28 C
Hanoi
Thứ Hai, 24 Tháng Sáu, 2024
spot_img
Trang chủTử Vi Đẩu SốTử Vi Đẩu Số Cách Cục Luận - Phần 4

Tử Vi Đẩu Số Cách Cục Luận – Phần 4

- Advertisement -

4. 君臣庆会格

4. Quân Thần Khánh Hội cách

命 宫有紫微星, 得天府 、 天相 、 左辅 、 右弼 、 文昌 、 文曲 、 三台 、 八座 、 龙池 、 凤阁 、 恩光 、 天贵等吉星在三方四正会合, 无煞方合此格, 加禄存并吉化更佳。 见四煞空劫诸恶同宫或加会谓之奴欺主, 臣蔽君, 反为祸乱, 不合此格。 紫微为君, 府相 、 左右 、 昌曲诸星作臣, 故为君臣庆会。 人命得此格, 不大贵即当大富。

Mệnh cung hữu Tử Vi tinh,đắc Thiên Phủ、Thiên Tướng、Tả Phụ、Hữu Bật、Văn Xương、Văn Khúc、Tam Thai、Bát Tọa、Long Trì、Phượng Các、Ân Quang、Thiên Quý đẳng cát tinh tại tam phương tứ chính hối hợp,vô sát phương hiệp thử cách,gia Lộc Tồn tịnh cát hóa canh giai。Kiến tứ sát Không Kiếp chư ác đồng cung hoặc gia hội vị chi nô khi thiển,thần tế quân,phản vi họa loạn,bất hợp thử cách。Tử Vi vị quân,Phủ Tướng、Tả Phụ、Xương Khúc chư tinh tác thần,cố vị Quân Thần Khánh Hội。Nhân Mệnh đắc thử cách,bất đại quý tức đương đại phú。

其基本格局为:
Kỳ cơ bổn cách cục vi:

① 命宫有紫微天相坐辰戌, 会文昌文曲。
① Mệnh cung hữu Tử Vi Thiên Tướng tọa Thìn Tuất,hội Văn Xương Văn Khúc。

② 命宫有天府独坐巳亥, 天机 、 太阴 、 天同和天梁夹命。
② Mệnh cung hữu Thiên Phủ độc tọa Tỵ Hợi,Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Đồng hòa Thiên Lương giáp Mệnh。

③ 命宫有紫微破军, 左辅右弼夹命 、 合禄存 、天相来朝 坐文昌文曲龙池凤阁 、吉星 天马 台辅 封诰 三台八座 在三方四正会合。
③ Mệnh cung hữu Tử Vi Phá Quân,Tả Phụ Hữu Bật giáp Mệnh, hiệp Lộc Tồn, Thiên Tướng lai triều tọa Văn Xương Văn Khúc Long Trì Phượng Các, cát tinh Thiên Mã Thai Phụ Phong Cáo Tam Thai Bát Tọa tại tam phương tứ chính hội hợp。

注释:
君 臣庆会, 另一说法是与 「 百官朝拱」 相同, 即是紫微会 「 文武百官」( 天府 、 天相 、 左辅 、 右弼 、 天魁 、 天钺 、 文昌 、 文曲 、 禄存 、 天马 、 台辅 、 封诰 、 龙池 、 凤阁 、 三台 、 八座 、 恩光 、 天贵)。

Chú thích:
Quân Thần Khánh Hội,lánh nhất thuyết pháp thị dữ bách quan triều củng tương đồng,tức thị Tử Vi hội văn vũ bách quan (Thiên Phủ, Thiên Tướng, Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc, Lộc Tồn, Thiên Mã, Thai Phụ, Phong Cáo, Long Trì, Phượng Các, Tam Thai, Bát Tọa, Ân Quang, Thiên Quý) 。

经云:“ 君臣庆会, 才学经邦”。
Kinh vân: “Quân Thần Khánh Hội,tài học kinh bang” 。

Quân Thần Khánh Hội Cách

Cung mệnh có Tử Vi, được Thiên Phủ, Thiên Tướng, Tả Phù, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Tam Thai, Bát Toạ, Long Trì Phượng Các, Ân Quang Thiên Quý cùng cát tinh ở tam phương tứ chính hội hợp, không có sát tinh chính là cách này, thêm Lộc Tồn cũng như cát hoá cũng càng tốt đẹp hơn. Gặp Tứ Sát Không Kiếp cùng các ác tinh khác đồng cung hay hội chiếu thì không hợp cách, chủ bị người dưới quyền qua mặt, lường gạt (tớ dấu chủ, quần thần che lấp vua, làm phản). Tử Vi là vua, các sao Phủ Tướng, Tả Hữu, Xương Khúc là quân thần, cho nên gọi là Quan Thần Khành Hội. Người được mệnh này, không được đại quý thì cũng đại phú.

Cách cục này gồm có:

① Cung Mệnh có Tử Vi Thiên Tướng đồng cung an tại Thìn hay Tuất,gặp Văn Xương Văn Khúc。

② Cung Mệnh có Thiên Phủ độc thủ tại Tỵ hay Hợi,gặp Thiên Cơ và Thái Âm, hai bên có Thiên Đồng với Thiên Lương giáp Mệnh。

③ Cung Mệnh có Tử Vi Phá Quân đồng cung,hai bên có Tả Phụ và Hữu Bật giáp Mệnh, nhị hợp có Lộc Tồn, Thiên Tướng và Văn Xương, Văn Khúc, Long Trì, Phượng Các xung chiếu, thêm vào nhiều cát tinh như Thiên Mã, Thai Phụ, Phong Cáo, Tam Thai, Bát Tọa tại tam phương tứ chính hội họp。

Chú thích:

Cách Quân Thần Khánh Hội phải lánh xa những tham quan vô lại (lánh xa Không Kiếp) tức là Tử Vi cần gặp trung thần bá quan văn võ (nên gặp Thiên Phủ, Thiên Tướng, Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc, Lộc Tồn, Thiên Mã, Thai Phụ, Phong Cáo, Long Trì, Phượng Các, Tam Thai, Bát Tọa, Ân Quang, Thiên Quý).

Sách viết:
“Quân Thần Khánh Hội, tài học kinh bang”.

- Advertisement -

Nghĩa là: Ai có cách Quân Thần Khánh Hội thì là người tài trí học cao.

Xem Thêm:

LẬP LÁ SỐ TỨ TRỤ

LẤY LÁ SỐ TỨ TRỤ

LẬP LÁ SỐ TỬ VI

LẤY LÁ SỐ TỬ VI

LẬP QUẺ DỊCH

LẤY QUẺ DỊCH

- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY