12 C
Hanoi
Thứ Bảy, 24 Tháng Hai, 2024
spot_img
Trang chủPhong ThuỷKham Dư Ngũ Kinh - Thiên Ngọc Kinh

Kham Dư Ngũ Kinh – Thiên Ngọc Kinh

- Advertisement -

天___玉___经
THIÊN NGỌC KINH
杨筠松_著
Dương Quân Tùng _ trứ

_

内_传_上
nội _ truyện _ thượng
_

江东一卦从来吉,八神四个一。
Giang Đông nhất quái tòng lai cát, bát thần tứ cá nhất.
江西一卦排龙位,八神四个二。
Giang Tây nhất quái bài long vị, bát thần tứ cá nhị.

南北八神共一卦,端的应无差。
nam bắc bát thần cộng nhất quái, đoan đích ứng vô sai.
二十四龙管三卦,莫与时师话。
nhị thập tứ long quản tam quái, mạc dữ thời sư thoại.

忽然识得便通仙,代代鼓骈阗。
hốt nhiên thức đắc tiện thông tiên, đại đại cổ biền điền.
天卦江东掌上寻,知了值千金。
thiên quái giang đông chưởng thượng tầm, tri liễu trị thiên kim.

地画八卦谁能会,山与水相对。
địa họa bát quái thùy năng hội, sơn dữ thủy tương đối.
父母阴阳仔细寻,前后相兼定。
phụ mẫu âm dương tử tế tầm, tiền hậu tương kiêm định.

前后相兼两路看,分定两边安。
tiền hậu tương kiêm lưỡng lộ khán, phân định lưỡng biên an.
卦内八卦不出位,代代人尊贵。
quái nội bát quái bất xuất vị, đại đại Nhân tôn quý.

向水流归一路行,到处有声名。
hướng thủy lưu quy nhất lộ hành, đáo xử Hữu thanh danh.
龙行出卦无官贵,不用劳心力。
long hành xuất quái vô quan quý, bất dụng lao tâm lực.

只把天医福德装,未解见荣光。
chỉ bả Thiên Y Phúc Đức trang, vị giải kiến vinh quang.
倒排父母荫龙位,山向同流水。
đảo bài phụ mẫu ấm long vị, sơn hướng đồng lưu thuỷ.

十二阴阳一路排,总是卦中来。
thập nhị âm dương nhất lộ bài, tổng thị quái trung lai.
关天关地定雌雄,富贵此中逢。
quan thiên quan địa định thư hùng, phú quý thử Trung phùng.

翻天倒地对不同,秘密在玄空。
phiên thiên đảo địa đối bất đồng, bí mật tại huyền không.
三阳水向尽源流,富贵永无休。
tam dương thủy hướng tẫn nguyên lưu, phú quý vĩnh vô hưu.

三阳六秀二神当,立见入朝堂。
tam dương lục tú nhị thần đương, lập kiến nhập triêu đường.
水到御街官便至,神童状元出。
thủy đáo ngự nhai quan tiện chí, thần đồng trạng nguyên xuất.

印绶若然居水口,御街近台辅。
ấn thụ nhược nhiên cư thủy khẩu, ngự nhai cận thai phụ.
咚咚鼓角随流水,艳艳红旆贵。
đông đông cổ giác tùy lưu thuỷ, diễm diễm hồng bái quý.

上按三才并六建,排定阴阳算。
thượng án tam tài tịnh lục kiến, bài định âm dương toán.
下按玉辇捍门流,龙去要回头。
hạ án ngọc liễn hãn môn lưu, long khứ yếu hồi đầu.

六建分明号六龙,名姓达天聪。
lục kiến phân Minh hào lục long, danh tính đạt thiên thông.
正山正向流支上,寡夭遭刑杖。
chính sơn chính hướng lưu chi thượng, quả yêu t*o hình trượng.

共路两神为夫妇,认取真神路。
cộng lộ lưỡng thần vi phu phụ, nhận thủ chân thần lộ.
仙人秘密定阴阳,便是真龙冈。
tiên nhân bí mật định âm dương, tiện thị chân long cương.

阴阳两字看零正,坐向须知病。
âm dương lưỡng tự khán linh chính, tọa hướng tu tri bệnh.
若遇正神正位装,拨水入零堂。
nhược ngộ chính thần chính vị trang, bát thủy nhập linh đường.

零堂正向须知好,认取来山脑。
linh đường chính hướng tu tri hảo, nhận thủ lai sơn não.
水上排龙点位装,积粟万余仓。
thủy thượng bài long điểm vị trang, tích túc vạn dư thương.

正神百步始成龙,水短便遭凶。
chính thần bách bộ thủy thành long, thủy đoản tiện t*o hung.
零神不问长和短,吉凶不同断。
linh thần bất vấn trường hòa đoản, cát hung bất đồng đoạn.

父母排来到子息,须去认生克。
Phụ Mẫu bài lai đáo Tử Tức, tu khứ nhận sinh khắc.
水上排龙照位分,兄弟更子孙。
thủy thượng bài long chiếu vị phân, Huynh Đệ canh Tử Tôn.

- Advertisement -

二十四山分两路,认取五行主。
nhị thập tứ sơn phân lưỡng lộ, nhận thủ ngũ hành chủ.
龙中交战水中装,便是正龙伤。
long trung giao chiến thủy trung trang, tiện thị chính long thương.

前面若无凶交破,莫断为凶祸。
tiền diện nhược vô hung giao phá, mạc đoạn vi hung họa.
凶星看在何公头,仔细认踪由。
hung tinh khán tại hà công đầu, tử tế nhận tung do.

先定来山后定向,联珠不相妨。
tiên định lai sơn hậu định hướng, liên châu bất tương phương.
须知细觅五行踪,富贵结金龙。
tu tri tế mịch ngũ hành tung, phú quý kết kim long.

五行若然翻值向,百年子孙旺。
ngũ hành nhược nhiên phiên trị hướng, bách niên Tử Tôn vượng.
阴阳配合亦同论,富贵此中寻。
âm dương phối hợp diệc Đồng luận, phú quý thử trung tầm.

东西父母三般卦,算值千金价。
đông tây phụ mẫu tam bàn quái, toán trị thiên kim giới.
二十四路出高官,绯紫入长安。
nhị thập tứ lộ xuất cao quan, phi tử nhập trường an.

父母不是未为好,无官只富豪。
Phụ Mẫu bất thị vị vi hảo, vô quan chỉ phú hào.
父母排来看左右,向首分休咎。
Phụ Mẫu bài lai khán tả hữu, hướng thủ phân hưu cữu.

双山双向水零神,富贵永不贫。
song sơn song hướng thủy linh thần, phú quý vĩnh bất bần.
若遇正神须败绝,五行当分别。
nhược ngộ chính thần tu bại tuyệt, ngũ hành đương phân biệt.

隔向一神仲子当,千万细推详。
cách hướng nhất thần trọng tử đương, thiên vạn tế thôi tường.
若行公位看顺逆,接得方奇特。
nhược hành công vị khán thuận nghịch, tiếp đắc phương kỳ đặc.

公位若来见逆龙,男女失其踪。
công vị nhược lai kiến nghịch long, nam nữ thất kì tung.
更看父母下三吉,三般卦第一。
canh khán phụ mẫu hạ tam cát, tam bàn quái đệ nhất.

 

内_传_中
nội _ truyện _ trung

二十四山起八宫,贪巨武辅雄。
nhị thập tứ sơn khởi bát cung, tham cự vũ phụ hùng.
四边尽是逃亡穴,下后令人绝。
tứ biên tẫn thị đào vong huyệt, hạ hậu lệnh nhân tuyệt.

惟有挨星为最贵,泄漏天机秘。
duy Hữu ai tinh vi tối quý, tiết lậu thiên cơ bí.
天机若然安在内,家活当富贵。
thiên cơ nhược nhiên an tại nội, gia hoạt đương phú quý.

天机若然安在外,家活渐退败。
thiên cơ nhược nhiên an tại ngoại, gia hoạt tiệm thối bại.
五星配出九星名,天下任横行。
ngũ tinh phối xuất cửu tinh danh, thiên hạ nhậm hoành hành.

干维乾艮巽坤壬,阳顺星辰轮。
can duy Kiền Cấn Tốn Khôn Nhâm, dương thuận tinh thần luân.
支神坎震离兑癸,阴卦逆行取。
chi thần Khảm Chấn Ly Đoài Quý, âm quái nghịch hành thủ.

分定阴阳归两路,顺逆推排去。
phân định âm dương quy lưỡng lộ, thuận nghịch thôi bài khứ.
知生知死亦知贫,留取教儿孙。
tri sinh tri tử diệc tri bần, lưu thủ giáo nhân tôn.

天地父母三般卦,时师未曾话。
thiên địa Phụ Mẫu tam bàn quái, thời sư vị tằng thoại.
玄空大卦神仙说,本是此经诀。
Huyền Không Đại quái thần tiên thuyết, bản thị thử kinh quyết.

不说宗枝但乱传,开口莫胡言。
bất thuyết tông chi đãn loạn truyện, khai khẩu mạc hồ ngôn.
若还不信此经文,但覆古人坟。
nhược hoàn bất tín thử kinh văn, đãn phúc cổ nhân phần.

分却东西两个卦,会者传天下。
phân tức đông tây lưỡng cá quái, hội giả truyện thiên hạ.
学取仙人经一宗,切莫乱谈空。
học thủ tiên nhân kinh nhất tông, thiết mạc loạn đàm không.

五行山下问来由,入首便知踪。
ngũ hành sơn hạ vấn lai do, nhập thủ tiện tri tung.
分定子孙十二位,灾祸相连值。
phân định Tử Tôn thập nhị vị, tai họa tương liên trị.

- Advertisement -

千灾万祸少人知,克者论宗枝。
thiên tai vạn họa thiểu nhân tri, khắc giả luận tông chi.
五行位中出一位,仔细秘中记;
ngũ hành vị trung xuất nhất vị, tử tế bí trung kí ;
假如来龙骨不真,从此误千人。
giả như lai long cốt bất chân, tòng thử ngộ thiên Nhân.
一个排来千百个,莫把星辰错;
nhất cá bài lai thiên bách cá, mạc bả tinh thần thác ;
龙要合向向合水,水合三吉位。
long yếu hợp hướng hướng hợp thủy, thủy hợp tam cát vị.
合禄合马合官星,本卦生旺寻;
hợp lộc hợp mã hợp quan tinh, bổn quái sinh vượng tầm ;
合凶合吉合祥瑞,何法能趋避。
hợp hung hợp cát hợp tường thụy, hà pháp năng xu Tỵ.
但看太岁是何神,立地见分明;
đãn khán thái tuế thị hà thần, lập địa kiến phân Minh ;
成败断定何公位,三合年中是。
thành bại đoạn định hà công vị, tam hợp niên Trung thị.
排星仔细看五行,看自何卦生;
bài tinh tử tế khán ngũ hành, khán tự hà quái sinh ;
来山八卦不知踪,八卦九星空。
lai sơn bát quái bất tri tung, bát quái cửu tinh không.
顺逆排来各不同,天卦在其中。
thuận nghịch bài lai các bất đồng, thiên quái tại kì trung.

甲庚丙壬俱属阳,顺推五行详;乙辛丁癸俱属阴,逆推论五行。
Giáp Canh Bính Nhâm câu chúc dương, thuận thôi ngũ hành tường ; Ất Tân Đinh Quý câu chúc âm, nghịch thôi luận ngũ hành.

阴阳顺逆不同途,须向此中求;九星双起雌雄异,玄关真妙处。
âm dương thuận nghịch bất đồng đồ, tu hướng thử Trung cầu ; cửu tinh song khởi thư hùng dị, huyền quan chân diệu xử.

东西两卦真神异,须知本向水;本向本水四神奇,代代着绯衣。
đông tây lưỡng quái chân thần dị, tu tri bổn hướng thủy ; bổn hướng bổn thủy tứ thần kỳ, đại đại trứ phi y.
_

水流出卦有何全,一代作官员;一折一代为官禄,二折二代富;
thủy lưu xuất quái Hữu hà toàn, nhất đại tác quan viên ; nhất chiết nhất đại vi quan lộc, nhị chiết nhị đại phú ;
三折父母共长流,马上锦衣遊。
tam chiết phụ mẫu cộng trường lưu, mã thượng cẩm y du.
马上斩头水出卦,一代为官罢。
mã thượng trảm đầu thủy xuất quái, nhất đại vi quan bãi.

直山直水去无翻,场务小官班。
trực sơn trực thủy khứ vô phiên, tràng vụ tiểu quan ban.

内_传_下
nội _ truyện _ hạ

乾山乾向水朝乾,乾峰出状元;卯山卯向卯源水,骤富石崇比。
Kiền sơn Kiền hướng thủy triêu Kiền, Kiền phong xuất trạng nguyên ; Mão sơn Mão hướng Mão nguyên thủy, sậu phú thạch sùng Bỉ.

午山午向午来堂,大将值边疆;坤山坤向水流坤,富贵永无休。
Ngọ sơn Ngọ hướng Ngọ lai đường, Đại tương trị biên cương ; Khôn sơn Khôn hướng thủy lưu Khôn, phú quý vĩnh vô hưu.

辨得阴阳两路行,五行要分明;泥鳅浪里跳龙门,渤海便翻身。
biện đắc âm dương lưỡng lộ hành, ngũ hành yếu phân minh ; nê thu lãng lí khiêu long môn, bột hải tiện phiên thân.

依得四神为第一,官职无休息。
y đắc tứ thần vi đệ nhất, quan chức vô hưu tức.
穴上八卦要知情,穴内卦装清。
huyệt thượng bát quái yếu tri tình, huyệt nội quái trang thanh.

要求富贵三般卦,出卦家贫乏。
yếu cầu phú quý tam bàn quái, xuất quái gia bần phạp.
寅申巳亥水来长,五行向中藏。
Dần Thân Tỵ Hợi thủy lai trường, ngũ hành hướng trung tàng.

辰戌丑未叩金龙,动得永不穷。
Thìn Tuất Sửu Mùi khấu kim long, động đắc vĩnh bất cùng.
若还借库富后贫,自库乐长春。
nhược hoàn tá khố phú hậu bần, tự khố nhạc trường xuân.

大都星辰起何方,五行长生旺。
Đại đô tinh thần khởi hà phương, ngũ hành trường sinh vượng.
大旆相对起高冈,职位在学堂。
Đại bái tương đối khởi cao cương, chức vị tại học đường.

捍门宫国华表起,山水亦同例。
hãn môn cung quốc hoa biểu khởi, sơn thủy diệc đồng lệ.
水秀峰奇出大官,四位一般看。
thủy tú phong kỳ xuất Đại quan, tứ vị nhất bàn khán.

坎离水火中天过,龙墀移帝坐;宝盖风阁四维朝,宝殿登龙楼。
Khảm Ly thủy hỏa trung thiên quá, long trì di đế tọa ; bảo cái phong các tứ duy triêu, bảo điện đăng long lâu.

罡劫吊杀休犯着,四墓多销铄;金枝玉叶四孟装,金厢玉印藏。
cương kiếp điếu sát hưu phạm trứ, tứ mộ đa tiêu thước ; kim chi ngọc diệp tứ mạnh trang, kim sương ngọc ấn tàng.

帝释一神定县府,紫微同八武;倒排父母养龙神,富贵万年春。
đế thích nhất thần định huyền phủ, tử vi đồng bát vũ ; đảo bài phụ mẫu dưỡng long thần, phú quý vạn niên xuân.

识得父母三般卦,便是真神路;北斗七星去打劫,离宫要相合。
thức đắc phụ mẫu tam bàn quái, tiện thị chân thần lộ ;bắc đẩu thất tinh khứ đả kiếp, Ly cung yếu tương hợp.

子午卯酉四龙冈,作祖人财旺;水长百里佐君王,水短便遭伤。
Tí Ngọ Mão Dậu tứ long cương, tác tổ nhân tài vượng ; thủy trường bách lí tá quân vương, thủy đoản tiện t*o thương.

- Advertisement -

识得阴阳两路行,富贵达京城;不识阴阳两路行,万丈火坑深。
thức đắc âm dương lưỡng lộ hành, phú quý đạt kinh thành ; bất thức âm dương lưỡng lộ hành, vạn trượng hỏa khanh thâm.

前兼龙神前兼向,联珠莫相放;后兼龙神后兼向,排定阴阳算。
tiền kiêm long thần tiền kiêm hướng, liên châu mạc tương phóng ; hậu kiêm long thần hậu kiêm hướng, bài định âm dương toán.

明得零神与正神,指日入青云;不识零神与正神,代代绝除根。
Minh đắc linh thần dữ chính thần, chỉ nhật nhập thanh vân ; bất thức linh thần dữ chính thần, đại đại tuyệt trừ căn.

倒排父母是真龙,子息达天聪;顺排父母倒子息,代代人财退。
đảo bài phụ mẫu thị chân long, tử tức đạt thiên thông ; thuận bài phụ mẫu đảo tử tức, đại đại Nhân tài thối.

一龙宫中水便行,子息受艰辛;四三二一龙逆去,四子均荣贵;
nhất long cung trung thủy tiện hành, tử tức thụ gian tân ; tứ tam nhị nhất long nghịch khứ, tứ tử quân vinh quý ;
龙行位远主离乡,四位发经商。
long hành vị viễn chủ Ly hương, tứ vị phát kinh thương.
时师不识挨星学,只作天心摸;
thời sư bất thức ai tinh học, chỉ tác thiên tâm mạc ;
东边财谷引归西,北到南方推。
đông biên tài cốc dẫn quy tây, bắc đáo nam phương thôi.
老龙终日卧山中,何尝不易逢;
lão long chung nhật ngọa sơn Trung, hà thường bất dịch phùng ;
只是自家眼不的,乱把山冈觅。
chỉ thị tự gia nhãn bất đích, loạn bả sơn cương mịch.
世人不知天机秘,泄破有何益;
thế nhân bất tri thiên cơ bí, tiết phá hữu hà ích ;
汝今传得地中仙,玄空妙难言。
nhữ kim truyện đắc địa trung tiên, huyền không diệu nan ngôn.
翻天倒地更玄玄,大卦不易传;
phiên thiên đảo địa canh huyền huyền, Đại quái bất dịch truyện ;
更有收山出煞诀,亦兼为汝说。
canh hữu thu sơn xuất sát quyết, diệc kiêm vi nhữ thuyết.
相逢大地能几人,个个是知心;
tương phùng đại địa năng kỉ Nhân, cá cá thị tri tâm ;
若还求地不种德,稳口深藏舌。
nhược hoàn cầu địa bất chủng đức, ổn khẩu thâm tàng thiệt.

— hết —
QLS phiên âm.

 

Phong Thủy Thăng Long Sưu Tầm
- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY