26 C
Hanoi
Thứ Tư, 24 Tháng Tư, 2024
spot_img
Trang chủPhong ThuỷKham Dư Ngũ Kinh - Đô Thiên Bảo Chiếu Kinh -Trung Thiên...

Kham Dư Ngũ Kinh – Đô Thiên Bảo Chiếu Kinh -Trung Thiên – Hạ Thiên

- Advertisement -

下篇 Hạ Thiên .
Thái Mân Sơn .viết –
Hạ Thiên 21 chương, trước 11 chương, nói chư quyết đó tuy được mà thủy thần đường cục tiền hậu tả hữu, huyền vũ thành quách
chư ban thể đoạn, chư ban hội cục bất khả bất sát, Cố cử chư ban hình thể dưới đây để lập luận, văn tuy thống tục mà chư chương
sở ngôn rất tường tất, các hữu sở chi, không phải nói rườm nhau . .

尋得真龍龍虎飛,
Tầm đắc chân long long hổ phi
水城屈曲抱身歸,
Thủy thành khuất khúc bảo thân qui
前朝旗鼓馬相應
Tiền triều kỳ cổ mã tương ứng
下後離鄉著紫衣。
Hạ hậu ly hương trược tử y
乙字水纏在穴前,
Ất tự thủy triền tại huyệt tiền
下砂收鎖穴天然,
Hạ sa thu tỏa huyệt thiên nhiên
當中九曲來朝穴,
Đương trung cửu khúc lai triều huyệt
悠揚瀦蓄 斗量錢,
Du dương trư súc đẩu lượng tiền
兩畔朝歸穴後歇,
Lưỡng bạn triều qui huyệt hậu hiết
定然龍在水中蟠,
Định nhiên long tại thủy trung bàn
若有聲 如 數錢水,
Nhược hữu thinh như sổ tiền thủy
催官上馬禦 街 前。
Thôi quan thượng mạ ngữ nhai tiền
安墳最要看中陽,
An phần tối yếu khán trung dương
寬抱明堂水聚囊,
Khoan bảo minh đường thủy tụ nang
出夾結成玄字樣
Xuất giáp kết thành huyền tự dạng
1,

朝來鸞鳳舞呈祥,
Triều lai loan phụng vũ trình tường
外陽起眼人皆見,
Ngoại dương khởi nhãn nhân giai kiến
乙字彎身玉帶長,
Ất tự loan thân ngọc đai trường
更有內陽坐穴法,
Cánh hữu nội dương tọa huyệt pháp
神機出處覓 仙 方。
Thần cơ xuất xứ mịch tiên phương

Thái Mân Sơn .viết –
Lời ấy nói thu nội dương thủy với lập hướng thu 5 cát pháp bất đồng, nên nói cánh hữu thần cơ xuất xứ mịch tiên phương, tức Thiên ngọc học lấy Tiên Nhân kinh nhất tông chi nghỉa, đó nói lên thu trực triều thủy chi pháp, dưới nói trực triều thủy quá trực hữu sát, đương tri xu Tỵ .(phải biết tránh)

水直朝來最不祥,
Thủy trực triều lai tối bất tường
一條直是一條槍,
1 điều trực thị 1 điều thương
兩條名為插脅水,
Lưỡng điều danh vi sáp hiếp thủy
三條雲是三刑傷,
Tam điều vân thị tam hình thương
四水射來為四殺,
Tứ thủy xạ lai vi tứ sát
八水名為八殺殃。
Bát thủy danh vi bát sát ương
直來反去拖刀殺,
Trực lai phản khứ tha đao sát
徒流客死少年亡,
Đồ lưu khách tử thiếu niên vong
時師只說下砂逆,
Thời sư chỉ thuyết hạ sa nghịch
禍來極速怎堪當。
Họa lai cực tốc chẩm kham đương
塍圳街路如此樣?
Thành quyến nha lộ như thử dạng
2,

亟宜遷改免災殃。
Cức nghi thiên cải miễn tai ương
前水來朝又擺頭,
Tiền thủy lai triều hựu bải đầu
淫邪兇惡不知羞。
Dâm tà hung ác bất tri tu
乾流自是名繩索,
Càn lưu tự thị danh thằng sách
自縊因公敗可憂。
Tự ải nhân công bại khả ưu
左邊水射長男死,
Tả biên thủy xạ trưởng nam tử
右邊水射少男亡 。
Hữu biên thủy xạ thiếu nam vong
水直若然當面射,
Thủy trực nhược nhiên đương diện xạ
中男離鄉死道旁。
Trung nam ly hương tử đạo bàng
東西南北水射腰,
Đông tây nam bắc thủy xạ yêu
房房橫死絕根苗,
Phòng phòng hoành tử tuyệt căn miêu
貪淫男女風聲惡,
Tham dâm nam nữ phong thinh ác
曲背駝腰家寂寥。
Khúc bối đà yêu gia tịch liêu
左邊水反長男絕,
Tả biên thủy phản trưởng nam tuyệt
離鄉忤逆皆因此 ,
Ly hương ngổ nghịch giai nhân thử
右邊水反少男傷,
Hữu biên thủy phản thiếu nam thương
風吹婦女隨人走,
Phong xuy phụ nữ tùy nhân tẩu
當面水反中 幼 當,
Đương diện thủy phản trung ấu đương
斷定中男有損傷,
Đoán định trung nam hữu tổn thương
3,

左右中反房房絕,
Tả hữu trung phản phòng phòng tuyệt
切忌墳塋遭此劫。
Thiết kị phần mộ t*o thử kiếp
一水裹頭名斷城 , 。
1 thủy khỏa đầu danh đoạn thành
下之雖發未為榮 。
Hạ chi tuy phát vị vi vinh
兒孫久後房房絕,
Nhi tôn cửu hậu phòng phòng tuyệt
水到砂收反主興。
Thủy đáo sa thu phản chủ hưng
茶槽之水實堪憂,
Trà tào chi thủy thật kham ưu
莫作蔭龍一例求,
Mạc tác ấm long nhất lệ cầu
穴前太逼割唇腳,
Huyệt tiền thái bức cát thần cước (cắt môi, chân,)
不見榮兮反見愁。
Bất kiến vinh hề phản kiến sầu
玄武擺頭有多般,
Huyền vũ bải đầu hữu đa ban
未可慳然執一端,
Vị khả khan nhiên chấp nhất đoan
或斜或側或正出,
Hoặc tà hoặc trắc hoặc chánh xuất
須憑直節對堂安。
Tu bằng trực tiết đối đường an
擺頭直出是分龍,
Bải đầu trực xuất thị phân long
須審何家龍脈蹤,
Tu thẩm hà gia long mạch tung
大山出脈分三訣,
Đại sơn xuất mạch phân tam quyết
未許專將一路窮。
Vị hứa chuyên tương nhất lộ cùng

Thái Mân Sơn .viết –
Trực tiết đối đường an là, thẩm đáo đầu định hướng vậy,
4,

Thái Mân Sơn .viết –
Hà gia long mạch tung, là thủ lấy tông quái, phân tam quyết là phân thiên địa nhân long hướng thủy chi tam quyết Vị hứa chuyên tương nhất lộ cùng là nói bất kiêm tam quyết chi tác dụng bất năng định cái cát hung vậy, ấy là văn trên đã nói nhưng mà chưa hết ý vậy.

家家墳宅後高懸,
Gia gia phần trạch hậu cao huyền
太陽不照太 陰 偏,
Thái dương bất chiếu thái âm thiên
必主其 家 多寂寞,
Tất chủ kỳ gia đa tịch mịch
男孤女寡實堪憐。
Nam cô nữ quả thật kham liên

Thái Mân Sơn .viết –
Ấy nói lên không hậu của sơn long kết tác, nơi hậu nên cẩn tiếp lai long, bình dương kết tác nơi hậu nên để không thoáng sát sinh khí mới đến, phần trạch hậu cao huyền thì lấp bít sinh khí, nên đoán vậy .

貪武輔弼巨門龍,
Tham vũ phụ bật cự môn long
方可登山細認蹤,
Phương khả đăng sơn tế nhận tung
水去山朝皆有地,
Thủy khứ sơn triều giai hữu địa
不離五吉在其中。
Bất ly 5 cát tại kỳ trung

Thái Mân Sơn .viết –

Ý nói nhược kiến 5 cát long mới nên đăng sơn nhận định là tung tích nhà nào như nhập thủ hợp phối, bèn là cát địa, tuy thủy khứ không sao, Cổ nhân có thủy khứ 1 lý, 1 gánh lương mể chi đoán, vả sơn triều thủy tự bất khứ nên hiểu rỏ .

破祿廉文兇惡龍,
Phá lộc liêm văn hung ác long
世人墳宅莫相逢,
Thế nhân phần trạch mạc tương phùng
若然誤作陰陽宅,
Nhược nhiên ngộ tác âm dương trạch
5,

縱有奇峰到底凶。
Tung hữu kỳ phong đáo để hung .

Thái Mân Sơn .viết –
Đó tức 4 bên đều là huyệt đào vong, táng rồi sẽ bị bại tuyệt, ý nói 5 cát thu thanh, kỳ dư giai hung long, bất khả lập hướng, hung ác long là Tí long lập dần thân hướng phạm Văn ,Liêm lập hợi hướng phạm Lộc Tồn, tuy phát đại tài, sau bị tuyệt .

本山來龍立本向,
Bổn sơn lai long lập bổn hướng
返吟伏吟禍難當 ,
Phản ngâm phục ngâm họa nan đương
自縊離鄉蛇虎害,
Tự ải ly hương xà hổ hại
作賊充軍上法揚,
Tác tặc xung quân thượng pháp trường
明得三星五吉向,
Minh đắc tam tinh ngũ cát hướng
轉禍為祥大吉昌。
Chuyển họa vi tường đại cát xương

Thái Mân Sơn .viết –
Nói phản ngâm phục ngâm, tức phá lộc liêm văn 4 hung long vậy, nói nếu hiểu được minh tam tinh thu ngũ cát chi pháp, tuy 4 hung long cũng chuyển thành 5 cát hướng được, đó là văn trên 2 chương chưa tận ý,

龍 真 穴 正 誤 立 向
Long chân huyệt chánh ngộ lập hướng
陰陽差錯悔吝生,
Âm dương sai thác hối lận sinh
幾為奔走赴朝廷,
Ky vi bôn tẩu phó triều đình
才到朝廷帝怒形,
Tài đáo triều đình đế nộ hình
緣師不曉龍何向,
Duyên sư bất hiểu long hà hướng
墳頭下了剝官星。
Phần đầu hạ liểu bác quan tinh

- Advertisement -

Thái Mân Sơn .viết –
Ấy là tổng kết 3 câu trên ngộ lập hướng mà xót thương thời sư
6,

không hiểu giải thu 5 cát chi hại, ngộ lập hướng, là ngộ lập bản cung chi hướng, âm dương sai thác tức ngộ lập hướng chi ý, nói ngộ lập bổn cung chi hướng tắc phạm phản ngâm phục ngâm chi bại cục, thì đầu mộ sao khỏi bị bác quan tinh .

尋龍過氣尋三節,
Tầm long quá khí tầm 3 tiết
父母宗 支 要分別,
Phụ mẫu tông chi yếu phân biệt
孟山須要孟山連,
Mạnh sơn tu yếu mạnh sơn liên
仲山須要仲山接,
Trọng sơn tu yếu trọng sơn tiếp
幹奇支耦細推詳,
Can kỳ chi ngẫu tế thôi tường
節節照定何脈良,
Tiết tiết chiếu định hà mạch lương
若是陽差與陰錯,
Nhược thị âm sai dữ âm thác
縱吉星辰發不長,
Tung kết tinh thần phát bất trường
一節吉龍一代發,
1 tiết cát long 1 đại phát
如逢雜亂便參商。
Như phùng tạp loạn tiện sâm thương .

Thái Mân Sơn .viết –
Ấy là chủ nhân hữu lễ khách tôn trọng, khách tại tây hề chủ tại đông,ví vậy, Can kỳ chi ngẫu tế thôi tường, 2 câu vi Ai tinh chi yếu trược, nói không thể có sơ hào sai xót, chí ư phát phúc mau chậm thì phải xem số tiết long mạch dài ngắn mà bốc lấy, ấy là bổ túc Ai tinh thu 5 cát chi pháp .

先識龍脈認祖宗,
Tiên thúc long mạch nhận tổ tông
蜂腰鶴膝是真蹤,
Phong yêu hạt thất thị chân tung
要知吉地行籠止,
Yếu tri cát địa hành long chỉ
兩水相交夾一龍,
Lưỡng thủy tương giao giáp nhất long
7,

夫婦同行脈路明,
Phu phụ đồng hành mạch lộ minh
須認劉郎別處尋,
Tu nhận lưu lang biệt xứ tầm
平洋大水收小水,
Bình dương đại thủy thu tiểu thủy
不用砂關發福久。
Bất dụng sa quan phát phúc cữu
水口石似人物形,
Thủy khẩu thạch tựa nhân vật hình
定出擎天調鼎臣。
Định xuất kình thiên điều đĩnh thần

Thái Mân Sơn .viết –
Nói thức long mạch nhận tổ tông, là Huyền ky quyết khán sơn long chi yếu, nhược ngộ lưỡng thủy tương giao, phu phụ đồng hành chi long, lại e kẹp tạp long khác, phải tử tế nhận kỷ, mới biết đổi cục, mới không bị nhận sai, nếu như bình dương không sợ gió thổi không núi đóng lại cũng cát, còn thấy thủy khẩu có đá như hình người vật tất rất quí, lưng ong là mạch sơn long, không phải nói thũy long .

龍若直來不帶關,
Long nhược trực lai bất đới quan
支兼干出是福 山
Chi kiêm can xuất thị phúc sơn
立得吉向無差誤,
Lập đắc cát hướng vô sai ngộ
催祿催官指日間。
Thôi lộc thôi quan chỉ nhật gian

Thái Mân Sơn .viết –
Đây nói chi kiêm can xuất tức là Trực hướng chi sơn tầm tổ mạch Can thần hạ huyệt vĩnh vô ưu chi nghỉa, cát hướng là chỉ 5 cát hướng mà nói, trực long bất đới quan mới nên chi kiêm can xuất, nếu đới quan vi đồng tánh hợp hôn, tuy chi kiêm can xuất cũng
không thể kết tác .

乾坤艮巽脈過凹,
Kiền khôn cấn tốn mạch quá ao
節節同行不混淆,
Tiết tiết đồng hành bất hổn hào
8,

向對甲庚壬丙水,
Hướng đối giáp canh nhâm bính thủy
兒孫列士更分茅。
Nhi tôn liệt sỹ cánh phân mao
仲山過脈不帶關
Trọng sơn quá mạch bất đới quan
三節山水同到前
3 tiết sơn thủy đồng đáo tiền
斷定三代出官貴
Đoán định 3 đại xuất quan quí
古人准驗無虛言。
Cổ nhân chuẩn nghiệm vô hư ngôn

Thái Mân Sơn .viết –
Ấy cử sơn long 4 ngẫu hành long nhi thủ giáp canh bính nhâm thủy vi 5 cát hướng, tức 5 cát chi lý trọng sơn cũng vậy, biết đó thì 24 sơn chi tác tức khả tri, cố viết cổ nhân chuẩn nghiệm bất hư ngôn, lời nói có nhất định chi quyết pháp vậy, là tiếp nói vì văn trên chưa hết ý vậy ,

發龍多向支神取,
Phát long đa hướng chi thần thủ
若是干神又不同;
Nhược thị can thần hựu bất đồng
支若載干為夫婦,
Chi nhược tải can vi phu phụ
干若載支是鬼龍;
Can nhược tải chi thị quỉ long
子癸為吉壬子凶,
Tí quý vi cát nhâm Tí hung
三字真假在其中。
Tam tự chân giả tại kỳ trung
乾坤艮巽天然穴,
Kiền khôn cấn tốn thiên nhiên huyệt
水來當面是真龍;
Thủy lai đương diện thị chân long
要識真龍結真穴,
Yếu thức chân long kết chân huyệt
只在龍脈兩三節,
Chỉ tại long mạch lưỡng tam tiết
9,

三節不亂是真龍,
Tam tiết bất loạn thị chân long
有穴定然奇妙絕。
Hữu huyệt định nhiên kỳ diệu tuyệt
千金難買此玄文,
Thiên kim nan mãi thử hiền văn
福緣遇者 無 輕洩,
Phúc duyên ngộ giả vô khinh tiết
依圖立向不差分,
Y đồ lập hướng bất sai phân
榮華富貴無休歇;
Vinh hoa phú quí vô hưu hiết
時師不明勉強 扞 ,
Thời sư bất minh miễn cưỡng sáp
雖發不久即敗絕。
Tuy phát bất cữu tức bại tuyệt

Thái Mân Sơn .viết –
Ấy nói sơn long dụng can dụng chi chí pháp không phải trọng chi vì Ai tinh thu 5 cát chi yếu chi tải can 2 câu, nếu có chút sai thì không khỏi bị phản ngâm phục ngâm, Tí quý vi cát nhâm Tí hung, 2 câu là thừa chi long phân thanh long cung chi pháp, cũng có thể nói nhâm Tí vi cát Tí quý hung, 3 tự chân giả tại kỳ trung, câu nhược thị can chi hựu bất đồng , thì biết kiền khôn cấn tốn thiên nhiên huyệt, thủy lai đương diện thị chân long, là thừa chi thần thủ, nên cử câu Ai đắc 5 cát chi tinh mà nói vậy, Cố viết thiên nhiên huyệt huyền văn đó với câu y đồ là nói văn trên truyền quyết chi ý đồ, chi thiên ky đồ hướng, tức 5 cát hướng .

一個星辰一節龍,
1 cá tinh thần 1 tiết long
龍來長短定枯榮,
Long lai trường đoản định khô vinh
孟仲季山無雜亂,
Mạnh trọng quí sơn vô tạp loạn
數產人龍上九重,
Sổ sản nhân long thượng cửu trùng
節數多時富貴久,
Tiết sổ đa thời phú quí cữu

10,

一代風光一節龍。
1 đại phong quang 1 tiết long ,

Thái Mân Sơn .viết –
Đây là sơn long quyết nói lên văn trên thu 5 cát lấy tiết số dài ngắn vinh khô lâu mau niên đại quí tiện để tổng kết cái ý chưa tận. Trên đây 21 chương nói sơn long thủy long chư ban diệu quyết chỉ ra âm dương sai thác phản ngâm phục ngâm, nội dương tọa huyệt pháp, phần đầu bác quan tinh, đến thiên cuối, Tí Quý vi cát nhâm Tí vi hung 2 câu quyết pháp mới thanh thượng trung hạ nhất khí, tương thừa Thanh Nang chi chánh kinh vậy

Thái Mân Sơn .viết –
Thanh nang toàn bộ sở luận thuyết là thư hùng âm dương phu phụ, linh chính,

- Advertisement -

Phụ thêm Bài Kim Khẩu Quyết của Mục Giảng Tăng

Kim Khẩu quyết vân
Tiên Thiên Kim Khẩu quyết, Tạo vật kị khinh luận
Khảm ly ngộ chấn tốn, Cấn đoài hợp kiền khôn
Bát quái định long huyệt, Thủy dĩ lục giáp phân
Sơn trung long phối hướng, Dương địa vấn nguyên thần
Thiếp thủy dữ ly thủy, Giai tu nhất khí thân
1 nguyên Tử (tím) ngọ 9,Tân hợi hứa đồng luân,
2 trực cấn ngưu phụ, (phụ bật)
3 đương kim dậu chân
4 thông kiền thỉ (lợn) lợi
Trung ngọ mịch liêm trinh
6 khí tốn phong phiến
7 đương giáp ất tâm
8 tắc khôn viên động (khỉ, tức thân)
9 sổ tham quí luận (tham lang)
Đảo điên điên đảo toán, Họa phúc tế thôi tường
Hợp đắc giá ta tử , Sơn xuyên lộ lộ linh,

Thử quyết phân 1, 2, 3. 4, vi thượng nguyên 1 phiến, 6, 7, 8, 9, vi hạ nguyên 1 phiến,
thượng nguyên sơn dụng hạ nguyên thủy, hạ nguyên sơn dụng thượng nguyên thủy,
đương lịnh vi chánh vi hùng vi phu,bất đương lịnh vi âm vi linh vi thư vi phụ,để soi sáng nền địa lý.

Đô Thiên Bảo Chiếu Đến Đây Đã Hết

Phong Thủy Thăng Long Sưu Tầm
- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY