, Cự Phá Kình dương tính tất cương.
66) Phủ Tướng Đồng Lương tính tất hảo, Hỏa Kiếp Không Tham tính bất thường.
67) Xương Khúc Lộc Cơ thanh tú xảo, Âm Dương Tả Hữu tối từ tường.
68) Vũ Phá Liêm Tham trùng hợp khúc toàn cố quý, Dương Đà Thất sát tương tạp hỗ kiến tắc thương.
69) Tham lang Liêm trinh Phá quân ác, Thất sát Kình dương Đà la hung.
70) Hỏa tinh Linh tinh chuyên tác họa, Kiếp Không Thương Sử họa trọng trọng.
71) Cự môn Kị tinh giai bất cát, vận Thân Mệnh hạn kị tương phùng.
72) Canh kiêm Thái tuế quan phù chí, quan phi khẩu thiệt quyết bất không.
73) Điếu khách Tang môn hựu tương ngộ, quản giáo tai bệnh lưỡng tương công.
74) Thất sát thủ Thân chung thị yêu. Tham lang nhập Mệnh tất vi xương.
75) Tâm hảo Mệnh vi diệc chủ thọ, tâm độc Mệnh cố diệc yểu vong.

Xem Thêm:

LẬP LÁ SỐ TỨ TRỤ

LẤY LÁ SỐ TỨ TRỤ

LẬP LÁ SỐ TỬ VI

LẤY LÁ SỐ TỬ VI

LẬP QUẺ DỊCH

LẤY QUẺ DỊCH

- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY